Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 mai 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - Modificări (1)

Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care au aparținut comunităților evreiești din România și au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de confiscare și naționalizare, se retrocedează Federației Comunităților Evreiești din România (F.C.E.R.). Modificări (1)

Art. 2. -

Pentru administrarea bunurilor prevăzute la art. 1, se va constitui o fundație care va desfășura activități nonprofit, având ca scop, în principal:

a) ajutorarea și protecția socială a membrilor comunităților evreiești din România și a altor persoane aflate în nevoie;

b) păstrarea și afirmarea identității culturale a comunităților evreiești din România; Modificări (1)

c) prezentarea istoriei vechi și contemporane a poporului evreu, cu accent pe istoria comunităților evreiești din România;

d) combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și intoleranței, dezvoltarea respectului pentru diversitate, democrație, libertate și justiție;

e) păstrarea și dezvoltarea legăturilor dintre cetățenii României și cetățenii altor state, în special cetățenii Statului Israel, originari din România.

Art. 3. -

Din conducerea fundației menționate la art. 2 vor face parte, pe lângă reprezentanții Federației Comunităților Evreiești din România, și reprezentanți ai unor organizații care sunt mandatate să apere drepturile foștilor proprietari și ale succesorilor acestora, între care și asociația "Organizația Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor". Modul de constituire a organelor de conducere a fundației, precum și modul de funcționare a acesteia se vor stabili prin actele de constituire a fundației.

Art. 4. -

(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 și al stabilirii măsurilor tehnice legate de retrocedarea imobilelor cuprinse în anexă, se instituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, o comisie specială formată pe baze paritare din reprezentanți ai Guvernului și ai Federației Comunităților Evreiești din România. Modificări (2)

(2) Comisia va examina, pentru fiecare caz în parte, pe bază de acte doveditoare, drepturile de proprietate asupra imobilelor revendicate.

(3) Comisia prevăzută în acest articol este abilitată să examineze, cu respectarea aceleiași proceduri, cereri de retrocedare și pentru alte imobile din această categorie, care au aparținut comunităților evreiești din România. După identificarea acestor imobile, autoritățile care au inițiat prezenta ordonanță de urgență vor supune spre aprobare Guvernului propuneri corespunzătoare. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Predarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza prin protocoale încheiate între actualii deținători ai imobilelor și Federația Comunităților Evreiești din România.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru minorități naționale,
Gyorgy Tokay
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Adrian Severin
Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului și a Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Remus Opriș
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 20 mai 1997.

Nr. 21.

ANEXĂ Modificări (1)

LISTA
bunurilor care vor fi retrocedate Federației Comunităților
Evreiești din România*)
Modificări (1)

Nr. crt. Adresa Actul de proprietate Titularul actual al dreptului de administrare Destinația inițială Folosința actuală Actul în baza căruia a trecut în proprietatea statului Observații
1. București, str. Iuliu Barasch nr. 18 Consiliul General al Municipiului București Teatru evreiesc de Stat Teatrul Evreiesc Inexistent Se va păstra destinația
2. București, str. Matei Basarab nr. 58-60 Consiliul General al Municipiului București Imobil+ teren Nu se cunoaște Fără titlu și fără act normativ Se restituie terenul
3. București, str. I.C. Filitti nr. 13 Consiliul General al Municipiului București Imobil+ teren Locuință+ birouri Fără titlu și fără act normativ Se restituie terenul
4. Cluj-Napoca, Str. Oțetului nr. 3, județul Cluj CF. 18.214 Societatea Comercială "Textila Romat" - S.A. Grădiniță de copii Întreprin- dere textilă Proces-verbal nr. 16.829/2.300 din 19 iunie 1974 și cerere a Grupului între- prinderilor de Gospodărie Comunală În Între- gime, cu contract de închiriere
5. Petrova, str. Principală, județul Maramureș Consiliul local, Cooperativa de consum Baie rituală și sinagogă Magazin, sediu poștă Inexistent Se restituie terenul
6. Hârlău, str. Petru Rareș Nr. 56, județul Iași nr. de inventar 005-2512 Consiliul local Baie rituală Lemnărie, magazie, S.R.L. Inexistent În întregime, cu contract de închiriere reînnoit

*) Prezenta anexă a fost întocmită conform documentației prezentate de F.C.E.R. și W.J.R.O. și confirmate de prefecturi la solicitarea Secretariatului General al Guvernului.

;
se încarcă...