Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome

Modificări (6), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iunie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

(1) Regiile autonome organizate în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de autoritatea în coordonarea căreia își desfășoară activitatea, se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(2) Ministerele de resort și celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale sub autoritatea cărora sunt organizate și funcționează regii autonome au obligația ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să definitiveze programele de reorganizare a regiilor autonome. Modificări (2), Jurisprudență (1)

(3) Pe baza programelor de reorganizare prevăzute la alineatul precedent, autoritățile administrației publice centrale sau locale sub autoritatea cărora își desfășoară activitatea regii autonome vor dispune, pentru fiecare dintre acestea, prin acte administrative individuale, măsuri de reorganizare sau dizolvare și lichidare prin vânzare de active, după caz. Modificări (2)

(4) Regiile autonome care prestează servicii de utilitate publică, precum și regiile autonome din alte domenii de activitate, care înregistrează pierderi, se includ cu prioritate în programele de reorganizare, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. - Jurisprudență (2)

(1) După elaborarea programelor prevăzute la art. 1 alin. (2), regiile autonome care nu sunt supuse procedurii de dizolvare și lichidare vor fi reorganizate ca societăți comerciale, în formele prevăzute de lege la data reorganizării. Modificări (1)

(2) Societățile comerciale pe acțiuni rezultate în urma reorganizării regiilor autonome având ca obiect activități de interes public național vor fi denumite companii naționale sau societăți naționale, după caz, și vor fi supuse procesului de privatizare. Modificări (1)

(3) În cazul privatizării societăților comerciale prevăzute la alineatul precedent, statul va păstra un pachet de acțiuni sau poate opta pentru păstrarea acțiunii nominative de control.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Regiile autonome pentru care, pe baza programelor prevăzute la art. 1 alin. (2), s-a decis reorganizarea ca societăți comerciale, vor putea fi divizate în conformitate cu prevederile actului administrativ individual de reorganizare.

(2) Societățile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome preiau drepturi și obligații ale regiilor autonome din divizarea cărora au rezultat, în limitele și în condițiile stabilite prin actele administrative individuale de reorganizare.

Art. 4. -

(1) Capitalul social inițial al societăților comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare, cu avizul Ministerului Finanțelor, al ministerelor de resort și/sau al autorităților administrației publice locale, după caz, și se varsă integral la data constituirii lor. Modificări (1)

(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se includ bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție. Jurisprudență (2)

(3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare. Societățile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome au obligația de a încheia, prin grija administratorilor lor, contractele de concesiune în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în Registrul comerțului. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(4) Controlul respectării de către concesionar a obligațiilor asumate prin contractul de concesiune se face de către ministerul de resort sau de către autoritatea administrației publice locale, care a emis actul administrativ individual de reorganizare, după caz. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Acțiunile emise de societățile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome sau părțile sociale la aceste societăți comerciale sunt proprietate a statului sau a autorităților administrației publice locale, după caz, iar drepturile și obligațiile acționarilor/asociaților sunt exercitate după cum urmează:

a) de către ministerele de resort, în cazul companiilor naționale sau al societăților naționale;

b) de către autoritățile administrației publice locale, în cazul societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes local;

c) de către Fondul Proprietății de Stat, în toate celelalte cazuri.

(2) Vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome sau cesionarea părților sociale deținute la aceste societăți comerciale se face de către instituțiile publice prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).

Art. 6. -

(1) Din sumele încasate efectiv pentru acțiunile sau părțile sociale vândute/cesionate, potrivit art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență, o cotă de 20% se varsă la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, iar o altă cotă de 20% se varsă la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului, pentru a fi utilizată în conformitate cu prevederile art. I pct. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea și completarea Legii privatizării societăților comerciale nr. 58/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 mai 1997. Modificări (1)

(2) O cotă de 60% din sumele prevăzute la alineatul precedent se lasă la dispoziția societății comerciale privatizate, cu titlu gratuit, și se utilizează, în următoarea ordine de preferință, pentru:

a) stingerea datoriilor și a dobânzilor sau penalităților aferente, după caz, preluate de respectiva societate comercială prin actul administrativ individual de reorganizare a regiei autonome din care a rezultat;

b) finanțarea investițiilor în curs de execuție, atribuite prin actul administrativ individual de reorganizare a regiei autonome din care a rezultat;

c) întregirea fondului propriu de mijloace circulante.

(3) Este interzisă utilizarea sumelor care se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziția societății comerciale privatizate, pentru efectuarea plății drepturilor salariale ale personalului.

(4) Suma debitelor, determinată conform alin. (2) lit. a), verificată și avizată de către Ministerul Finanțelor, pentru fiecare societate comercială privatizată, va fi lichidată integral, dacă nu depășește plafonul de 60% din sumele efectiv încasate pentru acțiunile vândute sau părțile sociale cesionate.

(5) Sumele aferente cotei de 60% din sumele încasate din vânzarea pachetelor de acțiuni sau din cesionarea părților sociale, de către ministerele de resort, de către autoritățile administrației publice locale sau de către Fondul Proprietății de Stat, după caz, vor fi vărsate de acestea, direct, în contul respectivelor societăți comerciale, în termen de 15 zile de la data încasării contravalorii acțiunilor vândute sau a contravalorii părților sociale cesionate.

(6) Achitarea datoriilor se va efectua, de către societatea comercială debitoare, în următoarea ordine:

a) către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, în ordinea vechimii lor;

b) către furnizorii de energie electrică, energie termică și gaze naturale;

c) către societățile bancare;

d) către orice alt creditor, în ordinea scadenței, potrivit prevederilor legale și clauzelor contractuale.

(7) Controlul respectării destinațiilor stabilite prin prezentul articol pentru sumele care se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziția societăților comerciale privatizate, se exercită de către Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor. Orice constatare a nerespectării acestor destinații se comunică Ministerului Finanțelor, care va anula alocarea sumelor pentru societatea comercială respectivă, dispunând vărsarea acestora la bugetul de stat.

(8) Normele metodologice pentru determinarea, virarea și efectuarea controlului respectării destinației sumelor care se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziția societăților comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 100/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1996, se aplică în mod corespunzător și în cazul societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome și privatizate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 7. -

(1) În cazul regiilor autonome care sunt dizolvate și lichidate fără a se proceda la reorganizarea lor ca societăți comerciale, sumele rezultate în urma vânzării activelor din patrimoniul lor se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz. Din sumele cuvenite bugetului de stat și bugetelor locale, o cotă de 20% se varsă la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului. Modificări (1)

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor va elabora metodologia de vânzare a activelor conform prevederilor alineatului precedent și o va supune Guvernului spre aprobare.

Art. 8. -

(1) Autoritățile administrației publice centrale sau locale care au sub autoritate regii autonome vor proceda la reorganizarea acestora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (2)

(2) În cazul regiilor autonome de interes național sau cu specific deosebit, care se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, termenul prevăzut la alineatul precedent poate fi prorogat, prin hotărâre a Guvernului, cu cel mult 6 luni.

Art. 9. -

(1) Regiile autonome de interes național care administrează infrastructuri de transport aferente unui serviciu public de interes local trec sub autoritatea respectivelor organe ale administrației publice locale și se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Trecerea regiilor autonome prevăzute la alineatul precedent sub autoritatea organelor administrației publice locale se va realiza, prin grija Ministerului Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10. -

(1) Litigiile de orice fel în care sunt implicate regiile autonome la data reorganizării lor sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun și își urmează cursul conform procedurii legale în vigoare.

(2) Termenele de soluționare a litigiilor prevăzute la alineatul precedent nu condiționează aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Actul administrativ individual prin care se dispune reorganizarea sau dizolvarea și lichidarea unei regii autonome va prevedea societatea comercială ori autoritatea care se substituie regiei autonome în litigiile în curs în care aceasta a avut calitatea de parte. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Constituie contravenții la prezenta ordonanță de urgentă, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei, următoarele fapte:

a) nerespectarea termenului comunicat de ministerul de resort sau de autoritatea administrației publice locale pentru depunerea documentației necesare pentru emiterea actului administrativ individual de reorganizare a regiei autonome;

b) nerespectarea termenului prevăzut de lege pentru înregistrarea societăților comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome la Registrul comerțului și la organele financiare teritoriale competente;

c) nerespectarea termenului de încheiere a contractelor de concesiune, potrivit art. 4 alin. (3);

d) încălcarea de către societățile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune încheiate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3).

(2) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică după cum urmează:

a) pentru cele de la lit. a), conducătorului regiei autonome;

b) pentru cele de la lit. b)-d), administratorului unic sau membrilor consiliului de administrație, după caz.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către Ministerul Finanțelor sau de către autoritățile administrației publice locale, prin agenții lor împuterniciți conform legii.

(4) Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25 și 26.

Art. 12. - Modificări (2)

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Regia Autonomă "Monitorul Oficial", Regia Autonomă "Loteria Națională", Regia Autonomă "Imprimeria Națională", Regia Autonomă "Monetăria Statului" și Regia Autonomă "Multiproduct".

Art. 13. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice dispoziție contrară se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul industriei și comerțului,
Călin Popescu-Tăriceanu
Ministru de stat, ministrul reformei,
Ulm Spineanu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul comunicațiilor,
Sorin Pantiș

București, 16 iunie 1997.

Nr. 30.

;
se încarcă...