Act Internațional

Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora din 26.10.2004 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Comunitatea Europeană, Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, pe de o parte, și

Confederația Elvețiană, pe de altă parte,

denumite în continuare părți contractante,

având în vedere relațiile strânse dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte,

dorind să lupte în mod eficace împotriva fraudei și a altor activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale părților contractante,

ținând seama de necesitatea de a consolida asistența administrativă în aceste domenii,

convinse de faptul că asistența judiciară reciprocă, incluzând perchezițiile și punerea sub sechestru a obiectelor, trebuie să fie acordată, inclusiv în toate cazurile de contrabandă și de evaziune în domeniul fiscalității indirecte, în special taxa pe valoare adăugată și drepturile vamale și accizele,

recunoscând importanța combaterii spălării banilor,

decid să încheie prezentul acord.

TITLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiect

Obiectul prezentului acord este extinderea asistenței administrative și judiciare reciproce în materie penală dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii activităților ilegale vizate de art. 2.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare

1. Prezentul acord se aplică în următoarele domenii:

a) prevenirea, descoperirea, cercetarea, urmărirea și combaterea administrativă și penală a fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale părților contractante, privind:

- comerțul cu mărfuri contrar legislației vamale și agricole;

- comerțul contrar legislației fiscale aplicabile taxei pe valoarea adăugată, impozitelor speciale pe consum și accizelor;

- perceperea sau reținerea fondurilor - inclusiv utilizarea acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost inițial acordate - din bugetul părților contractante sau din bugetele gestionate de acestea ori în numele acestora, precum granturile și rambursările;

- procedurile de atribuire a contractelor de către părțile contractante;

b) punerea sub sechestru și recuperarea sumelor datorate sau primite în mod necuvenit ca rezultat al activităților ilegale prevăzute la lit. a).

2. Cooperarea în sensul titlurilor II (Asistența administrativă) și III (Asistența judiciară reciprocă) nu poate fi refuzată doar pentru motivul că cererea se referă la o infracțiune considerată ca fiind una de natură fiscală de către partea contractantă solicitată sau că legislația părții contractante solicitate nu prevede același tip de taxe ori cheltuieli, norme juridice sau încadrare juridică a faptelor decât cele prevăzute de legislația părții contractante solicitante.

3. Domeniul de aplicare al prezentului acord include spălarea produselor rezultate din activitățile reglementate de acesta, cu condiția ca activitățile care constituie actele preparatorii să fie sancționate, conform legislației ambelor părți contractante, cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de siguranță de restrângere a libertății individuale cu un maxim de cel puțin 6 luni.

4. Impozitele directe sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului acord.

ARTICOLUL 3 Cazuri de importanță minoră

1. Autoritatea părții contractante solicitate poate refuza o cerere de cooperare, în cazul în care valoarea pretinsă a drepturilor nepercepute integral sau eludate nu depășește 25.000 euro ori valoarea presupusă a mărfurilor exportate sau importate fără autorizație nu depășește 100.000 euro, cu excepția cazului în care, ținând seama de circumstanțele sau de identitatea persoanei cercetate, cazul este considerat extrem de grav de către partea contractantă solicitantă.

2. Autoritatea părții contractante solicitate informează de îndată autoritatea părții contractante solicitante cu privire la motivele refuzului cererii de cooperare.

ARTICOLUL 4 Ordinea publică

Cooperarea poate fi refuzată în cazul în care partea contractantă solicitată consideră că executarea cererii este de natură să aducă atingere suveranității, securității, ordinii publice sau altor interese esențiale ale părții contractante solicitate.

ARTICOLUL 5 Transmiterea de informații și probe

1. Informațiile și probele comunicate sau obținute în temeiul prezentului acord, indiferent de forma acestora, constituie secret de serviciu și beneficiază de protecția acordată informațiilor similare de legislația națională a părții contractante care le-a primit și de dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituțiilor comunitare. În special, astfel de informații și probe nu pot fi divulgate altor persoane, cu excepția celor care, în cadrul instituțiilor comunitare, al statelor membre și al Confederației Elvețiene, prin natura funcțiilor lor, sunt obligate să le cunoască și nici nu pot fi folosite în scopuri care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului acord.

2. Informațiile și probele obținute de partea contractantă solicitantă în temeiul prezentului acord pot fi transmise oricărei părți contractante, în cazul în care partea contractantă în cauză desfășoară o anchetă care nu exclude cooperarea sau în cazul în care există indicii clare că partea contractantă în cauză ar putea efectua în mod eficient o astfel de anchetă. Această comunicare nu poate fi făcută în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul acord.

3. Transmiterea informațiilor și a probelor obținute în temeiul prezentului acord de către o parte contractantă alteia sau mai multor părți contractante nu poate face obiectul unei acțiuni pe teritoriul părții contractante solicitate inițial.

4. Orice parte contractantă căreia i se transmit informații sau probe în conformitate cu paragraful 2 respectă condițiile impuse de către partea contractantă solicitată cu privire la folosirea informațiilor de către partea contractantă solicitantă din prima transmitere.

5. Transmiterea de informații și de probe obținute în temeiul prezentului acord de către o parte contractantă unei țări terțe se supune autorizării de către partea contractantă din care provin aceste informații și probe.

ARTICOLUL 6 Confidențialitate

Partea contractantă solicitantă îi poate cere părții contractante solicitate să se asigure că cererea și conținutul acesteia rămân confidențiale, cu excepția cazului în care acest lucru este incompatibil cu executarea cererii. În cazul în care partea contractantă solicitată nu poate respecta condițiile privind confidențialitatea, aceasta informează în prealabil autoritatea părții contractante solicitante în legătură cu acest lucru.

TITLUL II Asistența administrativă

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

ARTICOLUL 7 Relația cu alte acorduri

Prezentul titlu nu aduce atingere dispozițiilor aplicabile asistenței judiciare reciproce în materie penală, nici obligațiilor mai extinse în domeniul asistenței administrative sau dispozițiilor mai favorabile ale acordurilor de cooperare bilaterale sau multilaterale dintre părțile contractante, în special Protocolul adițional privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal din 9 iunie 1997.

ARTICOLUL 8 Domeniu de aplicare

1. Părțile contractante își acordă asistență reciprocă în vederea combaterii activităților ilegale prevăzute de prezentul acord, în special prin prevenirea și descoperirea operațiunilor și a altor acte și omisiuni contrare legislației relevante și prin efectuarea unor anchete în acest sens.

2. Asistența prevăzută în prezentul titlu se aplică tuturor autorităților administrative competente ale părților contractante care acționează în cadrul exercitării atribuțiilor de anchetă administrativă sau de urmărire penală, inclusiv în cazurile în care aceste autorități își exercită atribuțiile la cererea autorităților judiciare.

3. În cazul în care o anchetă penală se efectuează de către o autoritate judiciară sau sub conducerea acesteia, autoritatea respectivă stabilește dacă cererile de asistență reciprocă sau de cooperare aferente se depun în baza dispozițiilor aplicabile privind asistența judiciară reciprocă în materie penală sau în baza prezentului titlu.

ARTICOLUL 9 Competențe

1. Autoritățile părților contractante aplică dispozițiile prezentului titlu în limitele competențelor care le sunt conferite de legislația națională. Nicio dispoziție a prezentului titlu nu poate fi interpretată ca aducând atingere competențelor conferite în temeiul legislației naționale de către autoritățile părților contractante, în sensul prezentului titlu. Acestea procedează ca și cum ar acționa în nume propriu sau la cererea unei alte autorități ale aceleiași părți contractante. Astfel, acestea se prevalează de toate competențele legale de care dispun în cadrul legislației lor naționale pentru a răspunde cererii.

2. Cererile adresate autorităților necompetente se trimit fără întârziere autorității competente.

ARTICOLUL 10 Proporționalitate

Autoritatea părții contractante solicitate poate refuza o cerere de cooperare, în cazul în care este evident că:

a) numărul și natura cererilor de informații prezentate de partea contractantă solicitantă într-o anumită perioadă îi impun autorității solicitate respective sarcini administrative disproporționate;

b) autoritatea părții contractante solicitante nu a epuizat sursele obișnuite de informații care ar fi putut fi folosite în aceste circumstanțe pentru a obține informațiile solicitate, fără a risca să pună în pericol realizarea obiectivului urmărit.

ARTICOLUL 11 Unități centrale

1. Fiecare parte contractantă desemnează una sau mai multe unități centrale competente să soluționeze cererile de asistență administrativă în temeiul prezentului titlu. Aceste unități fac apel la toate autoritățile administrative competente pentru executarea asistenței solicitate.

2. Unitățile centrale comunică în mod direct unele cu celelalte.

3. Activitățile unităților centrale nu exclud, în special în cazuri de urgență, cooperarea directă dintre celelalte autorități ale părților contractante care au competența de a acționa în domeniile de aplicare ale prezentului acord. Unitățile centrale sunt informate cu privire la orice acțiune care implică o astfel de cooperare directă.

4. Părțile contractante comunică, cu ocazia notificării prevăzute la art. 44 paragraful 2, care sunt autoritățile considerate unități centrale în sensul prezentului articol.

CAPITOLUL 2 Asistența la cerere

ARTICOLUL 12 Cereri de informații

1. La cererea autorității părții contractante solicitante, autoritatea părții contractante solicitate îi comunică acesteia, în limitele domeniului de aplicare al prezentului acord, toate informațiile care îi pot permite acesteia sau altor autorități ale aceleiași părți contractante prevenirea, descoperirea și combaterea activităților ilegale care intră sub incidența prezentului acord sau care sunt necesare pentru recuperarea unei creanțe. Autoritatea părții contractante solicitate efectuează toate anchetele administrative necesare pentru a obține astfel de informații.

2. Informațiile comunicate trebuie să fie însoțite de rapoarte și de alte documente sau de copii certificate ori extrase ale acestora pe care se întemeiază informațiile notificate și care se află în posesia autorităților părții contractante solicitate sau care au fost produse ori obținute pentru a se răspunde cererii de informații.

3. Prin acordul dintre autoritatea părții contractante solicitante și autoritatea părții contractante solicitate, funcționarii autorizați de autoritatea părții contractante solicitante pot avea acces în birourile autorităților părții contractante solicitate, sub rezerva unor instrucțiuni detaliate din partea autorității părții solicitate, la documente și informații, în temeiul paragrafului 1, deținute de autoritățile părții contractante solicitate, care se referă la activități ilegale specifice, care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord. Funcționarii respectivi sunt autorizați să facă copii ale documentației menționate.

ARTICOLUL 13 Cereri de supraveghere

La cererea autorității părții contractante solicitante, autoritatea părții contractante solicitate asigură, în măsura posibilităților, supravegherea comerțului cu mărfuri care încalcă dispozițiile prevăzute la art. 2. O astfel de supraveghere poate viza o persoană suspectată în mod întemeiat de a fi participat sau de a participa la comiterea unor astfel de activități ilegale ori de a fi efectuat acte preparatorii în vederea comiterii unor astfel de activități ilegale, precum și sedii sau localuri profesionale, mijloace de transport și mărfuri în legătură cu aceste activități.

ARTICOLUL 14 Notificarea și trimiterea pe cale poștală

1. La cererea autorității părții contractante solicitante, autoritatea părții contractante solicitate notifică destinatarul, în conformitate cu normele interne ale părții contractante solicitate, cu privire la toate actele sau deciziile care emană de la autoritățile competente ale părții contractante solicitante care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord.

2. Cererile de informații, care menționează obiectul actului sau al deciziei ce urmează să fie notificată, sunt însoțite de o traducere într-o limbă oficială a părții contractante solicitate sau într-o limbă acceptată de partea contractantă respectivă.

3. Părțile contractante pot trimite în mod direct pe cale poștală notificări sau cereri de informații și documente operatorilor din domeniile vizate la a treia și a patra liniuță de la art. 2 paragraful 1 lit. a), care au domiciliul pe teritoriul celeilalte părți contractante. Astfel de persoane pot răspunde acestora și pot furniza documente sau informații relevante în forma prevăzută de normele și acordurile în temeiul cărora au fost acordate fondurile.

ARTICOLUL 15 Cererile de anchete

1. La cererea părții contractante solicitante, partea contractantă solicitată efectuează sau dispune efectuarea unor anchete corespunzătoare privind operațiunile ori faptele care constituie activități ilegale prevăzute de prezentul acord sau care determină autoritatea părții contractante solicitante să suspecteze în mod întemeiat desfășurarea unor astfel de activități ilegale.

2. Partea contractantă solicitată utilizează toate mijloacele de cercetare de care dispune în temeiul legislației naționale în aceleași condiții în care ar acționa pe cont propriu sau la cererea unei alte autorități interne, inclusiv prin intervenție sau cu autorizarea autorităților judiciare, după caz. Prezenta dispoziție nu aduce atingere obligației operatorilor economici de a coopera, în temeiul articolului 17. Autoritatea părții contractante solicitate comunică rezultatele acestor cercetări autorității părții contractante solicitante. Art. 12 paragraful 2 se aplică mutatis mutandis.

3. Autoritatea părții contractante solicitate extinde asistența la toate circumstanțele, obiectele și persoanele care au aparent o legătură cu obiectul cererii de asistență, fără a fi necesară o cerere suplimentară. Dacă există dubii, autoritatea părții contractante contactează mai întâi autoritatea părții contractante solicitante.

ARTICOLUL 16 Prezența personalului autorizat de către autoritatea părții
contractante solicitante

1. Prin acordul între autoritatea părții contractante solicitante și autoritatea părții contractante solicitate, funcționarii desemnați de autoritatea părții contractante solicitante pot fi prezenți la anchetele prevăzute la art. 15. Prezența acestora nu este supusă consimțământului persoanei sau al operatorului economic cercetat.

2. Funcționarii autorității părții contractante solicitate pot oricând să dispună efectuarea unei anchete. Funcționarii autorității părții contractante solicitante nu pot exercita din proprie inițiativă atribuțiile conferite funcționarilor autorității părții contractante solicitate. Cu toate acestea, ei au acces la aceleași sedii sau localuri profesionale și documente ca și aceștia din urmă, prin intermediul acestora și doar în scopul efectuării anchetei.

3. Autorizarea poate fi supusă unor condiții.

4. Informațiile comunicate părții contractante solicitante nu pot fi folosite ca probe înainte de autorizarea transmiterii documentelor referitoare la executare.

ARTICOLUL 17 Obligația de a coopera

Operatorii economici au obligația de a coopera la executarea cererii de asistență administrativă prin acordarea accesului la sediile sau localurile profesionale, la mijloacele de transport și la documentația acestora și prin furnizarea tuturor informațiilor relevante.

ARTICOLUL 18 Forma și conținutul cererilor de asistență

1. Cererile de asistență sunt formulate în scris. Acestea sunt însoțite de documentele necesare pentru executarea cererilor.

În cazuri de urgență, se acceptă cereri orale, dar acestea trebuie să fie confirmate în scris cât mai repede posibil.

2. Cererile sunt însoțite de următoarele informații:

a) autoritatea solicitantă;

b) măsura solicitată;

c) obiectul și motivele cererii;

d) legile, regulamentele și alte dispoziții legale aplicabile;

e) precizarea cât mai exact și detaliat posibil a persoanelor fizice sau juridice care fac obiectul anchetelor;

f) un rezumat al tuturor faptelor relevante și al anchetelor efectuate deja, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 14.

3. Cererile sunt prezentate într-o limbă oficială a părții contractante solicitante sau într-o limbă acceptată de partea contractantă respectivă.

4. Cererile care conțin nereguli sau sunt incomplete pot fi corectate ori completate. Măsurile necesare respectării cererii pot fi luate pe parcurs.

ARTICOLUL 19 Utilizarea informațiilor

1. Informațiile obținute pot fi folosite exclusiv în scopurile prevăzute de prezentul acord. În cazul în care o parte contractantă solicită să folosească aceste informații în alte scopuri, aceasta trebuie să solicite acordul scris prealabil al autorității care le-a furnizat. Prin urmare, o astfel de utilizare se supune oricărei condiții impuse de autoritatea respectivă.

2. Paragraful 1 nu împiedică folosirea informațiilor în proceduri judiciare sau administrative care au ca obiect nerespectarea legislației și cărora li se aplică cererea de asistență administrativă, în cazul în care aceleași forme de asistență ar fi disponibile pentru aceste proceduri. Autoritatea competentă a părții contractante care a furnizat aceste informații este înștiințată fără întârziere cu privire la această utilizare.

3. Părțile contractante pot folosi ca dovezi în procesele-verbale ale acestora rapoarte și declarații ale martorilor, precum și informațiile obținute și documentele consultate, în cadrul proceselor și judecarea cauzelor, în conformitate cu prezentul acord.

CAPITOLUL 3 Asistența spontană

ARTICOLUL 20 Asistența spontană

1. Formele de cooperare stabilite la capitolul anterior pot fi acordate fără cererea prealabilă a unei alte părți contractante.

2. Autoritatea părții contractante care transmite informațiile poate impune, în conformitate cu dreptul său intern, condiții de folosire a acestor informații de către autoritatea părții contractante primitoare.

3. Toate autoritățile părților contractante sunt obligate să respecte aceste condiții.

CAPITOLUL 4 Forme speciale de cooperare

ARTICOLUL 21 Operațiuni comune

1. În cazul în care volumul comerțului și riscul corespunzător aferent impozitelor și subvențiilor pot produce potențiale pierderi financiare bugetului părților contractante cu privire la importurile, exporturile și tranzitul de mărfuri, părțile pot conveni să efectueze operațiuni transfrontaliere comune, pentru prevenirea și urmărirea penală a activităților ilegale care intră sub incidența prezentului acord.

2. Coordonarea și planificarea unor astfel de operațiuni transfrontaliere sunt de competența unității centrale sau a unui oficiu desemnat de aceasta.

ARTICOLUL 22 Echipe de anchetă specială comune

1. De comun acord, autoritățile mai multor părți contractante pot constitui o echipă comună specială de anchetă în una dintre părțile contractante.

2. Echipa de anchetă specială comună efectuează cercetări care necesită mobilizarea unor resurse substanțiale și coordonează acțiuni comune.

3. Calitatea de membru al echipei de anchetă specială comune nu acordă reprezentanților autorităților părților contractante participante competența de a interveni pe teritoriul părții contractante în care se desfășoară anchetele.

ARTICOLUL 23 Ofițerii de legătură

1. Autoritățile competente ale părților contractante pot conveni detașarea, pentru perioade determinate sau nedeterminate, a ofițerilor de legătură ai unei părți contractante în cadrul serviciilor competente ale unei alte părți contractante, în vederea acordării sprijinului reciproc pentru executarea asistenței administrative.

2. Ofițerii de legătură au misiunea de a acorda consiliere și asistență. Aceștia nu au competența autonomă de a acționa pe teritoriul părții contractante gazdă. Cu acordul sau la cererea autorităților competente ale părților contractante, aceștia pot:

a) promova și accelera schimbul de informații;

b) acorda asistență în cadrul anchetelor;

c) acorda sprijin pentru soluționarea cererilor de asistență;

d) consilia și asista partea contractantă gazdă în pregătirea și efectuarea operațiunilor transfrontaliere;

e) îndeplini orice alte sarcini asupra cărora părțile contractante pot conveni.

3. Autoritățile competente ale părților contractante stabilesc detaliile de comun acord.

4. Ofițerii de legătură pot reprezenta interesele uneia sau mai multor părți contractante.

CAPITOLUL 5 Recuperarea

ARTICOLUL 24 Recuperarea

1. La cererea părții contractante solicitante, partea contractantă solicitată procedează la recuperarea creanțelor care intră în sfera de aplicare a prezentului acord ca și cum ar fi creanțele sale.

2. Cererea de recuperare a unei creanțe trebuie să fie însoțită de o copie oficială sau de o copie certificată pentru conformitate a documentului care permite executarea, emis de partea contractantă solicitantă, și, după caz, de originalul sau de o copie certificată pentru conformitate a altor documente necesare în vederea recuperării.

3. Partea contractantă solicitată ia toate măsurile asigurătorii pentru a garanta recuperarea unei creanțe.

4. Autoritatea părții contractante solicitate transferă autorității părții contractante solicitante cuantumul creanței recuperate. În acord cu partea contractantă solicitantă, aceasta poate deduce un procent corespunzător costurilor administrative suportate.

5. Fără a aduce atingere dispozițiilor paragrafului 1, creanțele care urmează să fie recuperate nu beneficiază în mod necesar de aceleași privilegii ca și creanțele comparabile ale părții contractante solicitate.

TITLUL III Asistența judiciară reciprocă

ARTICOLUL 25 Relația cu alte acorduri

1. Dispozițiile prezentului titlu au ca obiect completarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală din 20 aprilie 1959 și a Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii din 8 noiembrie 1990 și facilitarea punerii în aplicare a acestora între părțile contractante.

2. Nu se aduce atingere dispozițiilor mai favorabile ale acordurilor bilaterale sau multilaterale dintre părțile contractante.

ARTICOLUL 26 Procedurile în care se acordă, de asemenea,
asistență judiciară reciprocă

1. Asistența judiciară reciprocă se acordă, de asemenea:

a) în procedurile inițiate de autoritățile administrative cu privire la faptele care sunt pedepsite de legislația națională a uneia dintre cele două părți contractante sau a ambelor, întrucât constituie încălcări ale normelor de drept și în cazul în care decizia poate declanșa o procedură în fața unei instanțe competente în special în materie penală;

b) în acțiuni civile alăturate acțiunii penale, până la pronunțarea unei hotărâri definitive în cadrul acțiunii penale de către instanță;

c) pentru infracțiuni sau încălcări ale legii pentru care se poate angaja răspunderea unei persoane juridice a părții contractante solicitante.

2. De asemenea, se acordă asistență în scopul cercetărilor și procedurilor în vederea punerii sub sechestru și a confiscării instrumentelor și produselor acestor activități ilegale.

ARTICOLUL 27 Transmiterea cererilor

1. Cererile formulate în temeiul prezentului titlu sunt prezentate de autoritatea părții contractante solicitante fie prin intermediul unei autorități centrale competente a părții contractante solicitate, fie direct la autoritatea părții contractante competente pentru executarea cererii părții contractante solicitante. Autoritatea părții contractante solicitante și, după caz, autoritatea părții contractante solicitate trimit o copie a cererii autorității centrale a acestora pentru informare.

2. Toate documentele referitoare la cereri sau la executarea acestora pot fi trimise prin aceleași canale. Acestea sau cel puțin o copie trebuie să fie trimise în mod direct autorității părții contractante solicitante.

3. În cazul în care autoritatea părții contractante care primește o cerere nu are competența de a acorda asistența, aceasta o transmite de îndată autorității competente.

4. Cererile care conțin nereguli sau sunt incomplete se pun în aplicare în cazul în care conțin informațiile necesare pentru a fi realizate, fără a aduce atingere regularizării ulterioare a acestora de către autoritatea părții contractante solicitante. Autoritatea părții contractante solicitate informează autoritatea părții contractante solicitante cu privire la aceste nereguli și îi acordă un termen acesteia pentru a le regulariza. Autoritatea părții contractante solicitate trimite fără întârziere autorității părții contractante solicitante toate celelalte indicații care îi pot servi acesteia la completarea și la extinderea cererii pentru a include alte măsuri.

5. Părțile contractante, atunci când efectuează notificarea prevăzută la art. 44 paragraful 2, anunță care sunt autoritățile centrale competente în sensul prezentului articol.

ARTICOLUL 28 Trimiterea pe cale poștală

1. De regulă, părțile contractante trimit direct pe cale poștală acte de procedură persoanelor aflate pe teritoriul celeilalte părți contractante în procedurile referitoare la activitățile ilegale prevăzute de prezentul acord.

2. În cazul în care autoritatea părții contractante care a emis documentele are cunoștință sau are motive să creadă că destinatarul nu înțelege decât o altă limbă, documentele sau cel puțin cele mai importante pasaje ale acestora trebuie să fie însoțite de o traducere în limba respectivă.

3. Autoritatea părții contractante expeditoare îl informează pe destinatar că nicio măsură de constrângere sau de sancționare nu poate fi executată în mod direct de autoritatea respectivă pe teritoriul celeilalte părți contractante.

4. Toate actele de procedură sunt însoțite de un raport care indică faptul că destinatarul poate obține informații de la autoritatea identificată în raport în legătură cu drepturile sale și cu obligațiile privind documentele.

ARTICOLUL 29 Măsuri asigurătorii

1. În limitele dreptului intern și ale competențelor sale, precum și la cererea autorității părții contractante solicitante, autoritatea competentă a părții contractante solicitate dispune măsurile asigurătorii necesare în scopul menținerii situației existente, al protejării intereselor juridice amenințate sau al păstrării mijloacelor de probă, în cazul în care cererea de asistență reciprocă nu apare în mod clar ca inadmisibilă.

2. Poprirea și sechestrul asigurător se dispun cu privire la bunurile ce au servit și care au rezultat din săvârșirea infracțiunilor pentru care cererea de asistență a fost solicitată. În cazul în care bunurile rezultate din săvârșirea unei infracțiuni nu mai există, în tot sau în parte, aceleași măsuri sunt dispuse în legătură cu bunurile care se găsesc pe teritoriul părții contractante solicitante care corespund valorii produselor în cauză.

ARTICOLUL 30 Prezența autorităților părții contractante solicitante

1. La cererea părții contractante solicitante, partea contractantă solicitată autorizează reprezentanții autorităților părții contractante solicitante să ia parte la executarea cererii de asistență judiciară reciprocă. Prezența acestora nu necesită consimțământul persoanei vizate de măsura respectivă. Autorizația poate fi supusă anumitor condiții.

2. Persoanele prezente au acces la aceleași sedii sau localuri profesionale și documente ca și reprezentanții părții contractante solicitate, prin intermediul acestora și în unicul scop al executării cererii de asistență judiciară reciprocă. În special, acestea pot fi autorizate să adreseze sau să propună întrebări și să sugereze acte de cercetare penală.

3. Prezența acestora nu poate avea drept consecință divulgarea faptelor altor persoane decât cele autorizate în temeiul paragrafelor anterioare, prin nerespectarea secretului judiciar sau a drepturilor persoanei în cauză. Informațiile aduse la cunoștință autorității părții contractante solicitante nu pot fi folosite ca mijloace de probă până când decizia privind transmiterea documentelor referitoare la executare nu dobândește autoritate de lucru judecat.

ARTICOLUL 31 Percheziții și puneri sub sechestru

1. Părțile contractante nu pot supune constituirea comisiilor rogatorii de percheziție și punerea sub sechestru altor condiții decât celor care urmează:

a) fapta pentru care se instituie comisia rogatorie se pedepsește conform dreptului ambelor părți contractante cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de siguranță care restrânge libertatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni ori se pedepsește conform dreptului uneia dintre cele două părți contractante cu o sancțiune echivalentă și, conform dreptului celeilalte părți contractante, în temeiul încălcării regulamentelor, este cercetat de autoritățile administrative, a căror decizie poate duce la introducerea unei căi de atac în fața unei instanțe competente în special în materie penală;

b) executarea comisiei rogatorii este compatibilă cu dreptul părții contractante solicitate.

2. Comisiile rogatorii în scopul percheziției și punerii sub sechestru pentru infracțiuni de spălare care intră în sfera de aplicare a prezentului acord sunt, de asemenea, admisibile, cu condiția ca activitățile care constituie actele preparatorii să se pedepsească, de asemenea, conform legii celor două părți contractante, cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de siguranță pentru o perioadă de cel puțin 6 luni.

ARTICOLUL 32 Cereri de informații financiare și bancare

1. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31, partea contractantă solicitată execută cererile de asistență pentru obținerea și transmiterea de informații financiare și bancare, incluzând:

a) identificarea și informațiile privind conturile bancare deschise la bănci stabilite pe teritoriul său, în cazul în care persoanele supuse anchetei sunt titularii conturilor, persoane mandatate sau care dețin controlul efectiv;

b) identificarea și toate informațiile privind tranzacțiile și operațiunile bancare efectuate din, în sau prin unul ori mai multe conturi bancare sau de persoane determinate pe o perioadă specificată.

2. Partea contractantă solicitată poate dispune supravegherea pe o perioadă determinată a operațiunilor bancare efectuate din, în sau prin intermediul unuia ori mai multor conturi bancare sau de anumite persoane determinate și transmiterea rezultatelor către partea contractantă solicitantă, în măsura în care o asemenea măsură este prevăzută pentru cazurile interne similare. Decizia de a monitoriza tranzacțiile și de a transmite rezultatele este luată în fiecare caz de către autoritățile competente ale părții contractante solicitate și este conformă cu legislația națională a părții contractante respective. Modalitățile practice de monitorizare se stabilesc prin acord între autoritățile competente ale părților contractante solicitante și, respectiv, solicitate.

3. Fiecare parte contractantă ia măsurile necesare pentru a se asigura că instituțiile financiare nu divulgă clientului în cauză sau unor alți terți faptul că măsurile sunt executate la cererea părții contractante solicitante sau că există o anchetă în curs de desfășurare pe o perioadă limitată, necesară pentru a nu compromite rezultatele.

4. Autoritatea părții contractante care emite cererea:

a) precizează motivele pentru care consideră că informațiile solicitate sunt considerate fundamentale în cadrul cercetării infracțiunii;

b) precizează motivele pentru care prezumă că băncile de pe teritoriul părții contractante solicitate dețin conturile respective și, pe măsura posibilităților, care bănci ar putea fi implicate;

c) comunică toate informațiile disponibile care pot facilita executarea cererii.

5. O parte contractantă nu poate invoca secretul bancar ca motiv pentru refuzarea oricărei cooperări cu privire la o cerere de asistență reciprocă din partea unei alte părți contractante.

ARTICOLUL 33 Livrările supravegheate

1. Autoritatea competentă a părții contractante solicitate se angajează ca, la cererea autorității părții contractante solicitante, să poată fi permise livrări supravegheate pe teritoriul său, în cadrul anchetelor penale ale infracțiunilor care justifică extrădarea.

2. Decizia de a efectua livrări supravegheate se ia pentru fiecare caz de către autoritățile competente ale părții contractante solicitate, în conformitate cu dreptul său intern.

3. Livrările supravegheate se efectuează în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația părții contractante solicitate. Dreptul de a acționa și de a conduce și controla operațiuni aparține autorităților competente ale părții contractante respective.

ARTICOLUL 34 Predarea în vederea confiscării sau restituirii

1. La cererea părții contractante solicitante, toate obiectele, documentele, fondurile și alte articole de valoare care au fost puse sub sechestru ca măsură asigurătorie pot fi predate în vederea confiscării sau a restituirii acestora titularului de drept.

2. Partea contractantă solicitată nu poate refuza returnarea fondurilor doar pe motivul că acestea corespund unei datorii fiscale sau vamale.

3. Drepturile pretinse cu bună-credință de un terț rămân rezervate.

ARTICOLUL 35 Accelerarea asistenței

1. Autoritatea părții contractante solicitate execută cererea de asistență judiciară reciprocă cât mai repede posibil, ținând seama de termenele procedurale și de alte termene indicate de autoritatea părții contractante solicitante. Partea contractantă solicitantă explică motivele pentru termenul respectiv.

2. În cazul în care o cerere nu poate fi executată sau nu poate fi executată în totalitate, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea părții contractante solicitante, autoritatea părții contractante solicitate informează de îndată autoritatea părții contractante solicitante și indică condițiile în care cererea respectivă ar putea fi executată. Autoritățile părților contractante solicitante și solicitate pot conveni ulterior asupra măsurilor care urmează să fie luate în continuare cu privire la cererea respectivă, în cazul în care este necesar, prin supunerea acestor măsuri condițiilor respective. În cazul în care se prevede că termenul stabilit de autoritatea părții contractante solicitante pentru executarea cererii sale nu poate fi respectat și în cazul în care motivele prevăzute în teza a doua a paragrafului 1 indică în mod explicit că orice întârziere va afecta în mod considerabil efectuarea procedurii de către autoritatea respectivă, autoritatea părții contractante solicitate indică de îndată termenul considerat necesar pentru executarea cererii. Autoritatea părții contractante solicitante indică de îndată dacă cererea poate fi, cu toate acestea, reținută. Autoritățile părții contractante solicitante și solicitate pot conveni ulterior cu privire la măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește cererea.

ARTICOLUL 36 Utilizarea informațiilor și a probelor

Informațiile și probele transmise în cursul procedurii de asistență pot fi folosite în afara scopului pentru care s-a acordat asistența în următoarele cazuri:

a) în cursul procedurilor judiciare penale pe teritoriul părții contractante solicitante împotriva altor persoane care au participat la comiterea infracțiunii pentru care s-a acordat asistența;

b) în cazul în care încălcările care constituie obiectul cererii constituie o altă infracțiune pentru care ar trebui, de asemenea, să se acorde asistență;

c) în procedurile pentru confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor pentru care ar trebui să se acorde asistența și în procedurile pentru repararea prejudiciului derivat din încălcările pentru care s-a acordat asistența.

ARTICOLUL 37 Transmiterea spontană

1. În limitele legislației lor naționale și ale competențelor acestora, autoritățile judiciare ale unei părți contractante pot transmite în mod spontan informații sau probe autorităților judiciare ale unei alte părți contractante, atunci când acestea consideră că astfel de informații sau probe pot servi autorității părții contractante destinatare pentru inițierea și efectuarea unor anchete sau proceduri ori pot duce la prezentarea unei cereri de asistență judiciară reciprocă de către autoritatea primitoare.

2. Autoritatea părții contractante care transmite informațiile poate, în conformitate cu legislația sa națională, să impună condiții cu privire la utilizarea unor astfel de informații de către autoritatea părții contractante destinatare.

3. Toate autoritățile părților contractante trebuie să respecte aceste condiții.

ARTICOLUL 38 Proceduri privind partea contractantă solicitată

Cererea de asistență nu aduce atingere drepturilor care ar putea rezulta pentru partea contractantă solicitantă, în calitatea sa de parte civilă în procedurile judiciare penale naționale desfășurate în fața autorităților părții contractante solicitate.

TITLUL IV Dispoziții finale

ARTICOLUL 39 Comitetul mixt

1. Se constituie un comitet mixt, format din reprezentanți ai părților contractante, responsabil pentru aplicarea corespunzătoare a prezentului acord. În acest sens, acesta face recomandări și ia decizii în cazurile prevăzute de prezentul acord. Acesta hotărăște prin consens.

2. Comitetul mixt își adoptă regulamentul de procedură, care include, printre alte dispoziții, modalități de convocare a ședințelor, de desemnare a președintelui și de stabilire a mandatului acestuia.

3. Comitetul mixt se reunește ori de câte ori este necesar și cel puțin o dată pe an. Orice parte contractantă poate cere convocarea unei ședințe.

4. Comitetul mixt poate decide instituirea de grupuri de lucru sau de grupuri de experți care să îl asiste în îndeplinirea sarcinilor sale.

ARTICOLUL 40 Soluționarea diferendelor

1. Fiecare parte contractantă poate sesiza Comitetul mixt cu un diferend referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, în special în cazul în care consideră că o altă parte contractantă nu dă curs în mod repetat unor cereri de cooperare adresate.

2. Comitetul mixt depune toate eforturile pentru soluționarea cât mai rapidă a diferendului. Comitetului mixt îi sunt furnizate toate informațiile relevante pentru a i se permite o examinare detaliată a situației, în scopul identificării unei soluții satisfăcătoare. În acest scop, Comitetul mixt examinează toate posibilitățile pentru asigurarea aplicării în bune condiții a prezentului acord.

ARTICOLUL 41 Reciprocitate

1. Autoritatea părții contractante solicitate poate refuza o cerere de cooperare, în cazul în care partea contractantă solicitantă nu dă curs în mod repetat unei cereri de cooperare în cazuri similare.

2. Înainte de refuzarea unei cereri de cooperare pe motive de reciprocitate, Comitetul mixt este informat, pentru a i se acorda posibilitatea de a se pronunța în această chestiune.

ARTICOLUL 42 Revizuire

În cazul în care o parte contractantă dorește ca prezentul acord să fie revizuit, aceasta prezintă o propunere în acest sens Comitetului mixt, care formulează recomandări, în special pentru începerea negocierilor.

ARTICOLUL 43 Sfera de aplicare teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriului Confederației Elvețiene și, pe de altă parte, teritoriilor cărora li se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile stabilite de acest tratat.

ARTICOLUL 44 Intrarea în vigoare

1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

2. Prezentul acord este ratificat sau aprobat de părțile contractante, în conformitate cu propriile lor proceduri. Acordul intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni ulterioare ultimei notificări a instrumentelor de ratificare sau de aprobare.

3. Până la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare parte contractantă poate, atunci când procedează la notificarea prevăzută la paragraful 2 sau la orice altă dată ulterioară, să declare că prezentul acord îi este aplicabil în relațiile sale cu orice altă parte contractantă care a făcut aceeași declarație. Aceste declarații produc efecte în termen de 90 de zile de la data primirii notificării.

ARTICOLUL 45 Denunțare

Comunitatea Europeană sau Confederația Elvețiană poate denunța prezentul acord prin notificarea deciziei sale celeilalte părți contractante. Denunțarea produce efecte în termen de 6 luni de la data primirii notificării privind denunțarea.

ARTICOLUL 46 Aplicarea în timp

Dispozițiile prezentului acord se aplică cererilor privind activitățile ilegale comise în termen de cel puțin 6 luni de la semnarea acestuia.

ARTICOLUL 47 Extinderea Acordului la noile state membre ale Uniunii Europene

1. Orice stat care devine membru al Uniunii Europene poate, prin notificare scrisă adresată părților contractante, să devină parte contractantă la prezentul acord.

2. Textul prezentului acord în limba noului stat membru aderent, astfel cum a fost stabilit de către Consiliul Uniunii Europene, se autentifică printr-un schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană. Acesta este considerat autentic în sensul art. 48.

3. Prezentul acord intră în vigoare, în ceea ce privește orice stat membru nou al Uniunii Europene care aderă la aceasta, în termen de 90 de zile de la data notificării instrumentului său de aderare sau la data intrării în vigoare a prezentului acord, în cazul în care acesta nu era încă în vigoare la data expirării respectivei perioade de 90 de zile.

4. În cazul în care prezentul acord nu a intrat încă în vigoare la data notificării de către noul stat aderent a instrumentului său de aderare, se aplică prevederile art. 44 paragraful 3.

ARTICOLUL 48 Texte autentice

1. Prezentul acord se redactează în două exemplare, în limbile cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, olandeză, poloneză, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, toate textele fiind egal autentice.

2. Versiunea în limba malteză a prezentului acord este autentificată de părțile contractante pe baza unui schimb de scrisori. De asemenea, aceasta este autentică în același mod ca și limbile prevăzute la paragraful 1.

Drept care, subsemnații plenipotențiari am semnat prezentul acord.

ACT FINAL

Plenipotențiarii Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Irlandei, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungaria, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovacia, Republicii Finlanda, Regatului Suediei, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Comunității Europene, pe de o parte, și ai Confederației Elvețiene, pe de altă parte,

reuniți la 26 octombrie 2004 pentru semnarea Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora,

adoptă declarațiile comune enumerate în continuare și anexate la prezentul act final:

1. Declarația comună privind spălarea banilor;

2. Declarația comună privind cooperarea Confederației Elvețiene cu Eurojust sau, după caz, cu Rețeaua Judiciară Europeană.

Plenipotențiarii Uniunii Europene și ai statelor membre și plenipotențiarii Confederației Elvețiene adoptă, de asemenea, procesul-verbal convenit al negocierilor, anexat la prezentul act final. Procesul-verbal convenit este obligatoriu.

DECLARAȚIA COMUNĂ
privind spălarea banilor

Părțile contractante convin că art. 2 paragraful 3 din Acordul privind cooperarea în scopul combaterii spălării banilor include în categoria actelor preparatorii pe cele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală sau ale infracțiunii de contrabandă calificată, conform legislației elvețiene. Informațiile primite ca răspuns la o cerere privind spălarea banilor pot fi folosite în procedurile judiciare cu privire la spălarea banilor, cu excepția celor împotriva cetățenilor elvețieni, în cazul în care toate actele care au legătură cu infracțiunea au fost comise doar pe teritoriul Confederației Elvețiene.

DECLARAȚIA COMUNĂ
privind cooperarea Confederației Elvețiene cu Eurojust sau,
după caz, cu Rețeaua Judiciară Europeană

Părțile contractante iau act de dorința Confederației Elvețiene de a analiza posibilitatea cooperării în cadrul activităților Eurojust și, după caz, ale Rețelei Judiciare Europene.

PROCESUL-VERBAL CONVENIT
al negocierilor privind Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană
și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană,
pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte
activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora

Părțile contractante convin după cum urmează:

La articolul 2 paragraful 1 lit. (a):

- expresia fraudă și oricare altă activitate ilegală include și contrabanda, corupția și spălarea produselor rezultate din activități reglementate de prezentul acord, sub rezerva art. 2 paragraful 3;

- expresia comerț cu mărfuri contrar legislației vamale și agricole trebuie înțeleasă independent de trecerea (plecarea, destinația sau tranzitul) mărfurilor pe teritoriul celeilalte părți contractante;

- expresia comerț contrar legislației fiscale aplicabile taxei pe valoarea adăugată, impozitelor speciale pe consum și accizelor trebuie înțeleasă independent de trecerea (plecarea, destinația sau tranzitul) mărfurilor sau a serviciilor pe teritoriul celeilalte părți contractante.

La articolul 15 paragraful 2:

- sintagma mijloace de investigare include audierea persoanelor, perchiziționarea sediilor sau a localurilor profesionale și a mijloacelor de transport, copierea documentelor, solicitarea de informații și punerea sub sechestru a obiectelor, documentelor și articolelor de valoare.

La articolul 16 paragraful 2 teza a doua:

- acest paragraf prevede și faptul că cei prezenți pot fi autorizați în mod special pentru a adresa întrebări și a propune măsuri de investigare.

La articolul 25 paragraful 2:

- noțiunea de acorduri multilaterale între părțile contractante include în special, de la intrarea sa în vigoare, Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind participarea acesteia din urmă la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen.

La articolul 35 paragraful 1:

- Cererea de asistență judiciară reciprocă înseamnă și transmiterea de informații și probe autorității părții contractante solicitante.

La articolul 43:

- Comisia Europeană va trimite, până la data semnării prezentului acord, o listă cu teritoriile cărora li se aplică acesta.

;
se încarcă...