Parlamentul României

Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar

Modificări (7), Puneri în aplicare (2), Referințe (3), Derogări (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iunie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Societățile comerciale bancare la care statul este acționar, denumite în continuare societăți bancare, înființare în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și al Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară, se privatizează potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 2. -

(1) Privatizarea societăților bancare se realizează utilizând unul dintre următoarele procedee:

a) majorarea capitalului social prin aport de capital privat, în numerar, în baza unei oferte publice sau a unui plasament privat, efectuate potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) vânzarea de acțiuni gestionate de Fondul Proprietății de Stat, numai contra numerar, cu plata integrală, către persoane fizice și persoane juridice române cu capital social majoritar privat, inclusiv către societățile de investiții financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietății Private, precum și către persoane fizice și persoane juridice străine cu capital majoritar privat; Modificări (1), Derogări (1)

c) combinarea procedeelor prevăzute la lit. a) și b).

(2) Excepție de la prevederile alin. (1) referitoare la persoanele juridice străine o constituie instituțiile financiare internaționale.

Art. 3. - Referințe (1)

(1) În temeiul art. 3 alin. (5) și al art. 6 alin. (1) din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, cotele de capital social alocate Fondurilor Proprietății Private, la societățile bancare, potrivit Legii privatizării societăților comerciale nr. 58/1991*), fac obiectul regularizării între Fondul Proprietății de Stat și societățile de investiții financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietății Private, pe baza valorii acestor cote din momentul acordării lor.

*) Legea nr. 58/1991 a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 mai 1997.

(2) Acțiunile cotelor regularizate în conformitate cu prevederile alin. (1) vor fi gestionate și vândute de Fondul Proprietății de Stat prin metodele prevăzute în prezenta lege.

Art. 4. -

Vânzarea de acțiuni gestionate de Fondul Proprietății de Stat se poate efectua prin oricare dintre metodele prevăzute de Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991, de Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, precum și de reglementările emise în aplicarea acestei legi.

Art. 5. -

(1) Fondul Proprietății de Stat, în calitate de gestionar al participației statului, își poate rezerva, în cazul fiecărei societăți bancare, un număr de acțiuni aferente unei cote din capitalul social total sau poate opta pentru păstrarea acțiunii nominative de control, după caz.

(2) Acțiunea nominativă de control prevăzută la alin. (1) conferă statului următoarele drepturi:

a) numirea unui reprezentant în consiliul de administrație al societății bancare;

b) posibilitatea de a se opune, prin exercitarea dreptului de veto în adunarea generală a acționarilor sau în consiliul de administrație, deciziilor celorlalți acționari, care privesc gajarea sau ipotecarea activelor societății bancare, precum și acelor decizii care privesc fuziunea prin absorbție sau lichidarea administrativă a acestora conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, dacă prin fuziune sau lichidare administrativă s-ar putea aduce atingere intereselor statului.

(3) Acțiunea nominativă de control deținută de stat la o societate bancară poate fi transformată în acțiune nominativă comună, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. -

(1) Pentru privatizarea fiecărei societăți bancare se constituie, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comună a Băncii Naționale a României, Agenției Naționale pentru Privatizare și Fondului Proprietății de Stat, o comisie de privatizare care răspunde de atingerea obiectivelor prezentei legi și de respectarea principiilor de transparență, rigoare și obiectivitate. Modificări (2)

(2) Comisia de privatizare va supraveghea toate operațiunile legate de privatizarea societăților bancare în condițiile prezentei legi.

(3) Comisia de privatizare se compune din 7 membri, dintre care unul este președinte. Modificări (1)

(4) Funcția de membru în comisia de privatizare este incompatibilă cu calitatea de membru în consiliul de administrație al societății bancare, de director în respectiva societate bancară sau de membru în consiliul ei de supraveghere, precum și cu prestarea oricărui gen de activități de natură a-l face dependent de potențialii cumpărători ai pachetelor de acțiuni oferite spre vânzare.

(5) Membrii comisiei de privatizare nu pot dobândi, prin acte între vii, acțiuni ale societății bancare într-o perioadă de 3 ani după încetarea mandatului, perioadă în care le revine și obligația de a păstra secretul absolut în ceea ce privește faptele și informațiile la care au avut acces în exercitarea funcției lor și care se referă la societatea bancară a cărei privatizare o supraveghează.

(6) Membrii comisiei de privatizare nu vor putea deține, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea funcției lor, funcția de administrator, membru al comitetului de direcție sau al celui de supraveghere al nici unei societăți bancare care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, al uneia dintre filialele sau sucursalele acesteia, sau să exercite o activitate retribuită în respectivele societăți bancare. Modificări (1)

(7) Fiecare comisie de privatizare va prezenta Guvernului raport cu privire la operațiunea de privatizare pentru care a fost numită, atât la finalizarea acesteia, cât și cu ocazia finalizării fiecărei etape a ei.

Art. 7. -

(1) Privatizarea societăților bancare, prin oricare dintre procedeele și metodele prevăzute la art. 2 și 4 din prezenta lege, se va realiza pe baza raportului de evaluare și a studiului de fezabilitate, întocmite de o firmă specializată, selectată, prin licitație, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comună a Băncii Naționale a României, Agenției Naționale pentru Privatizare și Fondului Proprietății de Stat. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(2) Raportul de evaluare a unei societăți bancare se va întocmi în conformitate cu standardele internaționale în materie. Studiul de fezabilitate va cuprinde, în mod obligatoriu, și recomandări privind:

a) procedeul și metoda/metodele de privatizare care sunt indicate a fi utilizate;

b) structura optimă a acționariatului care trebuie să rezulte după privatizare;

c) cota maximă de capital social care poate fi dobândită de către persoanele fizice și/sau persoanele juridice;

d) cota maximă de capital social care poate fi oferită spre privatizare, într-o singură etapă;

e) cota de capital social care va fi rezervată statului, în condițiile art. 5 din prezenta lege;

f) categoriile de acțiuni care se pot emite, valoarea primei de emisiune și a prețului de vânzare, în cazul în care procedeul de privatizare cel mai indicat este majorarea de capital social sau o combinație a acestuia cu vânzarea de acțiuni de către Fondul Proprietății de Stat. Modificări (1)

(3) Principalele elemente ale raportului de evaluare și ale studiului de fezabilitate, însușite de comisia de privatizare, sunt supuse regimului de publicitate în principalele cotidiene de răspândire națională, precum și în principalele săptămânale financiare internaționale.

Art. 8. - Derogări (1)

(1) Procedeele și metodele utilizate, precum și cotele de capital social care pot fi dobândite de persoanele fizice sau juridice în procesul de privatizate a societăților bancare se stabilesc, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comisiei de privatizare, pe baza consultării și a avizului comun al Agenției Naționale pentru Privatizare, Băncii Naționale a României și Fondului Proprietății de Stat. Modificări (2)

(2) Guvernul, la propunerea comisiei de privatizare, va hotărî asupra circumstanțelor în care pot fi modificare condițiile de privatizare a unei societăți bancare, stabilite potrivit alineatului precedent.

Art. 9. -

(1) Cumpărarea acțiunilor achiziționate de la Fondul Proprietății de Stat de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) din prezenta lege se face atât în lei, cât și în valută. Sumele în valută încasate de Fondul Proprietății de Stat pentru acțiunile gestionate la societățile bancare și care fac obiectul unui contract de vânzare-cumpărare vor fi cedate la rezerva valutară a statului, urmând ca Banca Națională a României să deconteze contravaloarea în lei a valutei primite, la cursul anunțat pentru ziua efectuării tranzacției. Modificări (1)

(2) În cazul în care procedeul de privatizare ales este majorarea capitalului social, inclusiv o combinație a acestuia cu vânzarea de acțiuni de către Fondul Proprietății de Stat, subscrierea acțiunilor se efectuează în lei, iar achitarea acestora se face atât în lei, cât și în valută. Modificări (1)

(3) În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice străine optează pentru efectuarea plății acțiunilor în lei, total sau parțial, acestea vor trebui să facă dovada că sumele respective au fost obținute cu respectarea regimului valutar aplicabil în România.

Art. 10. -

(1) Băncile comerciale, persoane juridice de naționalitate română sau străină, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, nu pot acorda credite pentru plata acțiunilor dobândite de la Fondul Proprietății de Stat sau pentru achitarea acțiunilor subscrise în cazul majorării de capital social la societățile bancare care se privatizează. Modificări (1)

(2) Persoanele fizice sau juridice române sau străine nu pot utiliza credite obținute din țară pentru achiziționarea, sub orice formă, a acțiunilor emise de societățile bancare care intră sub incidența prevederilor prezentei legi.

(3) În cazul utilizării creditelor obținute din străinătate, este interzisă constituirea gajului asupra acțiunilor care urmează a fi dobândite, pentru garantarea rambursării acestora.

(4) Dobândirea de acțiuni cu încălcarea dispozițiilor alin. (1), (2) și (3) este lovită de nulitate absolută.

Art. 11. -

Prevederile art. 48 și 49 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991 și ale art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare nu sunt aplicabile în cazul societăților bancare care se privatizează potrivit prezentei legi.

Art. 12. -

(1) Sumele rezultate din vânzarea acțiunilor gestionate de Fondul Proprietății de Stat pentru societățile bancare care se privatizează potrivit prezentei legi se varsă la Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului.

(2) Modul de utilizare a fondului prevăzut la alin. (1) se stabilește prin lege.

Art. 13. -

(1) În termen de 60 de zile de la data privatizării majorității capitalului social al unei societăți bancare, va fi convocată adunarea generală extraordinară a acționarilor, în noua structură rezultată.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor, prevăzută la alin. (1), va avea înscrisă pe ordinea de zi modificarea actelor constitutive și alegerea noilor administratori ai societății bancare privatizate.

(3) La societățile bancare cu capital social parțial de stat, Fondul Proprietății de Stat va fi reprezentat în consiliile de administrație proporțional cu cota de capital social pe care o gestionează. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care acționează direct sau indirect, individual sau împreună și în legătură cu terți, nu vor putea dobândi dreptul de proprietate asupra unui număr de acțiuni care reprezintă mai mult de 20% din capitalul social total al unei societăți bancare care se privatizează potrivit prezentei legi, cu excepția instituțiilor financiar-bancare internaționale reputate.

(2) Pentru a putea dobândi dreptul de proprietate asupra unui număr de acțiuni care reprezintă mai mult de 5% din capitalul social total al unei societăți bancare, o persoană fizică sau juridică, română sau străină, care acționează direct sau indirect, individual sau împreună și în legătură cu terți, trebuie să obțină acordul prealabil expres al Băncii Naționale a României.

(3) Dobândirea dreptului de proprietate asupra acțiunilor unei societăți bancare care se privatizează, cu încălcarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), constituie abatere de la normele de prudență bancară și se sancționează cu privarea dobânditorului de exercițiul drepturilor de vot aferente, precum și cu obligația pentru acesta de a cesiona, în condițiile legii, cota de capital social astfel dobândită.

(4) Banca Națională a României va notifica consiliilor de administrație ale societăților bancare privatizate despre pierderea dreptului de vot, în cazurile prevăzute la alin. (3), precum și despre obligațiile ce revin persoanelor în cauză.

(5) În cazul în care acțiunile dobândite cu încălcarea prevederilor alin. (1) și (2) nu sunt cesionate în termen de 90 de zile de la data constatării abaterii, Banca Națională a României va dispune societății bancare în cauză anularea acțiunilor respective, emiterea de noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora, urmând ca prețul încasat să fie consemnat la dispoziția dobânditorului inițial, după reținerea spezelor vânzării.

Art. 15. -

Contractele de vânzare-cumpărare anticipată a acțiunilor, precum și orice alte înțelegeri în legătură cu această operațiune, încheiate înaintea perioadei stabilite prin actele normative care guvernează privatizarea societății bancare în cauză, sunt lovite de nulitate absolută.

Art. 16. -

Guvernul împreună cu Banca Națională a României vor informa, trimestrial, pe baza rapoartelor comisiilor de privatizare, cele două Camere ale Parlamentului cu privire la evoluția procesului de privatizare a societăților bancare și la rezultatele acestuia.

Art. 17. -

(1) Operațiunile în legătură cu procesul de privatizare a societăților bancare, care fac obiectul prezentei legi, nu sunt supuse controlului financiar al Curții de Conturi.

(2) Curtea de Conturi poate exercita exclusiv controlul preventiv asupra sumelor care se varsă la Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului.

Art. 18. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Agenția Națională pentru Privatizare, Fondul Proprietății de Stat și Banca Națională a României vor supune Guvernului, spre aprobare, măsurile organizatorice care se impun pentru aplicarea prezentei legi. Modificări (2)

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

București, 21 mai 1997.

Nr. 83.

;
se încarcă...