Parlamentul României

Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive

Modificări (4), Puneri în aplicare (2), Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Cărți (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) competiție sportivă - întrecere sportivă organizată pe ramuri de sport, între mai multe echipe sau concurenți independenți, pe baza unui regulament și a unui program, având drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor în clasamentul final;

b) joc sportiv - întrecere sportivă desfășurată în cadrul sau în afara unei competiții sportive, care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori internațional și se dispută pe baza unui regulament, având drept scop stabilirea unui învingător;

c) organizator de competiții sportive - structură sportivă, legal constituită și recunoscută oficial, care are dreptul de a organiza competiții sportive;

d) organizator de jocuri sportive - structură sportivă, legal constituită și recunoscută oficial, care organizează jocuri sportive, desfășurate fie în cadrul unei competiții sportive oficiale, fie separat, în cadrul unor întreceri sportive cu caracter amical;

e) oficial - persoană care reprezintă o autoritate, membru al unei comisii, arbitru, observator, antrenor, preparator fizic, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federațiilor, ligilor, asociațiilor județene și cluburilor, acreditată sau, după caz, autorizată în funcția ori poziția pe care o deține;

f) grad de risc al competiției sau al jocului sportiv - nivelul posibilității producerii unor fapte îndreptate împotriva ordinii și siguranței publice, cu ocazia desfășurării competiției sau a jocului sportiv;

g) evacuare a participanților - ansamblul măsurilor imperative desfășurate de către structurile de ordine pentru scoaterea, în mod organizat, din locul de desfășurare a competiției sau a jocului sportiv, a unui spectator, a unui grup de spectatori sau a tuturor participanților;

h) stare vădită de ebrietate - consecință a consumului de băuturi alcoolice asupra comportamentului unei persoane, manifestată prin vorbire incoerentă, mers sinuos și dificultăți de orientare temporal-spațială, precum și prin mirosul specific de alcool, emanat de către persoana în cauză; Modificări (1)

i) control corporal preventiv și al bagajelor - verificarea sumară a ținutei vestimentare și a bagajelor participanților, în scopul prevenirii introducerii în locurile de desfășurare a competiției sau a jocului sportiv a obiectelor și materialelor interzise la deținere;

j) interzicere a accesului sau a participării la unele competiții sau jocuri sportive - măsură de siguranță, inclusiv provizorie, dispusă de instanța de judecată sau de către procuror, ori sancțiune contravențională complementară, dispusă de către agentul constatator, prin care se impune unei persoane interzicerea accesului/participării la unele competiții sau jocuri sportive, desfășurate în țară ori în străinătate, de genul celor la care aceasta a săvârșit fapte de natură contravențională sau penală;

k) bază sportivă - totalitatea terenurilor, spațiilor, instalațiilor și construcțiilor special amenajate în vederea organizării și desfășurării de competiții sportive, jocuri sportive și alte activități de educație fizică și sport;

l) arenă sportivă - spațiul care cuprinde terenul de sport unde se desfășoară competiția sau jocul sportiv, precum și tribunele pentru spectatori;

m) zonă imediată locului de desfășurare a competițiilor sportive - spațiul cuprins între aliniamentul punctelor unde se efectuează controlul documentelor de acces și limita exterioară a bazei sportive;

n) zonă apropiată locului de desfășurare a competițiilor sportive - spațiul situat dincolo de limita exterioară a zonei imediate, care cuprinde și străzile adiacente bazei sportive;

o) comandant al forțelor de ordine - șeful efectivelor de jandarmi care execută misiunea de asigurare și restabilire a ordinii publice;

p) șef al dispozitivului de ordine și siguranță - persoană desemnată din cadrul societății specializate de protecție și pază,care organizează, coordonează și conduce activitatea desfășurată de către personalul societății pentru asigurarea ordinii și siguranței în interiorul arenei sportive; Modificări (1)

r) responsabil de ordine și siguranță - persoană anume desemnată de către organizator, care asigură coordonarea dispozitivului realizat de către personalul de ordine și siguranță și relaționarea cu forțele de ordine și cu reprezentanții celorlalte autorități și instituții care concură la desfășurarea în bune condiții a competiției sau a jocului sportiv;

s) monitor de securitate - persoană anume desemnată din cadrul unității de jandarmi, care are responsabilitatea de a supraveghea comportamentul și acțiunile suporterilor unui club din zona de competență, precum și relaționarea acestora cu forțele de ordine;

ș) ofițer de informare - persoană anume desemnată din cadrul unității de jandarmi, care are ca atribuții relaționarea dintre aceasta și un club din zona de responsabilitate, consilierea responsabilului de ordine și siguranță al clubului pe probleme de securitate și gestionarea datelor și informațiilor referitoare la comportamentul susținătorilor clubului respectiv;

t) punct de comandă - spațiu special amenajat și dotat, destinat activităților de conducere și coordonare a măsurilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, care permite o bună vizibilitate asupra terenului de joc și tribunelor;

ț) punct național de informare pentru manifestări sportive - structură centrală în cadrul Jandarmeriei Române, care asigură schimbul de date și informații în vederea realizării cooperării polițienești naționale și internaționale cu privire la manifestările sportive.

Art. 2. -

Organizatorii competițiilor și jocurilor sportive și forțele de ordine angrenate au obligația de a asigura protecția și siguranța spectatorilor, sportivilor și oficialilor și de a lua măsuri pentru prevenirea și înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire și în interiorul arenelor sportive, înainte, pe timpul și după terminarea competiției sau a jocului sportiv.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Menținerea ordinii publice pe traseele de deplasare către bazele sportive, în localități sau în afara acestora, până la limita exterioară zonei apropiate, se realizează în mod nemijlocit de către organele de poliție competente teritorial.

(2) Unitățile de jandarmi vor informa organele de poliție cu privire la traseele de deplasare ale echipelor și suporterilor.

Art. 4. -

(1) Asigurarea ordinii publice în zona apropiată și imediată a bazelor sportive și în alte locuri destinate desfășurării competițiilor și jocurilor sportive cu grad de risc se realizează în mod nemijlocit de către structurile de jandarmi competente teritorial. Modificări (1)

(2) În situații expres determinate, prevăzute în planul de acțiune întocmit în acest sens de către unitatea de jandarmi, asigurarea ordinii publice în anumite locuri publice dispuse în afara zonei apropiate se va realiza de către structurile de jandarmi competente teritorial.

(3) Locurile dispuse în afara zonei apropiate sunt piețele, căile publice ori alte locuri unde există posibilitatea ca grupurile de suporteri adverși să se întâlnească și să tulbure ordinea și siguranța publică. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță în interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestări de servicii, în condițiile legii, cu societăți specializate de protecție și pază. Modificări (1)

(2) Asigurarea ordinii și siguranței participanților în interiorul arenelor sportive în care se desfășoară competiții sau jocuri sportive cu grad scăzut de risc se poate face de către organizator cu personal propriu.

(3) Organizatorul stabilește toate măsurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea unei circulații fluente pe căile de acces, asigurarea unor căi de evacuare a spectatorilor în cazuri deosebite, în condiții de siguranță și timp optim, și pentru menținerea în stare de funcționare a tuturor instalațiilor specifice.

(4) Măsurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii și siguranței participanților în interiorul arenelor sportive se înscriu în planul de acțiune al societății specializate de protecție și pază care prestează serviciul contractat. În acest sens, responsabilul de ordine și siguranță al organizatorului solicită ofițerului de informare date și informații de interes operativ privind suporterii care vor participa la jocul sportiv. Modificări (1)

(5) Planul de acțiune este aprobat, în toate situațiile, de către comandantul structurii de jandarmi competente teritorial.

(6) Fiecare unitate de jandarmi desemnează un ofițer de informare, însărcinat cu stabilirea contactelor de lucru cu oficialii cluburilor sportive din zona de responsabilitate.

(7) Monitorii de securitate supraveghează comportamentul spectatorilor, atât pe traseele de afluire/defluire spre/de la baza sportivă, cât și în interiorul acesteia, inclusiv prin efectuarea de înregistrări video și fotografii operative în scopul identificării persoanelor care săvârșesc fapte antisociale. Acestea, precum și înregistrările video efectuate în condițiile art. 10 alin. (1) lit. h) constituie mijloace de probă pentru soluționarea cauzelor de natură penală sau contravențională.

(8) În situația desfășurării unor competiții sau jocuri sportive într-o altă localitate decât cea în care își are sediul clubul, responsabilul de ordine și siguranță, după consultarea prealabilă a reprezentanților grupurilor de suporteri, are obligația de a transmite ofițerului de informare toate detaliile referitoare la deplasarea echipei, a oficialilor și a jurnaliștilor acreditați, prin indicarea coordonatelor orare ale deplasării, a mijloacelor de transport folosite, a locurilor de cazare și a programului pentru perioada de ședere în localitatea de disputare a competiției sau a jocului sportiv, precum și numărul de bilete achiziționate de către suporterii proprii, identitatea acestora, deplasarea suporterilor și indicarea agențiilor de turism care organizează călătoria, coordonatele orare și itinerarul de deplasare al acestora, mijloacele de transport folosite și locurile de cazare. Modificări (1)

(9) Unitatea de jandarmi al cărei comandant a aprobat planul de acțiune are obligația de a verifica modul de aplicare a prevederilor stabilite în acesta.

Art. 6. -

(1) Responsabilul de ordine și siguranță, comandantul forțelor de ordine, șeful dispozitivului de ordine și siguranță, reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, un reprezentant al serviciului de ambulanță, delegat la manifestarea sportivă, precum și prefectul ori reprezentantul său, în cazul în care prezența acestuia este necesară, își desfășoară activitatea în punctul de comandă, urmărind derularea în bune condiții a competiției sau a jocului sportiv.

(2) În vederea stabilirii unor practici unitare la nivel național privind activitatea responsabililor de ordine și siguranță, precum și instruirea de specialitate a acestora, federațiile sportive de specialitate și ligile profesioniste desemnează în structura proprie un responsabil de ordine și siguranță, care coordonează această activitate.

(3) Elaborarea metodologiilor de instruire a responsabililor de ordine și siguranță se face de federațiile sportive, cu sprijinul de specialitate al Jandarmeriei Române.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) După declararea competiției sau a jocului sportiv, comandantul unității de jandarmi competente teritorial împreună cu responsabilul de ordine și siguranță al organizatorului de joc stabilesc gradul de risc preliminar al jocului, solicitând la nevoie și punctul de vedere al responsabilului de ordine și siguranță al federației de specialitate sau al ligii profesioniste, care se consemnează în toate documentele de organizare.

(2) În situația desfășurării unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesară prezența în arena sportivă a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum și a unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria în a cărei circumscripție se află arena sportivă. Înștiințarea acestora se realizează de către unitatea de jandarmi competentă teritorial.

Art. 8. -

(1) Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din inițiativa comandantului acestora, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violență, este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine și siguranță sau a celorlalți participanți. Modificări (1)

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) șeful dispozitivului de ordine și siguranță ia toate măsurile pentru respectarea întocmai de către personalul din subordine a dispozițiilor primite în acest sens de la comandantul forțelor de ordine.

(3) Pentru restabilirea într-un timp cât mai scurt a ordinii publice, atunci când aceasta a fost grav tulburată, la solicitarea comandantului forțelor de ordine sau ca urmare a autosesizării, oficialii responsabili dispun de îndată întreruperea parțială sau totală a jocului.

Art. 9. -

(1) Evacuarea din arena sportivă a unui grup de participanți, în situația în care, prin faptele săvârșite de către aceștia, se pune în pericol siguranța desfășurării competiției sportive, se face, după caz, la dispoziția prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine și siguranță al organizatorului, care cere, în scris, intervenția forțelor de ordine.

(2) În cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situații care pun în pericol viața, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reușit restabilirea ordinii publice, comandantul forțelor de ordine poate decide evacuarea parțială sau totală a participanților.

(3) Spectatorul care, în arena sportivă, săvârșește una dintre faptele prevăzute la art. 22 sau una dintre infracțiunile prevăzute la art. 31-43 și art. 45 este evacuat, fără a mai putea reveni în arenă până la terminarea jocului sportiv. Modificări (1)

(4) Observatorii desemnați de către federațiile sportive de specialitate, de către ligile profesioniste sau de către forurile sportive internaționale, organizatoare ale competițiilor conform regulamentelor de organizare și desfășurare, pot recomanda organizatorului de joc adoptarea unor măsuri specifice pentru asigurarea ordinii și siguranței în arena sportivă.

CAPITOLUL II Obligațiile organizatorului de competiții sau de jocuri sportive

Art. 10. -

(1) Pentru organizarea și desfășurarea activității de asigurare a ordinii și siguranței spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competiții sau de jocuri sportive are următoarele obligații:

a) să declare jocurile sportive naționale și internaționale, cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării acestora, la unitatea de jandarmi competentă teritorial, care, după stabilirea gradului de risc, înștiințează administrația publică locală despre data desfășurării competiției sau jocului sportiv, urmând ca reprezentanții acesteia să dispună măsurile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată; Modificări (1)

b) să stabilească măsurile de asigurare a ordinii și siguranței participanților în arena sportivă, transpuse în planul de acțiune, care este înaintat pentru aprobare unității de jandarmi competente teritorial, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării jocului sportiv;

c) să efectueze, prin personalul de ordine și siguranță și, după caz, cu forțele de ordine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amănunțit al arenei sportive, pentru descoperirea și îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale interzise;

d) să asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul;

e) să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violență, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participanților la competițiile sau jocurile sportive;

f) să nu permită introducerea și folosirea în arena sportivă a unor instalații de sonorizare, cu excepția gigafoanelor portabile;

g) să amenajeze și să pună la dispoziția forțelor de ordine un punct de comandă;

h) să asigure înregistrarea și supravegherea video a comportamentului participanților în arena sportivă și în zona punctelor de acces, pe timpul afluirii și defluirii acestora, precum și pe timpul desfășurării jocului sportiv, printr-un sistem propriu, conectat în punctul de comandă și deservit de către un tehnician, sub îndrumarea unui reprezentant al forțelor de ordine;

i) să pună la dispoziția forțelor de ordine înregistrarea video efectuată în condițiile lit. h);

j) să afișeze, în locuri vizibile, atenționări asupra faptului că în arena sportivă participanții vor fi supravegheați video;

k) să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă;

l) să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic;

m) să se asigure că punctele de desfacere a băuturilor a căror comercializare este permisă sunt poziționate la fiecare sector de tribună și peluză;

n) să asigure funcționarea instalațiilor de apă curentă și a grupurilor sanitare, care trebuie amplasate astfel încât să nu fie necesară deplasarea suporterilor dintr-un sector în altul;

o) să afișeze lizibil, în locuri vizibile, la porțile de acces, regulile ce trebuie respectate la competițiile și jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum și sancțiunile care se aplică în astfel de cazuri;

p) să imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoționale, care sunt distribuite cu ocazia desfășurării competițiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum și sancțiunile care se aplică în situația nerespectării acestor reguli;

r) să interzică afișarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, la xenofobie, la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violență, indiferent pe ce suport ar fi inscripționate;

s) să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală pe gardul care delimitează suprafața de joc de tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenții oportune, în caz de necesitate;

ș) să aducă la cunoștință spectatorilor, la începutul jocului sportiv, precum și în pauzele de joc sau ori de câte ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, obligațiile ce le revin pe timpul desfășurării competiției sau jocului sportiv, principiile spiritului de fairplay, ale ordinii și disciplinei, precum și mesajele transmise de forțele de ordine;

t) să asigure bariere și împrejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri și pentru delimitarea terenului de joc, realizate prin construcții rezistente, precum și refacerea acestora în cazul deteriorării, până la organizarea competiției sau a jocului sportiv următor. Dimensiunile, amplasarea, materialele folosite în confecționare și modul de confecționare sunt stabilite de către federația de specialitate, după consultarea prealabilă a reprezentanților Jandarmeriei Române;

ț) să asigure amplasarea, la punctele de acces în incinta arenei sportive, a unor dispozitive metalice rotative/turnichete prevăzute cu sistem de contorizare, în vederea efectuării unui control riguros al accesului;

u) în situația desfășurării unor jocuri sportive în afara țării, în cadrul unor competiții internaționale la care participă și grupuri de suporteri ai clubului român sau ai echipei naționale, acesta sau federația de specialitate asigură includerea unor ofițeri jandarmi în delegația oficială, care cooperează cu forțele de ordine din țara respectivă pe linia prevenirii actelor de violență și a acțiunilor necontrolate ale suporterilor;

v) să asigure numerotarea sectoarelor, rândurilor și locurilor destinate spectatorilor, precum și amplasarea de indicatoare pentru îndrumarea acestora spre locurile înscrise pe documentele de acces;

x) să asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor reținute, în urma efectuării controlului corporal preventiv și al bagajelor, în vederea restituirii acestora după terminarea jocului.

(2) Pentru efectuarea accesului spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competiții sau jocuri sportive are următoarele obligații:

a) să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor și al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale de genul celor prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r);

b) să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub influența substanțelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme și muniții de orice fel, făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru șocuri electrice, substanțe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuțite, pumnale, șișuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum și al persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate vizuală de genul celor prevăzute la alin. (1) lit. r);

c) să rețină obiectele sau materialele prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r), sesizând forțele de ordine pentru luarea măsurilor legale care se impun;

d) să imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, rândul și locul ce urmează a fi ocupat de către spectatori, chiar și când acestea sunt distribuite în mod gratuit; Modificări (1)

e) să asigure emiterea și distribuirea abonamentelor către suporteri, urmărind inserarea, pe fiecare abonament în parte, a numelui, prenumelui și a codului numeric personal și a unei fotografii a acestuia, precum și ținerea unei evidențe clare a abonaților, cu respectarea întocmai a dispozițiilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal;

f) să controleze distribuirea biletelor, în limita locurilor admise, fără a depăși 90% din capacitatea arenei sportive;

g) să asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate în sectoare opuse și direcționarea accesului la acestea pe trasee separate;

h) să prezinte, la solicitarea scrisă a unității de jandarmi competente teritorial, situația privind datele personale ale abonaților proprii, în vederea identificării persoanelor care, cu ocazia desfășurării competițiilor sau a jocurilor sportive, au săvârșit fapte antisociale;

i) să permită accesul unor efective de jandarmi în ținută civilă în arena sportivă pentru desfășurarea activităților de monitorizare a modului de comportare a spectatorilor;

j) prin reglementări proprii, să stabilească accesul în arena sportivă a reprezentanților mass-media, precum și accesul acestora pe suprafața de joc sau în zona vestiarelor, comunicând datele de identificare ale ziariștilor acreditați și modelul documentelor de acces eliberate în acest sens, atât societății specializate de protecție și pază, cât și forțelor de ordine;

k) să permită accesul la competițiile și jocurile sportive cu grad ridicat de risc a minorilor sub 14 ani doar însoțiți de o persoană majoră, imprimând pe documentele de acces această prevedere;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...