Guvernul României

Ordonanța nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive

Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2003
Formă aplicabilă de la 02 mai 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Gospodărirea deșeurilor radioactive se desfășoară potrivit normelor și reglementărilor naționale, precum și acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, privind securitatea nucleară, protecția împotriva radiațiilor ionizante a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății.

Art. 2. -

Obiectul prezentei ordonanțe îl constituie stabilirea responsabilităților organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deșeurilor radioactive și asigurarea resurselor financiare destinate realizării activităților de gospodărire a deșeurilor rezultate din funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, precum și celor destinate dezafectării lor, în condiții care să asigure securitatea nucleară și protecția împotriva radiațiilor ionizante a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății, fără a compromite nevoile și aspirațiile generațiilor viitoare.

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică pentru gospodărirea în siguranță atât a deșeurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cât și a deșeurilor radioactive rezultate din aplicațiile tehnicilor și tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură și în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice. Modificări (1)

(2) Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică:

a) gospodăririi deșeurilor radioactive provenite din activitățile din domeniul mineritului și de prelucrare a minereurilor de uraniu și/sau toriu;

b) activităților de dezafectare a instalațiilor de minerit și de prelucrare a minereurilor de uraniu și/sau toriu;

c) la eliberarea controlată a efluenților radioactivi în mediu.

(3) Activitățile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative în vigoare. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Statul garantează desfășurarea în siguranță a activităților de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive produse prin operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice.

Art. 5. - Modificări (1)

La baza gospodăririi deșeurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive a acestora, stau următoarele principii generale:

a) principiul utilizării tehnicilor și tehnologiilor de gospodărire care să asigure un nivel acceptabil de protecție la radiații ionizante pentru sănătatea populației și mediului, luându-se în considerare și posibilele efecte transfrontaliere;

b) principiul "generatorul de deșeuri radioactive plătește";

c) principiul responsabilității generatorului de deșeuri radioactive;

d) principiul utilizării celor mai bune tehnici și tehnologii existente fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generațiile viitoare;

e) principiul menținerii volumelor și activităților deșeurilor radioactive la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil.

Art. 6. -

În sensul prezentei ordonanțe, expresiile și termenii următori semnifică:

a) accident nuclear - evenimentul nuclear care afectează instalația și provoacă iradierea ori contaminarea populației sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare;

b) activitate nucleară - orice practică umană care introduce surse sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane ori modifică rețeaua de căi de expunere, plecând de la sursele existente, mărindu-se astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse;

c) audit - activitate de verificare a respectării normelor, procedurilor și instrucțiunilor, ce vizează criteriile de acceptare a deșeurilor radioactive în vederea depozitării definitive, elaborate sau avizate de autoritatea națională competentă în domeniu;

d) autoritate națională competentă în domeniu - autoritatea stabilită de lege, cu competență la nivel național în domeniul depozitării definitive a deșeurilor radioactive, al coordonării activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și de gestionare a resurselor financiare constituite pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice și pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive;

e) ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operațiuni care cuprinde extracția și prelucrarea minereurilor și îmbogățirea uraniului și toriului, fabricarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deșeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociată uneia dintre operațiunile de mai sus;

f) combustibil nuclear uzat - combustibilul nuclear iradiat în interiorul unui reactor și care a fost îndepărtat definitiv din acesta; Modificări (1)

g) controlul efluenților - eliberarea planificată și controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalații nucleare autorizate, inclusiv în timpul funcționării normale a instalațiilor;

h) coordonare - ansamblul activităților de colectare și prelucrare a informațiilor, de avizare a documentațiilor și de participare la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive pentru armonizarea resurselor și activităților instituțiilor și organizațiilor cu atribuții și responsabilități în domeniu, destinate îndeplinirii obiectivelor definitive în "Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive", în condiții specificate;

i) deșeuri radioactive - materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu s-a prevăzut nicio altă întrebuințare, care conțin ori care sunt contaminate cu radionuclizi în concentrații superioare limitelor de exceptare; prin deșeu radioactiv se înțelege și combustibilul nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare; Modificări (1)

j) depozitare/stocare intermediară - plasarea deșeurilor radioactive într-o instalație nucleară în scopul izolării, protecției mediului și controlului de către personal, cu intenția de a fi recuperate;

k) depozitare definitivă - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație corespunzătoare, fără intenția de a le recupera;

l) durată de exploatare utilă - timpul în care instalația de gestionare a deșeurilor radioactive poate fi folosită în scopul pentru care a fost proiectată sau, în cazul unei instalații de depozitare definitivă, timpul calculat din momentul depozitării deșeurilor radioactive până la închiderea și sigilarea acesteia;

m) dezafectare - totalitatea activităților necesare a se desfășura la o instalație nucleară și/sau radiologică oprită definitiv, alta decât depozitul definitiv, în vederea eliberării nerestrictive sau utilizării amplasamentului;

n) deșeuri istorice - deșeurile radioactive provenite din practici trecute, care se află sub controlul unui titular de autorizație;

o) gospodărirea deșeurilor radioactive - totalitatea activităților administrative și operaționale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, condiționarea, depozitarea intermediară și depozitarea definitivă a deșeurilor rezultate din funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice. Termenul de gospodărire a deșeurilor radioactive se referă și la gospodărirea combustibilului nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare; Modificări (1)

p) instalație nucleară:

1. orice reactor nuclear, cu excepția celui cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

2. orice uzină care folosește combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

3. orice instalație în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepția depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare;

r) instalație radiologică - generatorul de radiație ionizantă, instalația, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau conține materiale radioactive, altele decât cele prevăzute la lit. p);

s) închiderea unei instalații de depozitare definitivă starea sau acțiunea asupra depozitului definitiv la sfârșitul vieții de funcționare. Un depozit definitiv devine închis după umplerea completă, prin acoperirea - astuparea - în cazul depozitelor de suprafață, prin umplerea cu materialul de umplutură și/sau închiderea - sigilarea - în cazul depozitelor geologice, urmată de finalizarea activităților oricărei structuri anexe;

ș) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive - actul normativ pe baza căruia se desfășoară activitățile de gospodărire a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă, și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

t) surse - emițătorul de radiații ionizante și orice material radioactiv;

ț) surse orfane - sursele provenite din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se află sub controlul unui titular de autorizație;

u) titular de autorizație - persoana juridică autorizată pentru a desfășura activități nucleare în baza Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, care produce și/sau deține deșeuri radioactive.

CAPITOLUL II Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive

Art. 7. - Modificări (1)

Titularii de autorizație au obligația de a gospodări în siguranță deșeurile radioactive rezultate prin funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum și din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile art. 26 și 27 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Activitățile de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive se desfășoară în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

(2) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive este componentă a Strategiei naționale de dezvoltare a domeniului nuclear.

(3) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive se elaborează de Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, cu consultarea titularilor de autorizație nucleară. Modificări (1)

(4) Standardele privind limitele și condițiile tehnice de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive sunt stabilite de ANDRAD și sunt aprobate prin ordin comun al președintelui ANDRAD și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

Art. 9. -

Coordonarea la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și de depozitare definitivă a acestora se face de către autoritatea națională competentă în domeniu.

Art. 10. -

(1) Autoritatea națională competentă în domeniul coordonării la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive este ANDRAD. Modificări (1)

(2) ANDRAD răspunde de depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice. Modificări (1)

(3) ANDRAD este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei și Comerțului*), cu sediul în orașul Mioveni, județul Argeș. Modificări (1)

(4) ANDRAD își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(5) În vederea realizării atribuțiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanțe, ANDRAD poate organiza puncte de lucru sau birouri teritoriale, după caz, fără personalitate juridică. Modificări (1)

*) Conform art. 15 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Economiei și Comerțului" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei, sau cu denumirea "Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerțului.

Art. 11. -

(1) Patrimoniul ANDRAD este constituit prin preluarea unei părți din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin. Modificări (1)

(2) ANDRAD este condusă de un consiliu de administrație. Modificări (1)

(3) Consiliul de administrație al ANDRAD și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului economiei și comerțului. Modificări (1)

(4) Consiliul de administrație al ANDRAD este compus din 9 membri, după cum urmează: Modificări (1)

a) Ministerul Finanțelor Publice*) - 1 membru;

b) ANDRAD - 1 membru; Modificări (1)

c) Agenția Nucleară - 1 membru;

d) Ministerul Economiei și Comerțului - 2 membri;

e) Ministerul Educației și Cercetării**) - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică - 1 membru;

f) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor***) - 1 membru;

g) reprezentanți ai principalilor generatori de deșeuri radioactive - 2 membri.

*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Finanțelor Publice" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor".

**) Conform art. 15 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Educației și Cercetării" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului".

***) Conform art. 15 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile".

Art. 12. - Modificări (1)

ANDRAD are ca obiect de activitate depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și coordonarea la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Cheltuielile curente și de capital ale ANDRAD se finanțează integral din venituri proprii.

(2) Salarizarea personalului se face în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. Jurisprudență (1)

Art. 14. -

În vederea realizării obiectului său de activitate ANDRAD are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) elaborează și revizuiește, cel puțin o dată la 5 ani, Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, pe care o transmite spre aprobare Ministerului Economiei și Comerțului, și monitorizează implementarea acesteia; Modificări (1)

b) elaborează și transmite spre aprobare Ministerului Economiei și Comerțului Planul anual de activități în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, și răspunde de realizarea acestuia;

c) răspunde direct de înființarea depozitelor definitive pentru depozitarea deșeurilor radioactive; depozitele definitive sunt în patrimoniul și în administrarea ANDRAD; Modificări (1)

d) gestionează direct sau prin terți activitatea de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive rezultate din funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice, pe toată durata de exploatare utilă, precum și din dezafectarea acestora;

e) informează și pregătește publicul din zona învecinată depozitelor definitive în vederea acceptării amplasării acestora;

f) asigură constituirea și actualizarea anuală a unei baze naționale de date privind cantitățile, tipurile de deșeuri radioactive generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

g) analizează datele relevante privind caracteristicile deșeurilor radioactive rezultate din exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

h) întocmește anual inventarul la nivel național privind cantitățile și tipurile de deșeuri radioactive generate, în vederea elaborării PAA;

i) avizează documentațiile și procedurile întocmite de titularii de autorizație, aferente etapelor de gospodărire în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea respectării criteriilor de acceptare pentru depozitarea definitivă;

j) elaborează criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și le supune aprobării CNCAN;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...