Parlamentul României

Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iunie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiectul și scopul reglementării

Prezenta lege reglementează regimul juridic de înființare și funcționare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de facilități din partea autorităților publice pentru stimularea fondării acestora și înființării incubatoarelor de afaceri în vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor și dezvoltării unui mediu antreprenorial în cadrul comunităților locale.

ARTICOLUL 2 Principii de funcționare a incubatoarelor de afaceri Puneri în aplicare (1)

Funcționarea incubatorului de afaceri este guvernată de următoarele principii:

a) selectivitatea - administratorul incubatorului selectează proiectele apte să contribuie la dezvoltarea locală sau regională, prin dezvoltarea de afaceri și locuri de muncă;

b) monitorizarea - proiectele selectate sunt monitorizate în mod sistematic și permanent, în scopul determinării modului adecvat de intervenție a administratorului incubatorului;

c) sinergia - reflectată în planurile de afaceri ale întreprinderilor, prin reunirea unei largi palete de servicii necesare derulării afacerilor oferite rezidenților incubatorului de afaceri;

d) complementaritatea - incubatorul de afaceri oferă servicii specializate unei anumite categorii de întreprinzători, acționând ca factor complementar față de organizațiile existente de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

ARTICOLUL 3 Definiții ale unor termeni și expresii

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) incubator de afaceri - structură de sprijin al afacerilor, organizată în infrastructura incubatorului de afaceri într-un spațiu adecvat, în care sunt localizați rezidenții incubatorului, gestionată de un administrator, care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru întreprinderile mici și mijlocii nou-înființate, stimulându-le potențialul de dezvoltare și de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar;

b) rezident al incubatorului de afaceri - orice operator economic, întreprindere mică și mijlocie, persoană juridică română și/sau străină, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice în interiorul incubatorului de afaceri, beneficiind de acest statut pentru o perioadă de până la 3 ani de la data obținerii calității de rezident;

c) ciclu de incubare - perioada de timp de 3 ani, în care rezidentul stă în incubator, beneficiind de toate facilitățile și serviciile acordate acestuia;

d) întreprindere mică și mijlocie, denumită în continuare IMM - întreprinderea astfel cum este definită la art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

e) fondator - autoritatea publică a administrației publice locale, instituția sau consorțiul de instituții de învățământ superior acreditate, institutele, centrele și stațiunile de cercetare- dezvoltare, camerele de comerț sau persoana juridică de drept privat care înființează un incubator de afaceri;

f) infrastructură a incubatorului de afaceri - clădiri, spații de producție, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, rețele de telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze, apă, de canalizare, parcări și servicii de internet;

g) accelerator de afaceri - incubatorul de afaceri care asigură accesul la fonduri, în etape, pentru rezidenți, în scopul lansării pe piață a unui produs sau serviciu într-o perioadă scurtă de timp;

h) regulamente privind gestionarea și administrarea incubatorului de afaceri - contracte de adeziune elaborate de către administratorul incubatorului, care reglementează modalități concrete de organizare și funcționare a incubatorului de afaceri și care au ca părți semnatare administratorul și rezidentul incubatorului de afaceri;

i) titlu de incubator de afaceri - documentul emis de autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, prin care se emite fondatorului titlul de incubator de afaceri;

j) monitorizare postincubare - monitorizarea foștilor rezidenți ai incubatorului de afaceri o perioadă de timp, după încheierea ciclului de incubare, pentru observarea activității și a rezultatelor economice obținute.

CAPITOLUL II Incubatorul de afaceri

SECȚIUNEA 1 Înființarea incubatorului de afaceri

ARTICOLUL 4 Autoritatea cu atribuții în domeniul incubatoarelor de afaceri

(1) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri este organul de specialitate al administrației publice centrale cu atribuții în domeniul incubatoarelor de afaceri.

(2) Acordarea titlului de incubator de afaceri, în condițiile prezentei legi, se realizează prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri; titlul conferă fondatorului dreptul de a beneficia de facilitățile prevăzute de prezenta lege.

ARTICOLUL 5 Modalitatea de înființare a incubatorului de afaceri

Un incubator de afaceri se poate înființa de către:

a) unul sau mai mulți fondatori prevăzuți la art. 3 lit. e);

b) o asociere în participațiune, realizată în condițiile legii, între un fondator autoritate publică și, după caz:

- una sau mai multe persoane juridice de drept privat;

- una sau mai multe persoane juridice înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

- un patronat sau un sindicat înregistrat conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- o persoană juridică ce funcționează conform Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 6 Tipurile de incubatoare de afaceri ce pot fi înființate

(1) În conformitate cu dispozițiile prezentei legi se pot înființa următoarele tipuri de incubatoare de afaceri:

a) incubator de afaceri cu portofoliu mixt - vizează IMM-urile cu potențial de creștere dintr-o gamă largă de sectoare; Puneri în aplicare (1)

b) incubator de afaceri tehnologic - vizează IMM-urile cu potențial de creștere tehnologic; Puneri în aplicare (1)

c) incubator academic de afaceri - vizează IMM-urile a căror activitate rezidă în aplicarea sau utilizarea activității de cercetare-dezvoltare din cadrul unei universități ori institut de cercetare sau dezvoltă inițiativa antreprenorială din mediul universitar, având ca obiectiv reținerea tinerilor în comunitate și comercializarea tehnologiilor elaborate și dezvoltate de studenți sau de facultate; Puneri în aplicare (1)

d) agroincubator de afaceri - vizează IMM-urile sau societățile agricole; Puneri în aplicare (1)

e) incubator de afaceri social - folosește spiritul antreprenorial și inovația pentru a crea impact social; Puneri în aplicare (1)

f) incubator specific unui sector - oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, expresie a potențialului endogen existent în acel teritoriu; Puneri în aplicare (1)

g) incubator virtual - oferă servicii de incubare prin internet, sub forma portalurilor de afaceri; Puneri în aplicare (1)

h) incubator pentru activități nonagricole în mediul rural. Puneri în aplicare (1)

(2) Criteriile specifice fiecărui tip de incubator referitoare la crearea de noi locuri de muncă, rata de creare de societăți noi, numărul minim de IMM-uri incubate, procentul de societăți deținute de către femei sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri.

ARTICOLUL 7 Cererea de acordare a statutului de incubator de afaceri

(1) Cererea pentru acordarea titlului de incubator de afaceri se adresează autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri după cum urmează:

a) de către fondator, în cazul incubatoarelor de afaceri care se înființează potrivit prevederilor prezentei legi;

b) de către administratorul unui incubator care funcționează și care dorește să obțină titlul de incubator, conform prezentei legi.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente:

a) studiul de fezabilitate pentru incubatorul de afaceri, realizat înainte ca acesta să fie pus în funcțiune, pentru a determina viabilitatea și impactul acestuia, stabilirea infrastructurii incubatorului, tipul, mărimea, resursele disponibile, ofertele de servicii, potențialii rezidenți ai incubatorului de afaceri, sprijinul local și regional, precum și situația economică din regiune;

b) planul de afaceri, care va conține cel puțin misiunea, tipul și obiectivele incubatorului de afaceri și modalitățile prin care se va asigura realizarea lor, descrierea infrastructurii incubatorului, a serviciilor și gestionarea acestora, un rezumat al previziunilor financiare pentru asigurarea autofinanțării, numărul de rezidenți incubați anual și unicitatea, respectiv valoarea adăugată adusă de incubatorul de afaceri;

c) dovada existenței în patrimoniul fondatorului a infrastructurii incubatorului de afaceri sau a dreptului de folosință pe o perioadă de minimum 10 ani asupra acesteia, care nu face obiectul unor litigii și este liberă de orice sarcini, cu excepția infrastructurii asupra căreia sunt constituite ipoteci în favoarea instituțiilor de credit/instituțiilor financiare nebancare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării unor credite contractate de către fondatorii incubatorului de afaceri, proprietarul infrastructurii incubatorului sau administratorul incubatorului de afaceri, în vederea finanțării investițiilor de întreținere și/sau dezvoltare a infrastructurii incubatorului de afaceri, pentru funcționarea operatorilor economici și pentru achiziționarea de active, inclusiv imobile care fac parte din incubatorul de afaceri;

d) contractele încheiate de către administratorii, fondatorii sau proprietarii infrastructurii incubatorului cu furnizorii de utilități de electricitate, apă-canal, internet sau cu intermediarii care dețin contracte cu acești furnizori, în condițiile în care nu există litigii între aceștia.

(3) Procedura de acordare a titlului și criteriile de evaluare și de performanță ale studiului de fezabilitate și ale planului de afaceri sunt stabilite prin norme aprobate prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri. Puneri în aplicare (2)

ARTICOLUL 8 Perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri

(1) Titlul de incubator de afaceri se acordă pentru o perioadă de 10 ani, putând fi prelungit pe perioade similare, la solicitarea fondatorului sau a administratorului, dacă incubatorul de afaceri îndeplinește în continuare condițiile prevăzute de lege. Puneri în aplicare (1)

(2) În perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri, incubatorul de afaceri are obligația de a respecta condițiile care au stat la baza acordării acestuia.

SECȚIUNEA a 2-a Funcționarea incubatorului de afaceri

ARTICOLUL 9 Funcționarea incubatorului de afaceri

(1) Administrarea incubatorului de afaceri este realizată de un administrator care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 și care:

a) este numit de către fondator, dacă acesta este o persoană juridică de drept privat;

b) este selectat conform regulamentului de selectare și numire a administratorului incubatorului de afaceri, aprobat prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, în cazul în care printre fondatori se află o autoritate publică. Puneri în aplicare (1)

(2) În urma numirii sau selecției administratorului incubatorului de afaceri se încheie un contract de prestări servicii între fondator și administratorul respectiv, pe o perioadă formată din perioada de incubare de 3 ani, care reprezintă un ciclu de incubare, la care se poate adăuga perioada de 2 ani de monitorizare a rezidenților incubatorului. Puneri în aplicare (1)

(3) Fondatorii pot decide ca, la finalizarea raportului de evaluare a ciclului de incubare, să se semneze continuarea contractului.

(4) Administratorul incubatorului de afaceri care îndeplinește criteriile de performanță pentru un ciclu de incubare de 3 ani are dreptul să solicite fondatorilor semnarea unui alt contract de prestări servicii pentru noul ciclu de incubare, în condițiile stabilite în regulamentul de selectare și numire a administratorului incubatorului de afaceri.

(5) Calitatea de administrator al incubatorului de afaceri încetează în următoarele situații:

a) administratorul este declarat în faliment, divizare sau dizolvare;

b) neîndeplinirea de către administrator a criteriilor de performanță stabilite în contractul de prestări servicii;

c) orice alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

ARTICOLUL 10 Administratorul incubatorului de afaceri Puneri în aplicare (1)

Administratorul incubatorului de afaceri este o persoană juridică ce îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) este înregistrată ca operator economic, persoană juridică conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, ori este un patronat sau sindicat înregistrat conform prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau funcționează conform prevederilor Legii nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) nu este în stare de faliment ori lichidare, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

c) deține personal calificat, cu experiență în managementul afacerilor, în domeniul juridic, contabil, financiar, după caz;

d) prezintă planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri, cuprinzând modul de autofinanțare a incubatorului;

e) prezintă strategia de monitorizare a rezidenților incubatorului pe parcursul a 2 ani postincubare.

ARTICOLUL 11 Obligațiile administratorului incubatorului de afaceri

Administratorul incubatorului de afaceri are următoarele obligații:

a) asigură serviciile necesare pentru buna funcționare a incubatorului de afaceri;

b) asigură atragerea de operatori economici ca rezidenți ai incubatorului de afaceri;

c) elaborează planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri în concordanță cu strategiile de dezvoltare a domeniilor vizate, pe care îl supune spre aprobare fondatorului;

d) elaborează regulamentul privind funcționarea incubatorului de afaceri conform art. 13;

e) monitorizează întreprinderile incubate și pe cele aflate în faza de postincubare;

f) derulează activitățile de promovare și atragere a potențialilor rezidenți;

g) elaborează raportul de activitate anual, până la data de 30 martie a anului următor, pe care îl trimite fondatorului.

ARTICOLUL 12 Tipuri de servicii oferite de administratorul incubatorului de afaceri

(1) Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri sunt:

a) servicii oferite potențialilor beneficiari în perioada de preincubare - pentru o perioadă maximă de 6 luni;

b) servicii de incubare - pentru un ciclu de incubare de maximum 3 ani;

c) servicii de accelerator de afaceri - pentru o perioadă maximă de 2 ani.

(2) Serviciile de preincubare sunt serviciile oferite în perioada premergătoare ciclului de incubare, care cuprinde perioada dintre selectarea viitorului rezident și semnarea contractului de incubare, perioadă în care administratorul incubatorului de afaceri oferă servicii sub formă de sesiuni de informare, seminare, formare profesională și antreprenorială și consultanță juridică, în vederea înființării de noi societăți care să devină membre ale incubatorului de afaceri.

(3) Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri, în funcție de cerințele rezidenților, sunt, după caz:

a) consilierea managerială și cooperarea constantă a companiilor rezidente;

b) accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței;

c) servicii profesionale financiare, de contabilitate și juridice;

d) cumpărare colectivă de servicii și produse;

e) accesul la fonduri nonguvernamentale pentru dezvoltarea economică;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...