Act Internațional

Convenția privind admiterea temporară din 26.06.1990 *)

Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iulie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante la prezenta convenție, elaborată sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamală,

constatând că situația actuală privind creșterea numărului și dispersarea convențiilor vamale internaționale privind regimul de admitere temporară nu este satisfăcătoare,

luând în considerare că această situație ar putea să se agraveze în viitor, atunci când noi cazuri de admitere temporară vor trebui să facă obiectul unei reglementări internaționale,

ținând seama de dezideratele reprezentanților comerțului și ale altor cercuri interesate într-o facilitare a îndeplinirii formalităților de admitere temporară,

luând în considerare că simplificarea și armonizarea regimurilor vamale și, mai ales, adoptarea unui instrument internațional unic care ar îngloba toate convențiile existente în materie de admitere temporară pot facilita utilizatorilor accesul la dispozițiile internaționale în vigoare în materie de admitere temporară și pot contribui în mod eficient la dezvoltarea comerțului internațional și a altor forme de schimburi internaționale,

convinse că un instrument internațional ce propune dispoziții uniforme în materie de admitere temporară poate aduce avantaje substanțiale schimburilor internaționale și poate asigura un nivel mai înalt de simplificare și armonizare a regimurilor vamale, ceea ce constituie unul dintre obiectivele esențiale ale Consiliului de Cooperare Vamală,

hotărâte să faciliteze admiterea temporară prin simplificarea și armonizarea procedurilor, prin urmărirea obiectivelor economice, umanitare, culturale, sociale sau turistice,

luând în considerare că adoptarea modelelor standardizate de titluri de admitere temporară, ca documente vamale internaționale însoțite de o garanție internațională, contribuie la facilitarea regimului de admitere temporară atunci când sunt solicitate un document vamal și o garanție,

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei convenții se înțelege prin:

a) admitere temporară - regimul vamal care permite introducerea pe un teritoriu vamal, cu scutire de drepturi și taxe de import și fără aplicarea de prohibiții sau restricții la importurile cu caracter economic, a anumitor mărfuri (inclusiv a mijloacelor de transport) importate cu un scop definit și destinate reexportului, într-o perioadă determinată, fără a suferi modificări, cu excepția deprecierii normale datorate uzurii;

b) drepturi și taxe de import - drepturile vamale și orice alte drepturi, taxe și redevențe sau impozite diverse care sunt încasate la import sau cu ocazia importului de mărfuri (inclusiv a mijloacelor de transport), cu excepția taxelor și impozitelor a căror valoare este limitată la costul aproximativ al serviciilor prestate;

c) garanție - ceea ce asigură, în conformitate cu cerințele vămii, îndeplinirea unei obligații față de vamă. Garanția este globală atunci când asigură îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din mai multe operațiuni;

d) titlu de admitere temporară - documentul vamal internațional cu valoare de declarație vamală, care permite identificarea mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) și cuprinde o garanție valabilă la nivel internațional în vederea acoperirii drepturilor și taxelor de import;

e) uniune vamală sau economică - o uniune constituită și alcătuită din membrii prevăzuți la art. 24 paragraful 1 din prezenta convenție și care are competența adoptării propriei sale legislații care este obligatorie pentru membrii săi în domeniile acoperite de prezenta convenție și a luării deciziei, conform procedurilor interne, de a semna, de a ratifica sau de a adera la prezenta convenție;

f) persoană - atât o persoană fizică, cât și o persoană juridică, dacă în context nu se prevede altfel; Jurisprudență (1)

g) consiliu - organizația instituită prin Convenția privind crearea unui consiliu de cooperare vamală, Bruxelles, 15 decembrie 1950;

h) ratificare - ratificarea propriu-zisă, acceptarea sau aprobarea.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare a prezentei convenții

ARTICOLUL 2

1. Fiecare parte contractantă se angajează, în condițiile prevăzute în prezenta convenție, să acorde regimul de admitere temporară a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) care fac obiectul anexelor la prezenta convenție.

2. Fără a prejudicia dispozițiile cuprinse în anexa E, regimul de admitere temporară este acordat cu suspendarea totală a drepturilor și taxelor de import și fără aplicarea de prohibiții sau de restricții la importurile cu caracter economic.

Structura anexelor

ARTICOLUL 3

Fiecare anexă la prezenta convenție conține în principiu:

a) definiții ale principalilor termeni vamali care sunt utilizați în această anexă;

b) dispoziții speciale aplicabile mărfurilor (inclusiv mijloacelor de transport) care fac obiectul anexei.

CAPITOLUL III Dispoziții speciale

Document și garanție

ARTICOLUL 4

1. Dacă nu se prevede altfel în una dintre anexe, fiecare parte contractantă are dreptul de a condiționa admiterea temporară a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) de prezentarea unui document vamal și de constituirea unei garanții.

2. Atunci când, în aplicarea dispozițiilor paragrafului 1 de mai sus, se cere o garanție, persoanele care efectuează în mod obișnuit operațiuni de admitere temporară pot fi autorizate să constituie o garanție globală.

3. Cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute în una dintre anexe, valoarea totală a garanției nu depășește suma totală a drepturilor și taxelor de import a căror încasare este suspendată.

4. În cazul mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) supuse unor prohibiții sau restricții la import ce rezultă din legi și reglementări naționale, o garanție suplimentară poate fi cerută în condițiile stabilite de legislația națională.

Titluri de admitere temporară

ARTICOLUL 5

Fără a prejudicia operațiunile de admitere temporară prevăzute în anexa E, fiecare parte contractantă acceptă, în locul documentelor sale vamale naționale și cu garantarea sumelor menționate la art. 8 din anexa A, orice titlu de admitere temporară valabil pe teritoriul său, eliberat și folosit în condițiile definite în respectiva anexă, pentru mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) importate temporar prin aplicarea celorlalte anexe la prezenta convenție, pe care aceasta le-ar accepta.

Identificarea

ARTICOLUL 6

Fiecare parte contractantă poate condiționa admiterea temporară a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) de identificarea acestora la încheierea operațiunii de admitere temporară.

Termen de reexport

ARTICOLUL 7

1. Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) în regim de admitere temporară vor trebui să fie reexportate într-o perioadă determinată și apreciată ca suficientă pentru ca obiectivul admiterii temporare să fie atins. Acest termen este stabilit separat în fiecare anexă.

2. Autoritățile vamale pot fie să acorde un termen mai lung decât cel prevăzut în fiecare anexă, fie să prelungească termenul inițial.

3. Atunci când mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) plasate sub admitere temporară nu pot fi reexportate ca urmare a unui sechestru și dacă acest sechestru nu a fost instituit la cererea unor persoane particulare, obligația reexportului este suspendată pe durata sechestrului.

Transfer de admitere temporară

ARTICOLUL 8

Fiecare parte contractantă poate, la cerere, să autorizeze transferul beneficiului regimului de admitere temporară oricărei alte persoane, atunci când aceasta:

a) corespunde condițiilor prevăzute în prezenta convenție; și

b) preia obligațiile beneficiarului inițial al regimului de admitere temporară.

Încheierea operațiunii de admitere temporară

ARTICOLUL 9

În mod normal încheierea operațiunii de admitere temporară se face prin reexportul mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) plasate sub admitere temporară.

ARTICOLUL 10

Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) aflate în regim de admitere temporară pot fi reexportate în unul sau mai multe transporturi.

ARTICOLUL 11

Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) aflate în regim de admitere temporară pot fi reexportate printr-un alt birou vamal decât cel de import.

Alte cazuri posibile de încheiere a operațiunii

ARTICOLUL 12

Încheierea operațiunii de admitere temporară poate fi realizată cu acordul autorităților competente, prin plasarea mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) în porturi sau zone libere, în antrepozite vamale ori în regim de tranzit vamal pentru exportul lor ulterior sau pentru orice altă destinație admisă.

ARTICOLUL 13

Încheierea regimului de admitere temporară poate fi realizată prin import definitiv atunci când împrejurările o justifică, iar legislația națională autorizează acest lucru, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și formalităților aplicabile în acest caz.

ARTICOLUL 14

1. Încheierea regimului de admitere temporară poate fi realizată dacă mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) care au fost grav avariate în urma unui accident sau în caz de forță majoră sunt, conform hotărârii autorităților vamale:

a) supuse drepturilor și taxelor de import datorate la data la care mărfurile sunt prezentate avariate la vamă în vederea încheierii admiterii temporare;

b) abandonate, fără taxe, autorităților competente ale teritoriului de admitere temporară, în acest caz beneficiarul admiterii temporare fiind scutit de plata drepturilor și taxelor de import; sau

c) distruse, sub supraveghere oficială, pe cheltuiala părților interesate, deșeurile și părțile recuperate fiind supuse, în caz de import definitiv, plății drepturilor și taxelor de import în vigoare la data și în condițiile în care acestea au fost prezentate organelor vamale după un accident sau un caz de forță majoră.

2. Operațiunea de admitere temporară mai poate fi încheiată și dacă, la cererea persoanei interesate și conform hotărârii autorităților vamale, mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) primesc una dintre destinațiile prevăzute la alin. b) sau c) ale paragrafului 1 de mai sus.

3. Încheierea regimului de admitere temporară poate fi, de asemenea, realizată la cererea persoanei interesate, dacă aceasta aduce autorităților vamale dovada distrugerii sau pierderii totale a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport), ca urmare a unui accident sau a unui caz de forță majoră. În acest caz beneficiarul admiterii temporare va fi scutit de plata drepturilor și taxelor de import.

CAPITOLUL IV Dispoziții diverse

Reducerea formalităților

ARTICOLUL 15

Fiecare parte contractantă reduce la minimum formalitățile vamale aferente facilităților prevăzute în prezenta convenție și publică în cel mai scurt timp reglementările pe care le stabilește pentru aceste formalități.

Autorizare prealabilă

ARTICOLUL 16

1. Atunci când regimul de admitere temporară este condiționat de o autorizație prealabilă, aceasta este acordată în cel mai scurt timp posibil de biroul vamal competent.

2. Atunci când, în cazuri excepționale, este cerută o altă autorizație decât cea vamală, aceasta este acordată în cel mai scurt timp posibil.

Facilități minimale

ARTICOLUL 17

Dispozițiile prezentei convenții stabilesc facilități minimale și nu împiedică aplicarea unor facilități mai mari, pe care părțile contractante le acordă sau le-ar acorda fie prin dispoziții unilaterale, fie în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale.

Uniuni vamale sau economice

ARTICOLUL 18

1. În vederea aplicării prezentei convenții teritoriile părților contractante care alcătuiesc o uniune vamală sau economică pot fi considerate ca un teritoriu unic.

2. Nici o prevedere a prezentei convenții nu exclude dreptul părților contractante care formează o uniune vamală sau economică de a adopta reguli speciale aplicabile operațiunilor de admitere temporară pe teritoriul acestei uniuni, cu condiția ca aceste reguli să nu reducă facilitățile prevăzute în prezenta convenție.

Prohibiții și restricții

ARTICOLUL 19

Dispozițiile prezentei convenții nu împiedică aplicarea prohibițiilor și restricțiilor impuse de legile și reglementările naționale, bazate pe considerații cu caracter neeconomic, cum ar fi cele privind morala sau ordinea publică, securitatea publică, igiena ori sănătatea publică, sau pe considerații de ordin veterinar, fitosanitar ori legate de protecția faunei și a florei sălbatice amenințate cu dispariția sau care se referă la protecția dreptului de autor ori de proprietate industrială.

Infracțiuni

ARTICOLUL 20

1. Orice infracțiune la prevederile prezentei convenții expune contravenientul, pe teritoriul părții contractante unde s-a comis infracțiunea, la sancțiunile prevăzute în legislația acestei părți contractante.

2. Atunci când nu este posibil să se stabilească teritoriul pe care a fost comisă o neregulă, se consideră că aceasta a fost comisă pe teritoriul părții contractante unde a fost constatată.

Schimb de informații

ARTICOLUL 21

Părțile contractante își comunică reciproc, la cerere și în limitele permise de legislația națională, informațiile necesare aplicării dispozițiilor prezentei convenții.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Comitet de gestiune

ARTICOLUL 22

1. Se instituie un comitet de gestiune pentru examinarea aplicării prezentei convenții și pentru studierea oricărei măsuri luate, în scopul asigurării uniformității interpretării și a aplicării, precum și a oricărui amendament propus. Comitetul de gestiune hotărăște încorporarea de anexe noi la prezenta convenție.

2. Părțile contractante sunt membre ale Comitetului de gestiune. Comitetul de gestiune poate hotărî că administrația competentă a oricărui membru, stat sau teritoriu vamal menționat la art. 24 din prezenta convenție, care nu este parte contractantă, sau reprezentanții organizațiilor internaționale vor putea, pentru problemele care îi interesează, să asiste la sesiunile Comitetului de gestiune în calitate de observatori.

3. Consiliul pune la dispoziție Comitetului de gestiune serviciile de secretariat necesare.

4. Comitetul de gestiune își alege, cu ocazia fiecărei sesiuni, președintele și vicepreședintele.

5. Administrațiile competente ale părților contractante comunică Consiliului propunerile de amendamente la prezenta convenție, precum și cererile de înscriere de teme pe ordinea de zi a sesiunilor Comitetului de gestiune. Consiliul aduce aceste comunicări la cunoștință autorităților competente ale părților contractante și ale membrilor, ale statelor sau teritoriilor vamale menționate la art. 24 din prezenta convenție, care nu sunt părți contractante.

6. Consiliul convoacă Comitetul de gestiune la o dată fixată de acesta din urmă și, de asemenea, la cererea administrațiilor competente ale cel puțin două părți contractante. Acesta distribuie proiectul de ordine de zi administrațiilor competente ale părților contractante și ale membrilor, ale statelor sau teritoriilor vamale menționate la art. 24 din prezenta convenție, care nu sunt părți contractante, cu cel puțin 6 săptămâni înainte de sesiunea Comitetului de gestiune.

7. Prin hotărârea Comitetului de gestiune, luată în virtutea dispozițiilor paragrafului 2 al prezentului articol, Consiliul invită administrațiile competente ale membrilor, ale statelor sau teritoriilor vamale menționate la art. 24 din prezenta convenție, care nu sunt părți contractante, precum și organizațiile internaționale interesate să fie reprezentate prin observatori la sesiunile Comitetului de gestiune.

8. Propunerile sunt supuse la vot. Fiecare parte contractantă reprezentată la reuniune dispune de un vot. Alte propuneri în afara celor de amendament la prezenta convenție sunt adoptate de Comitetul de gestiune cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți care votează. Propunerile de amendament la prezenta convenție sunt adoptate cu majoritatea a două treimi din numărul voturilor exprimate de membrii prezenți care votează.

9. În cazul aplicării prevederilor art. 24 paragraful 7 din prezenta convenție, uniunile vamale sau economice, părți la convenție, nu dispun în cazul votării decât de un număr de voturi egal cu numărul total al voturilor ce se atribuie membrilor lor care sunt părți contractante la prezenta convenție.

10. Comitetul de gestiune adoptă un raport înaintea încheierii sesiunii.

11. În absența unor prevederi pertinente în prezentul articol, va fi aplicat Regulamentul interior al Consiliului, cu excepția cazului în care Comitetul de gestiune hotărăște altfel.

Soluționarea diferendelor

ARTICOLUL 23

1. Orice diferend între două sau mai multe părți contractante în ceea ce privește interpretarea sau aplicarea prezentei convenții este soluționat, pe cât posibil, pe calea negocierilor directe între respectivele părți.

2. Orice diferend care nu este soluționat pe calea negocierilor directe este adus de către părțile în diferend în fața Comitetului de gestiune care îl analizează și face recomandări în vederea soluționării lui.

3. Părțile în diferend pot conveni dinainte să accepte recomandările Comitetului de gestiune.

Semnare, ratificare și aderare

ARTICOLUL 24

1. Orice membru al Consiliului și orice membru al Organizației Națiunilor Unite sau al instituțiilor sale specializate poate deveni parte contractantă la prezenta convenție:

a) semnând-o fără rezerva ratificării;

b) depunând un instrument de ratificare după ce a semnat-o sub rezerva ratificării; sau

c) aderând la ea.

2. Prezenta convenție este deschisă spre semnare de către membrii prevăzuți la paragraful 1 al prezentului articol fie cu ocazia sesiunilor Consiliului, în timpul cărora ea va fi adoptată, fie ulterior, la sediul Consiliului din Bruxelles, până la data de 30 iunie 1991. După această dată, prezenta convenție va fi deschisă spre aderare membrilor acestuia.

3. Orice stat sau guvern al oricărui teritoriu vamal distinct, care este propus de o parte contractantă însărcinată în mod oficial cu conducerea relațiilor sale diplomatice, dar care este autonomă în conducerea relațiilor comerciale, care nu este membru al organizațiilor menționate la paragraful 1 al prezentului articol, căruia îi este adresată o invitație în acest scop de către depozitar la cererea Comitetului de gestiune, poate deveni parte contractantă la prezenta convenție, aderând la ea după intrarea în vigoare.

4. Orice membru, stat sau teritoriu vamal menționat la paragraful 1 sau 3 al prezentului articol specifică, în momentul semnării fără rezerva ratificării, ratificarea prezentei convenții sau aderarea la ea, anexele pe care le acceptă, fiind necesar să accepte anexa A și cel puțin încă o altă anexă. El poate notifica ulterior depozitarului faptul că acceptă una sau mai multe dintre celelalte anexe.

5. Părțile contractante care acceptă orice anexă nouă pe care Comitetul de gestiune hotărăște să o încorporeze în prezenta convenție notifică acest lucru depozitarului conform paragrafului 4 al prezentului articol.

6. Părțile contractante notifică depozitarului condițiile de aplicare sau informațiile cerute conform prevederilor art. 8 și ale art. 24 paragraful 7 din prezenta convenție, ale art. 2 paragrafele 2 și 3 din anexa A și ale art. 4 din anexa E. Ele notifică, de asemenea, orice modificare intervenită în aplicarea acestor dispoziții.

7. Orice uniune vamală sau economică poate, conform dispozițiilor paragrafelor 1, 2 și 4 ale prezentului articol, să devină parte contractantă la prezenta convenție. O astfel de uniune vamală sau economică informează depozitarul asupra competenței sale în legătură cu domeniile acoperite prin prezenta convenție. Această uniune vamală sau economică, parte contractantă la prezenta convenție, își exercită drepturile pentru probleme ce sunt de competența sa și în numele său și se achită de responsabilitățile pe care le conferă prezenta convenție membrilor săi care sunt părți contractante la prezenta convenție. În asemenea cazuri acești membri nu sunt abilitați să își exercite în mod individual aceste drepturi, inclusiv dreptul de vot.

Depozitar

ARTICOLUL 25

1. Prezenta convenție, toate semnăturile cu sau fără rezerva ratificării și toate instrumentele de ratificare sau de aderare sunt depuse la secretarul general al Consiliului.

2. Depozitarul:

a) primește textele originale ale prezentei convenții și asigură păstrarea lor;

b) întocmește copii certificate conforme textelor originale ale prezentei convenții și le comunică membrilor și Uniunilor vamale sau economice menționate la art. 24 paragrafele 1 și 7 din prezenta convenție;

c) primește orice semnătură cu sau fără rezerva ratificării, orice ratificare sau aderare la prezenta convenție, primește și păstrează orice instrumente, notificări și comunicări legate de prezenta convenție;

d) examinează dacă o semnătură, un instrument, o notificare sau o comunicare ce se referă la prezenta convenție are forma corespunzătoare și, dacă este cazul, aduce problema în atenția părții contractante în cauză;

e) notifică părților contractante la prezenta convenție, celorlalți semnatari, membrilor Consiliului care nu sunt părți contractante la prezenta convenție și secretarului general al Organizației Națiunilor Unite:

- semnăturile, ratificările, aderările și acceptările anexelor menționate la art. 24 din prezenta convenție;

- noile anexe pe care Comitetul de gestiune hotărăște să le încorporeze în prezenta convenție;

- data la care prezenta convenție și fiecare dintre anexe intră în vigoare conform art. 26 din prezenta convenție;

- notificările primite conform art. 24, 29, 30 și 32 din prezenta convenție;

- denunțările primite conform art. 31 din prezenta convenție;

- amendamentele considerate ca acceptate conform art. 32 din prezenta convenție, precum și data intrării lor în vigoare.

3. Atunci când apare o divergență între partea contractantă și depozitar pe tema îndeplinirii funcțiilor acestuia din urmă, depozitarul sau această parte contractantă trebuie să o aducă în atenția celorlalte părți contractante și semnatarilor sau, dacă este cazul, Consiliului.

Intrarea în vigoare

ARTICOLUL 26

1. Prezenta convenție intră în vigoare la 3 luni de la data la care 5 dintre membrii sau uniunile vamale ori economice menționate la art. 24 paragrafele 1 și 7 din prezenta convenție au semnat prezenta convenție fără rezerva ratificării sau și-au depus instrumentul de ratificare ori de aderare.

2. Pentru orice parte contractantă care semnează prezenta convenție fără rezerva ratificării, care o ratifică sau aderă la ea, după ce 5 membri sau uniuni vamale ori economice fie au semnat prezenta convenție fără rezerva ratificării, fie și-au depus instrumentul de ratificare sau de aderare, prezenta convenție intră în vigoare la 3 luni de la data la care respectiva parte contractantă a semnat fără rezerva ratificării sau și-a depus instrumentul de ratificare ori de aderare.

3. Orice anexă la prezenta convenție intră în vigoare la 3 luni de la data la care 5 membri sau uniuni vamale ori economice au acceptat respectiva anexă.

4. Pentru orice parte contractantă care acceptă o anexă după ce 5 membri sau uniuni vamale ori economice au acceptat-o, respectiva anexă intră în vigoare la 3 luni de la data la care această parte contractantă a notificat acceptarea ei. Totuși nici o anexă nu intră în vigoare pentru o parte contractantă înainte ca însăși convenția să fi intrat în vigoare pentru această parte contractantă.

Dispoziții privind abrogarea

ARTICOLUL 27

La intrarea în vigoare a unei anexe la prezenta convenție, ce conține o dispoziție de abrogare, această anexă va abroga și va înlocui convențiile sau prevederile convențiilor ce fac obiectul dispoziției de abrogare, în relațiile dintre părțile contractante care au acceptat respectiva anexă și care sunt părți contractante la respectivele convenții.

Convenție și anexe

ARTICOLUL 28

1. În vederea aplicării prezentei convenții anexele în vigoare pentru o parte contractantă fac parte integrantă din prezenta convenție; în ceea ce privește această parte contractantă, orice referință la prezenta convenție se aplică deci și acestor anexe.

2. Pentru votare în cadrul Comitetului de gestiune, fiecare anexă este considerată ca fiind o convenție distinctă.

Rezerve

ARTICOLUL 29

1. Fiecare parte contractantă care acceptă o anexă este considerată ca acceptând toate dispozițiile ce figurează în această anexă, cu excepția cazului în care ea notifică depozitarului, în momentul acceptării respectivei anexe sau ulterior, dispoziția ori dispozițiile pentru care ea formulează rezerve, în măsura în care această posibilitate este prevăzută în anexa respectivă, indicând diferențele ce există între prevederile legislației sale naționale și dispozițiile respective.

2. Fiecare parte contractantă examinează cel puțin la 5 ani dispozițiile pentru care a formulat rezerve, le compară cu prevederile legislației sale naționale și notifică depozitarului rezultatele acestei examinări.

3. Orice parte contractantă care a formulat rezerve poate, în orice moment, să le retragă, în totalitate sau parțial, prin notificarea făcută depozitarului, indicând data la care aceste rezerve sunt retrase.

Extindere teritorială

ARTICOLUL 30

1. Orice parte contractantă poate, fie în momentul semnării fără rezerva ratificării, al ratificării sau al aderării, fie ulterior, să notifice depozitarului că prezenta convenție acoperă ansamblul ori unele dintre teritoriile ale căror relații internaționale se află sub responsabilitatea sa. Această notificare intră în vigoare la 3 luni de la data la care este primită de depozitar. Totuși prezenta convenție nu se va aplica în teritoriile desemnate în notificare înainte ca ea să fi intrat în vigoare pentru partea contractantă interesată.

2. Orice parte contractantă care, aplicând prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, a notificat că prezenta convenție acoperă un teritoriu ale cărui relații internaționale se află sub responsabilitatea sa poate notifica depozitarului, în condițiile prevăzute la art. 31 din prezenta convenție, că acest teritoriu va înceta să aplice prezenta convenție.

Denunțare

ARTICOLUL 31

1. Prezenta convenție este încheiată pe o perioadă nelimitată. Totuși orice parte contractantă poate să o denunțe în orice moment, după data intrării sale în vigoare, conform art. 26 din prezenta convenție.

2. Denunțarea este notificată printr-un instrument scris depus la depozitar.

3. Denunțarea intră în vigoare după 6 luni de la primirea instrumentului de denunțare de către depozitar.

4. Dispozițiile paragrafelor 2 și 3 ale prezentului articol se aplică și anexelor la prezenta convenție, orice parte contractantă putând, în orice moment după data intrării lor în vigoare, astfel cum este stabilit la art. 26 din prezenta convenție, să-și retragă acceptul pentru una sau mai multe anexe. Partea contractantă care își retrage acceptul pentru toate anexele se consideră că a denunțat prezenta convenție. De asemenea, o parte contractantă care își retrage acceptul pentru anexa A, chiar dacă continuă să accepte celelalte anexe, se consideră că a denunțat prezenta convenție.

Procedura de amendare

ARTICOLUL 32

1. Comitetul de gestiune, reunit în condițiile prevăzute la art. 22 din prezenta convenție, poate recomanda amendamente la prezenta convenție și la anexele sale.

2. Textul oricărui amendament astfel recomandat este comunicat de către depozitar părților contractante la prezenta convenție, celorlalți semnatari și membrilor Consiliului care nu sunt părți contractante la prezenta convenție.

3. Orice recomandare de amendament comunicată conform paragrafului precedent intră în vigoare pentru toate părțile contractante în termen de 6 luni de la data expirării perioadei de 12 luni care urmează datei comunicării recomandării de amendament, dacă nici o obiecție la respectiva recomandare de amendament nu a fost notificată depozitarului de către o parte contractantă în timpul acestei perioade.

4. Dacă o obiecție la recomandarea de amendament a fost notificată depozitarului de către o parte contractantă înaintea expirării perioadei de 12 luni prevăzute la paragraful 3 al prezentului articol, amendamentul se consideră că nu a fost acceptat și este fără efect.

5. În scopul notificării unei obiecții fiecare anexă este considerată ca fiind o convenție distinctă.

Acceptarea amendamentelor

ARTICOLUL 33

1. Orice parte contractantă care ratifică prezenta convenție sau aderă la ea se consideră că a acceptat amendamentele intrate în vigoare la data depunerii instrumentului său de ratificare sau aderare.

2. Orice parte contractantă care acceptă o anexă se consideră, cu excepția cazului în care formulează rezerve conform dispozițiilor art. 29 din prezenta convenție, că a acceptat amendamentele la această anexă, intrate în vigoare la data la care ea notifică acceptarea la depozitar.

Înregistrare și texte autentice

ARTICOLUL 34

Conform art. 102 din Carta Națiunilor Unite, prezenta convenție va fi înregistrată la Secretariatul Națiunilor Unite, la cererea depozitarului.

Drept care subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezenta convenție.

Încheiată la Istanbul la data de 26 iunie 1990, într-un singur exemplar original în limba engleză și în limba franceză, ambele texte având aceeași valabilitate. Depozitarul este invitat să întocmească și să transmită traduceri autorizate ale prezentei convenții în limbile arabă, chineză, spaniolă și rusă.

ANEXA A

ANEXĂ
privind titlurile de admitere temporară
(carnete ATA și carnete CPD)

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, se înțelege prin:

a) titlu de admitere temporară - documentul vamal internațional echivalent declarației vamale, care permite identificarea mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) și care cuprinde o garanție valabilă la scară internațională în vederea acoperirii drepturilor și taxelor de import;

b) carnet ATA - titlul de admitere temporară folosit pentru admiterea temporară a mărfurilor, cu excepția mijloacelor de transport; Jurisprudență (1)

c) carnet CPD - titlul de admitere temporară folosit pentru admiterea temporară a mijloacelor de transport;

d) lanț de garanție - un sistem de garanție administrat de o organizație internațională la care sunt afiliate asociații garante;

e) organizație internațională - o organizație la care sunt afiliate asociații naționale abilitate să garanteze și să emită titluri de admitere temporară;

f) asociație garantă - o asociație agreată de autoritățile vamale ale unei părți contractante în vederea garantării sumelor prevăzute la art. 8 din prezenta anexă pe teritoriul acestei părți contractante și afiliată la un lanț de garanție; Jurisprudență (1)

g) asociație emitentă - o asociație agreată de autoritățile vamale pentru emiterea de titluri de admitere temporară și afiliată direct sau indirect la un lanț de garanție; Jurisprudență (1)

h) asociație emitentă corespondentă - o asociație emitentă stabilită într-o altă parte contractantă și afiliată la același lanț de garanție;

i) tranzit vamal - regimul vamal sub care sunt plasate mărfurile transportate sub control vamal de la un birou vamal la altul.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

1. Fiecare parte contractantă acceptă, în locul documentelor sale vamale naționale, cu garantarea sumelor prevăzute la art. 8 din prezenta anexă și în condițiile art. 5 din prezenta convenție, orice titlu de admitere temporară valabil pentru teritoriul său, eliberat și folosit în condițiile definite în prezenta anexă, pentru mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) importate temporar ca urmare a aplicării celorlalte anexe la prezenta convenție pe care ea le-a acceptat.

2. Fiecare parte contractantă poate, de asemenea, să accepte orice titlu de admitere temporară eliberat și utilizat în aceleași condiții, pentru operațiunile de admitere temporară efectuate ca urmare a aplicării legilor și reglementărilor sale naționale.

3. Fiecare parte contractantă poate accepta pentru tranzitul vamal orice titlu de admitere temporară eliberat și utilizat în aceleași condiții.

4. Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) care trebuie să facă obiectul unei prelucrări sau reparații nu pot fi importate sub acoperirea unui titlu de admitere temporară.

ARTICOLUL 3

1. Titlurile de admitere temporară vor corespunde modelelor ce figurează în apendicele la prezenta anexă: apendicele I pentru carnetele ATA și apendicele II pentru carnetele CPD.

2. Apendicele la prezenta anexă sunt considerate ca făcând parte integrantă din aceasta.

CAPITOLUL III Garanție și emitere de titluri de admitere temporară

ARTICOLUL 4

1. În condițiile și cu garanțiile pe care le va stabili, fiecare parte contractantă va putea abilita asociații garante care pot garanta și elibera titluri de admitere temporară fie în mod direct, fie prin intermediul asociațiilor emitente.

2. O asociație garantă nu va putea fi agreată de o parte contractantă decât dacă garanția sa acoperă responsabilitățile la care se expune această parte contractantă cu ocazia unor operațiuni sub acoperirea titlurilor de admitere temporară eliberate de asociațiile emitente corespondente.

ARTICOLUL 5

1. Asociațiile emitente nu pot elibera titluri de admitere temporară al căror termen de valabilitate depășește un an de la data eliberării lor.

2. Orice modificare a mențiunilor efectuată pe titlul de admitere temporară de către asociația emitentă trebuie să fie aprobată corespunzător de această asociație sau de asociația garantă. Nu va fi permisă nici o modificare după acceptarea titlurilor de către autoritățile vamale din teritoriul de admitere temporară, fără asentimentul acestor autorități.

3. Nici o marfă nu poate, după eliberarea carnetului ATA, să fie adăugată pe lista mărfurilor enumerate pe versoul copertei carnetului și, dacă este cazul, pe filele suplimentare anexate la aceasta (lista generală).

ARTICOLUL 6

Pe titlul de admitere temporară trebuie să figureze:

- denumirea asociației emitente;

- denumirea lanțului de garanție internațională;

- țările sau teritoriile vamale unde este valabil titlul; și

- denumirea asociațiilor garante ale respectivelor țări sau teritorii vamale.

ARTICOLUL 7

Termenul fixat pentru reexportul mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) importate cu un titlu de admitere temporară nu poate în nici un caz să depășească termenul de valabilitate a acestui titlu.

CAPITOLUL IV Garanție

ARTICOLUL 8

1. Fiecare asociație garantă garantează autorităților vamale ale părții contractante pe al cărei teritoriu își are sediul plata sumei totale a drepturilor și taxelor de import și a celorlaltor sume reclamate, cu excepția celor menționate la art. 4 paragraful 4 din prezenta convenție, în cazul nerespectării condițiilor fixate pentru admiterea temporară sau tranzitul vamal al mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) introduse pe acest teritoriu cu un titlu de admitere temporară eliberat de o asociație emitentă corespondentă. Ea este obligată, împreună și solidar cu persoanele care datorează sumele menționate mai sus, la plata acestor sume. Jurisprudență (1)

2. Carnet ATA Jurisprudență (1)

Asociația garantă nu este obligată să plătească o sumă care depășește valoarea drepturilor și taxelor de import cu peste 10%.

Carnet CPD

Asociația garantă nu este obligată să plătească o sumă mai mare decât valoarea drepturilor și taxelor de import, la care se adaugă eventual penalizările pentru întârziere.

3. Atunci când autoritățile vamale ale teritoriului de admitere temporară au descărcat fără rezervă un titlu de admitere temporară pentru anumite mărfuri (inclusiv mijloacele de transport), ele nu mai pot cere asociației garante, în ceea ce privește mărfurile (inclusiv mijloacele de transport), plata sumelor menționate la paragraful 1 al prezentului articol. Totuși, dacă ulterior se constată că descărcarea nu a fost reglementată sau a fost frauduloasă ori dacă au fost încălcate condițiile de care depinde admiterea temporară sau tranzitul vamal, poate fi depusă o reclamație împotriva asociației garante.

4. Carnet ATA Jurisprudență (1)

Autoritățile vamale nu pot cere în nici un caz asociației garante plata sumelor menționate la paragraful 1 al prezentului articol, dacă reclamația nu a fost făcută acestei asociații în termen de un an de la data expirării carnetului ATA.

Carnet CPD

Autoritățile vamale nu pot cere în nici un caz asociației garante plata sumelor menționate la paragraful 1 al prezentului articol, dacă notificarea de nedescărcare a carnetului CPD nu a fost înaintată asociației garante în termen de un an de la data expirării valabilității carnetului. Autoritățile vamale vor furniza asociației garante informații privind calculul drepturilor și taxelor de import în termen de un an de la notificarea nedescărcării. Responsabilitatea asociației garante pentru aceste sume va înceta dacă aceste informații nu sunt furnizate în termen de un an.

CAPITOLUL V Regularizarea titlurilor de admitere temporară

ARTICOLUL 9 Jurisprudență (1)

1. Carnet ATA

a) Asociațiile garante au un termen de 6 luni de la data la care autoritățile vamale reclamă plata sumelor menționate la art. 8 paragraful 1 din prezenta anexă, pentru a face dovada reexportului în condițiile prevăzute în prezenta anexă sau a oricărei alte descărcări reglementare a carnetului ATA. Jurisprudență (1)

b) Dacă această dovadă nu este furnizată până la termenul stabilit, asociația garantă consemnează imediat aceste sume sau le varsă cu titlu provizoriu. Consemnarea și vărsământul devin definitive la expirarea unei perioade de 3 luni de la data consemnării sau a vărsământului. În cursul acestei ultime perioade asociația garantă poate încă, în vederea restituirii sumelor consemnate sau vărsate, să aducă dovezile prevăzute în alin. a) al prezentului paragraf. Jurisprudență (1)

c) Pentru părțile contractante ale căror legi și reglementări nu prevăd consemnarea sau vărsământul provizoriu al drepturilor și taxelor de import, plățile ce se vor efectua în condițiile prevăzute la alin. b) al prezentului paragraf sunt considerate ca definitive, dar valoarea lor este rambursată atunci când dovezile prevăzute la alin. a) al prezentului paragraf sunt furnizate în termen de 3 luni de la data plății. Jurisprudență (1)

2. Carnet CPD

a) Asociațiile garante beneficiază de o perioadă de un an de la data notificării nedescărcării carnetelor CPD pentru a face dovada reexportului mijloacelor de transport în condițiile prevăzute în prezenta anexă sau a oricărei alte descărcări reglementare a carnetului CPD. Totuși această perioadă nu poate intra în vigoare decât la data expirării carnetelor CPD. Dacă autoritățile vamale contestă valabilitatea dovezii furnizate, ele trebuie să informeze asociația garantă despre acest lucru în termen de maximum un an.

b) Dacă această dovadă nu este furnizată în termenul stabilit, asociația garantă va trebui să consemneze sau să verse cu titlu provizoriu, în termen de maximum 3 luni, drepturile și taxele de import datorate. Consemnarea sau vărsământul devine definitiv la expirarea termenului de un an de la data consemnării sau a vărsământului. În cursul acestei ultime perioade asociația garantă poate, în vederea restituirii sumelor consemnate sau vărsate, să furnizeze dovezile prevăzute la alin. a) al prezentului paragraf.

c) Pentru părțile contractante ale căror legi și reglementări nu prevăd consemnarea sau vărsământul provizoriu al drepturilor și taxelor de import, plățile care s-ar efectua în condițiile prevăzute la alin. b) al prezentului paragraf sunt considerate ca definitive, iar valoarea este rambursată atunci când dovezile prevăzute la alin. a) al prezentului paragraf sunt furnizate în termen de un an de la data plății.

ARTICOLUL 10

1. Dovada reexportului mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) importate cu un titlu de admitere temporară este furnizată de matca de reexport a acestui titlu, completată corespunzător și pe care autoritățile vamale din teritoriul de admitere temporară au aplicat ștampila. Jurisprudență (1)

2. Dacă reexportul nu a fost certificat conform paragrafului 1 al prezentului articol, autoritățile vamale din teritoriul de admitere temporară pot accepta ca dovadă a reexportului, chiar și după expirarea termenului de valabilitate a titlului de admitere temporară:

a) mențiunile făcute de autoritățile vamale ale unei alte părți contractante pe titlurile de admitere temporară, cu ocazia importului sau reimportului, ori un certificat emis de autoritățile respective pe baza mențiunilor făcute pe un volet detașat din carnet, cu ocazia importului sau reimportului pe teritoriul lor, cu condiția ca aceste mențiuni să se refere la un import sau reimport care trebuie dovedit că a avut loc după reexport; Jurisprudență (1)

b) orice altă dovadă care stabilește că mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) se află în afara teritoriului respectiv. Jurisprudență (1)

3. În cazul în care autoritățile vamale ale unei părți contractante renunță la obligația reexportului anumitor mărfuri (inclusiv al mijloacelor de transport) admise pe teritoriul lor cu un titlu de admitere temporară, asociația garantă nu este eliberată de obligațiile sale decât atunci când aceste autorități au certificat chiar pe titlul de admitere temporară că situația acestor mărfuri (inclusiv a mijloacelor de transport) a fost reglementată.

ARTICOLUL 11

În cazurile prevăzute la art. 10 paragraful 2 din prezenta anexă autoritățile vamale își rezervă dreptul de a percepe o taxă de regularizare.

CAPITOLUL VI Dispoziții diverse

ARTICOLUL 12

Vizarea titlurilor de admitere temporară folosite în condițiile prevăzute în prezenta anexă nu atrage plata vreunei remunerații pentru serviciile vamale, dacă această operațiune se efectuează la birourile vamale și în timpul programului normal de lucru.

ARTICOLUL 13 Jurisprudență (1)

În caz de distrugere, de pierdere sau de furt al unui titlu de admitere temporară pentru mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) ce se află pe teritoriul uneia dintre părțile contractante, autoritățile vamale ale acestei părți contractante acceptă, la cererea asociației emitente a acestui titlu și sub rezerva condițiilor pe care le-ar impune aceste autorități, un titlu înlocuitor a cărui valabilitate expiră la aceeași dată cu cea a titlului înlocuit.

ARTICOLUL 14 Jurisprudență (1)

1. Dacă se prevede ca operația de admitere temporară să depășească termenul de valabilitate a unui titlu de admitere temporară, titularul respectivului titlu nefiind în măsură să reexporte mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) în această perioadă, asociația emitentă a acestui titlu poate elibera un titlu înlocuitor. Acesta va fi supus controlului autorităților vamale ale părților contractante interesate. La acceptarea titlului înlocuitor autoritățile vamale interesate trec la descărcarea titlului înlocuit.

2. Valabilitatea carnetelor CPD nu poate fi prelungită decât o singură dată, pe o perioadă care nu depășește un an. După acest termen trebuie emis un nou carnet înlocuitor al precedentului, acceptat de autoritățile vamale.

ARTICOLUL 15

Dacă se aplică prevederile art. 7 paragraful 3 din prezenta convenție, autoritățile vamale notifică pe cât posibil asociației garante operațiunile de sechestrare, efectuate de ele sau la cererea lor, de mărfuri (inclusiv mijloace de transport) admise cu un titlu de admitere temporară garantat de această asociație și comunică măsurile pe care intenționează să le adopte.

ARTICOLUL 16

În caz de fraudă, de contravenție sau abuz, părțile contractante au dreptul, în pofida dispozițiilor prezentei anexe, să intenteze acțiuni împotriva persoanelor care folosesc un titlu de admitere temporară pentru recuperarea drepturilor și taxelor de import și a altor sume exigibile, și să ceară aplicarea sancțiunilor de care aceste persoane ar fi pasibile. În acest caz asociațiile trebuie să sprijine autoritățile vamale.

ARTICOLUL 17

Sunt admise cu scutire de la plata drepturilor și taxelor de import și nu sunt supuse nici unei prohibiții sau restricții de import titlurile de admitere temporară sau părți din aceste titluri, eliberate sau destinate să fie eliberate pe teritoriul de import al respectivelor titluri și care sunt expediate asociațiilor emitente printr-o asociație garantă, printr-o organizație internațională sau prin autoritățile vamale ale unei părți contractante. Aceleași facilități sunt acordate și la export.

ARTICOLUL 18

1. Fiecare parte contractantă are dreptul să formuleze o rezervă, în condițiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenție, în ceea ce privește acceptarea carnetelor ATA pentru traficul poștal.

2. Nici o altă rezervă la prezenta anexă nu este admisă.

ARTICOLUL 19

1. La intrarea în vigoare, prezenta anexă, conform dispozițiilor art. 27 din prezenta convenție, va abroga și va înlocui Convenția vamală privind carnetul ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, Bruxelles, 6 decembrie 1961, în relațiile dintre părțile contractante care au acceptat această anexă și care sunt părți contractante la respectiva convenție.

2. În pofida dispozițiilor paragrafului 1 al prezentului articol, carnetele ATA care au fost eliberate prin aplicarea Convenției vamale privind carnetul ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, 1961, înainte de intrarea în vigoare a prezentei anexe, vor fi acceptate până la încheierea operațiunilor pentru care au fost eliberate.

Apendicele nr. I*)
la Anexa A

*) Apendicele nr. I este reprodus în facsimil

MODEL DE CARNET ATA
Carnetul ATA este tipărit în limba franceză sau engleză și, dacă este necesar,
într-o a doua limbă
Dimensiunile carnetului ATA sunt 396 x 210 mm și cele ale voletelor 297 x 210 mm
Asociația emitentă
LANȚUL DE GARANȚIE INTERNAȚIONALĂ . . . . . . . . . B.I.C.C.
CARNETUL DE TRECERE PRIN VAMĂ PENTRU ADMITERE TEMPORARĂ
CONVENȚIA VAMALĂ PRIVIND CARNETUL ATA PENTRU ADMITEREA TEMPORARĂ A MĂRFURILOR
(A se citi nota de la pagina 3 a copertei înainte de completarea carnetului)
SE RESTITUIE BIROULUI EMITENT DUPĂ UTILIZARE
A. TITULAR ȘI ADRESĂ REZERVAT ASOCIAȚIEI EMITENTE
COPERTA
(a) CARNET ATA Nr.
─. . . . . . . . . . . . . . . . .─
─. . . . . . . . . . . . . . . . .─
B. REPREZENTAT DE* (b) ELIBERAT DE
C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR (c) VALABIL PÂNĂ LA
. . ./. . ./. . . . . . . . . .
Anul Luna Ziua (inclusiv)
Prezentul carnet este valabil în țările de mai jos, sub garanția următoarelor asociații:
Cu obligația pentru titular și pentru reprezentantul său de a se conforma legilor și celorlalte reglementări ale țării de plecare și ale țărilor de import
ATESTAREA AUTORITĂȚILOR VAMALE Semnătura delegatului și ștampila
asociației emitente
a) Mărcile de identificarea menționate în coloana 7 au fost aplicate în dreptul numărului (numerelor) de ordine următor(oare) din lista generală
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Verificat mărfurile* . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . /. . . .
Da [ ] Nu [ ] Locul și data emiterii (anul/luna/ziua)
c) Înregistrat sub numărul*/. . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . ./. . ./. . . . . . . . . . . . . x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Biroul vamal Locul Data (Anul/Luna/Ziua Semnătură Semnătura titularului
și ștampilă
* Dacă este cazul
Mărcile de identificare menționate în coloana 7 au fost aplicate în dreptul numărului (numerelor) de ordine următor(oare) din lista general
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biroul vamal Locul Data (anul/luna/ziua) Semnătură și ștampilă
Mărcile de identificare menționate în coloana 7 au fost aplicate în dreptul numărului (numerelor) de ordine următor(oare) din lista general
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biroul vamal Locul Data (anul/luna/ziua) Semnătură și ștampilă
LISTA GENERALĂ
Nr. crt. Denumirea comercială a mărfurilor și, după caz, mărcile și numerele Număr de bucăți Greutate sau volum Valoare* Țara** de origine Rezervat vămii
1 2 3 4 5 6 7
/
/
/
* Valoarea comercială în țara de emitere a carnetului și în moneda sa națională, numai dacă nu se specifică altfel
** Se indică țara de origine, dacă este alta decât țara emitentă a carnetului, utilizând codul internațional ISO al țărilor
MATCA DE EXPORT NR. . . . . . . . . . . . . CARNET ATA NR. . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Mărfurile enumerate din lista generală sub nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au fost exportate
2. Data limită pentru reimportul cu scutire de vamă* anul/luna/ziua . . . . /. . ./. . .
3. Alte mențiuni* 7.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 5. 6.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biroul vamal Locul Data (anul/luna/ziua) Semnătură și ștampilă
* Dacă este cazul
E X P O R T A. TITULAR ȘI ADRESĂ REZERVAT ASOCIAȚIEI EMITENTE
G. VOLET DE EXPORT Nr.
(a) CARNET ATA Nr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. REPREZENTAT DE* (b) ELIBERAT DE
C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR (c) VALABIL PÂNĂ LA
. . . . ./. . . . . . /. . . . . . . . . .
anul luna ziua (inclusiv)
D. MIJLOC DE TRANSPORT* REZERVAT VĂMII
H. VĂMUIT LA EXPORT
a) Mărfurile care fac obiectul declarației alăturate au fost exportate
E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL
(Număr, natura, mărci etc.)* b) Data limită pentru reimportul cu scutire de vamă:
F. DECLARAȚIE DE EXPORT TEMPORAR . . . . . . ./. . . . . . ./. . . . . . . .
anul luna ziua
Subsemnatul, deplin autorizat, c) Prezentul volet trebuie transmis
a) declar că export temporar al mărfurile enunțate în lista de pe verso și reluate în lista generală a mărfurilor sub nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . biroului vamal din*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Alte mențiuni*:
La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) mă angajez să reimport aceste mărfuri în termenul stabilit de biroul vamal sau să reglementez situația lor conform legilor Biroul vamal
. . . . ./. . . . /. . . . . . . . . . . . .
c) și reglementărilor țării de import certific ca sincere și complete informațiile de pe acest volet Data (anul/luna/ziua) Semnătura și ștampila
Locul . . . Data (anul/luna/ziua) . . /. . /. .
Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
* Dacă este cazul
LISTA GENERALĂ
Nr. crt. Denumirea comercială a mărfurilor și, după caz, mărcile și numerele Număr de bucăți Greutate sau volum Valoare* Țara** de origine Rezervat vămii
1 2 3 4 5 6 7
/
/
/
* Valoarea comercială în țara de emitere a carnetului și în moneda sa națională, numai dacă nu se specifică altfel
** Se indică țara de origine, dacă este alta decât țara emitentă a carnetului, utilizând codul internațional ISO al țărilor
MATCA DE IMPORT NR. . . . . . . . . . . . . CARNET ATA NR.
1. Mărfurile enumerate din lista generală sub nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au fost importate temporar
2. Data limită pentru reexport/prezentarea mărfurilor în vamă* anul/luna/ziua . . . . /. . ./. . .
3. Înregistrat sub nr.* 8.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Alte mențiuni*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 6. 7.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biroul vamal Locul Data (anul/luna/ziua) Semnătură și ștampilă
* Dacă este cazul
I M P O R T A. TITULAR ȘI ADRESĂ REZERVAT ASOCIAȚIEI EMITENTE
G. VOLET DE IMPORT Nr. . . . . . . . . . .
(a) CARNET ATA Nr.
B. REPREZENTAT DE* (b) ELIBERAT DE
C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR (c) VALABIL PÂNĂ LA
. . . . ./. . . . . . /. . . . . . . . . .
anul luna ziua (inclusiv)
D. MIJLOC DE TRANSPORT* REZERVAT VĂMII
H. VĂMUIT LA IMPORT
a) Mărfurile care fac obiectul declarației alăturate au fost exportate
E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL
(Număr, natura, mărci etc.)* b) Data limită pentru reexport/prezentarea mărfurilor în vamă:
. . . . . . ./. . . . . . ./. . . . . . . .
anul luna ziua
F. DECLARAȚIE DE IMPORT TEMPORAR
Subsemnatul, deplin autorizat, c) Înregistrat sub Nr.*:
a) declar că import temporar în condițiile prevăzute de legile și reglementările țării de import, mărfurile enumerate în lista de pe verso și reluate în lista generală a mărfurilor sub nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Alte mențiuni*:
La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biroul vamal
. . . . ./. . . . /. . . . . . . . . . . . .
b) declar că mărfurile sunt destinate a fi utilizate la: Data (anul/luna/ziua) Semnătura și ștampila
c) mă angajez să respect aceste legi și reglementări și să reexport aceste mărfuri în termenele fixate de biroul vamal sau să reglementez situația lor conform legilor și reglementărilor țării de import
Locul . . . Data (anul/luna/ziua) . . /. . /. .
Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
d) certific ca sincere și complete informațiile de pe acest volet
* Dacă este cazul
LISTA GENERALĂ
Nr. crt. Denumirea comercială a mărfurilor și, după caz, mărcile și numerele Număr de bucăți Greutate sau volum Valoare* Țara** de origine Rezervat vămii
1 2 3 4 5 6 7
/
/
/
* Valoarea comercială în țara de emitere a carnetului și în moneda sa națională, numai dacă nu se specifică altfel
** Se indică țara de origine, dacă este alta decât țara emitentă a carnetului, utilizând codul internațional ISO al țărilor
MATCA DE REEXPORT NR. . . . . . . . . . . . . CARNET ATA NR.
1. Mărfurile enumerate din lista generală sub nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . importate temporar cu voletul/voletele de import nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ale prezentului carnet au fost reexportate*
2. Măsurile luate pentru mărfurile prezentate dar neexportate* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Măsurile luate pentru mărfurile neprezentate și nedestinate unui reexport ulterior* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.
4. Înregistrate sub nr.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 6. 7.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biroul vamal Locul Data (anul/luna/ziua) Semnătură și ștampilă
* Dacă este cazul
R E E X P O R T A. TITULAR ȘI ADRESĂ REZERVAT ASOCIAȚIEI EMITENTE
G. VOLET DE REEXPORT Nr.
(a) CARNET ATA Nr.
B. REPREZENTAT DE* (b) ELIBERAT DE
C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR (c) VALABIL PÂNĂ LA
. . . . ./. . . . . . /. . . . . . . . . .
anul luna ziua (inclusiv)
D. MIJLOC DE TRANSPORT* REZERVAT VĂMII
H. VĂMUIT LA REEXPORT
E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL a) Mărfurile vizate la paragraful f. la
(Număr, natura, mărci etc.)* declarației anexate au fost reexportate
F. DECLARAȚIE DE REEXPORT b) Măsuri luate pentru mărfurile prezentate dar neexportate*
Subsemnatul, deplin autorizat,
a) declar că reexport mărfurile enumerate în lista ce figurează pe verso și reluate în lista generală a mărfurilor sub nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . care au fost importate temporar cu voletul(ele) de import nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al (ale) prezentului carnet . . . . . . . . c) Măsuri luate pentru mărfurile neprezentate și nedestinate unui reexport ulterior*
d) Înregistrat cu Nr.*:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Prezentul volet trebuie transmis biroului vamal din* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) declar că mărfurile prezentate și reluate sub nr. (numerele) următor(oare) nu sunt destinate reexportului . . . . . . f) Alte mențiuni*:
c) declar că mărfurile neprezentate și reluate sub nr. (numerele) următor(oare) nu vor fi reexportate ulterior . . . . . . La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biroul vamal
d) prezint în sprijinul declarațiilor mele următoarele documente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) certific ca sincere și complete informațiile de pe acest volet . . . . ./. . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data (anul/luna/ziua) Semnătura și ștampila
Locul . . . Data (anul/luna/ziua) . . /. . /. .
Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
* Dacă este cazul
LISTA GENERALĂ
Nr. crt. Denumirea comercială a mărfurilor și, după caz, mărcile și numerele Număr de bucăți Greutate sau volum Valoare* Țara** de origine Rezervat vămii
1 2 3 4 5 6 7
/
/
/
* Valoarea comercială în țara de emitere a carnetului și în moneda sa națională, numai dacă nu se specifică altfel
** Se indică țara de origine, dacă este alta decât țara emitentă a carnetului, utilizând codul internațional ISO al țărilor
MATCA DE TRANZIT NR. . . . . . . . . . . . . CARNET ATA NR.
Vămuire pentru tranzit
1. Mărfurile enumerate din lista generală sub nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au fost expediate în tranzit către biroul vamal din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Data limită pentru reexportul/prezentarea în vamă a mărfurilor* anul/luna/ziua . . . . /. . ./. . .
3. Înregistrat sub nr.* . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.
4. 5. 6. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătură și ștampilă
Biroul vamal Locul Data (anul/luna/ziua)
Certificat de descărcare al biroului vamal de destinație
1. Mărfurile vizate în paragraful 1 de mai sus au fost reexportate/prezentate*
2. Alte mențiuni* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
3. 4. 5. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătură și ștampilă
Biroul vamal Locul Data (anul/luna/ziua)
* Dacă este cazul
T R A N Z I T A. TITULAR ȘI ADRESĂ REZERVAT ASOCIAȚIEI EMITENTE
G. VOLET DE TRANZIT Nr. . . . . . . . .
(a) CARNET ATA Nr.
B. REPREZENTAT DE* (b) ELIBERAT DE
C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR* (c) VALABIL PÂNĂ LA
. . . . ./. . . . . . /. . . . . . . . . .
anul luna ziua (inclusiv)
D. MIJLOC DE TRANSPORT* REZERVAT VĂMII
H. VĂMUIRE PENTRU TRANZIT
a) Mărfurile care fac obiectul declarației anexate au fost vămuite pentru tranzit în biroul vamal din:
E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL
(Număr, natura, mărci etc.)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Data limită pentru reexport/prezentare mărfurilor în vamă:
anul/luna/ziua . . . . ./. . . . ./. . . . . .
F. DECLARAȚIE DE EXPEDIERE ÎN TRANZIT c) Înregistrat sub nr.*
Subsemnatul, deplin autorizat, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) declar că expediez la d) Sigilii vamale aplicate*:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în condițiile prevăzute de legile și reglementările țării de tranzit mărfurile enumerate în lista de pe verso și reluate în lista generală a mărfurilor sub nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Prezentul volet trebuie transmis biroului vamal din
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biroul vamal
. . . . ./. . . . /. . . . . . . . . . .
Data (anul/luna/ziua) Semnătura și ștampila
b) mă angajez să respect legile și reglementările țării de tranzit și să prezint aceste mărfuri, dacă este cazul, cu sigiliile intacte, ca și prezentul carnet la biroul vamal de destinație în termenul fixat de vamă. Certificat de descărcare al biroului de destinație
f) Mărfurile care fac obiectul declarației anexate au fost reexportate/prezentate*
g) Alte mențiuni*:
c) certific ca sincere și complete informațiile de pe acest volet la . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biroul vamal
. . . . ./. . . . /. . . . . . . . . . .
Data (anul/luna/ziua) Semnătura și ștampila
Locul . . . Data (anul/luna/ziua) . . /. . /. .
Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
* Dacă este cazul
LISTA GENERALĂ
Nr. crt. Denumirea comercială a mărfurilor și, după caz, mărcile și numerele Număr de bucăți Greutate sau volum Valoare* Țara** de origine Rezervat vămii
1 2 3 4 5 6 7
/
/
/
* Valoarea comercială în țara de emitere a carnetului și în moneda sa națională, numai dacă nu se specifică altfel
** Se indică țara de origine, dacă este alta decât țara emitentă a carnetului, utilizând codul internațional ISO al țărilor
MATCA DE TRANZIT NR. . . . . . . . . . . . . CARNET ATA NR.
Vămuire pentru tranzit
1. Mărfurile enumerate din lista generală sub nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au fost expediate în tranzit către biroul vamal din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Data limită pentru reexportul/prezentarea în vamă a mărfurilor* anul/luna/ziua . . /. . ./. . .
3. Înregistrat sub nr.* . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.
4. 5. 6. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătură și ștampilă
Biroul vamal Locul Data (anul/luna/ziua)
Certificat de descărcare al biroului vamal de destinație
1. Mărfurile vizate în paragraful 1de mai sus au fost reexportate/prezentate*
2. Alte mențiuni* . . . . . . . . . . . . . .
6.
3. 4. 5. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătură și ștampilă
Biroul vamal Locul Data (anul/luna/ziua)
* Dacă este cazul
T R A N Z I T A. TITULAR ȘI ADRESĂ REZERVAT ASOCIAȚIEI EMITENTE
G. VOLET DE TRANZIT Nr. . . . . . . . . . .
(a) CARNET ATA Nr.
B. REPREZENTAT DE* (b) ELIBERAT DE
C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR* (c) VALABIL PÂNĂ LA
. . . . ./. . . . . . /. . . . . . . . . .
anul luna ziua (inclusiv)
D. MIJLOC DE TRANSPORT* REZERVAT VĂMII
H. VĂMUIRE PENTRU TRANZIT
a) Mărfurile care fac obiectul declarației anexate au fost vămuite pentru tranzit în biroul vamal din:
E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL
(Număr, natura, mărci etc.)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Data limită pentru reexport/prezentare mărfurilor în vamă:
anul/luna/ziua . . . . ./. . . . ./. . . . . .
F. DECLARAȚIE DE EXPEDIERE ÎN TRANZIT c) Înregistrat sub nr.*
Subsemnatul, deplin autorizat, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) declar că expediez la d) Sigilii vamale aplicate*:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în condițiile prevăzute de legile și reglementările țării de tranzit mărfurile enumerate în lista de pe verso și reluate în lista generală a mărfurilor sub nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Prezentul volet trebuie transmis biroului vamal din
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La . . . . . . . . . . . . . .
Biroul vamal
. . . . ./. . . . /. . . . . . . . . . . . .
Data (anul/luna/ziua) Semnătura și ștampila
b) mă angajez să respect legile și reglementările țării de tranzit și să prezint aceste mărfuri, dacă este cazul, cu sigiliile intacte, ca și prezentul carnet la biroul vamal de destinație în termenul fixat de vamă. Certificat de descărcare al biroului de destinație
f) Mărfurile care fac obiectul declarației anexate au fost reexportate/prezentate*
g) Alte mențiuni*:
c) certific ca sincere și complete informațiile de pe acest volet La . . . . . . . . . . . . . . .
Biroul vamal
. . . . ./. . . . /. . . . . . . . . . . . .
Data (anul/luna/ziua) Semnătura și ștampila
Locul . . . Data (anul/luna/ziua) . . /. . /. .
Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
* Dacă este cazul
LISTA GENERALĂ
Nr. crt. Denumirea comercială a mărfurilor și, după caz, mărcile și numerele Număr de bucăți Greutate sau volum Valoare* Țara** de origine Rezervat vămii
1 2 3 4 5 6 7
/
/
/
* Valoarea comercială în țara de emitere a carnetului și în moneda sa națională, numai dacă nu se specifică altfel
** Se indică țara de origine, dacă este alta decât țara emitentă a carnetului, utilizând codul internațional ISO al țărilor
MATCA DE REIMPORT NR. . . . . . . . . . . . . CARNET ATA NR.
1. Mărfurile enumerate din lista generală sub nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exportate temporar cu voletul (voletele) nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ale prezentului carnet au fost reimportate
2. Alte mențiuni* 6.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. 4. 5.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biroul vamal Locul Data (anul/luna/ziua) Semnătura și ștampila
* Dacă este cazul
R E I M P O R T A. TITULAR ȘI ADRESĂ REZERVAT ASOCIAȚIEI EMITENTE
G. VOLET DE REIMPORT Nr. . . . . . . . .
(a) CARNET ATA Nr.
B. REPREZENTAT DE* (b) ELIBERAT DE
C. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR* (c) VALABIL PÂNĂ LA
. . . . ./. . . . . . /. . . . . . . . . .
anul luna ziua (inclusiv)
REZERVAT VĂMII
D. MIJLOC DE TRANSPORT*
H. VĂMUIT LA REIMPORT
E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL a) Mărfurile vizate la paragraful F a) și b) al declarației anexate au fost reimportate
(Număr, natura, mărci etc.)*
F. DECLARAȚIE DE IMPORT TEMPORAR b) Prezentul volet trebuie transmis biroului vamal din*
Subsemnatul, deplin autorizat,
a) declar că mărfurile enumerate în lista de pe verso și reluate în lista generală a mărfurilor sub nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
care au fost exportate temporar cu voletul (voletele) de export nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . solicit reimportul acestor mărfuri cu scutire de plata taxelor vamale c) Alte mențiuni*: La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) declar că aceste mărfuri nu au fost supuse nici unei prelucrări în străinătate, cu excepția celor enumerate la nr. (numerele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biroul vamal
c) declar că mărfurile enumerate la nr. (numerele) următor(oare) nu au fost reimportate* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data (anul/luna/ziua) Semnătura și ștampila
Locul . . . Data (anul/luna/ziua) . . /. . /. .
d) certific ca sincere și complete Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
informațiile de pe acest volet Semnătura x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
* Dacă este cazul
LISTA GENERALĂ
Nr. crt. Denumirea comercială a mărfurilor și, după caz, mărcile și numerele Număr de bucăți Greutate sau volum Valoare* Țara** de origine Rezervat vămii
1 2 3 4 5 6 7
/
/
/
* Valoarea comercială în țara de emitere a carnetului și în moneda sa națională, numai dacă nu se specifică altfel
** Se indică țara de origine, dacă este alta decât țara emitentă a carnetului, utilizând codul internațional ISO al țăril

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FOLOSIREA CARNETULUI ATA

1. Toate mărfurile plasate sub acoperirea carnetului trebuie să figureze în coloanele 1-6 din lista generală. Când spațiul rezervat acestei liste generale, pe verso-ul copertei, nu este suficient, se pot folosi foi suplimentare conform modelului oficial.

2. Pentru a marca sfârșitul listei generale, trebuie să se menționeze la urmă, în cifre și litere totalul coloanelor 3 și 5. Dacă lista generală conține mai multe pagini, numărul foilor suplimentare trebuie să fie indicat în cifre și litere în partea de jos de pe verso-ul copertei. Același procedeu trebuie folosit și pentru lista voletelor.

3. Fiecare marfă trebuie să fie numerotată cu un număr de ordine care trebuie înscris în coloana 1. Mărfurile care conțin părți separate (inclusiv părțile de schimb și accesoriile) pot fi numerotate cu un singur număr de ordine. În acest caz, trebuie să se precizeze în coloana 2 natura, valoarea și, dacă este necesar, greutatea fiecărei părți, în coloanele 4 și 5 urmând să figureze numai greutatea totală și valoarea totală.

4. La stabilirea listelor voletelor, trebuie folosite aceleași numere de ordine ca și cele din lista generală.

5. Pentru a facilita controlul vamal, este recomandat să se indice citeț, pe fiecare marfă (inclusiv părțile separate), numărul de ordine corespunzător.

6. Mărfurile de același fel pot fi grupate, cu condiția ca fiecăreia dintre ele să i se dea un număr de ordine. Dacă mărfurile grupate nu au aceeași valoare sau greutate, trebuie indicată, în coloana 2, valoarea, respectiv greutatea lor, dacă este cazul.

7. În cazul mărfurilor destinate unei expoziții, se recomandă importatorului, în propiul său interes, să indice în caseta C a voletului de import denumirea expoziției și locul unde are loc, precum și numele și adresa organizatorului.

8. Carnetul trebuie completat citeț și în așa fel încât înscrierile să nu poată fi șterse.

9. Toate mărfurile puse sub acoperirea carnetului trebuie să fie verificate și luate în evidență în țara de plecare și prezentate, în acest scop, împreună cu carnetul, autorităților vamale, cu excepția cazurilor în care această verificare nu este precizată în legislația vamală din țara respectivă.

10. Când carnetul este completat într-o altă limbă decât cea a țării de import, autoritățile vamale pot cere o traducere.

11. Titularul restituie asociației emitente carnetele expirate sau cele pe care nu intenționează să le mai folosească.

12. Orice numerotare trebuie să fie exprimată în cifre arabe.

13. În conformitate cu standardul ISO 8601, datele trebuie să apară în ordinea următoare: anul/luna/ziua.

14. Când se utilizează foile de tranzit de culoare albastră pentru operațiunea de tranzit, titularul este obligat să prezinte carnetul biroului vamal care plasează mărfurile în tranzit și, apoi, în cadrul timpului limită acordat pentru această operațiune, biroului numit "biroul de destinație" a tranzitului. Autoritatea vamală trebuie să ștampileze și să semneze voletele de tranzit și mătcile și să le dea cursul corespunzător.

CAMERA DE COMERȚ INTERNAȚIONAL
B.I.C.C. BIROUL INTERNAȚIONAL AL
CAMERELOR DE COMERȚ

Apendicele nr. II
la ANEXĂ*)

*) Apendicele nr. II este reprodus în facsimil.

MODEL DE CARNET CPD

Toate mențiunile tipărite pe carnetul de trecere prin vamă sunt
redactate în limbile franceză și engleză

Dimensiunile carnetului sunt de 21 x 29,7 cm

Asociația care eliberează carnetul trebuie să-și scrie numele pe
fiecare din volete și să menționeze, în continuare inițialele lanțului
de garanție internațională la care este afiliată

1. Titularul și adresa CPD NR. 1.
2. Valabil maximum un an, până la 2.
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inclusiv 3.
4. Eliberat de
Numele asociației emitente
Prezentul carnet rămâne valabil numai dacă, în această perioadă, titularul nu încetează să îndeplinească condițiile prevăzute de legile și regulamentele vamale din țara/teritoriul vamal vizitat. 4.
5. Valabilitate prelungită până la . . . . . . . . . . . . 5.
6. A.I. CARNET DE TRECERE PRIN VAMĂ 6.
7. T PENTRU VEHICULE CU MOTOR ȘI REMORCI 7.
8. Prezentul carnet este eliberat pentru vehicule înmatriculate în . . . . .
9. Prezentul carnet, emis conform dispozițiilor Convențiilor vamale privind importul temporar de vehicule particulare (1954) și de vehicule rutiere comerciale (1956), revizuite în 1992, poate fi utilizat în țările/teritoriile vamale ce figurează pe verso-ul coperții prezentului document, sub garanția asociațiilor autorizate indicate. 9.
10. Cade în sarcina titularului de a reexporta vehiculul în termenul de valabilitate acordat și de a se conforma legilor și regulamentelor vamale privind importul temporar al vehiculelor cu motor în țările/teritoriile vamale vizitate, cu garanția, în fiecare țară în care documentul este valabil, a asociației agreate afiliate la organizația internațională semnatară mai jos. 10.
LA EXPIRARE, CARNETUL TREBUIE SĂ FIE ÎNAPOIAT ASOCIAȚIEI EMITENTE
11. Eliberat la . . . . . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . .
12. Semnătura organizației internaționale Semnătura asociației emitente 12. Semnătura titularului 12.
FIA
Secretar General
FEDERAȚIA
INTERNAȚIONALĂ A
AUTOMOBILELOR
13. (*) Vezi verso 13.
4. DESCRIEREA VEHICULULUI
5. Înmatriculat în . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Anul de fabricație . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Greutate netă a vehiculului (kg) . . . . . . . .
8. Valoarea vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . Numai pentru uz oficial
9. Șasiu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Motor nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Nr. de cilindri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Cai putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Caroserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Tip (autoturism, camion) . . . . . . . . . . . . .
17. Culoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Garnituri interioare . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Număr de locuri sau încărcătura utilă . . . .
20. Echipament
Radio (marca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Cauciucuri de rezervă . . . . . . . . . . . . . . .
22. Alte particularități . . . . . . . . . . . . . . . .
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prelungirea valabilității

1. Intrare în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPD Valabil până la
2. a vehiculului descris în prezentul carnet
CARNET DE TRECERE
PRIN VAMĂ
3. Ieșirea din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a avut loc la . . . . . . . . . . . . . . . . . . prin biroul vamal din
4. a avut loc în data de . . . . . . . . . . . . . .
5. prin biroul vamal din
(2) 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ștampila Ștampila
MATCĂ
7. Semnătura agentului vamal . . . . . . . . . . . Semnătura agentului vamal . . . . . . . . . .
1. Titular (nume, adresă) CPD Valabil până la
CARNET DE TRECERE PRIN VAMĂ 2. Nr. inclusiv
3. Eliberat de
4. DESCRIEREA VEHICULULUI
5. Înregistrat în . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Anul de fabricație
7. Greutatea netă (kg.) . . . . . . . . . . . . . .
8. Valoarea vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) VOLET DE EXPORT 9. Șasiu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data ieșirii Biroul vamal de ieșire
10. Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Motor nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(FIA) 12. Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volet înregistrat sub nr. . . . . . . . . .
13. Nr. de cilindri . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Cai putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ștampila
VOLET DE IEȘIRE 15. Caroserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Tip (autoturism, camion) . . . . . . . . . . . .
17. Culoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura agentului vamal . . . . . . . . . .
18. Garnituri interioare . . . . . . . . . . . . . . A se înapoia biroului vamal de intrare . .
19. Nr. de locuri sau încărcătură utilă . . . .
20. Echipament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unde carnetul a fost înregistrat
Radio (marca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . .
21. Cauciucuri de rezervă . . . . . . . . . . . . . .
22. Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Titular (nume, adresă) CPD Valabil până la
CARNET DE TRECERE PRIN VAMĂ 2. Nr. inclusiv
3. Eliberat de
4. DESCRIEREA VEHICULULUI
5. Înregistrat în . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Anul de fabricație
7. Greutatea netă (kg.) . . . . . . . . . . . . . .
8. Valoarea vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) VOLET DE IMPORT 9. Șasiu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data intrării Biroul vamal de intrare
10. Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Motor nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(FIA) 12. Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volet înregistrat sub nr. . . . . . . . . .
13. Nr. de cilindri . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Cai putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ștampila
VOLET DE INTRARE 15. Caroserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Tip (autoturism, camion) . . . . . . . . . . . .
17. Culoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura agentului vamal . . . . . . . . . .
18. Garnituri interioare . . . . . . . . . . . . . .
19. Nr. de locuri sau încărcătură utilă . . . .
20. Echipament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radio (marca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.B. Biroul vamal de intrare trebuie să
21. Cauciucuri de rezervă . . . . . . . . . . . . . . completeze voletul de ieșire în spațiile
22. Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indicate mai sus
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Intrare în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a vehiculului descris în prezentul carnet
CPD Valabil până la
2.
CARNET DE TRECERE
PRIN VAMĂ
3. Ieșirea din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. a avut loc în data de . . . . . . . . . . . . . . a avut loc la . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. prin biroul vamal din prin biroul vamal din
(2) 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ștampila Ștampila
MATCĂ
7. Semnătura agentului vamal . . . . . . . . . . . Semnătura agentului vamal . . . . . . . . . .
1. Titular (nume, adresă) CPD Valabil până la
CARNET DE TRECERE PRIN VAMĂ 2. 3. 4. Nr. inclusiv
Eliberat de
DESCRIEREA VEHICULULUI
5. Înregistrat în . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Anul de fabricație
7. Greutatea netă (kg.) . . . . . . . . . . . . . .
8. Valoarea vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) VOLET DE EXPORT 9. Șasiu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data ieșirii Biroul vamal de ieșire
10. Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Motor nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(FIA) 12. Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volet înregistrat sub nr. . . . . . . . . .
13. Nr. de cilindri . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Cai putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ștampila
VOLET DE IEȘIRE 15. Caroserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Tip (autoturism, camion) . . . . . . . . . . . .
17. Culoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura agentului vamal . . . . . . . . . .
18. Garnituri interioare . . . . . . . . . . . . . . A se înapoia biroului vamal de intrare . .
19. Nr. de locuri sau încărcătură utilă . . . .
20. Echipament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unde carnetul a fost înregistrat
Radio (marca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . .
21. Cauciucuri de rezervă . . . . . . . . . . . . . .
22. Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Titular (nume, adresă) CPD Valabil până la
CARNET DE TRECERE PRIN VAMĂ 2. Nr. inclusiv
3. Eliberat de
4. DESCRIEREA VEHICULULUI
5. Înregistrat în . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Anul de fabricație
7. Greutatea netă (kg.) . . . . . . . . . . . . . .
8. Valoarea vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOLET DE IMPORT 9. Șasiu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data intrării Biroul vamal de intrare
10. Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Motor nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(FIA) 12. Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volet înregistrat sub nr. . . . . . . . . .
13. Nr. de cilindri . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Cai putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ștampila
VOLET DE INTRARE 15. Caroserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Tip (autoturism, camion) . . . . . . . . . . . .
17. Culoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura agentului vamal . . . . . . . . . .
18. Garnituri interioare . . . . . . . . . . . . . .
19. Nr. de locuri sau încărcătură utilă . . . .
20. Echipament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radio (marca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.B. Biroul vamal de intrare trebuie să
21. Cauciucuri de rezervă . . . . . . . . . . . . . . completeze voletul de ieșire în spațiile
22. Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indicate mai sus
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAT DE PREZENȚĂ

Numele țării ................................................................

Subsemnata autoritate .......................................................

certifică faptul că astăzi ............................ (se menționează data)

un vehicul a fost prezentat .................. (se menționează țara și locul)

de către ................................................... (nume și adresă)

S-a constatat că prezentul vehicul corespunde caracteristicilor de mai jos:

DESCRIEREA VEHICULULUI
Înmatriculat în ................. sub nr. .............................
Anul de fabricație .........................
Greutate netă a vehiculului (kg) ........... A.* Controlul s-a efectuat la
Valoarea vehiculului ....................... prezentarea carnetului de
Șasiu nr. .................................. trecere emis pentru
Marca ...................................... vehiculul descris alăturat.
Motor nr. .................................. CPD Nr. ......................
Marca ...................................... Emis de ......................
Nr. de cilindri ............................ B.* Nu a fost prezentat nici un
Cai putere ................................. titlu de import temporar
Caroserie ..................................
Tip (autoturism, camion) ...................
Culoare .................................... .............................
Garnituri interioare ....................... Data și locul semnării
Număr de locuri sau încărcătura utilă ...... .............................
Echipament Calitatea oficială a
Radio (marca) .............................. semnatarului (ilor)
Cauciucuri de rezervă ...................... .............................
Alte particularități ....................... ............................................ Semnătura(ile)

* Se folosește formularul A sau B, după caz.

IMPORTANT:

Carnetul de trecere prin vamă garantează plata drepturilor și taxelor de import în cazul în care un vehicul importat temporar nu a fost reexportat corespunzător.

Pentru ca un carnet să fie descărcat regulamentar, voletul de ieșire corespunzător carnetului de intrare pe care vama a aplicat o ștampilă la intrare trebuie ștampilat de vamă când vehiculul iese din țară.

Totuși se poate întâmpla ca un carnet să nu fie descărcat corespunzător. În acest caz, autoritățile vamale pot cere dovada de reexport al vehiculului, în lipsa căreia se cere plata drepturilor și taxelor de import.

Pentru a evita eventualele dificultăți în furnizarea dovezii de reexport, vă rugăm să solicitați vămii din țara emitentă a carnetului să aplice o ștampilă pe certificatul de prezență în cazul reîntoarcerii dv. în această țară. Acest certificat trebuie deci returnat, împreună cu carnetul clubului emitent, pentru ca acesta să vă descarce de răspundere.

Prezentul certificat trebuie completat fie de către o autoritate consulară din țara în care ar fi trebuit descărcat titlul de import temporar, fie de către o altă autoritate oficială (vamă, poliție, primărie, portărel, etc.) din țara în care vehiculul a fost prezentat.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Fiecare volet din prezentul carnet corespunde unei șederi temporare a vehiculului într-una din țările menționate, care nu a fost barată în lista țărilor ce figurează pe verso-ul coperții carnetului. Perioada de import temporar este fixată în conformitate cu legislația și regulamentele în țara vizitată.

2. La intrare, vama detașează și reține voletul de intrare, înscrie pe voletul de ieșire numele biroului vamal de intrare și numărul de înregistrare a carnetului; vama aplică ștampila oficială a biroului pe matcă (import) indicând numele biroului vamal de import, data intrării și semnătura agentului vamal. Titularul carnetului trebuie să verifice pe loc dacă toate intrările sunt înregistrate corespunzător și, dacă este cazul să le completeze sau să rectifice.

3. La ieșire, vama detașează și păstrează voletul de ieșire; ea trebuie să aplice ștampila oficială pe matcă (export), indicând numele biroului vamal de export, data ieșirii și semnătura agentului vamal. Titularul carnetului trebuie să verifice pe loc dacă toate ieșirile sunt înregistrate corespunzător și, dacă este cazul, să le completeze sau rectifice.

4. Certificatul de prezență ce figurează pe ultima pagină a carnetului trebuie folosit în conformitate cu instrucțiunile furnizate pe acest certificat sau cu acelea remise, în completare, de asociația emitentă.

5. Durata valabilității carnetului este de maximum 1 an. În cazul în care este necesar să se prelungească valabilitatea carnetului, trebuie înaintată o cerere în acest sens, adresată asociației din țara vizitat, sau, în lipsa acesteia, direct asociației emitente. În oricare din aceste situații, titularul trebuie să se asigure de respectarea condițiilor de import temporar.

6. Carnetul, proprietate a asociației emitente, trebuie returnat în toate cazurile, după regularizare, cel mai târziu la data expirării sale. Se recomandă titularilor să nu înstrăineze vehiculul (vânzare, distrugere) înainte de îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale stabilite pentru aceasta de asociația emitentă.

7. Orice modificare în carnet privind titularul (nume, adresă, etc.) sau vehiculul (schimbarea motorului, a culorii, etc.) trebuie să facă obiectul unei autorizații prealabile emise de asociația emitentă, sau prin intermediul asociației din țara vizitată. Aceste modificări trebuie aprobate de administrația vamală din țara vizitată.

8. Carnetul nu trebuie folosit în țara în care titularul este rezident. Vehiculul importat temporar sub acoperirea unui carnet nu trebuie împrumutat, închiriat, vândut sau abandonat fără acordul prealabil al administrației vamale din țara vizitată și de asociația emitentă.

9. În cazul în care un carnet se pierde sau distruge parțial sau total, când vehiculul se află în străinătate, sau în caz de furt sau abandon al vehiculului, titularul trebuie să informeze imediat asociația emitentă direct sau prin asociația din țara vizitată, și să urmeze instrucțiunile date.

Prezentul carnet a fost elaborat în baza prevederilor Convențiilor vamale referitoare la importul temporar al vehiculelor rutiere particulare (1954) și al vehiculelor rutiere comerciale (1956), revizuite în 1992, și poate fi utilizat

AFRICA

Benin: Automobile Club de France

Bophuthatswana: Automobile Association of South Africa

Botswana: Automobile Association of South Africa

Burkina Faso: Automobile Club de France

Birmania: The Royal Automobile Club of Great Britain

Camerun: Automobile Club de France

Republica Africa Centrală: Automobile Club de France

Ciad: Automobile Club de France

Ciskei: Automobile Association of South Africa

Comore: Automobile Club de France

Congo: Automobile Club de France

Egipt: Automobile & Touring Club d'Egypte

Gabon: Automobile Club de France

Guinea-Bissau: Automobile Club de France

Coasta de Fildeș: Automobile Club de France

Kenya: Automobile Association of Kenya

Lesotho: Automobile Association de South Africa

Libia: Automobile & Touring Club de Libye

Madagascar: Automobile Club de France

Malawi: Automobile Association of Zimbabwe

Mali: Automobile Club de France

Mauritania: Automobile Club de France

Namiba: Automobile Association of South Africa

Nigeria: Automobile Club de France

Senegal: Touring Club du Senegal

Somalia: The Royal Automobile Club of Great Britain

Republica Africa de Sud: Automobile Association of South Africa

Swaziland: Automobile Association of South Africa

Tanzania: The Royal Automobile Club of Great Britain

Togo: Automobile Club de France

Uganda: The Royal Automobile Club of Great Britain

Zair: Federation Automobile du Zaire

Zimbabwe: Automobile Association of Zimbabwe

AMERICA

Argentina: Automovil Club Argentino

Canada: Canadian Automobile Association

Chile: Automovil Club de Chile

Columbia: Touring y Automovil Club de Columbia

Costa Rica: Automovil - Touring Club de Costa Rica

Antilele Daneze: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Ecuador: Automovil Club del Ecuador (ANETA)

Mexic: Automovil Club de Mexico

Paraguay: Touring y Automovil Club Paraguayo

Peru: Touring y Automovil Club del Peru

Surinam: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Trinidad și Tobago: Trinidad & Tobago Automobile Association

Uruguay: Automovil Club del Uruguay

Venezuela: Touring y Automovil Club de Venezuela

ASIA ȘI ORIENTUL MIJLOCIU

Bahrain: Quatar Automobile and Touring Club

Bangladesh: Automobile Association of Bangladesh

India: Federation of Indian Automobile Associations

Indonezia: Ikatan Motor Indonesia

Iran: Touring and Automobile Club Islamic Republic of Iran

Irak: Iraq Automobile and Touring Association

Japonia: Japan Automobile Federation (JAF)

Iordania: Royal Automobile Club of Jordan

Kuweit: Kuwait Automobile and Touring Club

Liban: Automobile et Touring Club du Liban

Malaezia: Automobile Association of Malaysia

Oman: Oman Automobile Association

Pakistan: Automobile Association of Pakistan

Qatar: Quatar Automobile and Touring Club

Singapore: Automobile Association of Singapore

Sri Lanka: Automobile Association of Ceylon

Siria: Automobile Club de Syrie

Thailanda: Royal Automobile Association of Thailand

Emiratele Arabe Unite: Automobile & Touring Club for United Arab Emirates

EUROPA

Belgia*: Roya Automobile Club de Belgique

Danemarca*: Forenade Danske Motorejere

Finlanda*: Automobile and Touring Club of Finland (Autoliitto)

Gibraltar*: The Automobile Association (GB)

Grecia*: Automobile and Touring Club of Greece (ELPA)

Italia*: Automobile Club d'Italia

Luxemburg*: Automobile Club du Grand-Duche de Luxemburg

Malta*: The Royal Automobile Club (GB)

Monaco*: Automobile Club de France

Olanda*: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Portugalia*: Automovel Club de Portugal

Turcia*: Turkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK)

*) În aceste țări, carnetul este cerut numai pentru unele categorii de vehicule

OCEANIA

Australia: Australian Automobile Association

Noile Hebride: Automobile Club de France

Noua Zeelanda: New Zealand Automobile Association

ANEXA B.1

ANEXĂ
privind mărfurile destinate să fie prezentate sau utilizate la
expoziții, târguri, congrese sau manifestări similare

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, prin manifestare se înțelege:

1. expozițiile, târgurile, saloanele și manifestările similare ale comerțului, industriei, agriculturii și industriei meșteșugărești;

2. expozițiile sau manifestările organizate în principal în scop filantropic;

3. expozițiile sau manifestările organizate în principal în scop științific, tehnic, meșteșugăresc, artistic, educativ sau cultural, sportiv, religios ori cultural, pentru promovarea turismului sau în vederea promovării unei mai bune înțelegeri între popoare;

4. reuniunile reprezentanților organizațiilor sau grupărilor internaționale; sau

5. ceremoniile și manifestările cu caracter oficial sau comemorativ, cu excepția expozițiilor organizate cu titlu particular în magazine sau localuri comerciale în vederea vânzării de mărfuri străine.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

1. Beneficiază de regimul de admitere temporară conform art. 2 din prezenta convenție:

a) mărfurile destinate să fie expuse sau să facă obiectul unei demonstrații la o manifestare, inclusiv materialul prevăzut în anexele la Acordul pentru importul de obiecte cu caracter educativ, științific sau cultural, UNESCO, New York, 22 noiembrie 1950, și la protocolul la acesta de la Nairobi, 26 noiembrie 1976;

b) mărfurile destinate să fie utilizate la o manifestare în vederea prezentării produselor străine, ca de exemplu:

1) mărfurile necesare pentru efectuarea de demonstrații pentru mașinile sau aparatele străine expuse;

2) materialul de construcție și de decorare, inclusiv echipamentul electric, pentru standurile provizorii ale expozanților străini;

3) materialul publicitar și pentru demonstrații, destinat să fie în mod special utilizat cu titlu publicitar pentru mărfurile străine expuse, cum ar fi: înregistrările audio și video, filmele și diapozitivele, precum și aparatura necesară utilizării lor;

c) echipamentul, inclusiv instalațiile de tradus, aparatele de înregistrare audio și video, precum și filmele cu caracter educativ, științific sau cultural, destinate să fie utilizate la reuniuni, conferințe și congrese internaționale.

2. Pentru a putea beneficia de înlesnirile prevăzute în prezenta anexă:

a) numărul sau cantitatea fiecărui articol importat trebuie să fie rezonabilă, în funcție de destinația lor;

b) autoritățile vamale ale teritoriului de admitere temporară trebuie să se asigure că vor fi îndeplinite condițiile stabilite în prezenta convenție.

CAPITOLUL III Dispoziții diverse

ARTICOLUL 3

Atât timp cât mărfurile admise temporar beneficiază de înlesnirile prevăzute în prezenta convenție și cu excepția cazului în care legislația națională a teritoriului de admitere temporară permite acest lucru, acestea nu pot fi:

a) împrumutate, închiriate sau utilizate în schimbul unei retribuții; sau

b) transportate în afara locului manifestării.

ARTICOLUL 4

1. Termenul de reexport al mărfurilor importate în vederea prezentării sau utilizării la expoziții, târguri, congrese ori la manifestări similare este de cel puțin 6 luni de la data admiterii temporare.

2. În pofida dispozițiilor paragrafului 1 al prezentului articol, autoritățile vamale îi autorizează pe cei interesați să lase pe teritoriul de admitere temporară mărfurile destinate să fie prezentate sau utilizate la o manifestare ulterioară, cu condiția ca acestea să se conformeze dispozițiilor legilor și reglementărilor acestui teritoriu și ca mărfurile să fie reexportate în termen de un an de la data admiterii lor temporare.

ARTICOLUL 5

1. Prin aplicarea dispozițiilor art. 13 din prezenta convenție importul definitiv este acordat cu scutirea de la plata drepturilor și taxelor de import și fără aplicarea prohibițiilor sau restricțiilor la import următoarelor mărfuri:

a) mici mostre reprezentative pentru mărfurile străine expuse la o manifestare, inclusiv mostrele de produse alimentare și băuturile importate ca atare sau obținute în cadrul manifestării pe baza mărfurilor importate în vrac, cu condiția:

1) ca acestea să fie produse străine furnizate gratuit și care servesc numai distribuirii gratuite pentru public în cadrul unei manifestări, spre a fi utilizate sau consumate de către persoanele cărora le vor fi distribuite;

2) ca aceste produse să fie identificabile ca mostre cu caracter publicitar și care nu au decât o valoare unitară mică;

3) ca ele să nu se preteze comercializării și, dacă este cazul, să fie ambalate în cantități net mai mici decât cele conținute în cel mai mic ambalaj vândut cu amănuntul;

4) ca mostrele de produse alimentare și băuturi care nu sunt distribuite în ambalaje conform pct. 3) de mai sus să fie consumate în cadrul manifestării; și

5) ca autoritățile vamale din teritoriul de admitere temporară să considere rezonabile valoarea globală și cantitatea de mărfuri, având în vedere natura manifestării, numărul de vizitatori și importanța participării expozantului la manifestare;

b) mărfuri importate numai pentru demonstrații sau demonstrații de mașini și aparate străine, prezentate la manifestare și care sunt consumate sau distruse în timpul acestor demonstrații, cu condiția ca autoritățile vamale din teritoriul de admitere temporară să considere rezonabile valoarea globală și cantitatea de mărfuri, având în vedere natura manifestării, numărul de vizitatori și importanța participării expozantului la manifestare;

c) produse de valoare mică folosite pentru construirea, amenajarea și decorarea standurilor provizorii ale străinilor care expun în cadrul manifestării (vopsele, lacuri, tapete etc.), distruse datorită utilizării lor;

d) pliante, cataloage, prospecte, liste cu prețuri curente, afișe publicitare, calendare (ilustrate sau neilustrate) și fotografii neînrămate, destinate să fie în mod special utilizate în scop publicitar pentru mărfurile respective, cu condiția ca:

1) acestea să fie produse străine furnizate gratuit și destinate numai distribuirii gratuite la locul manifestării; și

2) autoritățile vamale din teritoriul de admitere temporară să considere rezonabile valoarea globală și cantitatea mărfurilor, având în vedere natura manifestării, numărul de vizitatori și importanța participării expozantului la manifestare;

e) dosare, registre, formulare și alte documente destinate să fie utilizate ca atare în timpul sau cu ocazia reuniunilor, conferințelor ori a congreselor internaționale.

2. Dispozițiile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplică băuturilor alcoolice, produselor din tutun și combustibililor.

ARTICOLUL 6

1. La import, ca și la reexport, verificarea și vămuirea mărfurilor care vor fi sau care au fost prezentate ori folosite la o manifestare sunt efectuate, în toate cazurile în care acest lucru este posibil și oportun, la locul acestei manifestări.

2. Fiecare parte contractantă se va strădui, în toate cazurile în care va aprecia că este util, ținând seama de importanța manifestării, să deschidă pe o perioadă rezonabilă un birou vamal la locul manifestării organizate pe teritoriul său.

ARTICOLUL 7

Produsele obținute întâmplător în timpul manifestării pe baza mărfurilor importate temporar, cu ocazia demonstrațiilor făcute pe mașinile sau aparatele expuse, sunt supuse dispozițiilor prezentei convenții.

ARTICOLUL 8

Fiecare parte contractantă are dreptul să formuleze o rezervă, în condițiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenție, cu privire la dispozițiile art. 5 paragraful 1 alin. a) din prezenta anexă.

ARTICOLUL 9

La intrarea în vigoare, prezenta anexă va abroga și va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenție, Convenția vamală privind înlesnirile acordate pentru importul mărfurilor destinate a fi prezentate sau utilizate la expoziții, târguri, congrese sau manifestări similare, Bruxelles, 8 iunie 1961, în relațiile între părțile contractante care au acceptat prezenta anexă și care sunt părți contractante la respectiva convenție.

ANEXA B.2

ANEXĂ
privind echipamentul profesional

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, prin echipament profesional se înțelege:

1. echipamentul de presă, radiodifuziune și televiziune, necesar reprezentanților presei, radiodifuziunii sau ai televiziunii care se deplasează pe teritoriul unei țări în vederea realizării reportajelor, înregistrărilor ori emisiunilor din cadrul programelor stabilite. O listă exemplificativă cuprinzând acest echipament figurează în apendicele nr. I la prezenta anexă;

2. echipamentul cinematografic necesar unei persoane care se deplasează pe teritoriul unei alte țări în vederea realizării unuia sau mai multor filme specificate. O listă exemplificativă cuprinzând acest echipament figurează în apendicele nr. II la prezenta anexă;

3. orice alt material necesar exercitării meseriei sau profesiunii unei persoane care se deplasează pe teritoriul unei alte țări pentru a îndeplini o activitate bine determinată. Este exclus echipamentul care trebuie să fie utilizat pentru fabricație industrială, condiționarea de mărfuri sau, dacă nu este vorba de utilaj manual, pentru exploatarea resurselor naturale, pentru construirea, repararea ori întreținerea de imobile, pentru executarea de lucrări de terasament sau de lucrări similare. O listă exemplificativă cuprinzând acest echipament figurează în apendicele nr. III la prezenta anexă;

4. aparatele auxiliare ale echipamentelor menționate la pct. 1, 2 și 3 ale prezentului articol și accesoriile care se referă la acestea.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

Beneficiază de admitere temporară conform art. 2 din prezenta convenție:

a) echipamentul profesional;

b) piesele componente importate în vederea reparării unui echipament profesional aflat în admitere temporară conform pct. a) al prezentului articol.

CAPITOLUL III Dispoziții diverse

ARTICOLUL 3

1. Pentru a beneficia de înlesnirile acordate de prezenta anexă echipamentul profesional trebuie:

a) să aparțină unei persoane stabilite sau rezidente în afara teritoriului de admitere temporară;

b) să fie importat de către o persoană stabilită sau rezidentă în afara teritoriului de admitere temporară;

c) să fie utilizat în exclusivitate de persoana care se deplasează pe teritoriul de admitere temporară sau sub propria sa supraveghere.

2. Prevederile paragrafului 1 c) al prezentului articol nu se aplică echipamentului importat în vederea realizării unui film, unui program de televiziune sau a unei lucrări audiovizuale, în executarea unui contract de coproducție la care o persoană stabilită pe teritoriul de admitere temporară ar fi parte și care este aprobat de autoritățile competente din acest teritoriu în cadrul unui acord interguvernamental de coproducție.

3. Echipamentul cinematografic, de presă, de radiodifuziune și de televiziune nu trebuie să facă obiectul unui contract de închiriere sau al unui contract similar la care o persoană stabilită pe teritoriul de admitere temporară ar fi parte, această condiție neaplicându-se în cazul realizării de programe comune de radiodifuziune sau de televiziune.

ARTICOLUL 4

1. Admiterea temporară a echipamentelor de producție și pentru transmisia reportajelor radiodifuzate sau televizate și a vehiculelor special adaptate pentru a fi utilizate la reportaje radiodifuzate sau televizate și echipamentele acestora, importate de organismele publice ori particulare agreate în acest scop de autoritățile vamale din teritoriul de admitere temporară, este acordată fără a se cere vreun document vamal și fără constituirea de garanție.

2. Autoritățile vamale pot cere prezentarea unei liste sau a unui inventar amănunțit al echipamentului menționat la paragraful 1 al prezentului articol, însoțit de un angajament scris de reexport.

ARTICOLUL 5

Termenul de reexport al materialului profesional este de 12 luni de la data admiterii temporare. Totuși, pentru vehicule termenul de reexport poate fi fixat ținându-se seamă de motivul și de durata previzibilă a șederii pe teritoriul de admitere temporară.

ARTICOLUL 6

Fiecare parte contractantă are dreptul de a refuza sau de a retrage regimul de admitere temporară pentru vehiculele menționate în apendicele nr. I-III la prezenta anexă, care, chiar și ocazional, transportă persoane contra cost sau mărfuri pe teritoriul său pentru a le debarca ori descărca într-un loc situat pe același teritoriu.

ARTICOLUL 7

Apendicele la prezenta anexă fac parte integrantă din aceasta.

ARTICOLUL 8

La intrarea în vigoare, prezenta anexă va abroga și va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenție, Convenția vamală privind importul temporar de material profesional, Bruxelles, 8 iunie 1961, în relațiile dintre părțile contractante care au acceptat prezenta anexă și care sunt părți contractante la respectiva convenție.

Apendicele nr. I

Echipament pentru presă, radiodifuziune și televiziune

Listă exemplificativă

A. Echipament de presă, cum ar fi:

- calculatoare personale;

- telefax;

- mașini de scris;

- camere de toate tipurile (de filmat și electronice);

- aparate de transmitere, de înregistrare și de redare a sunetului sau a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj sunet, difuzoare);

- suporturi pentru sunet sau imagine, neînregistrate ori înregistrate;

- instrumente și aparate de măsură și control (oscilografe, sisteme de control pentru magnetofoane și magnetoscoape, multimetre, cutii și truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.);

- echipamente de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri);

- accesorii (casete, fotometre, obiective foto, acumulatoare, curele de transmisie, încărcătoare de baterii, monitoare).

B. Echipament de radiodifuziune, cum ar fi:

- echipament pentru telecomunicații, ca de exemplu emițătoare-receptoare sau transmițătoare terminale racordabile la rețea ori cablu, legături prin satelit;

- echipament de producere a radiofrecvenței (aparate de captare a sunetului, de înregistrare sau de reproducere);

- instrumente și aparate de măsură și control (oscilografe, sisteme de control pentru magnetofoane și magnetoscoape, multimetre, cutii și truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.);

- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de mixaj, benzi magnetice pentru sunet, grupuri electrogene, transformatoare, baterii și acumulatoare, încărcătoare de baterii, aparate de încălzit, de condiționat aerul și de ventilație etc.);

- suporturi pentru sunet neînregistrate sau înregistrate.

C. Echipament de televiziune, cum ar fi:

- camere de televiziune;

- telecinema;

- instrumente și aparate de măsură și de control;

- aparate de transmisie și retransmisie;

- aparate de comunicații;

- aparate de înregistrare sau de redare a sunetului ori a imaginii (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, difuzoare);

- echipament de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri);

- echipament de montaj;

- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, obiective, fotometre, trepieduri, încărcătoare de baterii, casete, grupuri electrogene, transformatoare, baterii și acumulatoare, aparate de încălzit, de condiționat aerul și de ventilație etc.);

- suporturi pentru sunet sau imagine, neînregistrate ori înregistrate (generice, semnale de apel prin stație, pasaje muzicale etc.);

- "film rushes";

- instrumente muzicale, costume, decoruri și alte accesorii de teatru, estrade, produse pentru machiaj, uscătoare de păr.

D. Vehicule concepute sau adaptate special pentru a fi utilizate în scopurile enumerate mai jos, cum ar fi:

- transmisia TV;

- accesorii TV;

- înregistrarea semnalelor video;

- înregistrarea și redarea sunetului;

- efecte de redare cu încetinitorul;

- iluminat.

Apendicele nr. II

Echipament cinematografic

Listă exemplificativă

A. Echipament, cum ar fi:

- camere diverse (de film și electronice);

- instrumente și aparate de măsură și control (oscilografe, sisteme de control al magnetofoanelor, multimetre, cutii și truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.);

- camere "dollies" și macarale cinematografice;

- echipament de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri);

- echipament pentru montaj;

- aparate de înregistrare și redare a sunetului sau a imaginii (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, difuzoare);

- suporturi pentru sunet sau imagine, neînregistrate sau înregistrate (generice, semnale de apel prin stație, intercalări pasaje muzicate etc.);

- "film rushes";

- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de mixaj, benzi magnetice, grupuri electrogene, transformatoare, baterii și acumulatori, încărcătoare de baterii, aparate de încălzit, de condiționat aerul și pentru ventilație etc.);

- instrumente muzicale, costume, decoruri și alte accesorii teatrale, estrade, produse de machiaj, uscătoare de păr.

B. Vehicule concepute sau adaptate special pentru a fi utilizate în scopurile enumerate mai sus.

Apendicele nr. III

Alte echipamente

Listă exemplificativă

A. Echipament pentru montare, testare, verificare, control, întreținere sau reparare a mașinilor, instalațiilor, mijloacelor de transport etc., cum ar fi:

- scule;

- echipamente și aparate de măsură, de verificare sau de control (pentru temperatură, presiune, distanță, înălțime, suprafață, viteză etc.), inclusiv aparatură pentru rețele electrice (voltmetre, ampermetre, cabluri de măsură, comparatoare, transformatoare, înregistratoare etc.) și cutii;

- aparate și echipamente pentru fotografierea mașinilor și instalațiilor în timpul și după montare;

- aparate pentru controlul tehnic al navelor.

B. Echipament necesar oamenilor de afaceri, experților în organizarea științifică sau tehnică a muncii, în productivitatea muncii, în contabilitate, precum și altor persoane având profesii similare, cum ar fi:

- calculatoare personale;

- mașini de scris;

- aparate de transmitere, înregistrare sau redare a sunetului ori a imaginii;

- instrumente și aparate de calcul.

C. Echipamentul necesar specialiștilor care se ocupă cu măsurători topografice, prospecțiuni geofizice, cum ar fi:

- aparate și instrumente de măsură;

- echipament de foraj;

- aparate de transmisie și comunicație.

D. Echipament necesar specialiștilor în combaterea poluării

E. Instrumente și aparate necesare medicilor, chirurgilor, veterinarilor, moașelor și persoanelor care exercită profesii similare.

F. Echipament necesar arheologilor, paleontologilor, geografilor, zoologilor etc.

G. Echipament necesar artiștilor, companiilor teatrale și orchestrelor, inclusiv toate articolele necesare reprezentațiilor, instrumente muzicale, decoruri și costume etc.

H. Echipamente necesare conferențiarilor în vederea ilustrării expunerilor

I. Echipament foto folosit în timpul călătoriilor (aparate foto diverse, casete, pozometre, obiective foto, trepieduri, acumulatori, curele de transmisie, încărcătoare pentru baterii, monitoare, echipament de iluminat, articole de modă și accesorii pentru manechine etc.)

J. Vehicule concepute sau adaptate special scopurilor specificate mai sus, cum ar fi: posturi ambulante de control, mașini-atelier, vehicule laborator etc.

ANEXA B.3

ANEXĂ
privind containerele, paletele, ambalajele, mostrele și alte
mărfuri importate în cadrul unei operațiuni comerciale

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, se înțelege prin:

a) mărfuri importate în cadrul unei operațiuni comerciale - containerele, paletele, ambalajele, mostrele, filmele publicitare, precum și mărfurile de orice natură importate în cadrul unei operațiuni comerciale, fără ca importul lor să constituie în sine o operațiune comercială;

b) ambalaj - toate articolele și materialele ce servesc sau sunt destinate să servească, în stadiul în care sunt importate, ambalării, protejării sau separării mărfurilor, cu excepția materialelor (paie, hârtie, fibre de sticlă, talaș etc.) importate în vrac. Sunt excluse, de asemenea, containerele și paletele, astfel cum sunt descrise la pct. c) și d) ale prezentului articol;

c) container - un utilaj de transport (cadru, cisternă amovibilă sau alt utilaj analog):

1) constituind un compartiment, complet sau parțial închis, destinat să conțină mărfuri;

2) având un caracter permanent și fiind astfel destul de rezistent pentru a permite folosirea sa repetată;

3) special conceput pentru a înlesni transportul de mărfuri, fără reîncărcarea intermediară, prin unul sau mai multe mijloace de transport;

4) conceput astfel încât să fie ușor de manipulat, mai ales în timpul transbordării dintr-un mijloc de transport în altul;

5) conceput astfel încât să fie umplut sau golit cu ușurință; și

6) având un volum interior de cel puțin un metru cub.

Termenul container cuprinde accesoriile și echipamentele containerului conform categoriei sale, cu condiția ca acestea să fie transportate cu containerul. Termenul container nu cuprinde vehiculele, accesoriile sau piesele de schimb ale vehiculelor, ambalajele sau paletele. Caroseriile amovibile sunt asimilate containerelor;

d) paletă - un dispozitiv pe planșeul căruia se poate grupa o anumită cantitate de mărfuri pentru constituirea unei unități de încărcare în vederea transportării, manipulării ei sau a stivuirii cu utilaje mecanice. Acest dispozitiv este format fie din două planșee unite între ele, fie dintr-un planșeu montat pe picioare; înălțimea sa totală este cât mai mică posibil, permițând manipularea cu cărucioare elevatoare cu furcă sau transpalete; dispozitivul poate sau nu să fie dotat cu o suprastructură;

e) mostră - articolele care sunt reprezentative pentru o anumită categorie de mărfuri deja produse sau care constituie modele pentru mărfurile ce vor fi fabricate, cu excepția articolelor identice introduse de aceeași persoană sau expediate aceluiași destinatar în asemenea cantități încât, luate în ansamblu, ele nu mai constituie mostre conform normelor comerciale;

f) film publicitar - suporturile de imagine înregistrate cu sau fără sonor, care reproduc în general imagini privind natura, funcționarea produselor sau a materialelor puse în vânzare ori închiriate de o persoană stabilită sau rezidentă în afara teritoriului de admitere temporară, cu condiția să fie prezentate unor eventuali clienți și nu în săli publice, să fie importate într-un colet care să nu conțină mai mult de o copie a fiecărui film și să nu facă parte dintr-un lot mai mare de filme;

g) trafic intern - transportul mărfurilor încărcate în interiorul teritoriului vamal al unei părți contractante pentru a fi descărcate în interiorul teritoriului vamal al aceleiași părți contractante.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

Beneficiază de admitere temporară, conform art. 2 din prezenta convenție, următoarele mărfuri importate în cadrul unei operațiuni comerciale:

a) ambalajele care sunt fie importate pline pentru a fi reexportate goale sau pline, fie goale pentru a fi reexportate pline;

b) containerele încărcate sau nu cu mărfuri, precum și accesoriile și echipamentele containerelor admise temporar, care sunt fie importate cu un container pentru a fi reexportate izolat sau cu un alt container, fie izolat pentru a fi reexportate cu un container;

c) piesele de schimb importate în vederea reparării containerelor aflate în regim de admitere temporară conform pct. b) al prezentului articol;

d) paletele;

e) mostrele;

f) filmele publicitare;

g) orice altă marfă importată în unul dintre scopurile enunțate în apendicele nr. I la prezenta anexă, în cadrul unei operațiuni comerciale, dar al cărei import nu constituie în sine o operațiune comercială.

ARTICOLUL 3

Dispozițiile prezentei anexe nu afectează legislațiile vamale ale părților contractante, aplicabile la importul de mărfuri transportate în containere sau ambalaje ori pe palete.

ARTICOLUL 4

1. Pentru a putea beneficia de facilitățile acordate de prezenta anexă:

a) ambalajele trebuie să fie reexportate numai de beneficiarul admiterii temporare; ele nu pot, nici măcar ocazional, să fie folosite în traficul intern;

b) containerele trebuie să fie marcate astfel cum se indică în apendicele nr. II la prezenta anexă; ele pot fi utilizate în trafic intern, dar în acest caz fiecare parte contractantă are dreptul să impună următoarele condiții:

- traseul containerului va fi cât mai direct sau cât mai apropiat de locul unde mărfurile de exportat trebuie să fie încărcate sau din care containerul trebuie să fie reexportat gol;

- containerul nu va fi utilizat decât o singură dată în trafic intern înaintea reexportării sale;

c) paletele sau un număr egal de palete de același tip și de valoare aproape egală trebuie să fi fost exportate în prealabil sau să fie exportate ori reexportate ulterior;

d) mostrele și filmele publicitare trebuie să aparțină unei persoane stabilite sau care locuiește în afara teritoriului de admitere temporară ori să fie importate cu scopul unic de a fi prezentate sau de a face obiectul unei demonstrații pe teritoriul de admitere temporară, în vederea căutării unor comenzi de mărfuri care vor fi importate chiar în acest teritoriu. Ele nu trebuie să fie vândute, folosite sau închiriate decât pentru demonstrații și nici nu pot fi închiriate sau utilizate contra cost pe perioada în care se află pe teritoriul de admitere temporară;

e) folosirea mărfurilor menționate la pct. 1 și 2 din apendicele nr. I la prezenta anexă nu trebuie să constituie o activitate lucrativă.

2. Fiecare parte contractantă are dreptul de a nu acorda regimul de admitere temporară containerelor, paletelor sau ambalajelor care au făcut obiectul unei cumpărări, unei închirieri-vânzări, unui împrumut sau unui contract similar încheiat de către o persoană stabilită sau rezidentă pe teritoriul său.

ARTICOLUL 5

1. Regimul de admitere temporară a containerelor, paletelor și ambalajelor este acordat fără să se ceară un document vamal și fără constituirea unei garanții.

2. În locul unui document vamal și al unei garanții pentru containere, beneficiarul regimului de admitere temporară poate fi obligat să se angajeze în scris:

a) să furnizeze autorităților vamale, la cererea lor, informații amănunțite privind mișcările fiecărui container aflat în admitere temporară, inclusiv datele și locurile de intrare pe teritoriul admiterii temporare și de ieșire din teritoriul respectiv, sau o listă a containerelor, însoțită de un angajament de reexport;

b) să achite drepturile și taxele la import, care ar putea fi cerute în cazul în care condițiile de admitere temporară nu ar fi îndeplinite.

3. În locul unui document vamal și al unei garanții pentru palete și ambalaje, beneficiarul regimului de admitere temporară poate fi obligat să prezinte autorităților vamale angajamentul scris de a le reexporta.

4. Persoanele care folosesc în mod regulat regimul de admitere temporară sunt autorizate să prezinte un angajament global.

ARTICOLUL 6

Termenul de reexport al mărfurilor importate în cadrul unei operațiuni comerciale este de cel puțin 6 luni de la data admiterii temporare.

ARTICOLUL 7

Fiecare parte contractantă are dreptul de a formula o rezervă în condițiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenție cu privire la:

a) maximum 3 grupe de mărfuri dintre cele menționate la art. 2;

b) prevederile art. 5 paragraful 1 din prezenta anexă.

ARTICOLUL 8

Apendicele la prezenta anexă fac parte integrantă din aceasta.

ARTICOLUL 9

La intrarea în vigoare, prezenta anexă va abroga și va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenție, convențiile și dispozițiile de mai jos:

- Convenția europeană referitoare la regimul vamal al paletelor utilizate în transporturile internaționale, Geneva, 9 decembrie 1960;

- Convenția vamală privind importul temporar al ambalajelor, Bruxelles, 6 octombrie 1960;

- art. 2-11 și anexele 1 (paragrafele 1 și 2), 2 și 3 la Convenția vamală privind containerele, Geneva, 2 decembrie 1972;

- art. 3, 5 și 6 (1.b și 2) din Convenția internațională pentru facilitarea importului de mostre comerciale și de material publicitar, Geneva, 7 noiembrie 1952,

în relațiile dintre părțile contractante care au acceptat prezenta anexă și care sunt părți contractante la respectivele convenții.

Apendicele nr. I

Lista mărfurilor prevăzute la art. 2 g)

1. Mărfuri importate pentru testare, verificare, experimentări sau demonstrații

2. Mărfuri folosite la testări, verificări, experimente sau demonstrații

3. Filme cinematografice imprimate și developate, pozitive și alte suporturi de imagine înregistrate, destinate să fie vizionate înaintea utilizării lor comerciale

4. Filme, benzi magnetice, filme magnetizate și alte suporturi de sunet și imagine, destinate sonorizării, dublării sau reproducerii

5. Suporturi de imagini înregistrate, trimise gratuit pentru a fi utilizate în prelucrarea datelor

6. Articole (inclusiv vehicule) care, prin natura lor, nu pot fi utilizate decât pentru a face reclamă unor articole specifice sau publicitate cu un scop bine determinat.

Apendicele nr. II

Dispoziții privind marcarea containerelor

1. Pe containere trebuie să fie marcate durabil și în locuri corespunzătoare și vizibile următoarele date:

a) identificarea proprietarului sau a utilizatorului principal;

b) mărcile și numerele de identificare ale containerului, adoptate de proprietar sau de utilizator; și

c) țara căreia îi aparține containerul, inclusiv echipamentul fixat permanent pe acesta.

2. Țara căreia îi aparține containerul poate fi indicată pe acesta fie cu denumirea completă, fie prin codul de țară ISO alfa-2 prevăzut în standardul internațional ISO 3166, fie printr-un semn distinctiv folosit pentru a indica țara de înmatriculare a vehiculelor cu motor în circulația rutieră internațională. Fiecare țară dispune scrierea pe container a numelui sau emblemei sale, în funcție de prevederile legislației naționale. Identitatea proprietarului sau a utilizatorului poate fi indicată fie prin înscrierea numelui, fie printr-un simbol stabilit, cu excepția simbolurilor cum ar fi stemele sau steagurile.

3. Pentru ca mărcile și numerele de identificare de pe containere să fi considerate ca marcate durabil atunci când se folosește o fâșie de material plastic, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

a) se va folosi un adeziv de calitate. Pelicula, o dată aplicată, va trebui să prezinte o rezistență la tracțiune mai mică decât cea a adezivului, astfel încât orice încercare de dezlipire să ducă la distrugerea sa. Folosirea peliculelor turnate îndeplinește aceste cerințe. Nu vor fi folosite peliculele aplicate prin presare;

b) în cazul în care mărcile și numerele de identificare trebuie schimbate, pelicula ce urmează să fie înlocuită trebuie înlăturată total înainte de aplicarea unei noi pelicule. Nu este permisă aplicarea unei noi pelicule peste o peliculă deja existentă.

4. Mențiunile privind utilizarea peliculelor din plastic pentru marcarea containerelor, prevăzute în paragraful 3 din acest apendice, nu exclud posibilitatea folosirii altor metode rezistente de marcaj.

ANEXA B.4

ANEXĂ
privind mărfurile importate în cadrul unei operațiuni de producție

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, prin mărfuri importate în cadrul unei operațiuni de producție se înțelege:

1.

a) matrițe, clișee, mulaje, desene, proiecte, modele și alte obiecte similare;

b) instrumente de măsură, control, verificare și alte obiecte similare;

c) unelte și instrumente speciale, care sunt importate pentru a fi utilizate în timpul unui proces de fabricație; și

2. mijloacele de producție înlocuitoare - instrumentele, aparatele și mașinile care, în așteptarea livrării sau reparării de mărfuri similare, sunt puse, după caz, la dispoziția unui client de către un furnizor sau reparator.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

Beneficiază de regimul de admitere temporară, conform art. 2 din prezenta convenție, mărfurile importate în cadrul unei operațiuni de producție.

CAPITOLUL III Dispoziții diverse

ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de înlesnirile acordate de prezenta anexă:

a) mărfurile importate în cadrul unei operațiuni de producție trebuie să aparțină unei persoane stabilite în afara teritoriului de admitere temporară și să fie destinate unei persoane stabilite în acest teritoriu;

b) toată sau o parte din producția (conform prevederilor din legislația națională) rezultând din utilizarea mărfurilor importate în cadrul unei operațiuni de producție, conform art. 1 paragraful 1 din prezenta anexă, trebuie să fie exportată din teritoriul de admitere temporară;

c) mijloacele de producție înlocuitoare trebuie să fie puse în mod provizoriu și gratuit la dispoziția unei persoane stabilite pe teritoriul de admitere temporară, prin sau la inițiativa furnizorului mijloacelor de producție a căror livrare este întârziată sau care trebuie să fie reparate.

ARTICOLUL 4

1. Termenul de reexport al mărfurilor menționate la art. 1 paragraful 1 din prezenta anexă este de cel puțin 12 luni de la data admiterii temporare.

2. Termenul de reexport al mijloacelor de producție înlocuitoare este de cel puțin 6 luni de la data admiterii temporare.

ANEXA B.5

ANEXĂ
privind mărfurile importate în scop educativ, științific sau cultural

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, se înțelege prin:

a) mărfuri importate în scop educativ, științific sau cultural - materialul științific și pedagogic, materialul de bunăstare destinat navigatorilor maritimi, precum și orice altă marfă importată în cadrul unei activități educative, științifice sau culturale;

b) la alin. a) de mai sus:

(i) prin material științific și pedagogic - orice modele, instrumente, aparate, mașini și accesoriile lor utilizate în cercetarea științifică și în învățământ sau în pregătirea profesională;

(ii) prin material de bunăstare destinat navigatorilor maritimi - materialul destinat activităților cu caracter cultural, educativ, recreativ, religios sau sportiv al persoanelor care au sarcini legate de funcționarea sau service-ul pe mare al unei nave străine angajate în traficul maritim internațional.

Liste exemplificative ale materialului pedagogic, ale materialului de bunăstare destinat navigatorilor maritimi și ale oricăror altor mărfuri importate în cadrul unei activități educative, științifice sau culturale figurează în apendicele nr. I-III la prezenta anexă.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

De admitere temporară beneficiază, conform art. 2 din prezenta convenție:

a) mărfurile importate exclusiv în scop educativ, științific sau cultural;

b) piese de schimb ce se referă la materialul științific și pedagogic aflat în regim de admitere temporară conform alin. a) de mai sus, precum și uneltele special concepute pentru întreținerea, controlul, calibrarea sau repararea respectivului echipament.

CAPITOLUL III Dispoziții diverse

ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitățile acordate prin prezenta anexă:

a) mărfurile importate în scop educativ, științific sau cultural trebuie să aparțină unei persoane stabilite în afara teritoriului de admitere temporară și să fie importate prin instituții autorizate și în cantități rezonabile, ținându-se seama de destinația lor. Ele nu trebuie să fie utilizate în scopuri comerciale;

b) materialul de bunăstare destinat navigatorilor maritimi trebuie să fie utilizat la bordul navelor străine angajate în trafic maritim internațional sau debarcat temporar de pe o navă pentru a fi utilizat de către echipaj pe țărm ori importat pentru a fi utilizat în cămine, cluburi sau localuri de recreere pentru navigatori, administrate fie de organisme oficiale, fie de organizații religioase sau altele, cu scop nelucrativ, precum și în locurile de cult în care sunt oficiate, la intervale regulate, servicii religioase pentru aceste persoane.

ARTICOLUL 4

Admiterea temporară a materialului științific și pedagogic și a materialului de bunăstare destinat navigatorilor maritimi, folosit la bordul navelor, este acordată fără a fi necesară prezentarea unui document vamal și fără constituirea unei garanții. Dacă este cazul, pot fi cerute un inventar și un angajament scris de reexport pentru materialul științific și pedagogic.

ARTICOLUL 5

Termenul de reexport al mărfurilor importate în scop educativ, științific sau cultural este de cel puțin 12 luni de la data admiterii temporare.

ARTICOLUL 6

Fiecare parte contractantă are dreptul să formuleze o rezervă, în condițiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenție, cu privire la dispozițiile art. 4 din prezenta anexă, în legătură cu materialul științific și pedagogic.

ARTICOLUL 7

Apendicele la prezenta anexă fac parte integrantă din aceasta.

ARTICOLUL 8

La data intrării în vigoare, prezenta anexă va abroga și va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenție, Convenția vamală privind materialul de bunăstare destinat navigatorilor maritimi, Bruxelles, 1 decembrie 1964, Convenția vamală privind importul temporar de material științific, Bruxelles, 11 iunie 1968, și Convenția vamală privind importul temporar de material pedagogic, Bruxelles, 8 iunie 1970, în relațiile dintre părțile contractante care au acceptat prezenta anexă și care sunt părți contractante la respectivele convenții.

Apendicele nr. I

Listă exemplificativă

a) Aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului ori a imaginilor, ca de exemplu:

- proiectoare pentru diapozitive sau filme fixe;

- proiectoare pentru cinematografie;

- retroproiectoare și episcoape;

- magnetofoane, magnetoscoape și echipament video;

- circuite închise de televiziune.

b) Suporturi de sunet și imagine, ca de exemplu:

- diapozitive, filme fixe și microfilme;

- filme cinematografice;

- înregistrări sonore (benzi magnetice, discuri);

- benzi video.

c) Echipament specializat, ca de exemplu:

- echipament bibliografic și audio vizual pentru biblioteci;

- biblioteci mobile;

- laboratoare de limbi străine;

- echipament pentru traducere simultană;

- mașini mecanice sau electronice pentru predare programată;

- obiecte special concepute pentru predare sau pentru pregătirea profesională a persoanelor cu handicap.

d) Alt echipament, ca de exemplu:

- tablouri murale, machete, grafice, hărți, planuri, fotografii și desene;

- instrumente, aparate și machete concepute pentru demonstrații;

- colecții de obiecte însoțite de informații pedagogice vizuale sau sonore, pregătite pentru predarea unui anumit subiect (trusă pedagogică);

- instrumente, aparate, utilaje și mașini-unelte pentru asimilarea tehnicilor sau meseriilor;

- materiale, inclusiv vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate în operațiuni de salvare, destinate pregătirii profesionale a persoanelor implicate în operațiuni de salvare.

Apendicele nr. II

Listă exemplificativă

a) Cărți și imprimate, ca de exemplu:

- cărți de orice tip;

- cursuri prin corespondență;

- ziare și publicații periodice;

- broșuri conținând informații legate de serviciile recreative din porturi.

b) Echipament audiovizual, ca de exemplu:

- aparate de reproducere a sunetului și a imaginilor;

- aparate de înregistrat cu bandă magnetică;

- aparate radio și televizoare;

- aparate de proiecție;

- înregistări pe discuri sau benzi magnetice (cursuri de limbi străine), emisiuni radiodifuzate, urări, muzică și programe de divertisment);

- filme expuse și developate;

- diapozitive;

- benzi video.

c) Articole sportive, ca de exemplu:

- îmbrăcăminte sport;

- baloane și mingi;

- rachete și fileuri;

- jocuri de punte;

- echipament pentru atletism;

- echipament pentru gimnastică.

d) Echipament pentru practicarea jocurilor distractive, ca de exemplu:

- jocuri de societate;

- instrumente muzicale;

- materiale și accesorii pentru teatre de amatori;

- materiale pentru pictură, sculptură, prelucrarea lemnului și a metalelor, confecționarea covoarelor etc.

e) Obiecte de cult

f) Părți, piese de schimb și accesorii ale materialului de bunăstare.

Apendicele nr. III

Listă exemplificativă

Bunuri, ca de exemplu:

1. Costume și accesorii scenice trimise cu titlu de împrumut gratuit unor societăți dramatice sau unor teatre.

2. Partituri muzicale expediate cu titlu de împrumut gratuit unor săli de concert sau unor orchestre.

ANEXA B.6

ANEXĂ
privind efectele personale ale călătorilor și bunurile
importate în scop sportiv

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, se înțelege prin:

a) călător - orice persoană care intră temporar pe teritoriul unei părți contractante în care nu își are domiciliul stabil, în anumite scopuri, cum ar fi: turism, sport, afaceri, reuniuni profesionale, sănătate, studii etc.;

b) efecte personale - toate articolele, noi sau folosite, de care un călător poate avea nevoie în mod rezonabil pentru folosință personală în timpul călătoriei, ținându-se seama de toate împrejurările acestei călătorii, cu excepția mărfurilor importate în scopuri comerciale. O listă exemplificativă a efectelor personale figurează în apendicele nr. I la prezenta anexă;

c) bunuri importate în scop sportiv - articole sportive și alte materiale destinate să fie utilizate de călători în timpul competițiilor sau demonstrațiilor sportive ori pentru antrenamente pe teritoriul de admitere temporară. O listă exemplificativă a acestor bunuri figurează în apendicele nr. II la prezenta anexă.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

Beneficiază de regimul de admitere temporară, conform art. 2 din prezenta convenție, efectele personale și bunurile importate în scop sportiv.

CAPITOLUL III Dispoziții diverse

ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitățile acordate de prezenta anexă:

a) efectele personale trebuie să fie importate de către călător, avându-le asupra sa sau în bagajele sale (însoțite sau nu);

b) bunurile importate în scop sportiv trebuie să aparțină unei persoane stabilite sau rezidente în afara teritoriului de admitere temporară și să fie importate în cantitate rezonabilă, având în vedere destinația lor.

ARTICOLUL 4

1. Regimul de admitere temporară a efectelor personale este acordat fără să se ceară un document vamal și fără constituirea unei garanții, cu excepția articolelor care implică o valoare ridicată a drepturilor și taxelor de import.

2. Un inventar al mărfurilor, precum și un angajament scris de reexport pot, în măsura posibilului, să fie acceptate pentru bunurile importate în scop sportiv în locul unui document vamal și al constituirii unei garanții.

ARTICOLUL 5

1. Reexportul efectelor personale are loc cel mai târziu atunci când persoana care le-a importat părăsește teritoriul de admitere temporară.

2. Termenul de reexport al bunurilor importate în scop sportiv este de cel puțin 12 luni de la data admiterii temporare.

ARTICOLUL 6

Apendicele la prezenta anexă fac parte integrantă din aceasta.

ARTICOLUL 7

La intrarea în vigoare, prezenta anexă va abroga și va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenție, dispozițiile art. 2 și 5 din Convenția asupra facilităților vamale în favoarea turismului, New York, 4 iunie 1954, în relațiile dintre părțile contractante care au acceptat prezenta anexă și care sunt părți contractante la respectiva convenție.

Apendicele nr. I

Listă exemplificativă

1. Îmbrăcăminte

2. Articole de toaletă

3. Bijuterii personale

4. Aparate foto și camere de luat vederi, precum și o cantitate rezonabilă de filme și accesorii pentru acestea

5. Aparate de proiecție portabile de diapozitive sau de filme și accesoriile acestora, precum și o cantitate rezonabilă de diapozitive sau de filme

6. Videocamere și aparate portabile de înregistrare video, cu o cantitate rezonabilă de casete

7. Instrumente muzicale portabile

8. Picupuri portabile, cu discuri

9. Aparate portabile de înregistrare și reproducere a sunetului, inclusiv dictafoane, cu benzi

10. Radioreceptoare portabile

11. Televizoare portabile

12. Mașini de scris portabile

13. Calculatoare portabile

14. Calculatoare personale portabile

15. Binocluri

16. Cărucioare pentru copii

17. Scaune rulante pentru invalizi

18. Echipament sportiv, cum ar fi: corturi și alte echipamente pentru camping, pescuit, alpinism, scufundări, armament sportiv cu muniție, biciclete fără motor, caiacuri sau canoe având o lungime de până la 5,5 metri, schiuri, rachete de tenis, planșe de surf, windsurf, echipament de golf, echipament independent de planare, parapante

19. Aparate portabile pentru dializă și aparate medicale similare, precum și articole cu o singură utilizare importate cu aceste aparate

20. Alte articole ce pot avea un evident caracter personal

Apendicele nr. II

Listă exemplificativă

A. Echipament pentru practicarea atletismului, cum ar fi:

- garduri;

- sulițe, discuri, prăjini, greutăți, ciocane.

B. Echipament pentru jocul cu mingea, cum ar fi:

- mingi de orice fel;

- rachete, ciocane de lemn, crose, bâte și altele similare;

- fileuri de orice fel;

- porți.

C. Echipament pentru practicarea sporturilor de iarnă, cum ar fi:

- schiuri și bețe;

- patine;

- sănii și sănii de bob;

- echipament pentru curling.

D. Îmbrăcăminte, pantofi, mănuși, căști de uz sportiv etc., de orice fel

E. Echipament pentru practicarea sporturilor nautice, cum ar fi:

- caiacuri și canoe;

- bărci cu pânze și cu rame, vele, lopeți și pagaie;

- plăci pentru surf și vele.

F. Vehicule, cum ar fi:

- mașini;

- motociclete;

- ambarcațiuni cu motor.

G. Echipament destinat diferitelor manifestări, cum ar fi:

- arme pentru tir sportiv și muniții;

- biciclete fără motor;

- arcuri și săgeți;

- echipament pentru scrimă;

- echipament pentru gimnastică;

- busole;

- covoare pentru lupte și tatami;

- echipament pentru practicarea sportului cu haltere;

- echipament pentru echitație, căruțe ușoare cu două roți;

- echipament independent pentru planare (parapante, aripi delta, planșe cu pânză);

- echipament pentru alpinism;

- casete muzicale destinate să asigure fondul muzical al demonstrațiilor.

H. Echipament auxiliar, cum ar fi:

- echipament pentru efectuarea de măsurători și afișare a rezultatelor;

- aparate pentru efectuarea analizelor de sânge și urină.

ANEXA B.7

ANEXĂ
privind materialul de propagandă turistică

CAPITOLUL I Definiție

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, prin material de propagandă turistică se înțelege bunurile care vizează încurajarea publicului în vederea vizitării unei țări străine, mai ales pentru a asista la reuniuni sau manifestări cu caracter cultural, religios, turistic, sportiv sau profesional. O listă exemplificativă a acestui material figurează în apendicele prezentei anexe.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

Materialul de propagandă turistică beneficiază de admitere temporară conform art. 2 din prezenta convenție, cu excepția materialului prevăzut la art. 5 din prezenta anexă, pentru care se acordă scutire de drepturi și taxe de import.

CAPITOLUL III Dispoziții diverse

ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitățile acordate prin prezenta anexă materialul de propagandă turistică trebuie să aparțină unei persoane stabilite în afara teritoriului de admitere temporară și să fie importat în cantități rezonabile, ținându-se seama de destinația sa.

ARTICOLUL 4

Termenul de reexport al materialului de propagandă turistică este de cel puțin 12 luni de la data admiterii temporare.

ARTICOLUL 5

Admiterea cu scutire de drepturi și taxe de import este acordată pentru următoarele materiale de propagandă turistică:

a) documente (pliante, broșuri, cărți, reviste, ghiduri, afișe înrămate sau neînrămate, fotografii și postere neînrămate, hărți geografice ilustrate sau neilustrate, transparante imprimate) destinate să fie distribuite gratuit, cu condiția ca aceste documente să nu conțină mai mult de 25% publicitate comercială privată și ca scopul lor propagandistic să aibă în mod evident caracter general;

b) liste și anuare ale hotelurilor străine, publicate de organismele turistice oficiale sau sub patronajul lor, și orarele mijloacelor de transport folosite în străinătate, atunci când aceste documente urmează să fie distribuite gratuit și nu conțin mai mult de 25% publicitate comercială privată;

c) material tehnic expediat reprezentanților acreditați sau corespondenților desemnați de organisme turistice oficiale naționale și care nu este destinat distribuirii, adică anuare, listele abonaților telefonici, listele hotelurilor, cataloagele târgurilor, mostre de produse artizanale de valoare neglijabilă, documentație privind muzeele, universitățile, stațiunile termale și alte instituții similare.

ARTICOLUL 6

Apendicele la prezenta anexă face parte integrantă din aceasta.

ARTICOLUL 7

La data intrării în vigoare, prezenta anexă va abroga și va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenție, protocolul adițional la Convenția asupra facilităților vamale în favoarea turismului, relativ la importul de documente și de materiale de propagandă turistică, New York, 4 iunie 1954, în relațiile dintre părțile contractante care au acceptat prezenta anexă și care sunt părți contractante la respectivul protocol.

Apendice

Listă exemplificativă

1. Obiectele destinate să fie expuse în birourile reprezentanților acreditați sau corespondenților desemnați de organismele turistice oficiale naționale sau în alte localuri acceptate de autoritățile vamale ale teritoriului de admitere temporară: tablouri și desene, fotografii și postere înrămate, cărți de artă, picturi, gravuri sau litografii, sculpturi și tapițerii și alte obiecte de artă similare

2. Materiale pentru expunerea mărfurilor (vitrine, suporturi și obiecte similare), inclusiv aparate electrice sau mecanice necesare funcționării lor

3. Filme documentare, discuri, benzi magnetice înregistrate și alte înregistrări sonore pentru ședințe, gratuite, cu excepția celor al căror subiect are tendințe de propagandă comercială și a celor care sunt în mod curent vândute pe teritoriul de admitere temporară

4. Steaguri, în cantități rezonabile

5. Diorame, machete, diapozitive, clișee imprimate, negative fotografice

6. Eșantioane, în cantități rezonabile, de articole de artizanat, costume naționale și alte articole cu caracter folcloric similare.

ANEXA B.8

ANEXĂ
privind mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, se înțelege prin:

a) mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră:

- mărfurile transportate de locuitorii zonelor de frontieră în vederea exercitării meseriei sau profesiunii lor (meșteșugari, medici etc.);

- efectele personale sau articolele de uz casnic ale locuitorilor din zonele de frontieră, pe care le importă pentru a fi reparate, prelucrate sau transformate;

- materialul destinat exploatării bunurilor imobile situate în interiorul zonei de frontieră a teritoriului de admitere temporară;

- materialul ce aparține unui organism oficial, importat în cadrul unei acțiuni de prim ajutor (incendiu, inundații etc.);

b) zona de frontieră - fâșia de teritoriu vamal adiacentă frontierei terestre, a cărei suprafață este delimitată prin legislația națională și ale cărei limite servesc la distingerea micului trafic de frontieră de celelalte tipuri de trafic;

c) locuitorii din zona de frontieră - persoanele stabilite sau rezidente într-o zonă de frontieră;

d) micul trafic de frontieră - importurile efectuate de către locuitorii din zona de frontieră între două zone de frontieră adiacente.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

De admitere temporară beneficiază, conform art. 2 din prezenta convenție, mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră.

CAPITOLUL III Dispoziții diverse

ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitățile acordate prin prezenta anexă:

a) mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră trebuie să aparțină unui locuitor din zona de frontieră adiacentă celei de admitere temporară;

b) materialul destinat exploatării bunurilor imobile trebuie să fie utilizat de către locuitorii din zona de frontieră adiacentă celei de admitere temporară, care exploatează terenurile aflate în această zonă de frontieră. Acest material trebuie să fie folosit pentru executarea de lucrări agricole sau forestiere, cum ar fi descărcarea ori transportul lemnului, sau în piscicultură;

c) micul trafic de frontieră pentru reparații, prelucrări sau transformări trebuie să aibă un caracter strict necomercial.

ARTICOLUL 4

1. Admiterea temporară de mărfuri importate în cadrul micului trafic de frontieră este acordată fără a se cere prezentarea unui document vamal sau constituirea unei garanții.

2. Fiecare parte contractantă poate condiționa acordarea admiterii temporare a mărfurilor importate în cadrul micului trafic de frontieră de depunerea unui inventar al mărfurilor menționate, precum și a unui angajament scris pentru reexportul lor.

3. Beneficiul admiterii temporare poate fi acordat și pe baza unei simple înregistrări într-un registru aflat la biroul vamal.

ARTICOLUL 5

1. Termenul de reexport al mărfurilor importate în cadrul micului trafic de frontieră este de cel puțin 12 luni de la data admiterii temporare.

2. Materialul destinat exploatării bunurilor imobile din zonă este totuși reexportat de îndată ce lucrările au fost încheiate.

ANEXA B.9

ANEXĂ
privind mărfurile importate în scop umanitar

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, se înțelege prin:

a) mărfurile importate în scop umanitar - materialul medico-chirurgical și de laborator și loturile de ajutoare;

b) loturile de ajutoare - toate bunurile, cum ar fi vehicule sau alte mijloace de transport, pături, corturi, case prefabricate sau alte mărfuri de primă necesitate, expediate în vederea ajutorării victimelor catastrofelor naturale ori similare.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

De admitere temporară beneficiază, conform art. 2 din prezenta convenție, mărfurile importate în scop umanitar.

CAPITOLUL III Dispoziții diverse

ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitățile acordate prin prezenta anexă:

a) mărfurile importate în scop umanitar trebuie să aparțină unei persoane stabilite în afara teritoriului de admitere temporară și să fie expediate cu titlu de împrumut gratuit;

b) materialul medico-chirurgical și de laborator trebuie să fie destinat unor spitale sau unor instituții sanitare care, aflându-se în împrejurări excepționale, au nevoie urgentă de acesta, în măsura în care acest material nu există în cantitate suficientă pe teritoriul de admitere temporară;

c) loturile de ajutoare trebuie să fie destinate unor persoane agreate de autoritățile competente din teritoriul de admitere temporară.

ARTICOLUL 4

1. În măsura posibilului, un inventar al mărfurilor, precum și un angajament scris pentru reexport pot fi acceptate pentru materialul medico-chirurgical și de laborator în locul unui document vamal și al unei garanții.

2. Admiterea temporară a loturilor de ajutoare este acordată fără să se ceară un document vamal și fără să se constituie o garanție. Totuși autoritățile vamale pot cere un inventar al respectivelor mărfuri, precum și un angajament scris pentru reexportul lor.

ARTICOLUL 5

1. Termenul de reexport al materialului medico-chirurgical și de laborator este fixat în funcție de necesități.

2. Termenul de reexport al loturilor de ajutoare este de cel puțin 12 luni de la data admiterii temporare.

ANEXA C

ANEXĂ
privind mijloacele de transport

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, se înțelege prin:

a) mijloace de transport - orice navă (inclusiv șlepuri și barje, transportate sau netransportate la bordul unei nave, și hidroglisoare), aeroglisor, aeronavă, vehicul rutier cu motor (inclusiv ciclurile cu motor, remorcile, semiremorcile și combinațiile de vehicule) și materialul feroviar rulant, precum și piesele lor de schimb, accesorii și echipamente normale care se află la bordul mijlocului de transport, inclusiv materialul special ce servește la încărcarea, descărcarea, manipularea și protecția mărfurilor;

b) utilizare comercială - transportul persoanelor contra cost sau transportul industrial ori comercial al mărfurilor, contra cost sau nu;

c) utilizare personală - transport exclusiv pentru uz personal, excluzând orice folosință comercială;

d) trafic intern - transportul de persoane îmbarcate sau de mărfuri încărcate pe teritoriul de admitere temporară, pentru a fi debarcate sau descărcate în interiorul aceluiași teritoriu;

e) rezervoare normale - rezervoarele prevăzute de constructor pe toate mijloacele de transport de același tip cu mijlocul respectiv și a căror îmbinare permanentă permite utilizarea directă a unui tip de carburant, atât pentru tracțiunea mijlocului de transport, cât și, dacă este cazul, pentru funcționarea în timpul transportului a sistemelor de refrigerare sau a altor sisteme. De asemenea, sunt considerate ca rezervoare normale rezervoarele adaptate pe mijloace de transport, care permit utilizarea directă a altor tipuri de carburant, precum și rezervoarele adaptate la celelalte sisteme cu care pot fi echipate mijloacele de transport.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

De admitere temporară beneficiază, conform art. 2 din prezenta convenție:

a) mijloacele de transport de uz comercial sau particular;

b) piesele de schimb și echipamentele importate pentru repararea unui mijloc de transport deja importat temporar. Piesele de schimb și echipamentele înlocuite nereexportate vor fi supuse drepturilor și taxelor de import, numai dacă nu primesc una dintre destinațiile prevăzute la art. 14 din prezenta convenție.

ARTICOLUL 3

Operațiunile curente de întreținere și reparațiile mijloacelor de transport, necesare pe parcursul călătoriei până la destinație sau în interiorul teritoriului de admitere temporară și care sunt efectuate în timpul perioadei de admitere temporară, nu constituie o modificare în sensul art. 1 a) din prezenta convenție.

ARTICOLUL 4

1. Combustibilul și carburanții aflați în rezervoarele normale ale mijloacelor de transport importate temporar, precum și uleiurile lubrifiante necesare unor utilizări normale ale respectivelor mijloace de transport vor fi admise fără plata drepturilor și taxelor la import și fără aplicarea prohibițiilor sau restricțiilor de import.

2. În ceea ce privește vehiculele rutiere cu motor de uz comercial, fiecare parte contractantă are totuși dreptul de a fixa cantitățile maxime de combustibili și carburanți care pot fi admise cu scutire de la plata drepturilor și taxelor de import și fără aplicarea unor prohibiții sau restricții de import, pe propriul teritoriu, în rezervoarele normale ale vehiculului rutier cu motor importat temporar.

CAPITOLUL III Dispoziții diverse

ARTICOLUL 5

Pentru a putea beneficia de facilitățile acordate prin prezenta anexă:

a) mijloacele de transport de uz comercial trebuie să fie înmatriculate pe alt teritoriu decât cel de admitere temporară, în numele unei persoane stabilite sau rezidente în afara teritoriului de admitere temporară, și să fie importate și utilizate de persoanele care își exercită activitatea pornind dintr-un astfel de teritoriu;

b) mijloacele de transport de uz privat trebuie să fie înmatriculate pe un alt teritoriu decât cel de admitere temporară, în numele unei persoane stabilite sau rezidente în afara teritoriului de admitere temporară, și să fie importate și utilizate de persoane rezidente pe respectivul teritoriu.

ARTICOLUL 6

Admiterea temporară a mijloacelor de transport este acordată fără să se ceară un document vamal și fără constituirea unei garanții.

ARTICOLUL 7

În pofida dispozițiilor art. 5 din prezenta anexă:

a) mijloacele de transport de uz comercial pot fi utilizate de terțe persoane care sunt pe deplin autorizate de beneficiarul admiterii temporare și care își exercită activitatea în contul acestuia, chiar dacă sunt stabilite sau rezidente pe teritoriul de admitere temporară;

b) mijloacele de transport de uz particular pot fi folosite de terțe persoane pe deplin autorizate de către beneficiarul admiterii temporare. Fiecare parte contractantă poate accepta ca o persoană rezidentă pe teritoriul său să folosească un mijloc de transport de uz particular, mai ales atunci când îl folosește în contul și conform instrucțiunilor beneficiarului admiterii temporare.

ARTICOLUL 8

Fiecare parte contractantă are dreptul de a refuza sau de a retrage beneficiul admiterii temporare:

a) mijloacelor de transport de uz comercial care ar fi utilizate în trafic intern;

b) mijloacelor de transport de uz particular care ar fi utilizate pentru folosință comercială în trafic intern;

c) mijloacelor de transport care ar fi date în locație după importul lor sau, dacă erau în locație în momentul importării lor, celor care ar fi reînchiriate sau subînchiriate în alt scop decât al reexportului imediat.

ARTICOLUL 9

1. Reexportul mijloacelor de transport de uz comercial are loc o dată cu încheierea operațiunilor de transport pentru care au fost importate.

2. Mijloacele de transport de uz particular pot rămâne pe teritoriul de admitere temporară o perioadă continuă sau nu de 6 luni, în intervalul de 12 luni.

ARTICOLUL 10

Fiecare parte contractantă are dreptul de a formula o rezervă, în condițiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenție, în ceea ce privește:

a) art. 2 a) referitor la admiterea temporară pentru uz comercial a vehiculelor rutiere cu motor și a materialului feroviar rulant;

b) art. 6 referitor la vehiculele rutiere cu motor pentru uz comercial și mijloacele de transport de uz particular;

c) art. 9 paragraful 2 din prezenta anexă.

ARTICOLUL 11

La intrarea în vigoare, această anexă va abroga și va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenție, Convenția vamală privind importul temporar al vehiculelor rutiere particulare, New York, 4 iunie 1954, Convenția vamală privind importul temporar de vehicule rutiere comerciale, Geneva, 18 mai 1956, și Convenția vamală privind importul temporar pentru uz particular al ambarcațiunilor de agrement și al aeronavelor, Geneva, 18 mai 1956, în relațiile dintre părțile contractante care au acceptat această anexă și care sunt părți contractante la respectivele convenții.

ANEXA D

ANEXĂ
privind animalele

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, se înțelege prin:

a) animale - animalele vii din orice specie;

b) zonă de frontieră - fâșia de teritoriu vamal adiacentă frontierei terestre, a cărei suprafață este delimitată prin legislația națională și ale cărei limite servesc la distingerea micului trafic de frontieră de celelalte tipuri de trafic;

c) locuitori din zona de frontieră - persoanele stabilite sau care sunt rezidente într-o zonă de frontieră;

d) micul trafic de frontieră - importurile efectuate de către locuitorii din zona de frontieră între două zone de frontieră adiacente.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

De admiterea temporară beneficiază, conform art. 2 din prezenta convenție, animalele importate în scopurile enumerate în apendicele la prezenta anexă.

CAPITOLUL III Dispoziții diverse

ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitățile acordate prin prezenta anexă:

a) animalele trebuie să aparțină unei persoane stabilite sau rezidente în afara teritoriului de admitere temporară;

b) animalele de tracțiune importate în vederea exploatării terenurilor aflate în zona de frontieră cu regim de admitere temporară trebuie să fie importate de locuitorii din zona de frontieră adiacentă celei cu regim de admitere temporară.

ARTICOLUL 4

1. Admiterea temporară a animalelor de tracțiune prevăzute la art. 3 b) din prezenta anexă sau a animalelor importate pentru transhumanță ori pășunat pe terenurile situate în zona de frontieră este acordată fără a se cere prezentarea unui document vamal și fără constituirea unei garanții.

2. Fiecare parte contractantă poate condiționa acordarea admiterii temporare pentru animalele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol de depunerea unui inventar, precum și a unui angajament scris de reexport.

ARTICOLUL 5

1. Fiecare parte contractantă are dreptul să formuleze o rezervă, în condițiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenție, în ceea ce privește art. 4 paragraful 1 din prezenta anexă.

2. Fiecare parte contractantă are, de asemenea, dreptul de a formula o rezervă, în condițiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenție, în ceea ce privește pct. 12 și 13 din apendicele la prezenta anexă.

ARTICOLUL 6

Termenul de reexport al animalelor este de cel puțin 12 luni de la data admiterii temporare.

ARTICOLUL 7

Apendicele la prezenta anexă face parte integrantă din aceasta.

Apendice

Lista la care se referă art. 2

1. Dresură

2. Antrenament

3. Reproducere

4. Potcovire sau cântărire

5. Tratament veterinar

6. Încercări (de exemplu, în vederea cumpărării)

7. Participarea la manifestări publice, expoziții, concursuri, competiții sau demonstrații

8. Spectacole (animale de circ etc.)

9. Deplasări turistice (inclusiv animale care îi însoțesc pe călători)

10. Exercitarea unei activități (câini sau cai de poliție; câini de detectare, câini pentru orbi etc.)

11. Operațiuni de salvare

12. Transhumanță sau pășunat

13. Executarea unei activități sau realizarea unui transport

14. Uz medical (producerea de venin etc.)

ANEXA E

ANEXĂ
privind mărfurile importate cu suspendarea parțială a drepturilor
și taxelor de import

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei anexe, se înțelege prin:

a) mărfurile importate cu suspendare parțială - mărfurile care sunt menționate în celelalte anexe la prezenta convenție, dar care nu îndeplinesc toate condițiile avute în vedere pentru a beneficia de regimul de admitere temporară cu suspendarea totală a drepturilor și taxelor de import, precum și mărfurile care nu sunt menționate în celelalte anexe la prezenta convenție și care sunt importate pentru a fi utilizate temporar în producție sau în executarea de lucrări;

b) suspendarea parțială - suspendarea unei părți din suma totală a drepturilor și taxelor de import care ar fi fost încasate dacă mărfurile ar fi fost importate definitiv la data la care ele au fost plasate sub regimul de admitere temporară.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 2

De admiterea temporară cu suspendare parțială beneficiază, conform art. 2 din prezenta convenție, mărfurile prevăzute la art. 1 alin. a) din prezenta anexă.

CAPITOLUL III Dispoziții diverse

ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitățile acordate prin prezenta anexă mărfurile importate cu suspendare parțială trebuie să aparțină unei persoane stabilite sau rezidente în afara teritoriului de admitere temporară.

ARTICOLUL 4

Fiecare parte contractantă poate stabili o listă a mărfurilor admise sau excluse de la beneficiul admiterii temporare cu suspendare parțială. Conținutul acestei liste va fi adus la cunoștință depozitarului prezentei convenții.

ARTICOLUL 5

Suma drepturilor și taxelor de import datorată, conform prezentei anexe, nu trebuie să depășească 5%, pe lună sau fracțiune de lună, pentru perioada în care mărfurile au fost plasate sub regimul de admitere temporară cu suspendare parțială, din suma drepturilor și taxelor care ar fi fost încasată pentru respectivele mărfuri dacă acestea ar fi fost importate definitiv la data la care ele au fost plasate sub regimul de admitere temporară.

ARTICOLUL 6

Suma drepturilor și taxelor de import de încasat nu trebuie să fie în nici un caz mai mare decât cea care ar fi fost încasată în cazul importului definitiv al mărfurilor respective la data la care ele au fost plasate sub regimul de admitere temporară.

ARTICOLUL 7

1. Încasarea cuantumului drepturilor și taxelor de import datorate conform prezentei anexe este efectuată de către autoritățile competente după încheierea regimului.

2. Atunci când, conform art. 13 din prezenta convenție, încheierea admiterii temporare este obținută prin import definitiv, suma drepturilor și taxelor de import, încasată eventual prin regimul de suspendare parțială, va fi scăzută din suma drepturilor și taxelor de import ce trebuie plătită la importul definitiv.

ARTICOLUL 8

Termenul de reexport al mărfurilor importate cu suspendare parțială este fixat în conformitate cu dispozițiile art. 5 și 6 din prezenta anexă.

ARTICOLUL 9

Fiecare parte contractantă are dreptul să formuleze o rezervă, în condițiile prevăzute la art. 29 din prezenta convenție, cu privire la art. 2 din prezenta anexă, referitor la suspendarea parțială a taxelor de import.

;
se încarcă...