Parlamentul României

Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

Modificări (1), Referințe (2), Cărți (1), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iulie 2004
Formă aplicabilă de la 22 aprilie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Prezenta lege reglementează raporturile juridice dintre producători și persoanele vătămate ori prejudiciate de produsele cu defecte puse în circulație, răspunderea civilă pentru pagubele generate de aceste produse, precum și dreptul la acțiune pentru repararea pagubelor.

Art. 2. - Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) producător:

1. fabricantul produsului finit al unei materii prime sau părți componente ale produsului; Reviste (1)

2. orice persoană care se prezintă ca producător, prin faptul că își înscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv;

3. orice altă persoană, care importă un produs în România în vederea vânzării, închirierii, cumpărării sau altei forme de înstrăinare în cadrul activității proprii de comercializare în cadrul societății, este considerată producător al acestuia și răspunde în aceeași măsură ca și producătorul;

4. orice altă persoană, care importă un produs din Uniunea Europeană în vederea vânzării, închirierii, cumpărării sau altei forme de înstrăinare în cadrul activității proprii de comercializare în cadrul societății, este considerată producător al acestuia și răspunde în aceeași măsură ca și producătorul;

5. dacă producătorul unui produs nu poate fi identificat, fiecare furnizor al produsului respectiv va fi tratat drept producător, dacă el nu comunică consumatorului prejudiciat, într-un interval de timp rezonabil, datele de identificare a producătorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul; această dispoziție este valabilă și pentru un produs importat, în cazul în care produsul nu indică identitatea importatorului prevăzut la pct. 3 ori 4, chiar dacă este precizat numele producătorului; Jurisprudență (1), Reviste (2)

b) produs - orice bun mobil, chiar dacă acesta este încorporat într-un alt bun mobil sau imobil; prin produs se înțelege și energia electrică;

c) pagubă: Jurisprudență (1)

1. prejudiciul cauzat prin moartea sau vătămarea integrității corporale sau a sănătății unei persoane;

2. deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiția ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinței ori consumului privat și să fi fost folosit de persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui să fie mai mare de 200**) lei; Jurisprudență (1)

3. deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiția ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinței ori consumului privat și să fi fost folosit de persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui să fie mai mare decât echivalentul în lei a 500 euro; Jurisprudență (1)

d) produs cu defecte - produsul care nu oferă siguranța la care persoana este îndreptățită să se aștepte, ținându-se seama de toate împrejurările, inclusiv de: Reviste (1)

1. modul de prezentare a produsului;

2. toate utilizările previzibile ale produsului;

3. data punerii în circulație a produsului.

(2) Un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru că, ulterior, un produs similar perfecționat a fost pus în circulație.

(3) Prevederile prezentului articol nu împiedică aplicarea dispozițiilor legale referitoare la daunele morale.

**) Valoarea este exprimată în monedă nouă, conform Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Condițiile răspunderii producătorilor

Art. 3. - Reviste (2)

În condițiile prezentei legi, producătorul răspunde pentru prejudiciul actual și pentru cel viitor, cauzate de defectul produsului său.

Art. 4. -

Răspunderea producătorului nu este limitată în situația în care paguba este determinată, cumulativ, de defectul produsului și de acțiunea sau omisiunea unei terțe persoane. Această dispoziție nu aduce atingere dreptului producătorului de a promova acțiuni în justiție împotriva terțului, în condițiile legii.

Art. 5. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

Dacă mai multe persoane sunt răspunzătoare pentru pagubă, ele răspund solidar.

Art. 6. - Reviste (1)

Pentru angajarea răspunderii civile a producătorului, persoana prejudiciată trebuie să facă dovada pagubei, a defectului și a raportului de cauzalitate dintre defect și pagubă.

Art. 7. -

(1) Producătorul este exonerat de răspundere, conform prevederilor prezentei legi, dacă dovedește unul dintre următoarele aspecte:

a) nu el este cel care a pus produsul în circulație;

b) în funcție de împrejurări, defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus în circulație sau a apărut ulterior punerii în circulație a produsului, din cauze neimputabile lui;

c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice altă formă de distribuție în scop economic al producătorului și nu a fost fabricat sau distribuit în cadrul activității sale profesionale;

d) defectul se datorează respectării unor condiții obligatorii, impuse prin reglementările emise de autoritățile competente;

e) nivelul cunoștințelor științifice și tehnice existent la momentul punerii în circulație a produsului nu i-a permis depistarea defectului în cauză;

f) defectul se datorează nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de utilizare furnizate în documentele tehnice care însoțesc produsul, demonstrate în baza expertizei tehnice de specialitate. Jurisprudență (2)

(2) Producătorul de componente este exonerat de răspundere dacă dovedește că defectul este imputabil proiectării greșite a ansamblului în care acesta a fost montat sau instrucțiunilor date de producătorul produsului destinat consumatorului. Jurisprudență (1)

Art. 8. -

Răspunderea producătorului poate fi limitată sau înlăturată de instanța competentă, în cazul în care paguba este cauzată atât de defectul produsului, cât și de culpa persoanei vătămate ori prejudiciate sau a altei persoane pentru care aceasta este ținută să răspundă.

Art. 9. - Jurisprudență (2)

(1) Aplicarea dispozițiilor prezentei legi nu exclude posibilitatea persoanei vătămate ori prejudiciate de a pretinde despăgubiri în temeiul răspunderii contractuale sau extracontractuale ori al altui regim special de răspundere, existent la data intrării în vigoare a prezentei legi. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Societățile de asigurări au drept de regres împotriva producătorului, conform legislației în vigoare, pentru sumele plătite persoanelor prejudiciate.

Art. 10. -

Orice clauze contractuale de limitare sau exonerare de răspundere a producătorului sunt lovite de nulitate absolută.

CAPITOLUL III Dreptul la acțiune pentru repararea pagubelor

Art. 11. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

Dreptul la acțiune pentru repararea pagubelor, ce decurge din prevederile prezentei legi, se prescrie în termen de 3 ani, care curge de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de existența pagubei, a defectului și a identității producătorului, iar acțiunea pentru repararea pagubei nu poate fi introdusă după împlinirea a 10 ani de la data la care producătorul a pus produsul respectiv în circulație.

Art. 12. - Jurisprudență (1)

Acțiunea pentru repararea pagubelor produse este de competența instanței de judecată în a cărei rază teritorială s-a produs paguba, se află sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 13. -

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului civil și ale ~Codului~ de procedură civilă.

Art. 14. -

România va comunica Comisiei Europene textul exact al celor mai importante reglementări legale interne care sunt emise sub incidența prezentei legi.

Art. 15. -

Prevederile prezentei legi nu se aplică:

a) pagubelor generate de produsele puse în circulație anterior datei intrării în vigoare a acesteia; Reviste (1)

b) pagubelor rezultate din accidentele nucleare.

Art. 16. -

Prezenta lege transpune Directiva nr. 85/374/CEE din 25 iulie 1985 privind răspunderea producătorului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L210 din 7 august 1985, modificată și completată prin Directiva nr. 1.999/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), nr. L141 din 4 iunie 1999.

Art. 17. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 4, art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 3 și art. 14, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) Dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 3 și art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 2 se aplică până la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 18. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. 42-427 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările și completările ulterioare.

;
se încarcă...