Parlamentul României

Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează regimul juridic general al patrimoniului tehnic și industrial, precum și protejarea acestuia, ca parte a patrimoniului cultural național.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, prin patrimoniu tehnic și industrial se înțelege totalitatea bunurilor mobile, imobile și a unor ansambluri ale acestora, reprezentând mărturii semnificative ale activităților tehnice și de producție care au stat la baza evoluțiilor socioeconomice ale societății umane, de la primele manifestări preindustriale și până în prezent.

Art. 3. -

Din patrimoniul tehnic și industrial pot face parte:

a) construcții industriale în care se păstrează componentele materiale și/sau funcționale ale unei activități tehnice și de producție determinate: ateliere, hale, depozite, turnuri de apă, centrale electrice și altele asemenea;

b) construcții civile, alte clădiri în relație cu producția industrială, de tipul: locuințe, clădiri cu caracter administrativ, religios sau folosite pentru educație ori recreere;

c) zone de exploatare și prelucrare a resurselor naturale de subsol sau de suprafață - mine, cariere, amenajări hidroenergetice și altele asemenea;

d) construcții pentru transporturi și infrastructuri;

e) mașini, instalații, linii tehnologice, utilaje, alte componente materiale și/sau ansambluri ale acestora;

f) peisaje culturale industriale, pe arie restrânsă, reprezentând acele teritorii naturale sau urbane în care se conservă componentele esențiale ale procesului de producție al uneia sau mai multor activități industriale;

g) fonduri documentare publice sau private - proiecte, documentații tehnice, fotografii, înregistrări video și audio, documente juridice, alte documente legate de industrie și de tehnică.

CAPITOLUL II Protejarea patrimoniului tehnic și industrial

Art. 4. -

(1) Ministerul Culturii și Cultelor, serviciile publice deconcentrate ale acestuia și Institutul Național al Monumentelor Istorice elaborează și desfășoară programe pentru identificarea, clasarea, cercetarea și punerea în valoare a bunurilor de patrimoniu tehnic și industrial.

(2) Identificarea bunurilor susceptibile de a face parte din patrimoniul tehnic și industrial se face pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

Art. 5. -

Bunurile aparținând patrimoniului tehnic și industrial se clasează în categoria patrimoniului cultural mobil, respectiv ca monumente istorice, și sunt inventariate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. -

(1) Intervențiile asupra bunurilor de patrimoniu tehnic și industrial clasate se pot realiza numai în condițiile în care nu este afectată integritatea istorică sau autenticitatea acestora.

(2) Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, serviciile publice deconcentrate ale acestuia, prin reprezentanții lor special împuterniciți, au obligația de a interveni, ori de câte ori este necesar, pentru conservarea și prevenirea distrugerii bunurilor de patrimoniu tehnic și industrial clasate.

(3) Casarea, demolarea și orice intervenție ce ar putea afecta integritatea bunurilor de patrimoniu tehnic și industrial clasate se pot face numai cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor, obținut ca urmare a solicitării scrise de declasare, formulată de proprietarii ori titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra bunurilor respective, în condițiile legii.

(4) Autoritățile administrației publice centrale sau locale pot acorda sprijin material, logistic și de expertiză pentru conservarea bunurilor de patrimoniu tehnic și industrial clasate conform legii, aflate în proprietate privată.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 7. -

Prevederile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu cele ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, ale Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată.

Art. 8. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii și Cultelor în colaborare cu Institutul Național al Monumentelor Istorice elaborează normele metodologice privind criteriile de identificare, expertizare și clasare a bunurilor aparținând patrimoniului tehnic și industrial, ce se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 9 ianuarie 2008.

Nr. 6.

;
se încarcă...