Parlamentul României

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

Modificări (10), Puneri în aplicare (41), Referințe (54), Derogări (2), Cărți (2), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2006
Formă aplicabilă de la 18 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 9

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează:

a) înființarea, organizarea și funcționarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;

b) organizarea și funcționarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum și coordonarea activității altor entități implicate în acest domeniu.

(2) Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distinctă și care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării și investirii, în interesul participanților, a unei părți din contribuția individuală de asigurări sociale.

Art. 2. - Referințe (1), Referințe în cărți (1)

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. active ale unui fond de pensii administrat privat - instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanților;

2. activ personal - suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unități de fond deținute de acesta, înmulțite cu valoarea la zi a unei unități de fond;

3. activ net total al fondului de pensii administrat privat la o anumită dată - valoarea care se obține prin deducerea valorii obligațiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată;

4. act individual de aderare - un înscris prin care o persoană își manifestă actul de voință de a fi parte la contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii private;

5. acționar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice și/sau juridice care acționează împreună și care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz;

6. administrare specială - exercitarea responsabilității fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinată, asupra activelor fondului de pensii, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor; Reviste (1)

7. administrator special - persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii administrat privat, desemnată sau selectată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, și care se subrogă în drepturile și obligațiile administratorului pentru o perioadă determinată;

8. administrator - societatea comercială pe acțiuni constituită în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare și cu prevederile prezentei legi, denumită societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii și, opțional, furnizarea de pensii private;

9. agent de marketing al fondului de pensii - persoana fizică sau juridică mandatată de administrator să obțină acordul de aderare a participanților;

10. beneficiar - moștenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;

11. beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilități bănești sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private;

12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia - autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005;

13. Consiliul de Supraveghere Specială - consiliul constituit din două sau mai multe persoane, în funcție de numărul de participanți la un fond de pensii administrat privat, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei și care asistă și supervizează activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor și asigurarea redresării fondului de pensii;

14. contract de administrare - contractul încheiat între administrator și participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii;

15. contract de depozitare - contractul încheiat între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relațiile cu terții, și depozitar, având ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii;

16. contribuții - sumele plătite de participanți și/sau în numele acestora la un fond de pensii administrat privat;

17. depozitar - instituția de credit din România, autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară, ori sucursala din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, avizată de Comisie pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredințate spre păstrare, în condiții de siguranță, toate activele fiecărui fond de pensii administrat privat;

18. fond de pensii administrat privat, denumit în continuare fond de pensii - fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanți, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară și cu dispozițiile prezentei legi;

19. fond de garantare a pensiilor - fondul înființat din contribuții ale administratorilor și ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanților și ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat și supravegheat de Comisie;

20. instituție de colectare - instituția care are ca atribuție legală colectarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale; Modificări (1)

21. instituție de evidență - instituția care are ca atribuție legală evidența asiguraților din sistemul public de pensii; Modificări (2)

22. instrumente financiare înseamnă:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadență mai mică de un an și certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

e) contracte forward pe rata dobânzii;

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb și pe acțiuni;

g) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii;

h) orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piață reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață;

23. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 22 lit. d) și g), combinații ale acestora, precum și alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementări ale Comisiei Naționale de Valori Mobiliare;

24. participant - persoana care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond de pensii și care are un drept viitor la o pensie privată;

25. pensie privată - suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar și distinct de cea furnizată de sistemul public;

26. plătitor - persoana fizică sau juridică care, după caz, reține și virează contribuția individuală de asigurări sociale;

27. pondere zilnică a unui fond - raportul dintre activul net total al fondului și suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă;

28. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioadă - media aritmetică a ponderilor zilnice ale fondului pe perioada respectivă;

29. prospect al schemei de pensii private - documentul care cuprinde termenii contractului de administrare și ai schemei de pensii;

30. provizion tehnic - un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiții care acoperă riscurile biometrice și pe cele privind investițiile;

31. rată de rentabilitate a unui fond de pensii - logaritm natural din raportul dintre valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei și valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precede perioada respectivă; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezintă diferența dintre valoarea unității de fond din ziua respectivă și valoarea unității de fond din ziua precedentă, totul raportat la valoarea unității de fond din ziua precedentă;

32. rată medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor - suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond pe o perioadă și ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii pe aceeași perioadă;

33. riscuri biometrice - riscurile legate de deces, invaliditate și longevitate;

34. schemă de pensii private - un sistem de termene, condiții și reguli pe baza cărora administratorul investește activele fondului de pensii în scopul dobândirii de către participanți a unei pensii private;

35. stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în care administratorul își are sediul social și principala structură administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se află principala sa structură administrativă;

36. stat membru gazdă - statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, a cărui legislație socială și de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii private este aplicabilă relației dintre angajator și participanți;

37. stat terț - orice alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparține Spațiului Economic European;

38. valoarea unității de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumită dată și numărul total de unități ale fondului la aceeași dată.

(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, numită prima entitate, reprezintă:

a) un acționar sau un grup de acționari care deține mai mult de 10% din acțiunile emise de prima entitate ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;

b) orice entitate în care prima entitate deține, direct sau indirect, mai mult de 10% din acțiunile emise ori în care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;

c) orice altă entitate în care un acționar deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din acțiunile emise și în același timp deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acțiunilor emise de prima entitate;

d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entități;

e) orice membru al consiliului de administrație sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entități;

f) soțul/soția sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea, inclusiv, al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).

CAPITOLUL II Fondul de pensii Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din:

a) contribuțiile nete convertite în unități de fond;

b) drepturile cuvenite beneficiarilor și nerevendicate în termenul general de prescripție;

c) dobânzile și penalitățile de întârziere aferente contribuțiilor nevirate în termen;

d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c).

Art. 4. -

Cheltuielile de administrare sunt suportate de administrator.

Art. 5. -

(1) Un fond de pensii trebuie să aibă minimum 50.000 de participanți și se constituie prin contract de societate civilă.

(2) Numărul minim de participanți prevăzut la alin. (1) trebuie realizat în perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.

Art. 6. -

(1) Toți participanții și beneficiarii la un fond de pensii au aceleași drepturi și obligații și li se aplică un tratament nediscriminatoriu.

(2) Participanții și beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament și în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reședinței într-o altă țară, stat membru al Uniunii Europene ori stat aparținând Spațiului Economic European.

(3) În cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reședinței într-o altă țară, participanții pot opta între a plăti în continuare contribuțiile la un fond de pensii din România sau a plăti contribuții la un alt fond de pensii aflat pe teritoriul țării respective, dacă aceasta nu contravine legislației acestei țări.

(4) Nicio persoană care dorește să devină participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu și nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă.

(5) În aplicarea prezentei legi este interzisă orice discriminare directă sau indirectă după criteriul de sex, în special cu privire la aria de aplicare și condițiile schemelor de pensii private, contribuții și beneficii.

Art. 7. -

(1) Denumirea fondului de pensii conține sintagma fond de pensii administrat privat.

(2) Denumirea fondului de pensii nu trebuie să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane.

Art. 8. -

Un fond de pensii nu poate fi declarat în stare de faliment.

Art. 9. -

(1) Fondul de pensii este reprezentat în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor judecătorești, numai de către administratorul acestuia. Reviste (1)

(2) Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești competente, în legătură cu administrarea fondului de pensii, sunt scutite de orice fel de taxe.

(3) Sediul fondului de pensii va fi același cu cel al administratorului.

Art. 10. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Conținutul contractului-cadru de societate civilă prin care se constituie un fond de pensii, precum și modalitățile de modificare a acestuia se stabilesc prin normele Comisiei.

CAPITOLUL III Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prospectul schemei de pensii private este elaborat și propus de administrator.

(2) Fiecare prospect al schemei de pensii private propus de administrator trebuie să obțină autorizarea Comisiei.

(3) Prospectul schemei de pensii private poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei.

(4) Pentru a obține autorizarea primului prospect al schemei de pensii private, societatea de pensii depune la Comisie o cerere, odată cu cererea de autorizare de administrare, prospectul schemei de pensii private, inclusiv proiectul contractului de depozitare și proiectul de contract de societate civilă.

(5) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii private se realizează odată cu autorizarea de administrare a fondului de pensii.

(6) Procedura de autorizare și modificare a prospectului schemei de pensii private este prevăzută în normele Comisiei.

(7) Administratorul procedează la publicitatea prospectului schemei de pensii private numai după autorizarea acestuia, sub sancțiunea retragerii autorizației de administrare.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...