Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 824/2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conținutul și formatul descrierii funcționării sistemelor multilaterale de tranzacționare și a sistemelor organizate de tranzacționare și privind notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016R0824

Modificări (...)

În vigoare de la 15 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, în special articolul 18 alineatul (11) al treilea paragraf,

întrucât:

(1) Este important să se recunoască necesitatea ca autoritățile competente să primească informații complete cu privire la scopul, structura și organizarea sistemelor multilaterale de tranzacționare (multilateral trading facilities - MTF) și ale sistemelor organizate de tranzacționare (organised trading facilities - OTF) pe care vor trebui să le supravegheze în vederea asigurării funcționării eficiente și ordonate a piețelor financiare.

(2) Informațiile respective ar trebui să se bazeze pe cele pe care o firmă de investiții sau un operator de piață ar fi obligat să le furnizeze în conformitate cu cerințele de autorizare generale prevăzute de Directiva 2014/65/UE. Informațiile ar trebui să se axeze asupra funcției specifice a sistemului de tranzacționare, astfel încât să le permită autorităților competente să evalueze dacă sistemul respectă definiția unui MTF sau OTF și să evalueze conformitatea acestuia cu cerințele speciale ce vizează locurile de tranzacționare prevăzute de Directiva 2014/65/UE și de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. Cerința prezentării unei descrieri detaliate nu ar trebui să afecteze obligația unei firme de investiții sau a unui operator de piață de a furniza alte informații autorității sale competente, prevăzută de Directiva 2014/65/UE și de Regulamentul (UE) nr. 600/2014, sau dreptul autorităților competente de a solicita alte informații ca parte a supravegherii continue de către acestea a locurilor de tranzacționare.

(3) Prin informațiile primite de către autoritățile competente ar trebui să se asigure colectarea în mod uniform a unor descrieri detaliate ale funcționării MTF-urilor sau OTF-urilor în temeiul Directivei 2014/65/UE și să se efectueze o prelucrare eficientă a informațiilor în cazul MTF-urilor care, la intrarea în vigoare a obligației de a prezenta o descriere detaliată, sunt deja operaționale în conformitate cu o autorizație națională.

(4) Întrucât piețele de creștere pentru IMM-uri se deosebesc de alte MTF-uri prin faptul că fac obiectul unor norme suplimentare în temeiul Directivei 2014/65/UE, este necesar ca piețele de creștere pentru IMM-uri să furnizeze informații suplimentare.

(5) Deoarece OTF-urile se deosebesc de MTF-uri prin faptul că procesul de tranzacționare poate implica utilizarea de către operatorul OTF-ului a unor reguli discreționare și pentru că operatorul unui OTF va avea responsabilități față de utilizatorii sistemului, OTF-urile ar trebui să furnizeze informații suplimentare.

(6) Pentru a asigura eficiența prelucrării, informațiile necesare ar trebui furnizate în format electronic.

(7) Pentru a facilita publicarea de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a listei tuturor MTF-urilor și OTF-urilor din Uniune, însoțită de informații privind serviciile pe care le oferă și de codul unic de identificare a acestora, ar trebui utilizat un model standard pentru informațiile respective.

(8) Din motive de coerență și pentru a asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prevăzute de prezentul regulament și dispozițiile naționale conexe de transpunere a Directivei 2014/65/UE să se aplice de la aceeași dată.

(9) Orice date cu caracter personal prevăzute de prezentul regulament ar trebui colectate numai în scopuri determinate, explicite și legitime și nu ar trebui să fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile respective. În conformitate cu articolul 6 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, datele cu caracter personal nu ar trebui păstrate o perioadă mai lungă decât cea necesară pentru scopul în care este exercitată funcția de supraveghere și ar trebui indicată perioada maximă de păstrare.

(10) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ESMA.

(11) ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. "operator relevant" înseamnă:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...