Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Convenția cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat din 09.05.2008

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezenta convenție-cadru se încheie între:

Instituția de învățământ superior ........................................... (denumită în continuare organizator de practică), reprezentată de rector

dI/dna ...........................................

adresa organizatorului de practică: .........................................

email: ................................., telefon: ..........................

Societatea comercială, instituția centrală ori locală, persoana juridică .......................................................... (denumită în continuare partener de practică),

reprezentată de (numele și calitatea)

dl/dna ......................................................................

adresa partenerului de practică: ............................................

adresa unde se va desfășura stagiul de practică .............................

email: ............................, telefon: ...............................

Student/masterand ........................................................... (denumit în continuare practicant)

CNP .........................................................................

ziua nașterii ...................., locul nașterii ........................., cetățean .......................................................................

pașaport (dacă este cazul) ........................, permisul de ședere (dacă este cazul) ....................................................................

adresa de domiciliu .........................................................

adresa unde va locui pe durata desfășurării stagiului de practică .......................................................................

înscris în anul universitar .........., universitatea ......................, facultatea ........................, seria .........., grupa ...................

email: .............................., telefon: .............................

ARTICOLUL 1 Obiectul convenției-cadru

(1) Convenția-cadru stabilește cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților, spre a le aplica în concordanță cu specializarea pentru care se instruiește, efectuat de practicant.

(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competențelor profesionale menționate în portofoliul de practică, parte integrantă a prezentei convenții-cadru.

(3) Modalitățile de derulare și conținutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta convenție-cadru și în portofoliul de practică cuprins în anexa la prezenta convenție-cadru.

ARTICOLUL 2 Statutul practicantului

Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student/masterand al instituției de învățământ superior.

ARTICOLUL 3 Durata și perioada desfășurării stagiului de practică

(1) Stagiul de practică va avea durata de ................................. .

(2) Perioada desfășurării stagiului de practică este de la .................... (zi/lună/an) până la ....................... . (zi/lună/an)

ARTICOLUL 4 Plata și obligațiile sociale

(1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situația corespunzătoare):

Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților.

Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă.

Se efectuează în cadrul unui proiect finanțat prin Fondul Social European.

Se efectuează în cadrul proiectului ....................................... .

(2) În cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situația în care convenția nu se derulează în cadrul unui contract de muncă.

(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepția situației în care practicantul are statut de angajat.

(4) Partenerul de practică poate totuși acorda practicantului o indemnizație, gratificare, primă sau avantaje în natură, specificate la art. 12.

ARTICOLUL 5 Responsabilitățile practicantului

(1) Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit și să execute activitățile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practică, în condițiile respectării cadrului legal cu privire la volumul și dificultatea acestora.

(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică își rezervă dreptul de a anula convenția-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului și al tutorelui și a înștiințat conducătorul instituției de învățământ unde practicantul este înscris și după primirea confirmării de primire a acestei informații

(3) Practicantul are obligația de a respecta normele de securitate și sănătate în muncă pe care și le-a însușit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.

(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică.

ARTICOLUL 6 Responsabilitățile partenerului de practică

(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariații proprii și ale cărui obligații sunt menționate în portofoliul de practică, parte integrantă a convenției-cadru.

(2) În cazul nerespectării obligațiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic supervizor, aplicându-se sancțiuni conform regulamentului de organizare și funcționare al instituției de învățământ superior.

(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligația de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare. Printre responsabilitățile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a practicantului, precum și pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale.

(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziția practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competențelor precizate în portofoliul de practică.

(5) Partenerul de practică are obligația de a asigura practicanților accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata derulării pregătirii practice.

ARTICOLUL 7 Obligațiile organizatorului de practică

(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea și supravegherea desfășurării pregătirii practice. Cadrul didactic supervizor, împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică și competențele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.

(2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenții, conducătorul instituției de învățământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenției-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică și după primirea confirmării de primire a acestei informații.

(3) În urma desfășurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul va acorda practicantului numărul de credite specificate în prezentul contract, ce vor fi înscrise și în Suplimentul la diplomă, potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului).

ARTICOLUL 8 Persoane desemnate de organizatorul de practică și partenerul de practică

(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică):

Dl/Dna ......................................................................

Funcția .....................................................................

Telefon ......................... Fax ....................... Email ......................................

(2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică:

Dl/Dna ......................................................................

Funcția .....................................................................

Telefon .................... Fax ................ Email .....................

ARTICOLUL 9 Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile

Numărul de credite transferabile ce vor fi obținute în urma desfășurării stagiului de practică este de ..................... .

ARTICOLUL 10 Raportul privind stagiul de pregătire practică

(1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicantul în permanență, pe baza unei fișe de observație/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competențelor profesionale, cât și comportamentul și modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituției publice etc.).

(2) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competențelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic supervizor.

(3) Periodic și după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de practică care va cuprinde:

denumirea modulului de pregătire;
competențe exersate;
activități desfășurate pe perioada stagiului de practică;
observații personale privitoare la activitatea depusă.

ARTICOLUL 11 Sănătatea și securitatea în muncă.
Protecția socială a practicantului

(1) Practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în perioada și pe teritoriul statului unde se desfășoară stagiul de practică.

(2) Partenerul de practică are obligația respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea și securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de practică.

(3) Practicantului i se asigură protecție socială conform legislației în vigoare. Ca urmare, conform dispozițiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislația privitoare la accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.

(4) În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la lucru, partenerul de practică se angajează să înștiințeze asigurătorul cu privire la accidentul care a avut loc.

ARTICOLUL 12 Condiții facultative de desfășurare a stagiului de pregătire practică

(1) Indemnizație, gratificări sau prime acordate practicantului:

(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la și la locul desfășurării stagiului de practică, tichete de masă, acces la cantina partenerului de practică etc.):

(3) Alte precizări:

ARTICOLUL 13 Prevederi finale

Alcătuit în triplu exemplar la data: .........................

Rector - Instituție de învățământ superior (Organizator de practică) Reprezentant - Societate comercială, instituție centrală ori locală, persoana juridică (Partener de practică) Student/masterand - (Practicant)
Numele și prenumele
Data
Semnătura
Ștampila
Am luat cunoștință.
Nume și prenume Funcție Semnătura
Cadru didactic supervizor
Tutore
Data

ANEXĂ la convenția-cadru

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ
la Convenția-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul
programelor de studii universitare de licență sau masterat

1. Durata totală a pregătirii practice:

2. Calendarul pregătirii:

3. Perioada stagiului, timpul de lucru și orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul timpului de lucru parțial):

4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică:

5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locații:

6. Condiții de primire a studentului/masterandului în stagiul de practică

7. Modalități prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de studentul/masterandul în instituția de învățământ superior și în cadrul stagiului de practică:

8. Numele și prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului pe perioada stagiului de practică:

9. Drepturi și responsabilități ale cadrului didactic din unitatea de învățământ - organizator al practicii, pe perioada stagiului de practică:

10. Numele și prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea condițiilor de pregătire și dobândirea de către practicant a competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică:

11. Drepturi și responsabilități ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică:

12. Definirea competențelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică

Nr. Competența Modulul de pregătire Locul de muncă Activități planificate Observații

13. Modalități de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de pregătire practică

Nume și prenume Funcție Semnătura
Cadru didactic supervizor
Tutore
Practicant
Data
;
se încarcă...