Parlamentul României

Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive

Modificări (4), Puneri în aplicare (2), Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Cărți (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) competiție sportivă - întrecere sportivă organizată pe ramuri de sport, între mai multe echipe sau concurenți independenți, pe baza unui regulament și a unui program, având drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor în clasamentul final;

b) joc sportiv - întrecere sportivă desfășurată în cadrul sau în afara unei competiții sportive, care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori internațional și se dispută pe baza unui regulament, având drept scop stabilirea unui învingător;

c) organizator de competiții sportive - structură sportivă, legal constituită și recunoscută oficial, care are dreptul de a organiza competiții sportive;

d) organizator de jocuri sportive - structură sportivă, legal constituită și recunoscută oficial, care organizează jocuri sportive, desfășurate fie în cadrul unei competiții sportive oficiale, fie separat, în cadrul unor întreceri sportive cu caracter amical;

e) oficial - persoană care reprezintă o autoritate, membru al unei comisii, arbitru, observator, antrenor, preparator fizic, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federațiilor, ligilor, asociațiilor județene și cluburilor, acreditată sau, după caz, autorizată în funcția ori poziția pe care o deține;

f) grad de risc al competiției sau al jocului sportiv - nivelul posibilității producerii unor fapte îndreptate împotriva ordinii și siguranței publice, cu ocazia desfășurării competiției sau a jocului sportiv;

g) evacuare a participanților - ansamblul măsurilor imperative desfășurate de către structurile de ordine pentru scoaterea, în mod organizat, din locul de desfășurare a competiției sau a jocului sportiv, a unui spectator, a unui grup de spectatori sau a tuturor participanților;

h) stare vădită de ebrietate - consecință a consumului de băuturi alcoolice asupra comportamentului unei persoane, manifestată prin vorbire incoerentă, mers sinuos și dificultăți de orientare temporal-spațială, precum și prin mirosul specific de alcool, emanat de către persoana în cauză; Modificări (1)

i) control corporal preventiv și al bagajelor - verificarea sumară a ținutei vestimentare și a bagajelor participanților, în scopul prevenirii introducerii în locurile de desfășurare a competiției sau a jocului sportiv a obiectelor și materialelor interzise la deținere;

j) interzicere a accesului sau a participării la unele competiții sau jocuri sportive - măsură de siguranță, inclusiv provizorie, dispusă de instanța de judecată sau de către procuror, ori sancțiune contravențională complementară, dispusă de către agentul constatator, prin care se impune unei persoane interzicerea accesului/participării la unele competiții sau jocuri sportive, desfășurate în țară ori în străinătate, de genul celor la care aceasta a săvârșit fapte de natură contravențională sau penală;

k) bază sportivă - totalitatea terenurilor, spațiilor, instalațiilor și construcțiilor special amenajate în vederea organizării și desfășurării de competiții sportive, jocuri sportive și alte activități de educație fizică și sport;

l) arenă sportivă - spațiul care cuprinde terenul de sport unde se desfășoară competiția sau jocul sportiv, precum și tribunele pentru spectatori;

m) zonă imediată locului de desfășurare a competițiilor sportive - spațiul cuprins între aliniamentul punctelor unde se efectuează controlul documentelor de acces și limita exterioară a bazei sportive;

n) zonă apropiată locului de desfășurare a competițiilor sportive - spațiul situat dincolo de limita exterioară a zonei imediate, care cuprinde și străzile adiacente bazei sportive;

o) comandant al forțelor de ordine - șeful efectivelor de jandarmi care execută misiunea de asigurare și restabilire a ordinii publice;

p) șef al dispozitivului de ordine și siguranță - persoană desemnată din cadrul societății specializate de protecție și pază,care organizează, coordonează și conduce activitatea desfășurată de către personalul societății pentru asigurarea ordinii și siguranței în interiorul arenei sportive; Modificări (1)

r) responsabil de ordine și siguranță - persoană anume desemnată de către organizator, care asigură coordonarea dispozitivului realizat de către personalul de ordine și siguranță și relaționarea cu forțele de ordine și cu reprezentanții celorlalte autorități și instituții care concură la desfășurarea în bune condiții a competiției sau a jocului sportiv;

s) monitor de securitate - persoană anume desemnată din cadrul unității de jandarmi, care are responsabilitatea de a supraveghea comportamentul și acțiunile suporterilor unui club din zona de competență, precum și relaționarea acestora cu forțele de ordine;

ș) ofițer de informare - persoană anume desemnată din cadrul unității de jandarmi, care are ca atribuții relaționarea dintre aceasta și un club din zona de responsabilitate, consilierea responsabilului de ordine și siguranță al clubului pe probleme de securitate și gestionarea datelor și informațiilor referitoare la comportamentul susținătorilor clubului respectiv;

t) punct de comandă - spațiu special amenajat și dotat, destinat activităților de conducere și coordonare a măsurilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, care permite o bună vizibilitate asupra terenului de joc și tribunelor;

ț) punct național de informare pentru manifestări sportive - structură centrală în cadrul Jandarmeriei Române, care asigură schimbul de date și informații în vederea realizării cooperării polițienești naționale și internaționale cu privire la manifestările sportive.

Art. 2. -

Organizatorii competițiilor și jocurilor sportive și forțele de ordine angrenate au obligația de a asigura protecția și siguranța spectatorilor, sportivilor și oficialilor și de a lua măsuri pentru prevenirea și înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire și în interiorul arenelor sportive, înainte, pe timpul și după terminarea competiției sau a jocului sportiv.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Menținerea ordinii publice pe traseele de deplasare către bazele sportive, în localități sau în afara acestora, până la limita exterioară zonei apropiate, se realizează în mod nemijlocit de către organele de poliție competente teritorial.

(2) Unitățile de jandarmi vor informa organele de poliție cu privire la traseele de deplasare ale echipelor și suporterilor.

Art. 4. -

(1) Asigurarea ordinii publice în zona apropiată și imediată a bazelor sportive și în alte locuri destinate desfășurării competițiilor și jocurilor sportive cu grad de risc se realizează în mod nemijlocit de către structurile de jandarmi competente teritorial. Modificări (1)

(2) În situații expres determinate, prevăzute în planul de acțiune întocmit în acest sens de către unitatea de jandarmi, asigurarea ordinii publice în anumite locuri publice dispuse în afara zonei apropiate se va realiza de către structurile de jandarmi competente teritorial.

(3) Locurile dispuse în afara zonei apropiate sunt piețele, căile publice ori alte locuri unde există posibilitatea ca grupurile de suporteri adverși să se întâlnească și să tulbure ordinea și siguranța publică. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță în interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestări de servicii, în condițiile legii, cu societăți specializate de protecție și pază. Modificări (1)

(2) Asigurarea ordinii și siguranței participanților în interiorul arenelor sportive în care se desfășoară competiții sau jocuri sportive cu grad scăzut de risc se poate face de către organizator cu personal propriu.

(3) Organizatorul stabilește toate măsurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea unei circulații fluente pe căile de acces, asigurarea unor căi de evacuare a spectatorilor în cazuri deosebite, în condiții de siguranță și timp optim, și pentru menținerea în stare de funcționare a tuturor instalațiilor specifice.

(4) Măsurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii și siguranței participanților în interiorul arenelor sportive se înscriu în planul de acțiune al societății specializate de protecție și pază care prestează serviciul contractat. În acest sens, responsabilul de ordine și siguranță al organizatorului solicită ofițerului de informare date și informații de interes operativ privind suporterii care vor participa la jocul sportiv. Modificări (1)

(5) Planul de acțiune este aprobat, în toate situațiile, de către comandantul structurii de jandarmi competente teritorial.

(6) Fiecare unitate de jandarmi desemnează un ofițer de informare, însărcinat cu stabilirea contactelor de lucru cu oficialii cluburilor sportive din zona de responsabilitate.

(7) Monitorii de securitate supraveghează comportamentul spectatorilor, atât pe traseele de afluire/defluire spre/de la baza sportivă, cât și în interiorul acesteia, inclusiv prin efectuarea de înregistrări video și fotografii operative în scopul identificării persoanelor care săvârșesc fapte antisociale. Acestea, precum și înregistrările video efectuate în condițiile art. 10 alin. (1) lit. h) constituie mijloace de probă pentru soluționarea cauzelor de natură penală sau contravențională.

(8) În situația desfășurării unor competiții sau jocuri sportive într-o altă localitate decât cea în care își are sediul clubul, responsabilul de ordine și siguranță, după consultarea prealabilă a reprezentanților grupurilor de suporteri, are obligația de a transmite ofițerului de informare toate detaliile referitoare la deplasarea echipei, a oficialilor și a jurnaliștilor acreditați, prin indicarea coordonatelor orare ale deplasării, a mijloacelor de transport folosite, a locurilor de cazare și a programului pentru perioada de ședere în localitatea de disputare a competiției sau a jocului sportiv, precum și numărul de bilete achiziționate de către suporterii proprii, identitatea acestora, deplasarea suporterilor și indicarea agențiilor de turism care organizează călătoria, coordonatele orare și itinerarul de deplasare al acestora, mijloacele de transport folosite și locurile de cazare. Modificări (1)

(9) Unitatea de jandarmi al cărei comandant a aprobat planul de acțiune are obligația de a verifica modul de aplicare a prevederilor stabilite în acesta.

Art. 6. -

(1) Responsabilul de ordine și siguranță, comandantul forțelor de ordine, șeful dispozitivului de ordine și siguranță, reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, un reprezentant al serviciului de ambulanță, delegat la manifestarea sportivă, precum și prefectul ori reprezentantul său, în cazul în care prezența acestuia este necesară, își desfășoară activitatea în punctul de comandă, urmărind derularea în bune condiții a competiției sau a jocului sportiv.

(2) În vederea stabilirii unor practici unitare la nivel național privind activitatea responsabililor de ordine și siguranță, precum și instruirea de specialitate a acestora, federațiile sportive de specialitate și ligile profesioniste desemnează în structura proprie un responsabil de ordine și siguranță, care coordonează această activitate.

(3) Elaborarea metodologiilor de instruire a responsabililor de ordine și siguranță se face de federațiile sportive, cu sprijinul de specialitate al Jandarmeriei Române.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) După declararea competiției sau a jocului sportiv, comandantul unității de jandarmi competente teritorial împreună cu responsabilul de ordine și siguranță al organizatorului de joc stabilesc gradul de risc preliminar al jocului, solicitând la nevoie și punctul de vedere al responsabilului de ordine și siguranță al federației de specialitate sau al ligii profesioniste, care se consemnează în toate documentele de organizare.

(2) În situația desfășurării unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesară prezența în arena sportivă a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum și a unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria în a cărei circumscripție se află arena sportivă. Înștiințarea acestora se realizează de către unitatea de jandarmi competentă teritorial.

Art. 8. -

(1) Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din inițiativa comandantului acestora, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violență, este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine și siguranță sau a celorlalți participanți. Modificări (1)

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) șeful dispozitivului de ordine și siguranță ia toate măsurile pentru respectarea întocmai de către personalul din subordine a dispozițiilor primite în acest sens de la comandantul forțelor de ordine.

(3) Pentru restabilirea într-un timp cât mai scurt a ordinii publice, atunci când aceasta a fost grav tulburată, la solicitarea comandantului forțelor de ordine sau ca urmare a autosesizării, oficialii responsabili dispun de îndată întreruperea parțială sau totală a jocului.

Art. 9. -

(1) Evacuarea din arena sportivă a unui grup de participanți, în situația în care, prin faptele săvârșite de către aceștia, se pune în pericol siguranța desfășurării competiției sportive, se face, după caz, la dispoziția prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine și siguranță al organizatorului, care cere, în scris, intervenția forțelor de ordine.

(2) În cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situații care pun în pericol viața, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reușit restabilirea ordinii publice, comandantul forțelor de ordine poate decide evacuarea parțială sau totală a participanților.

(3) Spectatorul care, în arena sportivă, săvârșește una dintre faptele prevăzute la art. 22 sau una dintre infracțiunile prevăzute la art. 31-43 și art. 45 este evacuat, fără a mai putea reveni în arenă până la terminarea jocului sportiv. Modificări (1)

(4) Observatorii desemnați de către federațiile sportive de specialitate, de către ligile profesioniste sau de către forurile sportive internaționale, organizatoare ale competițiilor conform regulamentelor de organizare și desfășurare, pot recomanda organizatorului de joc adoptarea unor măsuri specifice pentru asigurarea ordinii și siguranței în arena sportivă.

CAPITOLUL II Obligațiile organizatorului de competiții sau de jocuri sportive

Art. 10. -

(1) Pentru organizarea și desfășurarea activității de asigurare a ordinii și siguranței spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competiții sau de jocuri sportive are următoarele obligații:

a) să declare jocurile sportive naționale și internaționale, cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării acestora, la unitatea de jandarmi competentă teritorial, care, după stabilirea gradului de risc, înștiințează administrația publică locală despre data desfășurării competiției sau jocului sportiv, urmând ca reprezentanții acesteia să dispună măsurile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată; Modificări (1)

b) să stabilească măsurile de asigurare a ordinii și siguranței participanților în arena sportivă, transpuse în planul de acțiune, care este înaintat pentru aprobare unității de jandarmi competente teritorial, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării jocului sportiv;

c) să efectueze, prin personalul de ordine și siguranță și, după caz, cu forțele de ordine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amănunțit al arenei sportive, pentru descoperirea și îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale interzise;

d) să asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul;

e) să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violență, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participanților la competițiile sau jocurile sportive;

f) să nu permită introducerea și folosirea în arena sportivă a unor instalații de sonorizare, cu excepția gigafoanelor portabile;

g) să amenajeze și să pună la dispoziția forțelor de ordine un punct de comandă;

h) să asigure înregistrarea și supravegherea video a comportamentului participanților în arena sportivă și în zona punctelor de acces, pe timpul afluirii și defluirii acestora, precum și pe timpul desfășurării jocului sportiv, printr-un sistem propriu, conectat în punctul de comandă și deservit de către un tehnician, sub îndrumarea unui reprezentant al forțelor de ordine;

i) să pună la dispoziția forțelor de ordine înregistrarea video efectuată în condițiile lit. h);

j) să afișeze, în locuri vizibile, atenționări asupra faptului că în arena sportivă participanții vor fi supravegheați video;

k) să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă;

l) să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic;

m) să se asigure că punctele de desfacere a băuturilor a căror comercializare este permisă sunt poziționate la fiecare sector de tribună și peluză;

n) să asigure funcționarea instalațiilor de apă curentă și a grupurilor sanitare, care trebuie amplasate astfel încât să nu fie necesară deplasarea suporterilor dintr-un sector în altul;

o) să afișeze lizibil, în locuri vizibile, la porțile de acces, regulile ce trebuie respectate la competițiile și jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum și sancțiunile care se aplică în astfel de cazuri;

p) să imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoționale, care sunt distribuite cu ocazia desfășurării competițiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum și sancțiunile care se aplică în situația nerespectării acestor reguli;

r) să interzică afișarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, la xenofobie, la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violență, indiferent pe ce suport ar fi inscripționate;

s) să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală pe gardul care delimitează suprafața de joc de tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenții oportune, în caz de necesitate;

ș) să aducă la cunoștință spectatorilor, la începutul jocului sportiv, precum și în pauzele de joc sau ori de câte ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, obligațiile ce le revin pe timpul desfășurării competiției sau jocului sportiv, principiile spiritului de fairplay, ale ordinii și disciplinei, precum și mesajele transmise de forțele de ordine;

t) să asigure bariere și împrejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri și pentru delimitarea terenului de joc, realizate prin construcții rezistente, precum și refacerea acestora în cazul deteriorării, până la organizarea competiției sau a jocului sportiv următor. Dimensiunile, amplasarea, materialele folosite în confecționare și modul de confecționare sunt stabilite de către federația de specialitate, după consultarea prealabilă a reprezentanților Jandarmeriei Române;

ț) să asigure amplasarea, la punctele de acces în incinta arenei sportive, a unor dispozitive metalice rotative/turnichete prevăzute cu sistem de contorizare, în vederea efectuării unui control riguros al accesului;

u) în situația desfășurării unor jocuri sportive în afara țării, în cadrul unor competiții internaționale la care participă și grupuri de suporteri ai clubului român sau ai echipei naționale, acesta sau federația de specialitate asigură includerea unor ofițeri jandarmi în delegația oficială, care cooperează cu forțele de ordine din țara respectivă pe linia prevenirii actelor de violență și a acțiunilor necontrolate ale suporterilor;

v) să asigure numerotarea sectoarelor, rândurilor și locurilor destinate spectatorilor, precum și amplasarea de indicatoare pentru îndrumarea acestora spre locurile înscrise pe documentele de acces;

x) să asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor reținute, în urma efectuării controlului corporal preventiv și al bagajelor, în vederea restituirii acestora după terminarea jocului.

(2) Pentru efectuarea accesului spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competiții sau jocuri sportive are următoarele obligații:

a) să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor și al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale de genul celor prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r);

b) să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub influența substanțelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme și muniții de orice fel, făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru șocuri electrice, substanțe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuțite, pumnale, șișuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum și al persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate vizuală de genul celor prevăzute la alin. (1) lit. r);

c) să rețină obiectele sau materialele prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r), sesizând forțele de ordine pentru luarea măsurilor legale care se impun;

d) să imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, rândul și locul ce urmează a fi ocupat de către spectatori, chiar și când acestea sunt distribuite în mod gratuit; Modificări (1)

e) să asigure emiterea și distribuirea abonamentelor către suporteri, urmărind inserarea, pe fiecare abonament în parte, a numelui, prenumelui și a codului numeric personal și a unei fotografii a acestuia, precum și ținerea unei evidențe clare a abonaților, cu respectarea întocmai a dispozițiilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal;

f) să controleze distribuirea biletelor, în limita locurilor admise, fără a depăși 90% din capacitatea arenei sportive;

g) să asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate în sectoare opuse și direcționarea accesului la acestea pe trasee separate;

h) să prezinte, la solicitarea scrisă a unității de jandarmi competente teritorial, situația privind datele personale ale abonaților proprii, în vederea identificării persoanelor care, cu ocazia desfășurării competițiilor sau a jocurilor sportive, au săvârșit fapte antisociale;

i) să permită accesul unor efective de jandarmi în ținută civilă în arena sportivă pentru desfășurarea activităților de monitorizare a modului de comportare a spectatorilor;

j) prin reglementări proprii, să stabilească accesul în arena sportivă a reprezentanților mass-media, precum și accesul acestora pe suprafața de joc sau în zona vestiarelor, comunicând datele de identificare ale ziariștilor acreditați și modelul documentelor de acces eliberate în acest sens, atât societății specializate de protecție și pază, cât și forțelor de ordine;

k) să permită accesul la competițiile și jocurile sportive cu grad ridicat de risc a minorilor sub 14 ani doar însoțiți de o persoană majoră, imprimând pe documentele de acces această prevedere;

l) să emită documente de acces și în situația în care se permite intrarea gratuită a tuturor spectatorilor sau doar a unor categorii de suporteri.

(3) Agenția Națională pentru Sport, prin ordin al președintelui acesteia, după consultarea federațiilor sportive de specialitate și a Jandarmeriei Române, stabilește care din obligațiile prevăzute la alin. (1) și (2), aflate în sarcina organizatorului de competiții sau jocuri sportive, sunt impuse acestuia pentru cele desfășurate în eșaloanele inferioare ale competițiilor sau jocurilor sportive, precum și pentru sporturile la care participă un număr redus de spectatori și care, de regulă, nu sunt generatoare de violență. Modificări (1)

(4) Comisiile județene de acțiune împotriva violenței în sport, respectiv a municipiului București pot stabili în sarcina organizatorului obligații suplimentare față de cele stabilite de federațiile sportive de specialitate, în condițiile în care se constată necesitatea adoptării acestora, pentru anumite jocuri sportive.

Art. 11. -

(1) Înainte de începerea fiecărui sezon competițional, toate arenele în incinta cărora se desfășoară competiții sportive cu grad de risc sunt supuse unei verificări din punctul de vedere al respectării condițiilor de siguranță.

(2) Verificarea se efectuează de o comisie care are în componență un reprezentant al direcției județene pentru sport, un reprezentant al unității de jandarmi competente teritorial, un reprezentant al organizatorului competiției și responsabilul de ordine și siguranță al organizatorului de joc. Modificări (1)

(3) Comisia stabilește și locul de dispunere în arena sportivă a suporterilor echipei-oaspete, loc ce va rămâne neschimbat pe toată durata desfășurării competiției.

(4) În situația în care comisia prevăzută la alin. (2) constată că nu sunt îndeplinite normele pentru desfășurarea în condiții de siguranță a jocurilor sportive, poate propune organizatorului competiției sportive retragerea dreptului organizatorului de joc de a desfășura jocuri sportive în arena respectivă, desfășurarea jocurilor fără spectatori sau interzicerea accesului spectatorilor în anumite sectoare de tribună. Modificări (1)

(5) Constatările comisiei sunt cuprinse într-un proces-verbal în care se consemnează neregulile constatate și termenele stabilite pentru remedierea acestora, precum și sancțiunile aplicabile în cazul neîndeplinirii acestor obligații în termenele stabilite de comisie. Modificări (1)

(6) În situația în care au fost acordate termene pentru remedierea unor deficiențe, după împlinirea acestora, comisia efectuează o nouă verificare pentru constatarea modului în care sarcinile trasate anterior au fost îndeplinite de către organizator, iar în cazul în care deficiențele nu au fost remediate, se procedează conform prevederilor alin. (4). Modificări (1)

(7) Un exemplar al procesului-verbal este înaintat comisiei județene de acțiune împotriva violenței în sport, respectiv a municipiului București, care efectuează anual o analiză a respectării condițiilor de siguranță a arenelor sportive în care se desfășoară competiții și jocuri sportive și informează autoritățile publice locale cu privire la măsurile luate, însoțite de propuneri pentru creșterea eficienței măsurilor de prevenire și combatere a faptelor antisociale săvârșite cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive. Modificări (1)

Art. 12. -

(1) În vederea combaterii violenței în sport, toate structurile cu atribuții în domeniul organizării și desfășurării competițiilor și jocurilor sportive, precum și pe linia asigurării ordinii cu ocazia desfășurării acestora stabilesc măsuri preventive în scopul informării și educării publicului spectator, promovării spiritului de fairplay și a modului civilizat de comportare.

(2) Federațiile sportive de specialitate și ligile profesioniste, sub directa îndrumare a Agenției Naționale pentru Sport, împreună cu cluburile sportive și cu celelalte structuri cu atribuții în domeniu inițiază și desfășoară campanii de informare și educare a populației cu privire la obligațiile care revin participanților, riscurile la care se pot expune prin implicarea în acțiuni de tulburare a ordinii în incinta arenelor sportive, precum și la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării normelor stabilite pentru buna desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive. Modificări (1)

(3) Jandarmeria Română sprijină, sub toate formele, acțiunile preventive inițiate de federațiile de specialitate și desfășoară, împreună cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, campanii educative în unitățile de învățământ preuniversitar, în scopul dezvoltării, în rândul elevilor, a spiritului civic și a unui comportament prosocial. Modificări (1)

CAPITOLUL III Obligațiile societăților specializate de protecție și pază și ale personalului propriu al organizatorului care asigură măsurile de ordine și siguranță în incinta arenei sportive Modificări (1)

Art. 13. - Modificări (1)

Serviciul de asigurare a ordinii și siguranței în incinta arenelor sportive se prestează numai de către societățile specializate de protecție și pază care au prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare acest obiect de activitate.

Art. 14. -

Prin servicii de asigurare a ordinii și siguranței în incinta arenelor sportive se înțelege:

a) verificarea documentelor de acces, precum și efectuarea controlului corporal preventiv și al bagajelor în dreptul punctelor de acces;

b) reținerea obiectelor și materialelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. r) și alin. (2) lit. b), pe care spectatorii încearcă să le introducă sau le-au introdus în arena sportivă;

c) depozitarea obiectelor și materialelor, reținute în conformitate cu prevederile lit. b), în locurile special amenajate de organizator, cu excepția celor care constituie obiectul material al unor infracțiuni sau contravenții, care se predau forțelor de ordine;

d) interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b) și predarea acestora forțelor de ordine;

e) realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

f) îndrumarea spectatorilor pentru ocuparea locurilor prevăzute pe documentele de acces;

g) interzicerea pătrunderii în suprafața de joc sau în zona vestiarelor și a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

h) evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

i) participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate și violență, alături de forțele de ordine;

j) efectuarea altor măsuri consemnate în planul de acțiune.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Personalul societăților specializate de protecție și pază, cu atribuții pe linia ordinii și siguranței în incinta arenelor sportive, se compune din: agent control, agent de securitate-steward și șef de obiectiv.

(2) Personalului de ordine și siguranță, pe lângă obligațiile prevăzute la art. 48 și 49 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, îi revin și obligațiile stabilite prin planul de acțiune.

(3) Avizarea și atestarea personalului cu atribuții pe linia ordinii și siguranței în incinta arenelor sportive se execută în aceleași condiții prevăzute de lege pentru personalul de pază.

(4) Persoanele care execută activități de asigurare a ordinii și siguranței în incinta arenelor sportive trebuie să absolve un curs de calificare, cu durata minimă de 30 de ore, organizat de Jandarmeria Română sau de alte persoane juridice specializate.

(5) Cursurile de calificare se desfășoară pe baza unei tematici specifice, stabilită de Jandarmeria Română și avizată de Agenția Națională pentru Sport, și se finalizează prin examinarea absolvenților de către o comisie din care fac parte reprezentanți ai jandarmeriei, ai direcțiilor județene pentru sport și ai autorității publice care răspunde de ocuparea și formarea profesională.

Art. 16. -

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor legale, personalul societăților specializate de protecție și pază poate fi dotat cu mijloace de apărare autorizate, pe care le poate folosi conform dispozițiilor legale.

(2) Dotarea personalului pentru fiecare activitate desfășurată se stabilește prin planul de acțiune, conform atribuțiilor fiecărui element de dispozitiv în parte.

(3) Personalul de ordine și siguranță are obligația de a purta, în timpul serviciului, peste uniformă o vestă de culoare distinctivă, fluorescentă, stabilită de comun acord cu organizatorul, cu inscripția "ORDINE/STEWARD", precum și ecusonul de identificare amplasat la vedere.

(4) Societățile specializate de protecție și pază, precum și personalul acestora beneficiază de drepturile legale și răspund civil, material, disciplinar, contravențional sau penal pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale sau a atribuțiilor de serviciu, fiind obligate să respecte drepturile și libertățile cetățenilor.

Art. 17. -

(1) Ordinea și siguranța în incinta arenei sportive, în cazul jocurilor cu grad scăzut de risc, poate fi asigurată de organizator prin personal propriu. Modificări (1)

(2) Personalul propriu al organizatorului desfășoară activitățile prevăzute la art. 14.

(3) Organizatorul răspunde pentru selecția, angajarea, nivelul de pregătire, echiparea și dotarea personalului propriu care execută măsurile de ordine și siguranță.

(4) Pregătirea, dotarea și echiparea personalului propriu al organizatorului care asigură ordinea și siguranța în incinta arenelor sportive se fac în condițiile prevăzute la art. 15 și 16.

(5) Personalul propriu al organizatorului beneficiază de drepturile legale și răspunde civil, material, disciplinar, contravențional sau penal pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, fiind obligat să respecte drepturile și libertățile cetățenilor.

CAPITOLUL IV Obligațiile spectatorilor

Art. 18. -

(1) Spectatorii sunt obligați să respecte cu strictețe măsurile stabilite de organizatori și forțele de ordine, pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive, în apropierea și în interiorul bazelor sportive.

(2) La solicitarea forțelor de ordine sau a personalului de ordine și siguranță, spectatorii au obligația de a prezenta documentele de acces și, după caz, actele de identitate.

(3) Spectatorii au obligația de a prezenta, la solicitarea forțelor de ordine sau a personalului de ordine și siguranță, materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor.

Art. 19. -

(1) În incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligați să respecte ordinea, siguranța și regulile stabilite de organizator.

(2) Spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar și al bagajelor, efectuat de personalul de ordine și siguranță, sau care săvârșește, înainte de a intra în arena sportivă ori în momentul intrării, fapte de natură penală sau contravențională în legătură cu competiția sau jocul sportiv respectiv nu i se permite accesul în arena sportivă.

Art. 20. - Jurisprudență (1)

Spectatorilor le este interzis:

a) să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive fără documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator; Jurisprudență (1)

b) să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate care nu le aparțin și care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de către titular;

c) să pătrundă în stare de ebrietate sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă; Modificări (1)

d) să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă;

e) să introducă în arena sportivă inscripții, embleme, pancarte, bannere, afișe, steaguri sau alte suporturi ce conțin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conținut obscen;

f) să refuze prezentarea documentelor de acces și, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificată a forțelor de ordine sau a personalului de ordine și siguranță;

g) să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv și al bagajelor de către forțele de ordine;

h) să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberării acestora la avertismentul verbal al reprezentanților societății specializate de protecție și pază sau al forțelor de ordine;

i) să arunce asupra celorlalți spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forțelor de ordine sau a personalului de ordine și siguranță, asupra bunurilor mobile și imobile aflate în incinta bazei sportive, precum și în direcția suprafeței de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanțe corozive ori care murdăresc; Jurisprudență (1)

j) să escaladeze gardurile care delimitează spațiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor;

k) să se cațere pe gardul care delimitează spațiul de joc de tribună;

l) să pătrundă pe suprafața de joc, cu excepția cazurilor de forță majoră; Modificări (1)

m) să săvârșească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum și amenințări cu acte de violență împotriva celorlalți spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora; Jurisprudență (1)

n) să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa forțelor de ordine sau a personalului de ordine și siguranță;

o) să amenințe cu acte de violență forțele de ordine sau personalul de ordine și siguranță;

p) să își ascundă fața cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenția de a împiedica identificarea;

r) să scrie sau să deseneze pe pereții imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în arena sportivă;

s) să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunțurile și afișele expuse de organizator în incinta bazei sau a arenei sportive, precum și să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenă, sau a celor care semnalează existența unui pericol pentru viața persoanelor;

ș) să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de către forțele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru separarea grupurilor de suporteri și a terenului de joc de tribună, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;

t) să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afișele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator;

ț) să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive;

u) să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul forțelor de ordine, în cazul producerii unor catastrofe, calamități naturale sau al altor pericole;

v) să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine și siguranță sau de către forțele de ordine.

CAPITOLUL V Contravenții și infracțiuni

Art. 21. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 22. - Jurisprudență (1)

Săvârșirea, de către spectatori sau de către oficiali, în incinta bazei sau a arenei sportive, a faptelor prevăzute la art. 20 constituie contravenții, dacă nu s-au produs vătămări ale integrității corporale sau ale sănătății ori pagube materiale, și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 80 lei la 200 lei sau prestarea a 50-100 ore de activități în folosul comunității, faptele prevăzute la art. 20 lit. a), b), h), r), s) și ț);

b) cu amendă de la 150 lei la 400 lei sau prestarea a 70-120 ore de activități în folosul comunității, faptele prevăzute la art. 20 lit. g), k), m), n) și t);

c) cu amendă de la 250 lei la 750 lei sau prestarea a 100-150 ore de activități în folosul comunității, precum și cu sancțiunea contravențională complementară de interzicere a accesului la competițiile și jocurile sportive de genul celor la care aceștia au săvârșit fapta pe o perioadă de 6 luni, faptele prevăzute la art. 20 lit. c), d), e), f), j), o), u) și v); Jurisprudență (4)

d) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 ore de activități în folosul comunității, precum și cu sancțiunea contravențională complementară de interzicere a accesului la competițiile și jocurile sportive de genul celor la care aceștia au săvârșit fapta pe o perioadă de un an, faptele prevăzute la art. 20 lit. i), p) și ș); Modificări (2), Jurisprudență (4)

e) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei sau prestarea a 150-300 ore de activități în folosul comunității, precum și cu sancțiunea contravențională complementară de interzicere a accesului la competițiile și jocurile sportive de genul celor la care aceștia au săvârșit fapta pe o perioadă de 2 ani, fapta prevăzută la art. 20 lit. l). Jurisprudență (3)

Art. 23. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

În cazul contravențiilor prevăzute la art. 2 pct. 2, 4, 25, 26 și 33 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite de către suporteri înainte și după desfășurarea competiției sau jocului sportiv, în afara bazei sportive, care au legătură cu competiția sau jocul în cauză, pe lângă sancțiunea principală stabilită de actul normativ, agentul constatator aplică și sancțiunea contravențională complementară de interzicere a accesului la competițiile și jocurile sportive de genul celor la care aceștia au săvârșit faptele, după cum urmează: Jurisprudență (1)

a) pe o perioadă de 6 luni, pentru faptele prevăzute de pct. 25 și 33:

b) pe o perioadă de 1 an, pentru faptele prevăzute de pct. 2, 4 și 26; Jurisprudență (4)

Art. 24. - Modificări (1)

Incitarea în public sau prin mass-media la acte de violență, în legătură cu competiția sau jocul sportiv, de către conducătorii de cluburi, oficiali sau sportivi se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.

Art. 25. -

(1) Cumpărarea în scop de revânzare a biletelor sau a oricăror documente de acces la competiții și jocuri sportive, precum și vânzarea acestora la suprapreț constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(2) Biletele sau celelalte documente de acces, care fac obiectul contravenției, se confiscă și se returnează organizatorului după desfășurarea competiției sau a jocului sportiv pentru care acestea au fost emise.

Art. 26. - Modificări (1)

(1) Săvârșirea de către organizator a următoarelor fapte constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei nerespectarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), j), l), m), n), o), p), s), ș), v), x) și la art. 10 alin. (2) lit. a), c), d), h), i), j) și k);

b) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), ț) și la art. 10 alin. (2) lit. e), f) și l); Modificări (1)

c) cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei și suspendarea pe o perioadă de la o lună la 6 luni a dreptului de a organiza competiții sau jocuri sportive pe teren propriu nerespectarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute la la art. 10 alin. (1) lit. e), i), k), r), t) și art. 10 alin. (2) lit. b) și g). Modificări (1)

(2) Suspendarea dreptului de a organiza competiții și jocuri sportive se dispune de federația de specialitate, la propunerea organului constatator.

Art. 27. -

(1) Nerespectarea de către personalul de ordine și siguranță, în incinta arenelor sportive, a obligațiilor prevăzute în planurile de acțiune constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

(2) Dispozițiile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la răspunderile și sancțiunile prevăzute în sarcina societăților specializate de protecție și pază și a personalului acestora sunt aplicabile și în cazul prestării serviciilor de ordine și siguranță în incinta arenelor sportive.

Art. 28. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către polițiști și jandarmi.

Art. 29. -

În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute în prezenta lege contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 30. -

Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 31. - Modificări (2), Referințe în cărți (1)

(1) Fapta unei persoane, căreia i s-a interzis accesul la unele competiții sau jocuri sportive, de a se afla în arena sportivă unde se desfășoară o competiție sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdicția constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit sau inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive, pe o perioadă de la unu la 2 ani, care se adaugă la perioada pentru care s-a dispus inițial măsura.

Art. 32. - Modificări (1)

(1) Opunerea cu violență față de personalul de ordine și siguranță sau față de forțele de ordine ori împiedicarea acestora de a-și exercita atribuțiile specifice, cu ocazia desfășurării unei competiții sau a unui joc sportiv, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit sau inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani. Modificări (1)

Art. 33. - Modificări (1)

(1) Portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cuțit, pumnal, șiș, box, castet ori alte asemenea obiecte, fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum și a dispozitivelor pentru șocuri electrice constituie infracțiune și se pedepsește potrivit art. 11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit sau inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

Art. 34. -

(1) Deținerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive substanțele iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substanțe sau obiecte constituie infracțiune și se pedepsește potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 60/1991, republicată, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit sau inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. Modificări (1)

Art. 35. - Modificări (1)

(1) Încercarea de a introduce, deținerea sau folosirea în incinta arenei sportive a obiectelor artizanale și de distracție, pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II - IV, T.1, T.2, precum și a artificiilor din categoria "obiecte zburătoare luminoase" și a pocnitorilor din clasa I constituie infracțiune și se pedepsește potrivit art. 31 alin. (21) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit sau inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

(3) Încercarea de a introduce, deținerea sau folosirea în incinta arenei sportive a materiilor explozive sau incendiare constituie infracțiune și se pedepsește potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

Art. 36. -

(1) Utilizarea în arena sportivă a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, răspândirea ori deținerea, în vederea răspândirii, de asemenea simboluri în arena sportivă constituie infracțiune și se pedepsește potrivit art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit sau inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. Modificări (1)

(3) Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unei infracțiuni contra păcii și omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe prin propagandă, săvârșită prin orice mijloace în incinta arenei sportive, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) se poate dispune față de învinuit sau inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. Modificări (1)

Art. 37. -

(1) Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice, săvârșite în incinta arenei sportive, asupra unui alt spectator, care au pricinuit o vătămare ce nu necesită îngrijiri medicale sau necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. Modificări (1)

(3) Fapta săvârșită în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vătămare a integrității corporale sau a sănătății acestuia, care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani. Modificări (1)

(5) Fapta săvârșită în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vătămare a integrității corporale sau a sănătății acestuia, care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile ori dacă a produs vreuna dintre următoarele consecințe: pierderea unui simț sau organ, încetarea funcționării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluțirea, avortul sau punerea în primejdie a vieții persoanei, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(6) În cazul prevăzut la alin. (5) se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 3 ani la 5 ani. Modificări (1)

(7) În situația săvârșirii faptelor de mai sus asupra unui oficial, a unui sportiv sau asupra unui reprezentant al personalului de ordine și siguranță, limita maximă a măsurii de siguranță se majorează cu un an.

Art. 38. -

(1) Uciderea unei persoane în arena sportivă ori a unui spectator constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit sau inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la 6 ani la 10 ani. Modificări (1)

Art. 39. -

(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a scaunelor sau a altor elemente de mobilier, a instalațiilor de orice fel, a amenajărilor interioare, a cablajului electric, a echipamentelor și instalațiilor de telecomunicații sau de supraveghere video din incinta arenei sportive, precum și distrugerea, deteriorarea sau degradarea imobilelor din incinta bazei sportive constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. Modificări (1)

(3) Dacă distrugerea a fost săvârșită asupra unui bun aparținând forțelor de ordine sau asupra personalului de ordine și siguranță, instanța de judecată poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani. Modificări (1)

Art. 40. -

(1) Portul de armă, fără drept, în incinta arenei sportive constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 3 ani la 5 ani. Modificări (1)

Art. 41. -

(1) Manifestările săvârșite în arena sportivă prin care se exprimă dispreț pentru însemnele României sau pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritățile constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. Modificări (1)

Art. 42. -

(1) Fapta spectatorului care săvârșește în incinta arenei sportive acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal ori se tulbură în alt mod ordinea publică constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. Modificări (1)

(3) În cazul în care prin fapta săvârșită se tulbură grav ordinea publică în incinta arenei sportive, se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani. Modificări (1)

Art. 43. -

(1) Participarea la o încăierare între mai mulți suporteri în incinta arenei sportive constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. Modificări (1)

(3) În cazul în care, în cursul încăierării, s-a cauzat o vătămare a integrității corporale sau a sănătății unei persoane, se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani. Modificări (1)

Art. 44. - Modificări (1)

(1) Măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive poate fi dispusă și în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 32, 33, 35-39 și 41-43, săvârșite de către spectatori înainte și după desfășurarea competiției ori jocului sportiv în afara arenei sportive, pe timpul afluirii/defluirii către/de la aceasta, precum și al infracțiunilor săvârșite de către spectatori pe timpul deplasării organizate, în grup, către/de la localitatea unde se desfășoară competiția sau jocul sportiv ori pentru infracțiunile săvârșite în legătură cu o competiție sau un joc sportiv.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), perioadele pentru care se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive sunt cele stabilite pentru fiecare infracțiune în parte.

Art. 45. -

(1) Amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă împotriva unui reprezentant al forțelor de ordine, lovirea sau orice alte acte de violență, vătămarea corporală sau vătămarea corporală gravă a acestuia, dacă acesta se află în exercițiul funcțiunii pe timpul asigurării ordinii publice cu ocazia desfășurării unei competiții sau a unui joc sportiv ori pe timpul intervenției pentru restabilirea ordinii publice în astfel de situații sau pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, anterior prezentate, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se poate dispune față de învinuit ori inculpat măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sau jocurile sportive o perioadă de la 2 ani la 6 ani. Modificări (1)

(3) Aceeași măsură de siguranță poate fi dispusă și împotriva celor care săvârșesc infracțiunile prevăzute la art. 180-182, art. 189 și 193 din Codul penal împotriva soțului, copiilor sau părinților unui reprezentant al forțelor de ordine, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru actele ori faptele îndeplinite în exercițiul funcțiunii, în situațiile prezentate la alin. (1). Modificări (1)

Art. 46. -

Constatarea infracțiunilor prevăzute în prezenta lege se face de către jandarmi și polițiști.

CAPITOLUL VI Interzicerea accesului la competiții sau la jocuri sportive

Art. 47. - Jurisprudență (3)

(1) În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 22 lit. c), d) și e), precum și la art. 23, agentul constatator aplică în sarcina contravenientului sancțiunea contravențională complementară de interzicere a accesului la competițiile sportive de genul celor la care acesta a săvârșit contravenția. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

(2) Sancțiunea contravențională complementară se consemnează de către agentul constatator în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, alături de sancțiunea contravențională principală aplicată. Jurisprudență (2)

(3) Împotriva procesului-verbal prevăzut la alin. (2) contravenientul poate face plângere.

(4) Plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal nu suspendă executarea sancțiunii complementare. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(5) La cererea petentului, instanța de judecată învestită cu soluționarea plângerii poate dispune, prin încheiere, suspendarea executării sancțiunii contravenționale complementare. Jurisprudență (2)

Art. 48. - Modificări (2)

(1) În cazul în care o persoană, cu ocazia desfășurării unei competiții sau a unui joc sportiv ori în legătură cu acesta, a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, conform art. 31-45, pentru a preîntâmpina comiterea unor asemenea fapte în viitor, se poate lua față de aceasta măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârșită.

(2) Măsura este luată de instanță chiar și în condițiile în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.

(3) Măsura de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sportive poate fi luată în mod provizoriu de procuror, în cursul urmăririi penale, sau de instanță, în cursul judecății.

Art. 49. - Modificări (2)

(1) În cazul în care procurorul, după începerea urmăririi penale, consideră că este necesară aplicarea măsurii de siguranță a interzicerii accesului la competiții sportive, va lua această măsură în mod provizoriu, prin ordonanță.

(2) În cursul urmăririi penale măsura de siguranță a interzicerii accesului la competiții sportive poate fi dispusă provizoriu, pe o durată de cel mult 180 de zile.

(3) Ordonanța prevăzută la alin. (1) trebuie să precizeze genul competițiilor și jocurilor sportive la care îi este interzis învinuitului sau inculpatului să participe și perioada în care îi este interzisă participarea.

(4) Împotriva ordonanței procurorului prin care se dispune luarea măsurii interzicerii accesului la competiții sportive învinuitul sau inculpatul poate face plângere, în termen de 3 zile de la luarea măsurii, la instanța competentă să judece cauza în primă instanță. Instanța se pronunță asupra plângerii printr-o încheiere, care nu este supusă niciunei căi de atac.

(5) Instanța dispune asupra menținerii sau revocării măsurii de siguranță, prin încheiere, cu citarea învinuitului ori inculpatului, prezența procurorului fiind obligatorie. Lipsa învinuitului sau a inculpatului legal citat nu împiedică efectuarea judecății.

(6) Când constată că măsura este ilegală sau nu este justificată, instanța dispune revocarea ei.

(7) Plângerea învinuitului sau a inculpatului împotriva ordonanței procurorului prin care s-a dispus luarea măsurii de siguranță nu este suspensivă de executare.

(8) Dosarul se restituie procurorului în termen de 24 ore de la soluționarea plângerii.

Art. 50. - Modificări (1)

(1) În cazul în care instanța, în cursul judecății, consideră că este necesară aplicarea măsurii de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sportive, va lua această măsură în mod provizoriu. Modificări (1)

(2) Instanța dispune asupra aplicării măsurii de siguranță, prin încheiere, cu citarea inculpatului, prezența procurorului fiind obligatorie. Lipsa inculpatului legal citat nu împiedică efectuarea judecății. Modificări (1)

(3) Încheierea trebuie să precizeze genul competițiilor și jocurilor sportive la care îi este interzis inculpatului să participe și perioada în care îi este interzisă participarea. Modificări (1)

(4) Încheierea poate fi atacată odată cu fondul cauzei. Modificări (1)

Art. 51. - Modificări (2)

(1) Dacă în cursul urmăririi penale procurorul dispune scoaterea de sub urmărire penală în condițiile art. 11 pct. 1 lit. b) și art. 10 alin. (1) lit. b1) din Codul de procedură penală sau încetarea urmăririi penale în condițiile art. 11 pct. 1 lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. f), g), h) și i1) din Codul de procedură penală, dosarul se înaintează instanței competente să judece cauza în primă instanță, pentru a se pronunța cu privire la aplicarea, menținerea sau revocarea măsurii de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sportive.

(2) Dispozițiile art. 50 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Sentința instanței poate fi atacată cu recurs, în termen de 3 zile de la pronunțare, pentru cei prezenți, și de la comunicare, pentru cei lipsă. Dosarul va fi înaintat instanței de recurs în termen de două zile. Dispozițiile art. 50 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) După soluționarea recursului, dosarul se restituie procurorului competent în termen de cel mult două zile de la soluționare.

Art. 52. - Modificări (1)

(1) Prin hotărârea care soluționează fondul cauzei instanța este obligată să se pronunțe și asupra aplicării măsurii de siguranță, precum și asupra duratei acesteia, precizând, totodată, genul competițiilor și jocurilor sportive la care îi este interzis făptuitorului să participe.

(2) Hotărârea este supusă căilor de atac, potrivit dreptului comun. Modificări (1)

Art. 53. - Modificări (1)

(1) Împotriva măsurii de siguranță a interzicerii accesului la competițiile sportive, luată în mod provizoriu, se poate face cerere de revocare, dacă au dispărut motivele care au dus la luarea acesteia. Cererea se introduce, după caz, la instanța competentă să judece cauza în fond sau la instanța învestită cu soluționarea cauzei. Dispozițiile art. 50 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

(2) Încheierea instanței nu este supusă niciunei căi de atac. Dacă cererea a fost respinsă, o nouă cerere se poate face după cel puțin două luni de la respingerea cererii anterioare.

(3) Împotriva măsurii de siguranță definitive a interzicerii accesului la competițiile sportive se poate face cerere de revocare, dacă au dispărut motivele care au dus la luarea acesteia. Cererea se introduce, după caz, la instanța competentă să judece cauza în fond. Dispozițiile art. 50 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) Hotărârea instanței nu este supusă niciunei căi de atac. Dacă cererea a fost respinsă, o nouă cerere se poate face după cel puțin două luni de la respingerea cererii anterioare.

Art. 54. - Modificări (1)

Interzicerea accesului sau participării la unele competiții ori jocuri sportive, indiferent dacă a fost dispusă sub forma unei măsuri de siguranță sau sub forma unei sancțiuni contravenționale complementare, se aplică atât competițiilor și jocurilor sportive desfășurate în țară, cât și celor desfășurate în străinătate.

Art. 55. -

(1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prin punctul național de informare pentru manifestări sportive, constituie, în condițiile legii, baza de date cu persoanele sancționate pentru faptele săvârșite în legătură cu competițiile și jocurile sportive.

(2) După declararea competițiilor și jocurilor sportive, unitatea de jandarmi competentă teritorial comunică organizatorilor competiției sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor cărora le-a fost interzis accesul la competiția sau jocul sportiv.

Art. 56. -

În cazul jocurilor sportive cu caracter internațional, desfășurate în străinătate, cluburile, prin intermediul responsabililor de ordine și siguranță, înștiințează unitatea de jandarmi competentă teritorial despre intenția oricăror persoane, împotriva cărora s-a dispus măsura interzicerii accesului, de a se deplasa în țara unde are loc jocul sau competiția sportivă în cauză.

Art. 57. -

În situația în care există indicii că persoane împotriva cărora s-a dispus măsura interzicerii accesului intenționează să participe la o competiție sau joc sportiv în afara granițelor țării, punctul național de informare pentru manifestări sportive comunică datele de identificare ale acestora organismelor de aplicare a legii din țara unde urmează să se desfășoare jocul sportiv.

Art. 58. -

(1) În situația organizării unei competiții sau a unui joc sportiv internațional, punctul național de informare pentru manifestări sportive solicită organismelor de aplicare a legii din țara de origine a spectatorilor străini comunicarea de date și informații cu privire la spectatorii care prezintă risc sau față de care s-a dispus măsura interzicerii participării la competiții ori jocuri sportive.

(2) În situația în care un organizator român organizează o competiție sau un joc sportiv internațional și primește, prin intermediul ofițerului de informare, date despre intenția unor spectatori străini de a participa la competiția ori jocul sportiv în cauză, față de care organismele de aplicare a legii din țara de origine au dispus măsura interzicerii accesului acestora la astfel de competiții sau jocuri sportive, are dreptul, ca măsură administrativă, să nu le permită accesul.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 59. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, federațiile și ligile sportive de specialitate vor proceda la modificarea și completarea în mod corespunzător a regulamentelor proprii de organizare și funcționare.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Agenția Națională pentru Sport va emite ordine pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (3).

Art. 60. -

Dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. h) se aplică în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 61. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 299/2006, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 9 ianuarie 2008.

Nr. 4.

;
se încarcă...