Parlamentul României

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 decembrie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Cantinele de ajutor social sunt unități publice de asistență socială, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea consiliilor locale și își desfășoară activitatea potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Cantinele de ajutor social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.

Art. 2. -

(1) Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit. a);

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

d) pensionarii;

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

f) invalizii și bolnavii cronici;

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condițiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

(3) Nu beneficiază de serviciile prestate de cantinele de ajutor social persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994.

Art. 3. -

Cantinele de ajutor social prestează, după caz, următoarele servicii sociale persoanelor îndreptățite potrivit art. 1:

a) pregătirea și servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, în limita alocației de hrană prevăzute de reglementările legale;

b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de bază, la prețurile la care acestea au fost achiziționate;

c) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;

d) pregătirea și distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situații deosebite.

Art. 4. -

(1) Serviciile sociale prevăzute la art. 3 lit. a) se prestează gratuit pentru persoanele stabilite la art. 2, care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.

(2) Persoanele îndreptățite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, stabilite la art. 2, și care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăși costul meselor servite, calculat pe aceeași perioadă.

(3) Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe bază de anchetă socială, potrivit dispoziției primarului.

Art. 5. -

(1) Hrana pentru cele două mese se distribuie, de regulă, o dată pe zi, la sediul cantinei sau prin punctele de servire organizate în acest scop.

(2) Persoanelor care, din motive obiective, rezultate din ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana pentru cele două mese zilnice la domiciliu, o dată pe zi, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat de directorul cantinei de ajutor social.

Art. 6. -

(1) Cererile pentru prestarea serviciilor de asistență socială de către cantinele de ajutor social se aprobă de către primar sau de o persoană împuternicită de acesta.

(2) În cazurile de urgență, servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobată, pentru cel mult 7 zile, de către directorul cantinei.

Art. 7. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale verifică legalitatea drepturilor constituite potrivit prezentei legi și asigură, prin serviciile publice descentralizate, asistență de specialitate, sprijin și îndrumare metodologică.

Art. 8. -

(1) Baza materială necesară funcționării cantinelor de ajutor social și controlul activității acestora se asigură de către consiliile locale.

(2) Finanțarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.

Art. 9. -

În localitățile în care nu funcționează cantine de ajutor social sau acolo unde cererile depășesc capacitatea existentă, autoritățile administrației publice locale pot conveni cu unitățile de asistență socială, regiile autonome, societățile comerciale și instituțiile publice care dispun de cantine proprii, precum și cu unitățile de alimentație publică prestarea serviciilor sociale prevăzute la art. 3 lit. a) și c), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 și ale art. 6 alin. (1).

Art. 10. -

Cantinele de ajutor social pot organiza, cu aprobarea consiliului local, în funcție de condițiile de care dispun, gospodării-anexă cu profil agroalimentar și zootehnic, ca activități autofinanțate, pentru îmbunătățirea hranei persoanelor asistate.

Art. 11. -

Sponsorizările și donațiile în bani și în natură, făcute de persoanele fizice și juridice, române și străine, cantinelor de ajutor social pot fi folosite numai în scopul dezvoltării și îmbunătățirii calității serviciilor pe care le prestează.

Art. 12. -

Consiliile locale pot acorda subvenții de la bugetele proprii asociațiilor și fundațiilor avizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și care au ca obiect de activitate organizarea de cantine de ajutor social.

Art. 13. -

(1) Pentru buna funcționare a cantinelor de ajutor social, beneficiarii serviciilor sociale oferite de acestea au obligația să respecte programul stabilit pentru servirea mesei, păstrarea curățeniei localului și a bunurilor unității, precum și măsurile de igienă.

(2) Prin hotărâre a consiliului local în subordinea căruia funcționează cantina de ajutor social se poate stabili participarea persoanelor care beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social la unele activități gospodărești.

Art. 14. -

Organizarea, funcționarea și încadrarea cu personal a cantinei de ajutor social se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului.

Art. 15. -

Cuantumul alocației zilnice de hrană pe persoană pentru cantinele de ajutor social se stabilește și se indexează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. -

Contribuțiile datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social și încasate, potrivit prevederilor art. 4, se fac venit la bugetul local, iar încasările provenite din alte activități, în condițiile art. 10, rămân la dispoziția cantinei de ajutor social, pentru îmbunătățirea hranei persoanelor asistate.

Art. 17. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 290/1992 privind cantinele de ajutor social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 19 iunie 1992, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 15 decembrie 1997.

Nr. 208.

;
se încarcă...