Ordinul Geodezilor din România - OGR

Codul Deontologic al profesiei de geodez din 22.06.2007

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 august 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Introducere

Art. 1. -

(1) Prezentul cod deontologic al profesiei de geodez, denumit în continuare Cod, stabilește normele de conduită ce revin membrilor Ordinului Geodezilor din România, denumit în continuare Ordin. Codul are ca scop adoptarea și aplicarea unor principii și reguli de comportament al membrilor Ordinului pentru a evita apariția unor situații care ar putea afecta reputația membrilor săi, dezvoltarea și consolidarea Ordinului, precum și imaginea acestuia.

(2) Prezentul cod este întocmit în temeiul prevederilor art. 17 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, denumită în continuare Lege.

CAPITOLUL II Principii generale

Art. 2. -

Codul cuprinde principiile și regulile obligatorii în legătură cu exercitarea drepturilor și îndatoririle geodezului cu drept de semnătură, membru al Ordinului, denumit în continuare geodez.

Art. 3. -

Respectarea întru-totul a prevederilor prezentului cod constituie obligație profesională și morală fermă pentru fiecare geodez.

Art. 4. -

Geodezul are obligația de a-și exercita profesia conform tuturor prevederilor legale în vigoare, precum și ale normelor și instrucțiunilor de specialitate din domeniul geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, teledetecției, cadastrului, cartografiei și sistemelor informaționale geografice și ale altor norme care au legătură cu profesia de geodez.

Art. 5. -

Geodezul are obligația să promoveze și să mențină valorile Ordinului, asigurând realizarea calității actului profesional de liberă practică în relațiile cu instituțiile publice, cu beneficiarii și cu partenerii persoane fizice sau juridice.

Art. 6. -

Geodezul recunoaște și își asumă prevederile Legii, Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Geodezilor din România și de exercitare a profesiei de geodez, prezentului cod și ale hotărârilor emise de Ordin, aprobate de organismele și de comisiile acestuia.

Art. 7. -

Geodezul are obligația să își îmbogățească permanent cunoștințele profesionale, să caute în mod consecvent să își ridice standardele practicii, cercetării și promovarea noilor tehnologii în domeniul de activitate.

CAPITOLUL III Obligații generale și norme de comportament în activitatea profesională

Art. 8. -

(1) Geodezul se bucură de libertate și independență în exercitarea profesiei, în condițiile legilor în vigoare, neputând fi supus niciunei presiuni din partea autorităților publice.

(2) Geodezul este responsabil pentru fiecare dintre actele sale profesionale.

Art. 9. -

Geodezul, în orice situație, poartă întreaga răspundere tehnică a lucrărilor executate și semnate în condițiile Legii, a actelor normative în vigoare și are angajată întreaga sa reputație.

Art. 10. -

Geodezul este obligat să își exercite profesiunea fără discriminare în conformitate cu gradul de pregătire atestată, având îndatorirea de a trata cu maximă responsabilitate obligațiile asumate prin contracte.

Art. 11. -

(1) Geodezul are obligația ca pe proiectele sau documentațiile de specialitate întocmite să își menționeze explicit titlul, numele și calitatea în care le-a întocmit, să le semneze și să le ștampileze.

(2) Sunt interzise:

a) atribuirea de calități nereale sau neconforme cu gradul de pregătire atestat profesional;

b) semnătura de complezență;

c) semnarea lucrărilor de o complexitate pentru care nu este autorizat de Ordin să le execute.

(3) Geodezul are aceleași obligații și în cazul lucrărilor teoretice.

Art. 12. -

Pentru aceeași lucrare, geodezul nu poate îndeplini o activitate profesională de concepție, execuție sau coordonare și pe cea de verificare decât în condițiile în care deține gradul profesional cel mai înalt acordat de Ordin.

Art. 13. -

Orice prestație remunerată a geodezului, indiferent de modul de exercitare a profesiei, se va realiza pe baza unui contract, în conformitate cu legislația română, orice faptă contrară putând atrage consecințele răspunderii disciplinare, administrative sau penale, după caz.

Art. 14. -

Geodezul va angaja prin contract numai categorii de lucrări corespunzătoare cunoștințelor și gradului de autorizare.

Art. 15. -

(1) Pentru serviciile prestate în relațiile contractuale stabilite cu beneficiarul, geodezul poate beneficia de un onorariu negociat în mod liber cu acesta.

(2) Geodezului, în orice situație, îi este interzisă concurența neloială, putând atrage suspendarea de către Ordin a exercitării dreptului de semnătură, ca sancțiune disciplinară.

Art. 16. -

Geodezul are obligația să se asigure de competența profesională a angajaților și colaboratorilor săi, să le solicite și să urmărească realizarea de către aceștia a unor prestații la nivel ridicat de profesionalism, să le asigure participarea directă și accesul deplin la datele necesare îndeplinirii obligației lor de care răspunde nemijlocit.

Art. 17. -

Geodezul poate menționa în contractul încheiat cu angajatorul clauze specifice privind dreptul de autor, morale și patrimoniale, precum și compatibilitatea prestațiilor solicitate cu prevederile prezentului cod.

Art. 18. -

Geodezul care schimbă locul de muncă poate prelua documentații sau părți din acestea în copii, numai cu acordul scris al conducerii.

Art. 19. -

Geodezul cu drept de semnătură, care părăsește firma, este obligat să reglementeze în scris transferul de obligații și probleme dintre el și firmă cu privire la continuarea lucrărilor neterminate, drepturile bănești care îi revin, precum și drepturile de autor.

Art. 20. -

Geodezul își poate face publicitate profesională numai pe baza propriilor realizări, evitând promovarea unui palmares profesional într-o manieră falsă, înșelătoare sau exagerată.

Art. 21. -

Orice geodez trebuie să se abțină, chiar în afara vieții profesionale, de la acte de natură să ducă la desconsiderarea sa. Condamnarea penală survenită ca urmare a exercitării profesiei de geodez este de natură să ducă la reevaluarea situației sale în cadrul Ordinului, în conformitate cu prevederile Legii.

Art. 22. -

Geodezul va sprijini organele competente pentru restabilirea legalității în domeniul exercitării profesiei și va apăra interesele beneficiarului său ca pe cele proprii.

Art. 23. -

(1) Relațiile geodezului cu clienții săi se bazează pe onestitate, corectitudine și confidențialitate, având obligația de a-i informa înainte de angajarea prestațiilor asupra problemelor speciale și cheltuielilor probabile pe care acestea le implică.

(2) Geodezul are obligația de a-și informa beneficiarul, în timp util, cu privire la orice modificare intervenită în legătură cu prestația sa, care ar putea influența calitatea, costurile sau termenele de execuție a lucrării.

Art. 24. -

Geodezul va refuza executarea de activități profesionale care conduc la nerespectarea legalității sau care contravin prevederilor prezentului cod. El va lua măsurile de precauție contractuale care să îi permită întreruperea, la nevoie, a relațiilor contractuale cu acei beneficiari sau cu acei angajatori care, prin cerințele sau atitudinea lor pe parcursul desfășurării activităților contractate, generează situații incompatibile cu cele enunțate la art. 23.

Art. 25. -

Geodezul care desfășoară o activitate profesională contractuală în nume propriu are obligația să păstreze și să arhiveze originalele documentațiilor elaborate în format digital și să predea beneficiarului copii de pe acestea în format analogic, conform contractului.

CAPITOLUL IV Obligații față de profesia de geodez

Art. 26. -

Geodezul, membru al Ordinului, trebuie să acorde din timpul său și să contribuie cu pregătirea și priceperea sa la promovarea meseriei de geodez și a specialităților legate de aceasta, precum și la întreținerea spiritului de breaslă.

Art. 27 -

În spiritul promovării demnității profesiei, geodezul se va îngriji ca partenerii, asociații și angajații săi să se comporte în așa fel încât să nu lezeze drepturile persoanelor cu care sau pentru care lucrează și să nu diminueze încrederea publică în profesionalismul, onestitatea și responsabilitatea cu care membrii Ordinului s-au angajat să își exercite profesia.

CAPITOLUL V Obligații față de colegii de profesie

Art. 28. -

(1) Relațiile dintre geodezi se bazează pe respect și pe respectarea dreptului de autor.

(2) Geodezul își va construi reputația profesională pe baza meritelor, performanțelor și efortului propriu, fără a pune în cauză activitatea altui geodez.

Art. 29. -

(1) Concurența între geodezi se bazează pe competența și calitatea serviciilor profesionale oferite beneficiarilor.

(2) Sunt interzise și se consideră concurență neloială următoarele acțiuni:

a) tentativa sau acțiunea de atragere sau deturnare de beneficiari, prin denigrarea sau discreditarea altui geodez;

b) practicarea de subevaluări ale prestațiilor profesionale sau onorariilor;

c) folosirea unei funcții publice pe care o deține în scopul atragerii de comenzi în interes personal, familial sau de grup;

d) utilizarea oricăror informații de specialitate nepublicate, la care geodezul a avut acces pe căi nelegale în scopul avantajării sale în competiția cu alți colegi.

Art. 30. -

Geodezul nu va încerca să înlocuiască un alt geodez din calitatea și atribuțiile deținute de acesta decât pe calea participării la o selecție legal organizată.

Art. 31. -

Geodezul nu își va însuși proprietatea intelectuală și nici nu va încerca să obțină avantaje pe nedrept din munca altui geodez sau colaborator. În acest sens, va preciza în mod explicit aportul fiecărui geodez la realizarea unei lucrări.

Art. 32. -

Geodezul va aduce la cunoștință Ordinului, prin orice mijloace și în timpul cel mai scurt, abuzurile pe care le constată sau despre care a luat cunoștință cu privire la activitatea altui geodez sau a instituțiilor cu care are raporturi profesionale.

Art. 33. -

(1) Calomnierea unui alt geodez sau răspândirea de comentarii care ar putea să îi prejudicieze reputația profesională sunt condamnabile, potrivit legii.

(2) Este principial ca geodezii să ia apărarea unui geodez atacat pe nedrept.

Art. 34. -

Orice litigiu între geodezi cu privire la exercitarea profesiunii trebuie supus imediat spre conciliere, împreună cu toate documentele necesare cercetării, Comisiei de disciplină a Ordinului, înainte de sesizarea altor instanțe.

CAPITOLUL VI Obligațiile geodezului față de Ordin

Art. 35. -

Obligațiile geodezului față de Ordin sunt stabilite prin Lege, Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Geodezilor din România și de exercitare a profesiei de geodez și prin hotărârile Ordinului.

CAPITOLUL VII Obligațiile geodezului în relațiile cu instituțiile publice

Art. 36. -

Geodezul, membru al unor comisii sau organisme tehnice ale unor instituții publice, nu va divulga și nu va folosi în scopul obținerii de avantaje materiale personale, familiale sau de grup informații de specialitate care nu au fost făcute publice.

Art. 37. -

Geodezul, membru al unor comisii sau organisme publice sau tehnice de analiză ori decizie, nu se poate pronunța asupra unor proiecte sau documentații la a căror realizare este implicat personal.

Art. 38. -

Geodezul nu va oferi avantaje materiale sau de orice natură unui funcționar public cu intenția de a influența o decizie de care este interesat.

Art. 39. -

Geodezul care își desfășoară activitatea în cadrul unei instituții a administrației publice, în învățământ sau participă în diverse foruri decizionale și de jurizare, nu va accepta avantaje materiale sau de orice natură oferite pentru a influența decizia sa.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 40. -

Nerespectarea prevederilor prezentului cod atrage răspunderea disciplinară a geodezului în condițiile legii și regulamentelor în vigoare.

Art. 41. -

Comisia de disciplină a Ordinului, sesizată în prealabil, are competența de a cerceta nerespectarea prevederilor prezentului cod și de a aplica sancțiuni disciplinare, în condițiile Legii și a Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Geodezilor din România și de exercitare a profesiei de geodez.

Art. 42. -

Geodezul răspunde, potrivit legii, în cazurile în care prin faptele săvârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională creează prejudicii persoanelor fizice și juridice.

Art. 43. -

Orice interpretări sau modificări ale prezentului cod sunt exclusiv de competența Ordinului, care are obligația de a informa membrii săi în cel mai scurt timp despre acestea.

Art. 44. -

Prezentul cod deontologic a fost aprobat de Conferința Națională a Ordinului Geodezilor din România la data de 22 iunie 2007 și intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Ordinului Geodezilor din România
Cornel Păunescu

;
se încarcă...