Act Internațional

Convenția privind admiterea temporară din 26.06.1990 *)

Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iulie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 11

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante la prezenta convenție, elaborată sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamală,

constatând că situația actuală privind creșterea numărului și dispersarea convențiilor vamale internaționale privind regimul de admitere temporară nu este satisfăcătoare,

luând în considerare că această situație ar putea să se agraveze în viitor, atunci când noi cazuri de admitere temporară vor trebui să facă obiectul unei reglementări internaționale,

ținând seama de dezideratele reprezentanților comerțului și ale altor cercuri interesate într-o facilitare a îndeplinirii formalităților de admitere temporară,

luând în considerare că simplificarea și armonizarea regimurilor vamale și, mai ales, adoptarea unui instrument internațional unic care ar îngloba toate convențiile existente în materie de admitere temporară pot facilita utilizatorilor accesul la dispozițiile internaționale în vigoare în materie de admitere temporară și pot contribui în mod eficient la dezvoltarea comerțului internațional și a altor forme de schimburi internaționale,

convinse că un instrument internațional ce propune dispoziții uniforme în materie de admitere temporară poate aduce avantaje substanțiale schimburilor internaționale și poate asigura un nivel mai înalt de simplificare și armonizare a regimurilor vamale, ceea ce constituie unul dintre obiectivele esențiale ale Consiliului de Cooperare Vamală,

hotărâte să faciliteze admiterea temporară prin simplificarea și armonizarea procedurilor, prin urmărirea obiectivelor economice, umanitare, culturale, sociale sau turistice,

luând în considerare că adoptarea modelelor standardizate de titluri de admitere temporară, ca documente vamale internaționale însoțite de o garanție internațională, contribuie la facilitarea regimului de admitere temporară atunci când sunt solicitate un document vamal și o garanție,

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei convenții se înțelege prin:

a) admitere temporară - regimul vamal care permite introducerea pe un teritoriu vamal, cu scutire de drepturi și taxe de import și fără aplicarea de prohibiții sau restricții la importurile cu caracter economic, a anumitor mărfuri (inclusiv a mijloacelor de transport) importate cu un scop definit și destinate reexportului, într-o perioadă determinată, fără a suferi modificări, cu excepția deprecierii normale datorate uzurii;

b) drepturi și taxe de import - drepturile vamale și orice alte drepturi, taxe și redevențe sau impozite diverse care sunt încasate la import sau cu ocazia importului de mărfuri (inclusiv a mijloacelor de transport), cu excepția taxelor și impozitelor a căror valoare este limitată la costul aproximativ al serviciilor prestate;

c) garanție - ceea ce asigură, în conformitate cu cerințele vămii, îndeplinirea unei obligații față de vamă. Garanția este globală atunci când asigură îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din mai multe operațiuni;

d) titlu de admitere temporară - documentul vamal internațional cu valoare de declarație vamală, care permite identificarea mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) și cuprinde o garanție valabilă la nivel internațional în vederea acoperirii drepturilor și taxelor de import;

e) uniune vamală sau economică - o uniune constituită și alcătuită din membrii prevăzuți la art. 24 paragraful 1 din prezenta convenție și care are competența adoptării propriei sale legislații care este obligatorie pentru membrii săi în domeniile acoperite de prezenta convenție și a luării deciziei, conform procedurilor interne, de a semna, de a ratifica sau de a adera la prezenta convenție;

f) persoană - atât o persoană fizică, cât și o persoană juridică, dacă în context nu se prevede altfel; Jurisprudență (1)

g) consiliu - organizația instituită prin Convenția privind crearea unui consiliu de cooperare vamală, Bruxelles, 15 decembrie 1950;

h) ratificare - ratificarea propriu-zisă, acceptarea sau aprobarea.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare a prezentei convenții

ARTICOLUL 2

1. Fiecare parte contractantă se angajează, în condițiile prevăzute în prezenta convenție, să acorde regimul de admitere temporară a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) care fac obiectul anexelor la prezenta convenție.

2. Fără a prejudicia dispozițiile cuprinse în anexa E, regimul de admitere temporară este acordat cu suspendarea totală a drepturilor și taxelor de import și fără aplicarea de prohibiții sau de restricții la importurile cu caracter economic.

Structura anexelor

ARTICOLUL 3

Fiecare anexă la prezenta convenție conține în principiu:

a) definiții ale principalilor termeni vamali care sunt utilizați în această anexă;

b) dispoziții speciale aplicabile mărfurilor (inclusiv mijloacelor de transport) care fac obiectul anexei.

CAPITOLUL III Dispoziții speciale

Document și garanție

ARTICOLUL 4

1. Dacă nu se prevede altfel în una dintre anexe, fiecare parte contractantă are dreptul de a condiționa admiterea temporară a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) de prezentarea unui document vamal și de constituirea unei garanții.

2. Atunci când, în aplicarea dispozițiilor paragrafului 1 de mai sus, se cere o garanție, persoanele care efectuează în mod obișnuit operațiuni de admitere temporară pot fi autorizate să constituie o garanție globală.

3. Cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute în una dintre anexe, valoarea totală a garanției nu depășește suma totală a drepturilor și taxelor de import a căror încasare este suspendată.

4. În cazul mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) supuse unor prohibiții sau restricții la import ce rezultă din legi și reglementări naționale, o garanție suplimentară poate fi cerută în condițiile stabilite de legislația națională.

Titluri de admitere temporară

ARTICOLUL 5

Fără a prejudicia operațiunile de admitere temporară prevăzute în anexa E, fiecare parte contractantă acceptă, în locul documentelor sale vamale naționale și cu garantarea sumelor menționate la art. 8 din anexa A, orice titlu de admitere temporară valabil pe teritoriul său, eliberat și folosit în condițiile definite în respectiva anexă, pentru mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) importate temporar prin aplicarea celorlalte anexe la prezenta convenție, pe care aceasta le-ar accepta.

Identificarea

ARTICOLUL 6

Fiecare parte contractantă poate condiționa admiterea temporară a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) de identificarea acestora la încheierea operațiunii de admitere temporară.

Termen de reexport

ARTICOLUL 7

1. Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) în regim de admitere temporară vor trebui să fie reexportate într-o perioadă determinată și apreciată ca suficientă pentru ca obiectivul admiterii temporare să fie atins. Acest termen este stabilit separat în fiecare anexă.

2. Autoritățile vamale pot fie să acorde un termen mai lung decât cel prevăzut în fiecare anexă, fie să prelungească termenul inițial.

3. Atunci când mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) plasate sub admitere temporară nu pot fi reexportate ca urmare a unui sechestru și dacă acest sechestru nu a fost instituit la cererea unor persoane particulare, obligația reexportului este suspendată pe durata sechestrului.

Transfer de admitere temporară

ARTICOLUL 8

Fiecare parte contractantă poate, la cerere, să autorizeze transferul beneficiului regimului de admitere temporară oricărei alte persoane, atunci când aceasta:

a) corespunde condițiilor prevăzute în prezenta convenție; și

b) preia obligațiile beneficiarului inițial al regimului de admitere temporară.

Încheierea operațiunii de admitere temporară

ARTICOLUL 9

În mod normal încheierea operațiunii de admitere temporară se face prin reexportul mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) plasate sub admitere temporară.

ARTICOLUL 10

Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) aflate în regim de admitere temporară pot fi reexportate în unul sau mai multe transporturi.

ARTICOLUL 11

Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) aflate în regim de admitere temporară pot fi reexportate printr-un alt birou vamal decât cel de import.

Alte cazuri posibile de încheiere a operațiunii

ARTICOLUL 12

Încheierea operațiunii de admitere temporară poate fi realizată cu acordul autorităților competente, prin plasarea mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) în porturi sau zone libere, în antrepozite vamale ori în regim de tranzit vamal pentru exportul lor ulterior sau pentru orice altă destinație admisă.

ARTICOLUL 13

Încheierea regimului de admitere temporară poate fi realizată prin import definitiv atunci când împrejurările o justifică, iar legislația națională autorizează acest lucru, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și formalităților aplicabile în acest caz.

ARTICOLUL 14

1. Încheierea regimului de admitere temporară poate fi realizată dacă mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) care au fost grav avariate în urma unui accident sau în caz de forță majoră sunt, conform hotărârii autorităților vamale:

a) supuse drepturilor și taxelor de import datorate la data la care mărfurile sunt prezentate avariate la vamă în vederea încheierii admiterii temporare;

b) abandonate, fără taxe, autorităților competente ale teritoriului de admitere temporară, în acest caz beneficiarul admiterii temporare fiind scutit de plata drepturilor și taxelor de import; sau

c) distruse, sub supraveghere oficială, pe cheltuiala părților interesate, deșeurile și părțile recuperate fiind supuse, în caz de import definitiv, plății drepturilor și taxelor de import în vigoare la data și în condițiile în care acestea au fost prezentate organelor vamale după un accident sau un caz de forță majoră.

2. Operațiunea de admitere temporară mai poate fi încheiată și dacă, la cererea persoanei interesate și conform hotărârii autorităților vamale, mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) primesc una dintre destinațiile prevăzute la alin. b) sau c) ale paragrafului 1 de mai sus.

3. Încheierea regimului de admitere temporară poate fi, de asemenea, realizată la cererea persoanei interesate, dacă aceasta aduce autorităților vamale dovada distrugerii sau pierderii totale a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport), ca urmare a unui accident sau a unui caz de forță majoră. În acest caz beneficiarul admiterii temporare va fi scutit de plata drepturilor și taxelor de import.

CAPITOLUL IV Dispoziții diverse

Reducerea formalităților

ARTICOLUL 15

Fiecare parte contractantă reduce la minimum formalitățile vamale aferente facilităților prevăzute în prezenta convenție și publică în cel mai scurt timp reglementările pe care le stabilește pentru aceste formalități.

Autorizare prealabilă

ARTICOLUL 16

1. Atunci când regimul de admitere temporară este condiționat de o autorizație prealabilă, aceasta este acordată în cel mai scurt timp posibil de biroul vamal competent.

2. Atunci când, în cazuri excepționale, este cerută o altă autorizație decât cea vamală, aceasta este acordată în cel mai scurt timp posibil.

Facilități minimale

ARTICOLUL 17

Dispozițiile prezentei convenții stabilesc facilități minimale și nu împiedică aplicarea unor facilități mai mari, pe care părțile contractante le acordă sau le-ar acorda fie prin dispoziții unilaterale, fie în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale.

Uniuni vamale sau economice

ARTICOLUL 18

1. În vederea aplicării prezentei convenții teritoriile părților contractante care alcătuiesc o uniune vamală sau economică pot fi considerate ca un teritoriu unic.

2. Nici o prevedere a prezentei convenții nu exclude dreptul părților contractante care formează o uniune vamală sau economică de a adopta reguli speciale aplicabile operațiunilor de admitere temporară pe teritoriul acestei uniuni, cu condiția ca aceste reguli să nu reducă facilitățile prevăzute în prezenta convenție.

Prohibiții și restricții

ARTICOLUL 19

Dispozițiile prezentei convenții nu împiedică aplicarea prohibițiilor și restricțiilor impuse de legile și reglementările naționale, bazate pe considerații cu caracter neeconomic, cum ar fi cele privind morala sau ordinea publică, securitatea publică, igiena ori sănătatea publică, sau pe considerații de ordin veterinar, fitosanitar ori legate de protecția faunei și a florei sălbatice amenințate cu dispariția sau care se referă la protecția dreptului de autor ori de proprietate industrială.

Infracțiuni

ARTICOLUL 20

1. Orice infracțiune la prevederile prezentei convenții expune contravenientul, pe teritoriul părții contractante unde s-a comis infracțiunea, la sancțiunile prevăzute în legislația acestei părți contractante.

2. Atunci când nu este posibil să se stabilească teritoriul pe care a fost comisă o neregulă, se consideră că aceasta a fost comisă pe teritoriul părții contractante unde a fost constatată.

Schimb de informații

ARTICOLUL 21


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...