Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 792/2016 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și indicele prețului locuințelor, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016R0792

Modificări (...)

În vigoare de la 13 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 8 martie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 21 aprilie 2016.

întrucât:

(1) Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) este conceput pentru a măsura inflația în mod armonizat în toate statele membre. Comisia și Banca Centrală Europeană (BCE) folosesc IAPC pentru evaluarea stabilității prețurilor în statele membre în conformitate cu articolul 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(2) Indicii armonizați sunt utilizați în contextul procedurii Comisiei privind dezechilibrele macroeconomice, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

(3) Statisticile privind prețurile cu un nivel ridicat de calitate și de comparabilitate sunt esențiale pentru cei responsabili cu politicile publice în Uniune, pentru cercetători și pentru toți cetățenii europeni.

(4) Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) folosește IAPC drept indice pentru măsurarea îndeplinirii obiectivului SEBC privind stabilitatea prețurilor, în temeiul articolului 127 alineatul (1) din TFUE, care este deosebit de relevant pentru definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii în temeiul articolului 127 alineatul (2) din TFUE. În temeiul articolului 127 alineatul (4) și al articolului 282 alineatul (5) din TFUE, BCE urmează să fie consultată cu privire la orice act al Uniunii propus în domeniile care țin de competențele sale.

(5) Obiectivul prezentului regulament este de a stabili un cadru comun pentru dezvoltarea, producerea și difuzarea indicilor armonizați ai prețurilor de consum și a indicelui prețurilor locuințelor (IPL) la nivelul Uniunii și la nivel național. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea ca, în viitor, să se extindă aplicarea cadrului, dacă este necesar, la nivel subnațional.

(6) Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului a stabilit un cadru comun pentru construirea indicilor armonizați ai prețurilor de consum. Respectivul cadru juridic trebuie să fie adaptat la cerințele și la progresele tehnice actuale, îmbunătățind prin urmare, în continuare, relevanța și comparabilitatea indicilor armonizați ai prețurilor de consum și ale IPL. Pe baza noului cadru instituit prin prezentul regulament, ar trebui inițiate lucrări cu privire la un set de indicatori suplimentari privind evoluția prețurilor.

(7) Prezentul regulament ține seama de agenda Comisiei privind o mai bună legiferare și, în special, de Comunicarea Comisiei din 8 octombrie 2010 intitulată "Reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană". În domeniul statistic, Comisia a stabilit ca prioritare simplificarea și îmbunătățirea mediului de reglementare în materie de statistici, astfel cum se menționează în Comunicarea Comisiei din 10 august 2009 privind metoda de producere a statisticilor UE: o viziune pentru deceniul următor.

(8) IAPC și indicele armonizat al prețurilor de consum la o impozitare constantă (IAPC-IC) ar trebui defalcați în categorii ale clasificării europene a consumului individual pe destinații (ECOICOP). O astfel de clasificare ar trebui să garanteze faptul că toate statisticile europene referitoare la consumul privat sunt coerente și comparabile. Clasificarea ECOICOP ar trebui, de asemenea, să fie în concordanță cu COICOP a ONU, care reprezintă standardul internațional pentru clasificarea consumului individual pe destinații și, prin urmare, ECOICOP ar trebui să fie actualizată în funcție de modificările aduse COICOP a ONU.

(9) IAPC se bazează pe prețurile observate, care includ impozitele pe produse. Prin urmare, inflația este afectată de schimbările survenite la nivelul cotelor de impozitare a produselor. Pentru analiza inflației, precum și pentru evaluarea convergenței în statele membre, este necesar să se colecteze și informații privind impactul avut asupra inflației de modificările în materie de impozitare. În acest scop, IAPC ar trebui să fie calculați, în plus, pe baza prețurilor la cote constante de impozitare.

(10) Stabilirea indicilor prețurilor pentru locuințe și în special pentru locuințele ocupate de proprietari (OOH) reprezintă un pas important în vederea îmbunătățirii în continuare a relevanței și a comparabilității IAPC. IPL reprezintă o bază necesară pentru elaborarea indicelui prețurilor OOH. În plus, IPL reprezintă un indicator important de sine stătător. Până la 31 decembrie 2018, Comisia ar trebui să pregătească un raport care să abordeze caracterul oportun al indicelui prețurilor OOH în vederea includerii în acoperirea IAPC. În funcție de rezultatele raportului respectiv, Comisia ar trebui să înainteze, dacă este cazul, într-un interval de timp rezonabil, o propunere de modificare a prezentului regulament în ceea ce privește integrarea indicelui prețurilor OOH în acoperirea IAPC.

(11) Informațiile provizorii timpurii privind IAPC lunari, prezentate sub forma unor estimări rapide, sunt esențiale pentru politica monetară din zona euro. Prin urmare, statele membre a căror monedă este euro ar trebui să transmită astfel de estimări rapide ale IAPC.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...