Parlamentul României

Convenția privind crearea Organizației europene de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT" din 15.07.1982 *)

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Convenția a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 93-94 din 01/08/1990.

Traducere.

PREAMBUL

Statele părți ale prezentei convenții,

subliniind importanța telecomunicațiilor prin satelit pentru dezvoltarea relațiilor între popoarele și economiile respective, ca și dorința lor de a întări cooperarea în acest domeniu,

luînd act de faptul că Organizația europeană provizorie de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT INTERIMAR" a fost creată în scopul de a exploata segmentele spațiale din sistemele europene de telecomunicații prin satelit,

avînd în vedere dispozițiile pertinente din cadrul Tratatului privind principiile aflate la baza activității statelor în materie de explorare și utilizare a spațiului extraatmosferic, cuprinzîndu-se Luna și alte corpuri cerești, încheiat la Londra, Moscova și Washington la 27 ianuarie 1967,

dorind să continue punerea în funcțiune a sistemelor de telecomunicații prin satelit care să facă parte dintr-o rețea europeană perfecționată de telecomunicații, spre a oferi tuturor statelor participante servicii de telecomunicații mai largi, fără ca totuși să se repună în discuție drepturile și obligațiile statelor participante la Acordul privind Organizația internațională de telecomunicații prin satelit "INTELSAT" încheiat la Washington la 20 august 1971, sau la Convenția privind crearea Organizației internaționale de telecomunicații maritime prin satelit "INMARSAT", încheiată la Londra la 3 septembrie 1976, Modificări (1)

hotărîte să furnizeze, în acest scop, prin intermediul celor mai potrivite tehnici de telecomunicații spațiale de care dispun, mijloacele cele mai eficace și cele mai economice, în orice măsură compatibile cu utilizarea cea mai eficientă și cea mai echitabilă a spectrului frecvențelor radioelectrice ca și a spațiului orbital, Modificări (1)

au convenit cele ce urmează:

ARTICOLUL I Definiții

În cadrul prezentei convenții:

a) termenul "convenție" desemnează Convenția privind crearea Organizației europene de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT", inclusiv preambulul și anexele sale, deschisă spre semnare de diferitele guverne, la Paris, la 15 iulie 1982; Modificări (1)

b) expresia "acord de exploatare" desemnează Acordul de exploatare privind Organizația europeană de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT", inclusiv preambulul și anexele sale, deschise semnării, la Paris, la 15 iulie 1982;

c) expresia "acord provizoriu" desemnează Acordul privind constituirea unei organizații europene provizorii de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT INTERIMAR", încheiat la Paris la 13 mai 1977 între administrațiile de exploatare private recunoscute, competente și depus pe lîngă administrația franceză;

d) expresia "acord ECS" desemnează Acordul adițional la Acordul provizoriu privind segmentul spațial al sistemului de telecomunicații prin satelit al serviciului fix (ECS), încheiat la Paris la 10 martie 1978;

e) termenul "parte" desemnează un stat pentru care Convenția a intrat în vigoare sau îi este aplicată cu titlu provizoriu; Modificări (1)

f) termenul "semnatar" desemnează organismul de telecomunicații sau partea care a semnat Acordul de exploatare și pentru care acesta din urmă a intrat în vigoare sau îi este aplicat cu titlu provizoriu; Modificări (1)

g) expresia "segment spațial" desemnează un ansamblu de sateliți de telecomunicații precum și instalațiile de urmărire, telemăsură, telecomandă, control, supraveghere și alte echipamente asociate, necesare funcționării acestor sateliți; Modificări (1)

h) expresia "segment spațial" al EUTELSAT desemnează segmentul spațial din proprietatea EUTELSAT sau închiriat de acesta în scopul realizării obiectivelor citate la paragrafele a), b), c) și e) din articolul III al convenției;

i) expresia "sistem de telecomunicații prin satelit" desemnează ansamblul constituit de un segment spațial;

j) termenul "telecomunicații" desemnează orice transmisie, emisie sau recepție de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informații de orice natură, prin fir, radioelectricitate, optică sau alte sisteme electromagnetice;

k) expresia "servicii publice de telecomunicații" desemnează serviciile de telecomunicații fixe sau mobile care pot fi asigurate prin satelit și la care poate avea acces publicul, cum sînt telefonul, telegraful, telexul, facsimilul, transmiterea de date, videotextul, transmiterea de programe de radio și de televiziune între stații de sol aprobate pentru a avea acces la segmentul spațial al EUTELSAT, în vederea transmiterii ulterioare către public; transmisiile de servicii multiple precum și circuitele închiriate pentru oricare din aceste servicii; Modificări (1)

e) expresia "servicii specializate de telecomunicații" desemnează serviciile de telecomunicații, altele decît cele definite la paragraful k) din prezentul articol, care pot fi asigurate prin satelit, inclusiv, fără ca această listă să fie limitativă, serviciile de radionavigație, de radiodifuziune prin satelit, de cercetare spațială, de meteorologie și de teledetecția resurselor terestre. Modificări (1)

ARTICOLUL II Crearea "EUTELSAT" Modificări (1)

a) Prin prezenta convenție părțile creează Organizația europeană de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT", denumită în continuare "EUTELSAT".

b) Fiecare parte desemnează un organism de telecomunicații public sau privat asupra jurisdicției sale pentru a semna Acordul de exploatare, dacă această parte nu îl semnează ea însăși.

c) Administrațiile și organismele de telecomunicații pot, sub rezerva aplicării dreptului lor național, să negocieze și să încheie direct acordurile de trafic privind utilizarea pe care o vor da mijloacelor de telecomunicații furnizate în virtutea convenției și Acordului de exploatare, precum și serviciile destinate publicului, instalațiile, repartizarea încasărilor și dispozițiile comerciale convenite.

d) Dispozițiile pertinente din anexa A a convenției au scopul de a asigura continuitatea între activitățile EUTELSAT INTERIMAR și cele ale EUTELSAT-ului.

ARTICOLUL III Domeniul activităților EUTELSAT Modificări (1)

a) EUTELSAT are drept misiune principală conceperea, punerea la punct, construirea, instalarea, exploatarea și întreținerea segmentului spațial al sistemului sau al sistemelor europene de telecomunicații prin satelit, în acest cadru, EUTELSAT are ca prim obiectiv oferirea segmentului spațial necesar serviciilor de telecomunicații publice internaționale în Europa.

b) Segmentul spațial al EUTELSAT poate fi folosit pe aceeași bază ca pentru serviciile publice de telecomunicații internaționale, pentru servicii publice de telecomunicații naționale în Europa, legînd fie regiuni separate de teritorii care nu țin de jurisdicția unei singure părți, fie regiuni care intră în jurisdicția aceleiași părți dar care sînt separate de ocean.

c) În măsura în care faptul nu impietează asupra îndeplinirii primului obiectiv al EUTELSAT, segmentul spațial al EUTELSAT poate fi folosit și pentru alte servicii publice de telecomunicații naționale sau internaționale.

d) În desfășurarea activităților sale, EUTELSAT respectă principiul nediscriminării între semnatari.

e) La cerere și conform unor modalități adecvate, segmentul spațial al EUTELSAT existent sau în curs de punere în funcțiune în momentul unei astfel de solicitări poate fi utilizat în Europa pentru servicii specializate de telecomunicații internaționale sau naționale, așa cum sînt ele definite la paragraful 1) al art. I al convenției, dar nu în scopuri militare, sub rezerva ca:

i) oferirea de servicii publice de telecomunicații să nu suporte prin aceasta efecte defavorabile;

ii) dispozițiile adoptate să fie acceptabile din punct de vedere tehnic și economic.

f) EUTELSAT poate furniza la cerere și conform unor modalități adecvate, sateliți și echipamente conexe distincte de cele ale segmentului spațial al EUTELSAT pentru:

i) servicii publice de telecomunicații naționale;

ii) servicii publice de telecomunicații internaționale;

iii) servicii specializate de telecomunicații, altele decît cele în scopuri militare, cu condiția ca exploatarea eficientă și economică a segmentului spațial al EUTELSAT să nu fie, în nici un caz, influențată defavorabil.

g) EUTELSAT poate întreprinde orice cercetări și experimentări în domeniile legate direct de obiectivele sale.

ARTICOLUL IV Personalitate juridică

a) EUTELSAT are personalitate juridică.

b) EUTELSAT are capacitate deplină de a-și exercita funcțiile și de a-și atinge obiectivele putînd în mod special:

i) să încheie contracte;

ii) să primească, să închirieze, să dețină și să cedeze bunuri mobile și imobile;

iii) să cheme în judecată;

iv) să încheie acorduri cu state sau organizații internaționale.

ARTICOLUL V Principii financiare Modificări (1)

a) EUTELSAT este proprietarul sau chiriașul segmentului spațial al EUTELSAT și proprietar al oricărui alt bun dobîndit de EUTELSAT. Semnatarii au responsabilitatea finanțării EUTELSAT.

b) EUTELSAT este fondat pe o bază economică și financiară sănătoasă, conform principiilor unanim acceptate în materie comercială.

c) În EUTELSAT fiecare semnatar are un cîștig financiar proporțional cu partea sa de investiție, aceasta corespunzînd procentajului propriu din utilizarea totală a segmentului spațial al EUTELSAT de către toți semnatarii, determinat conform dispozițiilor Acordului de exploatare. Totodată, nici un semnatar, chiar dacă utilizarea sa proprie a segmentului spațial al EUTELSAT este nulă, nu poate avea o parte de investiție inferioară unei cote minime de investiții fixată de Acordul de exploatare.

d) Fiecare semnatar contribuie la necesitățile de capital al EUTELSAT și primește cote de amortizare și de beneficiu conform Acordului de exploatare.

e) Toți utilizatorii segmentului spațial al EUTELSAT plătesc taxe de utilizare stabilite potrivit dispozițiilor convenției și Acordului de exploatare.

i) Pentru fiecare tip de utilizare, taxele de utilizare sînt identice pentru toate organismele de telecomunicații publice sau private care, pentru teritoriile aflate sub jurisdicția părților, solicită o capacitate de segment spațial necesară respectivului tip de utilizare.

ii) Pentru organismele de telecomunicații publice sau private care sînt autorizate să utilizeze segmentul spațial al EUTELSAT conform dispozițiilor art. 16 din Acordul de exploatare pentru teritorii care nu țin de jurisdicția unei părți, Consiliul semnatarilor poate fixa sume diferite de cele vizate la alineatul i) de mai sus, dar aceeași sumă este aplicabilă acestor organisme pentru o aceeași categorie de utilizare.

f) Sateliții și echipamentele conexe distincte vizate la paragraful f) din art. III al convenției pot, prin decizia unanimă a Consiliului semnatarilor, să fie finanțate de către EUTELSAT. Dacă nu, ele sînt finanțate de cei ce fac o asemenea cerere conform modalităților fixate de Consiliul semnatarilor, astfel încît să acopere cel puțin toate cheltuielile suportate pentru aceasta de EUTELSAT; aceste cheltuieli nu sînt considerate ca făcînd parte din necesitățile de capital al EUTELSAT, așa cum sînt ele definite la paragraful b) din art. 4 al Acordului de exploatare. Acești sateliți și echipamentele conexe nu fac parte din segmentul spațial al EUTELSAT, în sensul paragrafului h) din art. I din convenție.

ARTICOLUL VI Structura EUTELSAT Modificări (1)

a) EUTELSAT cuprinde următoarele organe:

i) Adunarea părților

ii) Consiliul semnatarilor

iii) Un organ executiv condus de un director general.

b) Fiecare organ acționează în limita atribuțiilor ce i-au fost conferite de convenție sau de Acordul de exploatare. Nici un organ nu acționează în așa fel încît să lezeze un alt organ în privința atribuțiilor ce i-au fost conferite de convenție sau de Acordul de exploatare.

ARTICOLUL VII Adunarea părților - compoziție și reuniuni

a) Adunarea părților se compune din toate părțile,

b) O parte poate însărcina o altă parte să o reprezinte la o reuniune a Adunării părților, dar nici una din părți nu poate reprezenta mai mult de alte două părți.

c) Prima reuniune ordinară a Adunării părților este convocată de directorul general și are loc în anul care urmează datei de intrare în vigoare a convenției. Adunările ordinare se țin apoi din doi în doi ani, exceptînd situația în care Adunarea părților hotărăște în cadrul unei adunări ordinare că următoarea adunare ordinară va avea loc la un alt interval. Modificări (1)

d) Adunarea părților poate să țină și reuniuni extraordinare la cererea uneia sau mai multor părți, sub rezerva de a fi acceptate de cel puțin o treime din părți, sau la cererea Consiliului semnatarilor. Orice cerere de reuniune extraordinară trebuie să fie motivată. Modificări (1)

e) Fiecare parte își acoperă propriile sale cheltuieli de reprezentare în timpul reuniunilor Adunării părților. Cheltuielile legate de reuniunile Adunării părților sînt considerate ca făcînd parte din cheltuielile administrative ale EUTELSAT în limitele aplicării art. 9 din Acordul de exploatare. Modificări (1)

ARTICOLUL VIII Adunarea părților - procedură

a) Fiecare parte dispune de un vot în Adunarea părților. Părțile care se abțin în cursul unei votări sînt considerate ca și cum nu au votat.

b) Deciziile privind problemele de fond sînt luate în urma unui vot afirmativ emis de cel puțin două treimi din părțile prezente sau reprezentate, care au votat. O parte care reprezintă una sau alte două părți, aplicînd dispozițiile paragrafului b) din art. VII al convenției, poate vota separat pentru fiecare parte pe care o reprezintă.

c) Hotărîrile privind probleme de procedură se adoptă printr un vot afirmativ emis de majoritatea simplă a părților prezente care votează, fiecare dispunînd de un singur vot.

d) Pentru orice reuniune a Adunării părților, cvorumul este constituit din reprezentanții majorității simple a tuturor părților, cu condiția ca cel puțin o treime din totalul părților să fie prezente.

e) Adunarea părților adoptă propriul său regulament interior care trebuie să fie conform dispozițiilor convenției și care să prevadă expres:

i) modul de alegere a președintelui și a celorlalți membri ai biroului;

ii) procedura de convocare a reuniunilor sale;

iii) dispozițiile privind reprezentarea și acreditarea;

iv) procedurile de vot.

ARTICOLUL IX Adunarea părților - funcții Modificări (1)

a) Adunarea părților poate fi sesizată pentru toate problemele referitoare la EUTELSAT ce privesc interesele părților și exercită următoarele funcții:

i) ia în considerație politica generală și obiectivele pe termen lung ale EUTELSAT care sînt compatibile cu principiile, obiectivele și domeniul de activitate al EUTELSAT prevăzute de convenție și își exprimă punctul de vedere sau adoptă recomandări pentru Consiliul semnatarilor;

ii) recomandă Consiliului semnatarilor măsurile necesare pentru a evita ca activitățile EUTELSAT să intre în conflict cu orice convenție multilaterală generală compatibilă cu convenția și la care a aderat cel puțin majoritatea simplă a părților;

iii) eliberează pe bază de reglementare generală sau prin decizie specifică, la recomandarea Consiliului semnatarilor, autorizații privitoare la:

A) utilizarea segmentului spațial EUTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicații conform paragrafului e) din art. III al convenției;

B) oferirea de sateliți și de echipamente conexe, distincte de cele ale segmentului spațial al EUTELSAT, pentru servicii specializate de telecomunicații, conform alineatului iii) din paragraful f) al art. III din convenție;

C) oferirea de sateliți și de echipamente conexe, distincte de cele ale segmentului spațial al EUTELSAT, pentru servicii publice de telecomunicații conform alin. i) și ii) din paragraful f) al art. III din convenție, statelor care nu sînt părți și oricărui organism aflat sub jurisdicția lor;

iv) adoptă hotărîri pe care le reclamă alte recomandări ale Consiliului semnatarilor și își exprimă punctele de vedere privind rapoartele ce îi sînt prezentate de Consiliul semnatarilor;

v) aplicînd dispozițiile paragrafului a) din art. XVI al convenției, își exprimă punctele de vedere privind amplasarea, achiziționarea sau utilizarea echipamentelor din segmentul spațial, altele decît cele ale segmentului spațial al EUTELSAT;

vi) hotărăște în probleme legate de raporturile oficiale dintre EUTELSAT și state, indiferent dacă ele sînt sau nu părți, sau organizațiile internaționale și, în special, aprobă acordul de sediu menționat la paragraful c) al art. XVII din convenție;

vii) examinează reclamațiile ce îi sînt prezentate de către părți;

viii) în virtutea dispozițiilor paragrafului b) al art. XVIII din convenție, adoptă hotărîrile privind retragerea unei părți din EUTELSAT;

ix) hotărăște în legătură cu orice propunere de amendament la convenție, conform dispozițiilor art. XIX din convenție, ținînd cont de punctele de vedere și de recomandările Consiliului semnatarilor; potrivit art. 22 din Acordul de exploatare, propune amendamente la Acordul de exploatare, își exprimă punctele sale de vedere și formulează recomandări privind amendamentele la Acordul de exploatare propuse pe altă cale;

x) hotărăște în legătură cu orice cerere de aderare prezentată conform dispozițiilor paragrafului e) din art. XXIII al convenției.

b) Adunarea părților își exercită întreaga competență necesară urmăririi obiectivelor EUTELSAT și care nu este atribuită în mod direct de către convenție unui alt organ.

c) În exercitarea funcțiilor sale, Adunarea părților ține cont de toate recomandările pertinente ale Consiliului semnatarilor.

ARTICOLUL X Consiliul semnatarilor - compoziția Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...