Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale

Modificări (17), Puneri în aplicare (12), Acțiuni respinse (27), Referințe (54), Derogări (28), Cărți (1), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 decembrie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Derogări (4), Jurisprudență (4)

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic pentru vânzarea acțiunilor emise de societăți comerciale și deținute de stat sau de o autoritate a administrației publice locale, precum și pentru vânzarea activelor aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, în baza următoarelor principii:

a) asigurarea transparenței tranzacțiilor;

b) stabilirea prețului de vânzare, în baza raportului dintre cerere și ofertă;

c) asigurarea egalității de tratament între cumpărători. Jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (4)

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică:

a) societăților comerciale înființate în baza prevederilor cap. III din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat în regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare; Jurisprudență (1)

b) societăților comerciale și naționale, care rezultă din reorganizarea regiilor autonome de interes național sau local, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997;

c) societăților comerciale care au fost constituite de autoritățile administrației publice locale în baza Legii administrației publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare;

d) societăților comerciale care rezultă din divizarea sau fuziunea societăților comerciale menționate la lit. a)-c).

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, noțiunile de mai jos se definesc astfel:

a) acțiunile sunt valori mobiliare emise de societăți comerciale; acțiunile pot fi comune sau preferențiale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare;

b) activele sunt unități de producție, subunități, secții, spații comerciale, spații de cazare ori alte bunuri de același gen din patrimoniul unei societăți comerciale, ce pot fi organizate să funcționeze independent; Jurisprudență (1)

c) autoritatea de mediu competentă este Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului sau o agenție locală de protecție a mediului din subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, care funcționează în concordanță cu legea;

d) obiective de mediu minim acceptate reprezintă un set de condiții stabilite de autoritatea de mediu competentă, în baza unui bilanț de mediu, pentru o societate comercială care urmează să fie privatizată; Modificări (3), Jurisprudență (1)

e) cumpărător este orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină. Cumpărător nu poate fi o societate comercială la care statul român sau o autoritate a administrației publice locale deține mai mult de 10% din totalul acțiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acționarilor. Modificări (4), Derogări (1)

CAPITOLUL II Statutul și atribuțiile Ministerului Privatizării și ale
Fondului Proprietății de Stat
Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (5)

(1) Ministerul Privatizării este autoritatea administrației publice centrale, responsabilă cu elaborarea politicilor de privatizare, cu coordonarea și controlul procesului de privatizare. Jurisprudență (1)

(2) În acest scop, Ministerul Privatizării îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează și supune spre aprobare Guvernului strategia de privatizare, în baza propunerilor ministerelor, pentru a asigura o corelare cu proiectele de dezvoltare ale acestora;

b) elaborează și supune spre aprobare Guvernului proiecte de legi și proiecte de hotărâri ale Guvernului în domeniul privatizării;

c) îndrumă metodologic întregul proces de privatizare;

d) avizează și supune spre aprobare Guvernului programul anual de privatizare elaborat de Fondul Proprietății de Stat; programul anual de privatizare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin grija Fondului Proprietății de Stat, inclusiv eventualele modificări și completări; Jurisprudență (1)

e) aprobă, la cererea Fondului Proprietății de Stat, lista societăților comerciale care se restructurează;

f) monitorizează deciziile de dizolvare și de lichidare a societăților comerciale, dintre cele enumerate la art. 2, inițiate de reprezentanții Fondului Proprietății de Stat în adunările generale ale acționarilor; Jurisprudență (1)

g) propune spre aprobare Guvernului mandatul Fondului Proprietății de Stat privind condițiile de negociere pentru privatizarea societăților comerciale care dețin o poziție de monopol, un monopol natural sau o poziție dominantă pe piață, precum și pentru alte societăți comerciale de interes strategic;

h) întocmește, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind stadiul privatizării, pe care le prezintă spre analiză Guvernului;

i) efectuează, din oficiu sau la cererea primului-ministru, controlul operațiunilor de privatizare;

j) asigură desfășurarea programelor de asistență tehnică în domeniul privatizării, finanțate sau contractate cu persoane fizice sau juridice române ori străine;

k) promovează investițiile străine în scopul privatizării societăților comerciale;

l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate.

(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Ministerul Privatizării are dreptul să solicite, în scris, informații de la orice instituție publică centrală sau locală, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar. Autoritățile centrale și locale ale administrației publice, precum și societățile comerciale sunt obligate să răspundă la solicitările Ministerului Privatizării, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării.

(4) Organizarea și funcționarea Ministerului Privatizării se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (2)

(1) Fondul Proprietății de Stat este o instituție de interes public, organizată ca fond închis de investiții atipic, aflat în subordinea Ministerului Privatizării, cu atribuția principală de a vinde acțiunile deținute de stat sau de autoritățile administrației publice locale. Modificări (1)

(2) Activitatea Fondului Proprietății de Stat se stabilește în baza programului de privatizare avizat de către Ministerul Privatizării și aprobat de Guvern. Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 6. - Jurisprudență (1)

(1) Conducerea Fondului Proprietății de Stat este asigurată de un consiliu de administrație format din 11 membri, persoane cu pregătire și cu experiență în domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este secretar de stat la Ministerul Privatizării și doi sunt lideri recomandați de către principalele confederații sindicale. Modificări (2)

(2) Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație sunt numiți de către primul-ministru, la propunerea ministrului privatizării. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație se fixează prin decizia de numire. Consiliul de administrație este legal constituit și lucrează din momentul în care, prin decizia primului-ministru, au fost numiți nouă membri.

(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați de către autoritatea care i-a numit.

(4) Atribuțiile consiliului de administrație, modul de desfășurare a ședințelor consiliului de administrație, precum și salarizarea personalului Fondului Proprietății de Stat se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2)

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Controlul operațiunilor financiar-contabile ale Fondului Proprietății de Stat se realizează de trei cenzori. Cenzorii se numesc și se revocă de către primul-ministru, la propunerea ministrului finanțelor. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Fondul Proprietății de Stat exercită, în numele statului sau al autorităților administrației publice locale, toate drepturile acționarului la societățile comerciale enumerate la art. 2.

(2) În acest scop, Fondul Proprietății de Stat are următoarele atribuții:

a) elaborează programul anual de privatizare, pe care îl supune spre avizare Ministerului Privatizării;

b) realizează, în regim de publicitate și în baza raportului dintre cerere și ofertă, negocierea și vânzarea la prețul de piață a acțiunilor emise de societățile comerciale incluse în programul anual de privatizare aprobat de Guvern;

c) inițiază, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, sau aprobă, după caz, vânzarea activelor din patrimoniul societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, la prețul de piață, în baza raportului dintre cerere și ofertă;

d) stabilește sistemul de evaluare a acțiunilor emise de societățile enumerate la art. 2, prin direcțiile sale de specialitate sau cu asistența asigurată de consultanți - persoane fizice ori societăți de consultanță autorizate, după caz -, dacă acestea nu sunt cotate la bursele de valori sau pe alte piețe organizate, naționale sau internaționale;

e) dispune sau avizează publicarea în presa scrisă sau în sistem electronic, pe plan intern sau internațional, a listelor cu societățile comerciale care urmează să fie privatizate;

f) stabilește metoda de privatizare a unei societăți comerciale, în baza criteriilor stabilite în programul anual de privatizare. Fondul Proprietății de Stat poate schimba metoda de privatizare pentru o societate comercială, în funcție de condițiile pieței la momentul vânzării sau al declanșării procesului de privatizare;

g) ia măsuri pentru restructurarea și privatizarea societăților comerciale cu datorii restante, prin vânzare, dizolvare și lichidare, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, precum și prin conversia datoriilor în acțiuni, cu acordul creditorilor. Dizolvarea sau lichidarea unei societăți comerciale se inițiază de către Fondul Proprietății de Stat, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor;

h) inițiază, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, divizarea sau fuziunea societăților comerciale, după caz, în scopul privatizării lor;

i) aduce la îndeplinire hotărârile Guvernului, ordinele sau instrucțiunile ministrului privatizării, emise în conformitate cu strategia și cu programul de privatizare aprobate de către Guvern.

(3) Activitatea Fondului Proprietății de Stat se desfășoară pe principiul descentralizării. În acest scop, societățile comerciale care fac parte din categoria întreprinderilor mici și mijlocii vor fi privatizate la nivelul sucursalelor teritoriale ale Fondului Proprietății de Stat. Modificări (2)

Art. 9. - Derogări (9), Jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Veniturile obținute și încasate de către Fondul Proprietății de Stat din vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale și din dividende se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul de administrație al Fondului Proprietății de Stat. Modificări (1), Derogări (2), Jurisprudență (5)

(2) Cheltuielile nu pot depăși 20% din sumele obținute și încasate din vânzări și cuprind, fără a se limita, următoarele: Modificări (1)

a) cheltuieli proprii de organizare și funcționare; Modificări (1)

b) cheltuieli legate de plata comisioanelor pentru consultanți - persoane fizice sau societăți de consultanță sau bănci de investiții - ori pentru pregătirea și realizarea privatizării societăților comerciale;

c) costuri de dizolvare și lichidare a societăților comerciale enumerate la art. 2, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, și cheltuieli cu constituirea garanțiilor de mediu.

(3) În situația în care cheltuielile Fondului Proprietății de Stat depășesc valoarea veniturilor prevăzute la alin. (1), acesta va deduce diferența din volumul vărsămintelor către bugetul de stat aferente perioadei următoare. Modificări (1), Derogări (2)

(4) Din sumele vărsate la bugetul de stat, potrivit alin. (1), se constituie un fond la dispoziția Guvernului, din care se finanțează programe de dezvoltare regională, programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, fondurile de garantare a investițiilor, precum și alte programe de dezvoltare, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Referințe (4)

(5) Din sumele obținute în urma vânzării acțiunilor emise de societăți comerciale înființate prin decizia autorităților administrației publice locale, 50% se face venit la bugetul de stat, 40% se face venit la bugetul local, iar 10% rămâne la dispoziția Fondului Proprietății de Stat. Modificări (2), Referințe (1)

(6) Fondul Proprietății de Stat nu poate aloca fonduri societăților comerciale neprivatizate și nu poate cumpăra acțiuni emise de societăți comerciale ori active din patrimoniul acestora. Modificări (1), Derogări (4)

(7) Pe întreaga durată de funcționare, Fondul Proprietății de Stat este scutit de plata impozitului pe profit. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Aplicarea procedurilor de privatizare de către Fondul Proprietății de Stat nu este supusă controlului Curții de Conturi.

(2) Curtea de Conturi exercită exclusiv controlul ulterior de legalitate asupra resurselor financiare care se fac venit la bugetul de stat și la bugetele locale, precum și asupra resurselor din bugetul Fondului Proprietății de Stat. Modificări (1)

(3) Membrii Consiliului de administrație și salariații Fondului Proprietății de Stat nu răspund pentru operațiunile Fondului Proprietății de Stat, în afară de cazul în care faptele lor constituie infracțiuni sau delicte civile din culpă gravă. Modificări (1)

(4) Membrii Consiliului de administrație sau salariații Fondului Proprietății de Stat răspund individual, după caz, în situațiile în care:

a) nu respectă regulile de publicitate pentru vânzarea de acțiuni sau active, conform metodelor de privatizare reglementate prin prezenta ordonanță de urgență;

b) nu respectă procedura de privatizare stabilită în oferta pentru vânzarea de acțiuni;

c) oferă informații confidențiale unor terți cu privire la intenția de vânzare a unui pachet de acțiuni sau active, în scopul influențării prețului de ofertă sau pentru a favoriza un cumpărător potențial în dauna altor persoane;

d) atribuie un pachet de acțiuni unei persoane fizice sau juridice în dauna altor persoane care au formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare.

Art. 11. -

(1) Fondul Proprietății de Stat este obligat să întocmească anual un raport asupra activității desfășurate, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Ministerului Privatizării.

(2) Raportul de activitate al Fondului Proprietății de Stat, inclusiv execuția bugetului de venituri și cheltuieli, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 12. -

Fondul Proprietății de Stat se desființează în momentul în care Parlamentul constată, pe baza informațiilor prezentate de Guvern, că privatizarea este un proces încheiat. Modificări (1)

CAPITOLUL III Vânzarea de acțiuni Derogări (2)

Secțiunea I Achiziții externe

Art. 13. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Acțiunile gestionate de Fondul Proprietății de Stat se vând persoanelor fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, prin:

a) ofertă publică de vânzare;

b) negociere directă;

c) licitație cu strigare sau în plic; Jurisprudență (1)

d) certificate de depozit emise de bănci de investiții pe piața de capital internațională;

e) orice combinație a metodelor prevăzute la lit. a)-d).

(2) Vânzarea se face pe baza raportului dintre cerere și ofertă, la prețul de piață, indiferent de metoda de privatizare utilizată, în baza unui raport de evaluare, fără a exista un preț minim de vânzare. În situația în care o societate comercială la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar este cotată la bursa de valori sau pe o altă piață organizată, Fondul Proprietății de Stat nu va întocmi, de regulă, raport de evaluare. În acest caz, prețul de ofertă va fi cel înregistrat în ultima zi de tranzacție la bursele de valori sau pe alte piețe organizate, naționale sau internaționale, anterior zilei în care se face vânzarea.

(3) Aplicarea metodelor de privatizare prevăzute la alin. (1) nu exclude posibilitatea conversiei datoriilor în acțiuni sau reeșalonarea datoriilor cu acordul creditorilor, ori vânzarea acțiunilor pe piața de capital internațională prin bănci de investiții. De asemenea, aplicarea metodelor de privatizare prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) nu exclude posibilitatea conversiei datoriei publice în acțiuni, în cazul în care statul a emis obligațiuni convertibile. În acest caz, la lansarea emisiunii de obligațiuni de stat convertibile se vor menționa în prospect tipul acțiunilor și emitentul, dobânda, condițiile de transmitere a acțiunilor contra plată de către Fondul Proprietății de Stat, precum și alte informații, după caz.

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Vânzarea, prin oricare dintre metodele reglementate la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), obligă Fondul Proprietății de Stat să formuleze o ofertă irevocabilă, valabilă cel puțin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicării ei. Modificări (1), Referințe (2)

(2) Ofertele de vânzare se prezintă la sediul central al Fondului Proprietății de Stat, la sucursalele sale teritoriale, la bursele de valori sau pe alte piețe organizate, interne sau internaționale, după caz.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...