Act Internațional

Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora din 26.10.2004 *)

Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Comunitatea Europeană, Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, pe de o parte, și

Confederația Elvețiană, pe de altă parte,

denumite în continuare părți contractante,

având în vedere relațiile strânse dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte,

dorind să lupte în mod eficace împotriva fraudei și a altor activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale părților contractante,

ținând seama de necesitatea de a consolida asistența administrativă în aceste domenii,

convinse de faptul că asistența judiciară reciprocă, incluzând perchezițiile și punerea sub sechestru a obiectelor, trebuie să fie acordată, inclusiv în toate cazurile de contrabandă și de evaziune în domeniul fiscalității indirecte, în special taxa pe valoare adăugată și drepturile vamale și accizele,

recunoscând importanța combaterii spălării banilor,

decid să încheie prezentul acord.

TITLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiect

Obiectul prezentului acord este extinderea asistenței administrative și judiciare reciproce în materie penală dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii activităților ilegale vizate de art. 2.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare

1. Prezentul acord se aplică în următoarele domenii:

a) prevenirea, descoperirea, cercetarea, urmărirea și combaterea administrativă și penală a fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale părților contractante, privind:

- comerțul cu mărfuri contrar legislației vamale și agricole;

- comerțul contrar legislației fiscale aplicabile taxei pe valoarea adăugată, impozitelor speciale pe consum și accizelor;

- perceperea sau reținerea fondurilor - inclusiv utilizarea acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost inițial acordate - din bugetul părților contractante sau din bugetele gestionate de acestea ori în numele acestora, precum granturile și rambursările;

- procedurile de atribuire a contractelor de către părțile contractante;

b) punerea sub sechestru și recuperarea sumelor datorate sau primite în mod necuvenit ca rezultat al activităților ilegale prevăzute la lit. a).

2. Cooperarea în sensul titlurilor II (Asistența administrativă) și III (Asistența judiciară reciprocă) nu poate fi refuzată doar pentru motivul că cererea se referă la o infracțiune considerată ca fiind una de natură fiscală de către partea contractantă solicitată sau că legislația părții contractante solicitate nu prevede același tip de taxe ori cheltuieli, norme juridice sau încadrare juridică a faptelor decât cele prevăzute de legislația părții contractante solicitante.

3. Domeniul de aplicare al prezentului acord include spălarea produselor rezultate din activitățile reglementate de acesta, cu condiția ca activitățile care constituie actele preparatorii să fie sancționate, conform legislației ambelor părți contractante, cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de siguranță de restrângere a libertății individuale cu un maxim de cel puțin 6 luni.

4. Impozitele directe sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului acord.

ARTICOLUL 3 Cazuri de importanță minoră

1. Autoritatea părții contractante solicitate poate refuza o cerere de cooperare, în cazul în care valoarea pretinsă a drepturilor nepercepute integral sau eludate nu depășește 25.000 euro ori valoarea presupusă a mărfurilor exportate sau importate fără autorizație nu depășește 100.000 euro, cu excepția cazului în care, ținând seama de circumstanțele sau de identitatea persoanei cercetate, cazul este considerat extrem de grav de către partea contractantă solicitantă.

2. Autoritatea părții contractante solicitate informează de îndată autoritatea părții contractante solicitante cu privire la motivele refuzului cererii de cooperare.

ARTICOLUL 4 Ordinea publică

Cooperarea poate fi refuzată în cazul în care partea contractantă solicitată consideră că executarea cererii este de natură să aducă atingere suveranității, securității, ordinii publice sau altor interese esențiale ale părții contractante solicitate.

ARTICOLUL 5 Transmiterea de informații și probe

1. Informațiile și probele comunicate sau obținute în temeiul prezentului acord, indiferent de forma acestora, constituie secret de serviciu și beneficiază de protecția acordată informațiilor similare de legislația națională a părții contractante care le-a primit și de dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituțiilor comunitare. În special, astfel de informații și probe nu pot fi divulgate altor persoane, cu excepția celor care, în cadrul instituțiilor comunitare, al statelor membre și al Confederației Elvețiene, prin natura funcțiilor lor, sunt obligate să le cunoască și nici nu pot fi folosite în scopuri care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului acord.

2. Informațiile și probele obținute de partea contractantă solicitantă în temeiul prezentului acord pot fi transmise oricărei părți contractante, în cazul în care partea contractantă în cauză desfășoară o anchetă care nu exclude cooperarea sau în cazul în care există indicii clare că partea contractantă în cauză ar putea efectua în mod eficient o astfel de anchetă. Această comunicare nu poate fi făcută în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul acord.

3. Transmiterea informațiilor și a probelor obținute în temeiul prezentului acord de către o parte contractantă alteia sau mai multor părți contractante nu poate face obiectul unei acțiuni pe teritoriul părții contractante solicitate inițial.

4. Orice parte contractantă căreia i se transmit informații sau probe în conformitate cu paragraful 2 respectă condițiile impuse de către partea contractantă solicitată cu privire la folosirea informațiilor de către partea contractantă solicitantă din prima transmitere.

5. Transmiterea de informații și de probe obținute în temeiul prezentului acord de către o parte contractantă unei țări terțe se supune autorizării de către partea contractantă din care provin aceste informații și probe.

ARTICOLUL 6 Confidențialitate

Partea contractantă solicitantă îi poate cere părții contractante solicitate să se asigure că cererea și conținutul acesteia rămân confidențiale, cu excepția cazului în care acest lucru este incompatibil cu executarea cererii. În cazul în care partea contractantă solicitată nu poate respecta condițiile privind confidențialitatea, aceasta informează în prealabil autoritatea părții contractante solicitante în legătură cu acest lucru.

TITLUL II Asistența administrativă

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

ARTICOLUL 7 Relația cu alte acorduri

Prezentul titlu nu aduce atingere dispozițiilor aplicabile asistenței judiciare reciproce în materie penală, nici obligațiilor mai extinse în domeniul asistenței administrative sau dispozițiilor mai favorabile ale acordurilor de cooperare bilaterale sau multilaterale dintre părțile contractante, în special Protocolul adițional privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal din 9 iunie 1997.

ARTICOLUL 8 Domeniu de aplicare

1. Părțile contractante își acordă asistență reciprocă în vederea combaterii activităților ilegale prevăzute de prezentul acord, în special prin prevenirea și descoperirea operațiunilor și a altor acte și omisiuni contrare legislației relevante și prin efectuarea unor anchete în acest sens.

2. Asistența prevăzută în prezentul titlu se aplică tuturor autorităților administrative competente ale părților contractante care acționează în cadrul exercitării atribuțiilor de anchetă administrativă sau de urmărire penală, inclusiv în cazurile în care aceste autorități își exercită atribuțiile la cererea autorităților judiciare.

3. În cazul în care o anchetă penală se efectuează de către o autoritate judiciară sau sub conducerea acesteia, autoritatea respectivă stabilește dacă cererile de asistență reciprocă sau de cooperare aferente se depun în baza dispozițiilor aplicabile privind asistența judiciară reciprocă în materie penală sau în baza prezentului titlu.

ARTICOLUL 9 Competențe

1. Autoritățile părților contractante aplică dispozițiile prezentului titlu în limitele competențelor care le sunt conferite de legislația națională. Nicio dispoziție a prezentului titlu nu poate fi interpretată ca aducând atingere competențelor conferite în temeiul legislației naționale de către autoritățile părților contractante, în sensul prezentului titlu. Acestea procedează ca și cum ar acționa în nume propriu sau la cererea unei alte autorități ale aceleiași părți contractante. Astfel, acestea se prevalează de toate competențele legale de care dispun în cadrul legislației lor naționale pentru a răspunde cererii.

2. Cererile adresate autorităților necompetente se trimit fără întârziere autorității competente.

ARTICOLUL 10 Proporționalitate

Autoritatea părții contractante solicitate poate refuza o cerere de cooperare, în cazul în care este evident că:

a) numărul și natura cererilor de informații prezentate de partea contractantă solicitantă într-o anumită perioadă îi impun autorității solicitate respective sarcini administrative disproporționate;

b) autoritatea părții contractante solicitante nu a epuizat sursele obișnuite de informații care ar fi putut fi folosite în aceste circumstanțe pentru a obține informațiile solicitate, fără a risca să pună în pericol realizarea obiectivului urmărit.

ARTICOLUL 11 Unități centrale

1. Fiecare parte contractantă desemnează una sau mai multe unități centrale competente să soluționeze cererile de asistență administrativă în temeiul prezentului titlu. Aceste unități fac apel la toate autoritățile administrative competente pentru executarea asistenței solicitate.

2. Unitățile centrale comunică în mod direct unele cu celelalte.

3. Activitățile unităților centrale nu exclud, în special în cazuri de urgență, cooperarea directă dintre celelalte autorități ale părților contractante care au competența de a acționa în domeniile de aplicare ale prezentului acord. Unitățile centrale sunt informate cu privire la orice acțiune care implică o astfel de cooperare directă.

4. Părțile contractante comunică, cu ocazia notificării prevăzute la art. 44 paragraful 2, care sunt autoritățile considerate unități centrale în sensul prezentului articol.

CAPITOLUL 2 Asistența la cerere

ARTICOLUL 12 Cereri de informații

1. La cererea autorității părții contractante solicitante, autoritatea părții contractante solicitate îi comunică acesteia, în limitele domeniului de aplicare al prezentului acord, toate informațiile care îi pot permite acesteia sau altor autorități ale aceleiași părți contractante prevenirea, descoperirea și combaterea activităților ilegale care intră sub incidența prezentului acord sau care sunt necesare pentru recuperarea unei creanțe. Autoritatea părții contractante solicitate efectuează toate anchetele administrative necesare pentru a obține astfel de informații.

2. Informațiile comunicate trebuie să fie însoțite de rapoarte și de alte documente sau de copii certificate ori extrase ale acestora pe care se întemeiază informațiile notificate și care se află în posesia autorităților părții contractante solicitate sau care au fost produse ori obținute pentru a se răspunde cererii de informații.

3. Prin acordul dintre autoritatea părții contractante solicitante și autoritatea părții contractante solicitate, funcționarii autorizați de autoritatea părții contractante solicitante pot avea acces în birourile autorităților părții contractante solicitate, sub rezerva unor instrucțiuni detaliate din partea autorității părții solicitate, la documente și informații, în temeiul paragrafului 1, deținute de autoritățile părții contractante solicitate, care se referă la activități ilegale specifice, care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord. Funcționarii respectivi sunt autorizați să facă copii ale documentației menționate.

ARTICOLUL 13 Cereri de supraveghere

La cererea autorității părții contractante solicitante, autoritatea părții contractante solicitate asigură, în măsura posibilităților, supravegherea comerțului cu mărfuri care încalcă dispozițiile prevăzute la art. 2. O astfel de supraveghere poate viza o persoană suspectată în mod întemeiat de a fi participat sau de a participa la comiterea unor astfel de activități ilegale ori de a fi efectuat acte preparatorii în vederea comiterii unor astfel de activități ilegale, precum și sedii sau localuri profesionale, mijloace de transport și mărfuri în legătură cu aceste activități.

ARTICOLUL 14 Notificarea și trimiterea pe cale poștală

1. La cererea autorității părții contractante solicitante, autoritatea părții contractante solicitate notifică destinatarul, în conformitate cu normele interne ale părții contractante solicitate, cu privire la toate actele sau deciziile care emană de la autoritățile competente ale părții contractante solicitante care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord.

2. Cererile de informații, care menționează obiectul actului sau al deciziei ce urmează să fie notificată, sunt însoțite de o traducere într-o limbă oficială a părții contractante solicitate sau într-o limbă acceptată de partea contractantă respectivă.

3. Părțile contractante pot trimite în mod direct pe cale poștală notificări sau cereri de informații și documente operatorilor din domeniile vizate la a treia și a patra liniuță de la art. 2 paragraful 1 lit. a), care au domiciliul pe teritoriul celeilalte părți contractante. Astfel de persoane pot răspunde acestora și pot furniza documente sau informații relevante în forma prevăzută de normele și acordurile în temeiul cărora au fost acordate fondurile.

ARTICOLUL 15 Cererile de anchete

1. La cererea părții contractante solicitante, partea contractantă solicitată efectuează sau dispune efectuarea unor anchete corespunzătoare privind operațiunile ori faptele care constituie activități ilegale prevăzute de prezentul acord sau care determină autoritatea părții contractante solicitante să suspecteze în mod întemeiat desfășurarea unor astfel de activități ilegale.

2. Partea contractantă solicitată utilizează toate mijloacele de cercetare de care dispune în temeiul legislației naționale în aceleași condiții în care ar acționa pe cont propriu sau la cererea unei alte autorități interne, inclusiv prin intervenție sau cu autorizarea autorităților judiciare, după caz. Prezenta dispoziție nu aduce atingere obligației operatorilor economici de a coopera, în temeiul articolului 17. Autoritatea părții contractante solicitate comunică rezultatele acestor cercetări autorității părții contractante solicitante. Art. 12 paragraful 2 se aplică mutatis mutandis.

3. Autoritatea părții contractante solicitate extinde asistența la toate circumstanțele, obiectele și persoanele care au aparent o legătură cu obiectul cererii de asistență, fără a fi necesară o cerere suplimentară. Dacă există dubii, autoritatea părții contractante contactează mai întâi autoritatea părții contractante solicitante.

ARTICOLUL 16 Prezența personalului autorizat de către autoritatea părții
contractante solicitante

1. Prin acordul între autoritatea părții contractante solicitante și autoritatea părții contractante solicitate, funcționarii desemnați de autoritatea părții contractante solicitante pot fi prezenți la anchetele prevăzute la art. 15. Prezența acestora nu este supusă consimțământului persoanei sau al operatorului economic cercetat.

2. Funcționarii autorității părții contractante solicitate pot oricând să dispună efectuarea unei anchete. Funcționarii autorității părții contractante solicitante nu pot exercita din proprie inițiativă atribuțiile conferite funcționarilor autorității părții contractante solicitate. Cu toate acestea, ei au acces la aceleași sedii sau localuri profesionale și documente ca și aceștia din urmă, prin intermediul acestora și doar în scopul efectuării anchetei.

3. Autorizarea poate fi supusă unor condiții.

4. Informațiile comunicate părții contractante solicitante nu pot fi folosite ca probe înainte de autorizarea transmiterii documentelor referitoare la executare.

ARTICOLUL 17 Obligația de a coopera

Operatorii economici au obligația de a coopera la executarea cererii de asistență administrativă prin acordarea accesului la sediile sau localurile profesionale, la mijloacele de transport și la documentația acestora și prin furnizarea tuturor informațiilor relevante.

ARTICOLUL 18 Forma și conținutul cererilor de asistență

1. Cererile de asistență sunt formulate în scris. Acestea sunt însoțite de documentele necesare pentru executarea cererilor.

În cazuri de urgență, se acceptă cereri orale, dar acestea trebuie să fie confirmate în scris cât mai repede posibil.

2. Cererile sunt însoțite de următoarele informații:

a) autoritatea solicitantă;

b) măsura solicitată;

c) obiectul și motivele cererii;

d) legile, regulamentele și alte dispoziții legale aplicabile;

e) precizarea cât mai exact și detaliat posibil a persoanelor fizice sau juridice care fac obiectul anchetelor;

f) un rezumat al tuturor faptelor relevante și al anchetelor efectuate deja, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 14.

3. Cererile sunt prezentate într-o limbă oficială a părții contractante solicitante sau într-o limbă acceptată de partea contractantă respectivă.

4. Cererile care conțin nereguli sau sunt incomplete pot fi corectate ori completate. Măsurile necesare respectării cererii pot fi luate pe parcurs.

ARTICOLUL 19 Utilizarea informațiilor

1. Informațiile obținute pot fi folosite exclusiv în scopurile prevăzute de prezentul acord. În cazul în care o parte contractantă solicită să folosească aceste informații în alte scopuri, aceasta trebuie să solicite acordul scris prealabil al autorității care le-a furnizat. Prin urmare, o astfel de utilizare se supune oricărei condiții impuse de autoritatea respectivă.

2. Paragraful 1 nu împiedică folosirea informațiilor în proceduri judiciare sau administrative care au ca obiect nerespectarea legislației și cărora li se aplică cererea de asistență administrativă, în cazul în care aceleași forme de asistență ar fi disponibile pentru aceste proceduri. Autoritatea competentă a părții contractante care a furnizat aceste informații este înștiințată fără întârziere cu privire la această utilizare.

3. Părțile contractante pot folosi ca dovezi în procesele-verbale ale acestora rapoarte și declarații ale martorilor, precum și informațiile obținute și documentele consultate, în cadrul proceselor și judecarea cauzelor, în conformitate cu prezentul acord.

CAPITOLUL 3 Asistența spontană

ARTICOLUL 20 Asistența spontană

1. Formele de cooperare stabilite la capitolul anterior pot fi acordate fără cererea prealabilă a unei alte părți contractante.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...