Parlamentul României

Legea nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă

Modificări (3), Puneri în aplicare (2), Referințe (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 octombrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Intervențiile active în atmosferă reprezintă ansamblul activităților de modificare artificială a vremii prin mijloace specifice.

(2) Activitățile de intervenții active în atmosferă, denumite în continuare activități, sunt de interes public național și se desfășoară potrivit dispozițiilor prezentei legi și în concordanță cu recomandările Organizației Meteorologice Mondiale, respectiv cu convențiile internaționale în domeniu la care România este parte.

(3) Activitățile sunt complexe, având caracter de cercetare și de protecție operațională la dezastrele provocate de fenomenele meteorologice periculoase sau dăunătoare, în contextul modificărilor climatice mondiale.

Art. 2. -

Obiectivul activităților îl constituie:

a) reducerea riscurilor față de fenomenele meteorologice periculoase pentru populație, pentru zonele economice și culturi agricole (grindină, ceață densă, tornade locale);

b) creșterea precipitațiilor în zonele de interes ale țării (ploaie, zăpadă);

c) participarea activă la programele regionale și internaționale din domeniu.

Art. 3. -

Activitățile cuprind acțiuni de:

a) suprimare a grindinei;

b) creștere locală sau extinsă a precipitațiilor, precum și uniformizarea acestora;

c) disipare a ceții dense și a chiciurii;

d) atenuare a fenomenelor meteorologice violente, precum tornade locale, fulgere intense etc.;

e) modificare locală a vremii;

f) alte activități de modificare a vremii.

Art. 4. -

Activitățile se desfășoară pentru:

a) prevenirea, diminuarea și/sau eliminarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, în mod unitar și calificat;

b) satisfacerea nevoilor de apă pentru agricultură, complementar irigațiilor;

c) creșterea rezervelor de apă pentru nevoile economiei și populației;

d) creșterea protecției unor activități economice și sociale la acțiunea unor fenomene meteorologice periculoase: grindină, ceață densă, chiciură, avalanșe, tornade locale etc.;

e) îmbunătățirea condițiilor meteorologice pentru manifestări festive și sportive naționale;

f) satisfacerea nevoilor de cercetare în domeniu, inclusiv ca urmare a participării la programe internaționale specifice;

g) întocmirea de studii de specialitate în domeniul de competență;

h) îmbunătățirea microclimatului pe zone locale sau extinse în folosul creșterii calității vieții populației;

i) integrarea României în programele regionale, europene și internaționale în domeniu.

Art. 5. -

(1) Principiile care stau la baza activității sunt:

a) desfășurarea activității în mod coerent, unitar, în deplină siguranță, sub controlul unei autorități publice centrale;

b) desfășurarea activității operaționale și/sau de cercetare prin operatori de sistem, persoane fizice sau juridice, autorizați conform prezentei legi, pe bază de licență de operare;

c) participarea statului la activități prin investiții, administrare, monitorizare, inspecții și asigurarea colaborării internaționale în domeniu;

d) instituirea unui regim de colaborare cu celelalte componente ale supravegherii meteorologice, hidrologice și de mediu ale statului și alte organisme din domeniu;

e) supravegherea de către beneficiari și organizații neguvernamentale a acestei activități și implicarea acestora în luarea deciziilor în domeniu.

(2) Scopurile principale ale legii sunt:

a) reglementarea domeniului de activitate a intervențiilor active în atmosferă;

b) reglementarea administrării, finanțării și inspecției activităților;

c) stabilirea regimului juridic al dreptului de proprietate și folosință asupra infrastructurii create și asupra terenurilor utilizate pentru desfășurarea acestor activități;

d) reglementarea modalităților de participare a beneficiarilor la aceste activități;

e) reglementarea atribuțiilor autorităților publice centrale și locale în desfășurarea acțiunilor de intervenții active în atmosferă;

f) stabilirea sancțiunilor, aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor legii, și modul de aplicare a acestora;

g) reglementarea modalităților de participare a organismelor specializate ale societății civile la supravegherea și monitorizarea activităților de intervenții active în atmosferă;

h) reglementarea relațiilor și colaborărilor cu organismele internaționale în domeniu.

Art. 6. -

Termenii utilizați și abrevierile din prezenta lege se definesc în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II Organizarea activităților de intervenții active în atmosferă

SECȚIUNEA 1 Sistemul național antigrindină și de creștere a precipitațiilor

Art. 7. -

(1) Activitatea de intervenții active în atmosferă se desfășoară prin implementarea și exploatarea operațională și/sau de cercetare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, denumit în continuare sistem.

(2) Sistemul reprezintă o concepție unitară de organizare, monitorizare și gestionare a activității, care are ca rezultat realizarea în România a unor structuri operaționale și/sau de cercetare, coerente, unitare, sigure și eficiente în domeniu.

(3) Implementarea sistemului se face eșalonat, pe baza unui program de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, denumit în continuare program.

(4) Activitățile de cercetare, dezvoltare tehnologică și alte acțiuni conexe acestora privind sistemul revin gestionarului activității, în colaborare cu proiectantul general al acestuia.

(5) Programul este național, strategic, pe termen lung, interdisciplinar, cu caracter bivalent: de cercetare și operațional.

Art. 8. -

(1) Programul se elaborează de Administrația Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, denumită în continuare administrație, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Modificări (1)

(2) Etapele anuale ale programului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, prin care se aprobă obiectivele și se alocă fondurile necesare acestora, aprobate prin legea bugetului de stat, având ca ordonator principal de credite și inițiator autoritatea coordonatoare a activității. Referințe (1)

(3) Activitățile principale prevăzute în etapele anuale au caracter de cercetare-dezvoltare tehnologică, de proiectare, instruire, atestare și reatestare, investiții, precum și activități de servicii de protecție în folosul populației și al operatorilor economici, după caz, și menționate ca atare.

Art. 9. -

Programul se realizează de către administrație, cu participarea proiectantului general și a beneficiarilor interni ai acestor activități, precum și prin colaborare internațională, transfrontalieră, regională, europeană și mondială. Modificări (1)

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

Proiectantul general al sistemului, definit în anexa nr. 1 pct. 18, elaborează, împreună cu administrația, concepția de realizare a acestuia și avizează documentele, conform prezentei legi. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Structura sistemului cuprinde:

a) o structură proprie, formată din: centre zonale de coordonare, unități operaționale și/sau de cercetare pentru desfășurarea activității, zone de comparație pentru monitorizarea obiectivă a activității și puncte de combatere a grindinei, precum și din orice alte structuri care desfășoară activități de modificare artificială a vremii, cu infrastructura informatică, de comunicații și logistică aferentă;

b) unități colaboratoare din domeniul meteorologiei, navigației aeriene și cercetării științifice.

(2) Structura sistemului se dezvoltă treptat, conform prevederilor cuprinse în program și în concordanță cu evoluția tehnico-științifică mondială și cu legislația în domeniu.

(3) În structura sistemului se includ componentele realizate prin investiții de stat și private, pentru asigurarea unei funcționări coerente a acestuia.

(4) Activitatea se desfășoară în exclusivitate în cadrul structurii sistemului, indiferent de forma de proprietate sau de operare a mijloacelor tehnice utilizate sau de organizare existente în România și sub controlul autorității de coordonare a acesteia.

(5) Structura sistemului, prevăzută prin program, este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

Componenta economică a programului reprezintă valoarea procentuală a protecției la fenomenele meteorologice periculoase sau dăunătoare, asigurată prin exploatarea sistemului, în beneficiul direct al exploatațiilor agricole. Metodologia de calcul al acesteia se stabilește prin procedurile elaborate de administrație și se aprobă odată cu normele de aplicare a legii. Modificări (1)

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

Componenta socială a programului o reprezintă protecția generală a populației la acțiunea fenomenelor meteorologice periculoase sau dăunătoare. Metodologia de calcul al valorii procentuale a protecției populației se stabilește prin procedurile elaborate de administrație și se aprobă odată cu normele de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Finanțarea programului se asigură de la bugetul de stat, prin credite externe cu garanție guvernamentală, din surse interne de la societățile de exploatații agricole și/sau societățile de asigurări și alte surse atrase, astfel:

1. de la bugetul de stat, prin bugetul de venituri și cheltuieli al administrației, aprobat conform legilor în vigoare, pentru: Modificări (1)

a) cheltuieli de investiții, ocazionate de implementarea și dezvoltarea sistemului, inclusiv pentru cele efectuate în acest scop la alte instituții decât administrația (societăți comerciale executante ale obiectivelor din program); Modificări (1)

b) cheltuieli de funcționare a sistemului;

c) cheltuieli proprii administrației sistemului și unităților din structura sa (de personal, autorizări, atestări și reatestări, materiale de întreținere ocazionate de inspecții, monitorizare și relații internaționale); Modificări (1)

d) cheltuieli de cercetare-dezvoltare tehnologică, pentru mijloacele tehnice și tehnologiile utilizate, realizate în România;

e) cheltuieli de funcționare a instituțiilor de monitorizare a activității din zona de comparație și zona protejată;

f) cheltuieli pentru organismele consultative;

2. din credite externe, cu sau fără garanție guvernamentală, pentru investițiile ocazionate de implementarea sistemului;

3. de la societățile de asigurări, exploatațiile agricole și/sau de la alți beneficiari, pentru mijloacele tehnice consumate de către operatorii sistemului la exploatarea acestuia;

4. de la exploatațiile agricole, cărora le este asigurată protecția împotriva grindinei, pentru cheltuielile de funcționare a grupurilor de combatere a grindinei, care au mijloace tehnice de combatere în proprietate sau primite prin concesionare de la administrație. Modificări (1)

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) se asigură integral pentru fiecare unitate timp de 5 ani de la omologarea și punerea în funcțiune a acesteia.

(3) Nivelul fondurilor destinate obiectivelor din program se solicită de către administrație, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, anual, prin hotărâre a Guvernului, fiind menționat pentru fiecare obiectiv, și se aprobă prin legea bugetului de stat. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Exploatarea sistemului se realizează prin operatori de sistem selectați de administrație, care stabilește caietele de sarcini privind exploatarea acestuia, pentru fiecare unitate componentă. Modificări (1)

(2) Operatorii sistemului sunt, de regulă, societăți comerciale cu regim special de funcționare, care corespund criteriilor de selecție, licențiere, monitorizare, atestare, garanții și patrimoniu și care prestează servicii de intevenții active în atmosferă.

(3) Activitatea operatorilor sistemului pentru exploatarea unităților din structura sistemului se desfășoară pe bază de contract cu centrele zonale de coordonare, aprobat de administrația sistemului, în condițiile prezentei legi. Modificări (1)

(4) Activitatea operatorilor sistemului se evidențiază prin documente operaționale, care constituie acte de certificare a serviciilor prestate.

(5) Eficiența fizică a acțiunii de combatere a grindinei, efectuată de operatorii sistemului, este constatată de administrație și/sau de centrele zonale. Rapoartele instituțiilor de monitorizare constituie acte opozabile în acțiunile juridice ocazionate de neasigurarea protecției la căderile de grindină. Modificări (1)

(6) Eficiența fizică a celorlalte operațiuni specifice domeniului se determină de către administrație și de către instituția de monitorizare, precum și de către beneficiar, după caz. Modificări (1)

(7) Operatorii sistemului primesc și predau patrimoniul unităților din sistem pe bază de proces-verbal, al cărui model este prevăzut în procedurile administrației, aprobat prin normele de aplicare a prezentei legi, și asigură utilizarea acestuia exclusiv în scopul acțiunii de intervenție. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(8) Distrugerile, defecțiunile tehnice ori dispariția mijloacelor tehnice și/sau a utilităților se constată în comun de reprezentanții administrației și ai operatorului sistemului, acționând potrivit prevederilor prezentei legi. Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...