Parlamentul României

Legea nr. 153/2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal necesar efectuării recensământului general agricol din România.

(2) În perioada 2 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2011 se efectuează în toate unitățile administrativ-teritoriale recensământul general agricol.

(3) Scopul acestei cercetări statistice de interes național este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naționale în domeniul agricol, în concordanță cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel internațional, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună, prin înregistrarea suprafețelor agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a mașinilor și a echipamentelor agricole, a persoanelor care desfășoară activități agricole, a metodelor de producție agricolă, precum și a dezvoltării rurale.

Art. 2. -

(1) La recensământul general agricol se înregistrează toate unitățile care desfășoară activitate agricolă, indiferent de tipul de proprietate și de forma de organizare.

(2) Unitatea de recenzare, în accepțiunea recensământului general agricol, este exploatația agricolă individuală, societatea comercială, societatea/asociația agricolă, precum și alți utilizatori de suprafețe agricole și/sau deținători de animale, care, în urma activității desfășurate, obțin produse agricole și/sau păstrează suprafețele agricole în bune condiții de mediu.

Art. 3. -

(1) Recensământul general agricol are ca obiectiv culegerea datelor și obținerea informațiilor privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole, cum sunt: identificarea în teritoriu a unităților de recenzare și statutul juridic al acestora, utilizarea suprafețelor agricole pe forme de administrare, suprafețele agricole cultivate, plantațiile viti-pomicole, irigațiile, efectivele de animale, utilajele și mașinile agricole, construcțiile cu destinație agricolă, persoanele care desfășoară activități agricole.

(2) Concomitent cu recensământul general agricol se desfășoară o anchetă selectivă specială privind metodele de producție agricolă.

(3) Culegerea datelor în teren se realizează prin formulare de înregistrare.

Art. 4. -

(1) Organizarea și efectuarea recensământului general agricol se realizează de Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, sub coordonarea și controlul Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol.

(2) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol, în componența prevăzută în anexa nr. 1, iar nominalizarea persoanelor se face, prin ordin, de către conducătorul fiecărei instituții implicate.

(3) Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol răspunde de pregătirea, coordonarea și monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului, având următoarele atribuții principale:

a) aprobă programul general de organizare și efectuare a recensământului general agricol;

b) avizează formularele și metodologia de înregistrare și prelucrare a datelor, precum și programul de publicare a rezultatelor;

c) avizează clasificările și nomenclatoarele necesare înregistrării și prelucrării datelor de recensământ, cu excepția celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;

d) aprobă, dacă se consideră oportun, organizarea de cercetări statistice selective conexe recensământului;

e) aprobă instrucțiunile, modul de organizare și îndrumă acțiunile și operațiunile de împărțire a teritoriului unităților administrativ-teritoriale în sectoare și secții de recensământ;

f) coordonează acțiunile de recrutare și instruire a recenzorilor, a recenzorilor-șefi și a coordonatorilor;

g) aprobă programul de popularizare a recensământului general agricol;

h) aprobă și prezintă Guvernului rezultatele provizorii ale recensământului general agricol.

(4) Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol își încetează activitatea odată cu publicarea rezultatelor provizorii ale recensământului, iar rezultatele finale și detaliate sunt publicate și difuzate de Institutul Național de Statistică.

Art. 5. -

(1) Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare și publicare a rezultatelor recensământului, Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol organizează secretariatul tehnic central.

(2) Secretariatul tehnic central pentru recensământul general agricol funcționează în cadrul Institutului Național de Statistică.

(3) Secretariatul tehnic central pentru recensământul general agricol are următoarele atribuții:

a) elaborează proiectul programului general de organizare, metodologia de înregistrare și de prelucrare a datelor, precum și de publicare a rezultatelor recensământului;

b) proiectează formularele de înregistrare și instrucțiunile de completare a acestora;

c) propune clasificările și nomenclatoarele necesare înregistrării și prelucrării datelor de recensământ, cu excepția celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;

d) elaborează proiectele instrucțiunilor și normelor de organizare, îndrumare și monitorizare a acțiunilor și operațiunilor de împărțire a teritoriului unităților administrativ-teritoriale în sectoare și secții de recensământ;

e) monitorizează sectorizarea teritoriului localităților, care se realizează conform listelor unităților de recenzare întocmite pe baza registrului agricol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011;

f) elaborează normele de recrutare și realizează acțiunile de instruire a întregului personal care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ;

g) elaborează proiectul programului de popularizare a recensământului;

h) organizează și urmărește procesul de înregistrare a datelor de la unitățile de recenzare;

i) elaborează și prezintă Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol rapoarte asupra modului de desfășurare a lucrărilor recensământului;

j) prezintă Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol rezultatele provizorii ale recensământului.

Art. 6. -

(1) În vederea realizării lucrărilor de organizare și efectuare a recensământului în teritoriu, se organizează comisii județene, respectiv a municipiului București, sub coordonarea prefectului, precum și comisii ale municipiilor și sectoarelor municipiului București, orașelor, respectiv comunelor, sub coordonarea primarului.

(2) Comisiile județene, respectiv a municipiului București organizează secretariatele tehnice.

(3) Componența și atribuțiile comisiilor județene, a municipiului București, ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, precum și ale secretariatelor tehnice sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului și sunt reglementate prin norme de funcționare aprobate de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol.

(4) Comisiile municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale orașelor și ale comunelor recrutează recenzorii, recenzorii-șefi și coordonatorii, care primesc indemnizație pentru activitatea depusă.

Art. 7. -

(1) Persoanele fizice au obligația de a furniza recenzorilor date și informații corecte și complete.

(2) Persoanele juridice au obligația de a înscrie în formularele de înregistrare date și informații corecte și complete, sub îndrumarea recenzorilor-șefi.

(3) Datele individuale înscrise în formularele de înregistrare sunt confidențiale și sunt utilizate numai în scopuri statistice.

(4) În vederea asigurării exhaustivității înregistrării exploatațiilor agricole individuale și a calității datelor, la recensământ este înregistrat și utilizat codul numeric personal, prin libera declarație a persoanelor intervievate, în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, culegere, prelucrare a datelor și publicare a rezultatelor recensământului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Institutul Național de Statistică angajează personal suplimentar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu încadrarea în numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. -

În termen de 30 de zile de la data constituirii Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol, se elaborează proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea fondurilor necesare pentru organizarea, efectuarea, prelucrarea și tipărirea rezultatelor recensământului.

Art. 10. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 11 iulie 2008.

Nr. 153.

ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA
Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol

președinte - ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
vicepreședinți: - președintele Institutului Național de Statistică;
- un secretar de stat al Ministerului Economiei și Finanțelor;
- un secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- un secretar de stat al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;
secretari: - secretarul general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- secretarul general al Institutului Național de Statistică;
- secretarul general al Ministerului Economiei și Finanțelor;
membri: - un vicepreședinte al Institutului Național de Statistică;
- un secretar de stat al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;
- secretarul general al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești";
- directorul general adjunct al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- președintele Asociației Comunelor din România;
- președintele Asociației Orașelor din România;
- președintele Asociației Municipiilor din România;
- președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

ANEXA Nr. 2

NUMĂRUL DE POSTURI
aferente personalului angajat cu contract individual de muncă, pe
perioadă determinată, în vederea efectuării recensământului
general agricol

Specificare Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012
12 luni 8 luni1) 12 luni 12 luni
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 10 20 - 20 -
- unitățile teritoriale ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - - 150 150 -
Institutul Național de Statistică 10 20 - 20 15
- unitățile teritoriale ale Institutului Național de Statistică - - 200 6002) 42

1) Perioada 1 mai - 31 decembrie 2010.

2) Din care: 450 de operatori calculator angajați în perioada 1 martie - 31 decembrie 2011.

;
se încarcă...