Parlamentul României

Convenția privind crearea Organizației europene de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT" din 15.07.1982 *)

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Convenția a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 93-94 din 01/08/1990.

Traducere.

PREAMBUL

Statele părți ale prezentei convenții,

subliniind importanța telecomunicațiilor prin satelit pentru dezvoltarea relațiilor între popoarele și economiile respective, ca și dorința lor de a întări cooperarea în acest domeniu,

luînd act de faptul că Organizația europeană provizorie de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT INTERIMAR" a fost creată în scopul de a exploata segmentele spațiale din sistemele europene de telecomunicații prin satelit,

avînd în vedere dispozițiile pertinente din cadrul Tratatului privind principiile aflate la baza activității statelor în materie de explorare și utilizare a spațiului extraatmosferic, cuprinzîndu-se Luna și alte corpuri cerești, încheiat la Londra, Moscova și Washington la 27 ianuarie 1967,

dorind să continue punerea în funcțiune a sistemelor de telecomunicații prin satelit care să facă parte dintr-o rețea europeană perfecționată de telecomunicații, spre a oferi tuturor statelor participante servicii de telecomunicații mai largi, fără ca totuși să se repună în discuție drepturile și obligațiile statelor participante la Acordul privind Organizația internațională de telecomunicații prin satelit "INTELSAT" încheiat la Washington la 20 august 1971, sau la Convenția privind crearea Organizației internaționale de telecomunicații maritime prin satelit "INMARSAT", încheiată la Londra la 3 septembrie 1976, Modificări (1)

hotărîte să furnizeze, în acest scop, prin intermediul celor mai potrivite tehnici de telecomunicații spațiale de care dispun, mijloacele cele mai eficace și cele mai economice, în orice măsură compatibile cu utilizarea cea mai eficientă și cea mai echitabilă a spectrului frecvențelor radioelectrice ca și a spațiului orbital, Modificări (1)

au convenit cele ce urmează:

ARTICOLUL I Definiții

În cadrul prezentei convenții:

a) termenul "convenție" desemnează Convenția privind crearea Organizației europene de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT", inclusiv preambulul și anexele sale, deschisă spre semnare de diferitele guverne, la Paris, la 15 iulie 1982; Modificări (1)

b) expresia "acord de exploatare" desemnează Acordul de exploatare privind Organizația europeană de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT", inclusiv preambulul și anexele sale, deschise semnării, la Paris, la 15 iulie 1982;

c) expresia "acord provizoriu" desemnează Acordul privind constituirea unei organizații europene provizorii de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT INTERIMAR", încheiat la Paris la 13 mai 1977 între administrațiile de exploatare private recunoscute, competente și depus pe lîngă administrația franceză;

d) expresia "acord ECS" desemnează Acordul adițional la Acordul provizoriu privind segmentul spațial al sistemului de telecomunicații prin satelit al serviciului fix (ECS), încheiat la Paris la 10 martie 1978;

e) termenul "parte" desemnează un stat pentru care Convenția a intrat în vigoare sau îi este aplicată cu titlu provizoriu; Modificări (1)

f) termenul "semnatar" desemnează organismul de telecomunicații sau partea care a semnat Acordul de exploatare și pentru care acesta din urmă a intrat în vigoare sau îi este aplicat cu titlu provizoriu; Modificări (1)

g) expresia "segment spațial" desemnează un ansamblu de sateliți de telecomunicații precum și instalațiile de urmărire, telemăsură, telecomandă, control, supraveghere și alte echipamente asociate, necesare funcționării acestor sateliți; Modificări (1)

h) expresia "segment spațial" al EUTELSAT desemnează segmentul spațial din proprietatea EUTELSAT sau închiriat de acesta în scopul realizării obiectivelor citate la paragrafele a), b), c) și e) din articolul III al convenției;

i) expresia "sistem de telecomunicații prin satelit" desemnează ansamblul constituit de un segment spațial;

j) termenul "telecomunicații" desemnează orice transmisie, emisie sau recepție de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informații de orice natură, prin fir, radioelectricitate, optică sau alte sisteme electromagnetice;

k) expresia "servicii publice de telecomunicații" desemnează serviciile de telecomunicații fixe sau mobile care pot fi asigurate prin satelit și la care poate avea acces publicul, cum sînt telefonul, telegraful, telexul, facsimilul, transmiterea de date, videotextul, transmiterea de programe de radio și de televiziune între stații de sol aprobate pentru a avea acces la segmentul spațial al EUTELSAT, în vederea transmiterii ulterioare către public; transmisiile de servicii multiple precum și circuitele închiriate pentru oricare din aceste servicii; Modificări (1)

e) expresia "servicii specializate de telecomunicații" desemnează serviciile de telecomunicații, altele decît cele definite la paragraful k) din prezentul articol, care pot fi asigurate prin satelit, inclusiv, fără ca această listă să fie limitativă, serviciile de radionavigație, de radiodifuziune prin satelit, de cercetare spațială, de meteorologie și de teledetecția resurselor terestre. Modificări (1)

ARTICOLUL II Crearea "EUTELSAT" Modificări (1)

a) Prin prezenta convenție părțile creează Organizația europeană de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT", denumită în continuare "EUTELSAT".

b) Fiecare parte desemnează un organism de telecomunicații public sau privat asupra jurisdicției sale pentru a semna Acordul de exploatare, dacă această parte nu îl semnează ea însăși.

c) Administrațiile și organismele de telecomunicații pot, sub rezerva aplicării dreptului lor național, să negocieze și să încheie direct acordurile de trafic privind utilizarea pe care o vor da mijloacelor de telecomunicații furnizate în virtutea convenției și Acordului de exploatare, precum și serviciile destinate publicului, instalațiile, repartizarea încasărilor și dispozițiile comerciale convenite.

d) Dispozițiile pertinente din anexa A a convenției au scopul de a asigura continuitatea între activitățile EUTELSAT INTERIMAR și cele ale EUTELSAT-ului.

ARTICOLUL III Domeniul activităților EUTELSAT Modificări (1)

a) EUTELSAT are drept misiune principală conceperea, punerea la punct, construirea, instalarea, exploatarea și întreținerea segmentului spațial al sistemului sau al sistemelor europene de telecomunicații prin satelit, în acest cadru, EUTELSAT are ca prim obiectiv oferirea segmentului spațial necesar serviciilor de telecomunicații publice internaționale în Europa.

b) Segmentul spațial al EUTELSAT poate fi folosit pe aceeași bază ca pentru serviciile publice de telecomunicații internaționale, pentru servicii publice de telecomunicații naționale în Europa, legînd fie regiuni separate de teritorii care nu țin de jurisdicția unei singure părți, fie regiuni care intră în jurisdicția aceleiași părți dar care sînt separate de ocean.

c) În măsura în care faptul nu impietează asupra îndeplinirii primului obiectiv al EUTELSAT, segmentul spațial al EUTELSAT poate fi folosit și pentru alte servicii publice de telecomunicații naționale sau internaționale.

d) În desfășurarea activităților sale, EUTELSAT respectă principiul nediscriminării între semnatari.

e) La cerere și conform unor modalități adecvate, segmentul spațial al EUTELSAT existent sau în curs de punere în funcțiune în momentul unei astfel de solicitări poate fi utilizat în Europa pentru servicii specializate de telecomunicații internaționale sau naționale, așa cum sînt ele definite la paragraful 1) al art. I al convenției, dar nu în scopuri militare, sub rezerva ca:

i) oferirea de servicii publice de telecomunicații să nu suporte prin aceasta efecte defavorabile;

ii) dispozițiile adoptate să fie acceptabile din punct de vedere tehnic și economic.

f) EUTELSAT poate furniza la cerere și conform unor modalități adecvate, sateliți și echipamente conexe distincte de cele ale segmentului spațial al EUTELSAT pentru:

i) servicii publice de telecomunicații naționale;

ii) servicii publice de telecomunicații internaționale;

iii) servicii specializate de telecomunicații, altele decît cele în scopuri militare, cu condiția ca exploatarea eficientă și economică a segmentului spațial al EUTELSAT să nu fie, în nici un caz, influențată defavorabil.

g) EUTELSAT poate întreprinde orice cercetări și experimentări în domeniile legate direct de obiectivele sale.

ARTICOLUL IV Personalitate juridică

a) EUTELSAT are personalitate juridică.

b) EUTELSAT are capacitate deplină de a-și exercita funcțiile și de a-și atinge obiectivele putînd în mod special:

i) să încheie contracte;

ii) să primească, să închirieze, să dețină și să cedeze bunuri mobile și imobile;

iii) să cheme în judecată;

iv) să încheie acorduri cu state sau organizații internaționale.

ARTICOLUL V Principii financiare Modificări (1)

a) EUTELSAT este proprietarul sau chiriașul segmentului spațial al EUTELSAT și proprietar al oricărui alt bun dobîndit de EUTELSAT. Semnatarii au responsabilitatea finanțării EUTELSAT.

b) EUTELSAT este fondat pe o bază economică și financiară sănătoasă, conform principiilor unanim acceptate în materie comercială.

c) În EUTELSAT fiecare semnatar are un cîștig financiar proporțional cu partea sa de investiție, aceasta corespunzînd procentajului propriu din utilizarea totală a segmentului spațial al EUTELSAT de către toți semnatarii, determinat conform dispozițiilor Acordului de exploatare. Totodată, nici un semnatar, chiar dacă utilizarea sa proprie a segmentului spațial al EUTELSAT este nulă, nu poate avea o parte de investiție inferioară unei cote minime de investiții fixată de Acordul de exploatare.

d) Fiecare semnatar contribuie la necesitățile de capital al EUTELSAT și primește cote de amortizare și de beneficiu conform Acordului de exploatare.

e) Toți utilizatorii segmentului spațial al EUTELSAT plătesc taxe de utilizare stabilite potrivit dispozițiilor convenției și Acordului de exploatare.

i) Pentru fiecare tip de utilizare, taxele de utilizare sînt identice pentru toate organismele de telecomunicații publice sau private care, pentru teritoriile aflate sub jurisdicția părților, solicită o capacitate de segment spațial necesară respectivului tip de utilizare.

ii) Pentru organismele de telecomunicații publice sau private care sînt autorizate să utilizeze segmentul spațial al EUTELSAT conform dispozițiilor art. 16 din Acordul de exploatare pentru teritorii care nu țin de jurisdicția unei părți, Consiliul semnatarilor poate fixa sume diferite de cele vizate la alineatul i) de mai sus, dar aceeași sumă este aplicabilă acestor organisme pentru o aceeași categorie de utilizare.

f) Sateliții și echipamentele conexe distincte vizate la paragraful f) din art. III al convenției pot, prin decizia unanimă a Consiliului semnatarilor, să fie finanțate de către EUTELSAT. Dacă nu, ele sînt finanțate de cei ce fac o asemenea cerere conform modalităților fixate de Consiliul semnatarilor, astfel încît să acopere cel puțin toate cheltuielile suportate pentru aceasta de EUTELSAT; aceste cheltuieli nu sînt considerate ca făcînd parte din necesitățile de capital al EUTELSAT, așa cum sînt ele definite la paragraful b) din art. 4 al Acordului de exploatare. Acești sateliți și echipamentele conexe nu fac parte din segmentul spațial al EUTELSAT, în sensul paragrafului h) din art. I din convenție.

ARTICOLUL VI Structura EUTELSAT Modificări (1)

a) EUTELSAT cuprinde următoarele organe:

i) Adunarea părților

ii) Consiliul semnatarilor

iii) Un organ executiv condus de un director general.

b) Fiecare organ acționează în limita atribuțiilor ce i-au fost conferite de convenție sau de Acordul de exploatare. Nici un organ nu acționează în așa fel încît să lezeze un alt organ în privința atribuțiilor ce i-au fost conferite de convenție sau de Acordul de exploatare.

ARTICOLUL VII Adunarea părților - compoziție și reuniuni

a) Adunarea părților se compune din toate părțile,

b) O parte poate însărcina o altă parte să o reprezinte la o reuniune a Adunării părților, dar nici una din părți nu poate reprezenta mai mult de alte două părți.

c) Prima reuniune ordinară a Adunării părților este convocată de directorul general și are loc în anul care urmează datei de intrare în vigoare a convenției. Adunările ordinare se țin apoi din doi în doi ani, exceptînd situația în care Adunarea părților hotărăște în cadrul unei adunări ordinare că următoarea adunare ordinară va avea loc la un alt interval. Modificări (1)

d) Adunarea părților poate să țină și reuniuni extraordinare la cererea uneia sau mai multor părți, sub rezerva de a fi acceptate de cel puțin o treime din părți, sau la cererea Consiliului semnatarilor. Orice cerere de reuniune extraordinară trebuie să fie motivată. Modificări (1)

e) Fiecare parte își acoperă propriile sale cheltuieli de reprezentare în timpul reuniunilor Adunării părților. Cheltuielile legate de reuniunile Adunării părților sînt considerate ca făcînd parte din cheltuielile administrative ale EUTELSAT în limitele aplicării art. 9 din Acordul de exploatare. Modificări (1)

ARTICOLUL VIII Adunarea părților - procedură

a) Fiecare parte dispune de un vot în Adunarea părților. Părțile care se abțin în cursul unei votări sînt considerate ca și cum nu au votat.

b) Deciziile privind problemele de fond sînt luate în urma unui vot afirmativ emis de cel puțin două treimi din părțile prezente sau reprezentate, care au votat. O parte care reprezintă una sau alte două părți, aplicînd dispozițiile paragrafului b) din art. VII al convenției, poate vota separat pentru fiecare parte pe care o reprezintă.

c) Hotărîrile privind probleme de procedură se adoptă printr un vot afirmativ emis de majoritatea simplă a părților prezente care votează, fiecare dispunînd de un singur vot.

d) Pentru orice reuniune a Adunării părților, cvorumul este constituit din reprezentanții majorității simple a tuturor părților, cu condiția ca cel puțin o treime din totalul părților să fie prezente.

e) Adunarea părților adoptă propriul său regulament interior care trebuie să fie conform dispozițiilor convenției și care să prevadă expres:

i) modul de alegere a președintelui și a celorlalți membri ai biroului;

ii) procedura de convocare a reuniunilor sale;

iii) dispozițiile privind reprezentarea și acreditarea;

iv) procedurile de vot.

ARTICOLUL IX Adunarea părților - funcții Modificări (1)

a) Adunarea părților poate fi sesizată pentru toate problemele referitoare la EUTELSAT ce privesc interesele părților și exercită următoarele funcții:

i) ia în considerație politica generală și obiectivele pe termen lung ale EUTELSAT care sînt compatibile cu principiile, obiectivele și domeniul de activitate al EUTELSAT prevăzute de convenție și își exprimă punctul de vedere sau adoptă recomandări pentru Consiliul semnatarilor;

ii) recomandă Consiliului semnatarilor măsurile necesare pentru a evita ca activitățile EUTELSAT să intre în conflict cu orice convenție multilaterală generală compatibilă cu convenția și la care a aderat cel puțin majoritatea simplă a părților;

iii) eliberează pe bază de reglementare generală sau prin decizie specifică, la recomandarea Consiliului semnatarilor, autorizații privitoare la:

A) utilizarea segmentului spațial EUTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicații conform paragrafului e) din art. III al convenției;

B) oferirea de sateliți și de echipamente conexe, distincte de cele ale segmentului spațial al EUTELSAT, pentru servicii specializate de telecomunicații, conform alineatului iii) din paragraful f) al art. III din convenție;

C) oferirea de sateliți și de echipamente conexe, distincte de cele ale segmentului spațial al EUTELSAT, pentru servicii publice de telecomunicații conform alin. i) și ii) din paragraful f) al art. III din convenție, statelor care nu sînt părți și oricărui organism aflat sub jurisdicția lor;

iv) adoptă hotărîri pe care le reclamă alte recomandări ale Consiliului semnatarilor și își exprimă punctele de vedere privind rapoartele ce îi sînt prezentate de Consiliul semnatarilor;

v) aplicînd dispozițiile paragrafului a) din art. XVI al convenției, își exprimă punctele de vedere privind amplasarea, achiziționarea sau utilizarea echipamentelor din segmentul spațial, altele decît cele ale segmentului spațial al EUTELSAT;

vi) hotărăște în probleme legate de raporturile oficiale dintre EUTELSAT și state, indiferent dacă ele sînt sau nu părți, sau organizațiile internaționale și, în special, aprobă acordul de sediu menționat la paragraful c) al art. XVII din convenție;

vii) examinează reclamațiile ce îi sînt prezentate de către părți;

viii) în virtutea dispozițiilor paragrafului b) al art. XVIII din convenție, adoptă hotărîrile privind retragerea unei părți din EUTELSAT;

ix) hotărăște în legătură cu orice propunere de amendament la convenție, conform dispozițiilor art. XIX din convenție, ținînd cont de punctele de vedere și de recomandările Consiliului semnatarilor; potrivit art. 22 din Acordul de exploatare, propune amendamente la Acordul de exploatare, își exprimă punctele sale de vedere și formulează recomandări privind amendamentele la Acordul de exploatare propuse pe altă cale;

x) hotărăște în legătură cu orice cerere de aderare prezentată conform dispozițiilor paragrafului e) din art. XXIII al convenției.

b) Adunarea părților își exercită întreaga competență necesară urmăririi obiectivelor EUTELSAT și care nu este atribuită în mod direct de către convenție unui alt organ.

c) În exercitarea funcțiilor sale, Adunarea părților ține cont de toate recomandările pertinente ale Consiliului semnatarilor.

ARTICOLUL X Consiliul semnatarilor - compoziția Modificări (1)

a) Consiliul semnatarilor este alcătuit din consilieri.

Fiecare semnatar este reprezentat în Consiliul semnatarilor printr-un consilier.

b) Un semnatar poate desemna pe un alt semnatar să-l reprezinte la o reuniune a Consiliului semnatarilor, dar nici un consilier nu poate reprezenta mai mult de alți doi semnatari.

ARTICOLUL XI Consiliul semnatarilor - procedură

a) Fiecare semnatar dispune de un vot ponderat corespunzător părții sale de investiție, sub rezerva aplicării dispozițiilor paragrafelor b), c) și d) din prezentul articol.

Semnatarii care se abțin în cursul unei votări sînt considerați ca și cum nu ar fi votat.

b) Pînă la prima determinare a părților de investiții bazată pe utilizarea precizată la paragraful d) din art. 6 al Acordului de exploatare, partea de investiție căreia îi corespunde votul ponderat al unui semnatar este determinată potrivit anexei B din Acordul de exploatare. După prima determinare a părților de investiții bazată pe utilizarea citată anterior, partea de investiție căreia îi corespunde votul ponderat al unui semnatar este calculată în funcție de utilizarea segmentului spațial al EUTELSAT de către respectivul semnatar, pentru serviciile publice de telecomunicații internaționale și naționale în afara excepțiilor specificate la paragrafele c) și d) din prezentul articol.

c) Nici un semnatar nu dispune de mai mult de 20% din totalul voturilor ponderate din EUTELSAT. Totodată, dacă creșterea părții de investiții decisă la mod voluntar de unul din semnatari pînă la darea în exploatare a extinderii menționate la paragraful d) din art. 4 al Acordului de exploatare mărește în toată această perioadă votul său cu maximum 5% limita de 20% prevăzută în prezentul paragraf, nu se ia în considerație.

În măsura în care votul ponderat al unui semnatar depășește ponderea de vot maximă autorizată, excedentul este repartizat în mod egal între ceilalți semnatari.

d) În scopul aplicării paragrafului b) al prezentului articol, în cazul în care un semnatar beneficiază de o reducere sau de o creștere a părții sale de investiție conform paragrafului h) din art. 6 al Acordului de exploatare, reducerea sau creșterea se aplică proporțional la toate tipurile de utilizare.

e) Ponderea votului fiecărui semnatar, definită la paragraful a) de mai sus, este calculată în funcție de partea de investiție determinată conform art. 6 din Acordul de exploatare. Orice nou calcul al ponderii votului său se aplică de la data efectuării unei noi determinări a părților de investiții conform paragrafului e) din art. 6 al Acordului de exploatare.

f) La orice reuniune a Consiliului semnatarilor, cvorumul este constituit, fie din consilieri care reprezintă majoritatea simplă a semnatarilor cu drept de vot, cu condiția ca această majoritate să dispună de cel puțin două treimi din totalul ponderilor de vot ale tuturor semnatarilor care au drept de vot, fie din consilierii care reprezintă totalitatea semnatarilor cu drept de vot mai puțin trei, indiferent de totalul ponderilor de vot de care dispun aceștia din urmă.

g) Consiliul semnatarilor se străduiește să ia hotărîrile în unanimitate. În lipsa acordului unanim, hotărîrile sînt luate în felul următor:

i) fără prejudicierea dispozițiilor speciale prevăzute în alineatele ii) și iii) din prezentul paragraf, orice decizie privind o problemă de fond se adoptă:

- fie prin votul afirmativ al consilierilor care reprezintă cel puțin patru semnatari dispunînd de minimum două treimi din totalul voturilor ponderate ale tuturor semnatarilor cu drept de vot;

- fie prin votul afirmativ emis de totalitatea semnatarilor prezenți sau reprezentați mai puțin trei, indiferent de totalul voturilor ponderate de care dispun aceștia din urmă;

ii) orice hotărîre privind creșterea limitei capitalului necesar pentru atingerea obiectivelor enunțate la paragrafele a) și b) din art. III al convenției este luată prin votul afirmativ emis de cel puțin majoritatea simplă a semnatarilor prezenți sau reprezentați și dispunînd de minimum două treimi din totalul voturilor ponderate;

iii) orice hotărîre privind creșterea limitei capitalului necesar înfăptuirii unor programe noi care implică investiții de capital necesare satisfacerii unor obiective diferite de cele specificate la paragrafele a) și b) ale art. III din convenție este luată printr-un vot afirmativ emis de minimum două treimi din semnatarii prezenți sau reprezentați și care dispun de cel puțin două treimi din totalul voturilor ponderate;

iv) orice hotărîre privind o problemă de procedură este luată în urma votului afirmativ emis de majoritatea simplă a consilierilor prezenți și care votează, fiecare dispunînd de un vot;

v) în afară de cazul hotărîrilor luate conform dispozițiilor din alineatul iv) din prezentul paragraf, un consilier care reprezintă încă unul sau doi semnatari, conform dispozițiilor paragrafului b) din art. X al convenției poate vota separat pentru fiecare semnatar pe care îl reprezintă.

h) Consiliul semnatarilor își adoptă regulamentul său intern, care trebuie să fie conform prevederilor convenției și care trebuie să se refere în mod expres în dispozițiile sale la:

i) alegerea președintelui și a altor membri ai biroului;

ii) convocarea reuniunilor;

iii) reprezentarea și acreditarea;

iv) procedurile de votare.

i) Consiliul semnatarilor poate crea comitetele consultative care să-l ajute să-și îndeplinească funcțiile.

j) Prima reuniune a Consiliului semnatarilor este convocată conform paragrafului 1 din anexa A a Acordului de exploatare. Consiliul se reunește ori de cîte ori este necesar, dar nu mai puțin de trei ori pe an.

ARTICOLUL XII Consiliul semnatarilor - funcții

a) Consiliul semnatarilor este însărcinat cu conceperea, punerea la punct, construirea, amplasarea, achiziționarea prin cumpărare sau închiriere, exploatarea și întreținerea segmentului spațial al EUTELSAT și a tuturor celorlalte activități pe care EUTELSAT este autorizat să le întreprindă.

b) Consiliul semnatarilor își exercită funcțiile necesare îndeplinirii responsabilităților care îi revin în virtutea paragrafului a) din prezentul articol, dar mai ales:

i) adoptă politica, planurile, programele și procedurile necesare conceperii, punerii la punct, construirii, amplasării, achiziționării, exploatării și întreținerii segmentului spațial al EUTELSAT și pentru toate celelalte activități pe care EUTELSAT este autorizat să le întreprindă;

ii) adoptă procedurile și reglementările care guvernează încheierea tranzacțiilor ca și clauzele și condițiile acestor tranzacții și le aprobă pe acestea;

iii) adoptă și pune în aplicare dispozițiile referitoare la gestiune, în baza cărora directorul general va trebui să încheie contracte pentru exercitarea funcțiilor tehnice și de exploatare sau a oricărei alte funcții atunci cînd prin aceasta EUTELSAT poate avea un avantaj;

iv) adoptă principiile generale și procedurile aflate la baza achiziționării, protejării și autorizării exploatării drepturilor referitoare la proprietatea intelectuală, conform dispozițiilor art. 18 din Acordul de exploatare;

v) adoptă politica ce trebuie urmată în materie de finanțe și regulamentul financiar, aprobă bugetele și statele financiare anuale, precum și regulile generale și hotărârile specifice privind determinarea periodică a taxelor de folosire a segmentului spațial al EUTELSAT, conform dispozițiilor art. V din convenție și art. 8 din Acordul de exploatare; ia hotărîri referitoare la orice alte probleme financiare, potrivit dispozițiilor convenției și Acordului de exploatare;

vi) adoptă criteriile și procedurile de aprobare a stațiilor de sol standardizate, pentru acces la segmentul spațial al EUTELSAT, pentru verificarea și controlul caracteristicilor de funcționare ale acestor stații de sol și pentru coordonarea accesului la segmentul spațial al EUTELSAT și a utilizării sale de către aceste stații de sol;

vii) aprobă stațiile de sol nestandard care pot avea acces la segmentul spațial al EUTELSAT;

viii) adoptă condițiile care determină atribuirea capacității segmentului spațial al EUTELSAT;

ix) determină condițiile de acces la segmentul spațial al EUTELSAT, aplicabile organismelor de telecomunicații care nu sînt sub jurisdicția vreunei părți, conform dispozițiilor din art. III al convenției;

x) ia hotărîri în legătură cu încheierea acordurilor privind plățile fără acoperire și împrumuturile, conform dispozițiilor art. 11 din Acordul de exploatare;

xi) fixează regulile interne generale și ia hotărîri care, conform Regulamentului radiocomunicațiilor al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor cu privire la gestiunea spectrului de frecvențe radioelectrice și la utilizarea eficientă și economică a spațiului orbital, dau asigurarea că exploatarea segmentului spațial al EUTELSAT sau a altor sateliți și echipamente conexe furnizate de EUTELSAT, în sensul dispozițiilor paragrafului f) din art. III al convenției, se face potrivit prevederilor Regulamentului radiocomunicațiilor;

xii) supune Adunării părților orice recomandare privind autorizațiile vizate la alin. iii) paragraful a) al art. ix) din convenție;

xiii) exprimă avizul său Adunării părților, conform paragrafului a) din art. XVI din convenție, în legătură cu amplasarea, achiziționarea sau utilizarea echipamentelor din segmentul spațial, distincte de cele ale segmentului spațial al EUTELSAT;

xiv) fixează regulile interne generale și ia hotărîri privind coordonarea segmentului spațial al EUTELSAT cu segmentele spațiale ale INTELSAT și INMARSAT, conform dispozițiilor acordurilor referitoare la aceste organizații;

xv) adoptă măsurile prevăzute la art. XVIII din convenție și la art. 21 din Acordul de exploatare, privind retragerile și suspendările;

xvi) numește directorul general și îl poate revoca din funcție; determină, la recomandarea directorului general, efectivele statului și condițiile de folosire a întregului personal al organului executiv, conform paragrafului e) din art. XIII al convenției și aprobă numirea de către directorul general a înalților funcționari care depind direct de autoritatea sa;

xvii) desemnează un înalt funcționar al organului executiv care va acționa în calitate de director general interimar, atunci cînd directorul general este absent sau cînd nu-și poate exercita responsabilitățile, ori cînd postul de director general este vacant;

xviii) conduce negocierile cu partea pe al cărei teritoriu este situat sediul EUTELSAT în vederea încheierii unui acord de sediu care comportă privilegiile, scutirile și imunitățile prevăzute la paragraful c) al art. XVII din convenție și supune acel acord, spre aprobare, Adunării părților;

xix) supune Adunării părților rapoartele periodice privind activitățile EUTELSAT;

xx) furnizează orice fel de informație cerută de una din părți sau de unul din semnatari pentru a-i permite să se achite de obligațiile ce îi revin în virtutea convenției sau a Acordului de exploatare;

xxi) desemnează arbitrul EUTELSAT atunci cînd acesta este parte într-un arbitraj;

xxii) își exprimă punctul de vedere și face recomandări Adunării părților cu privire la propunerile de amendamente la convenție, conform paragrafului a) din art. XIX al convenției;

xxiii) ia hotărîri, conform art. 22 din Acordul de exploatare, asupra propunerilor de amendamente la Acordul de exploatare care sînt compatibile cu convenția;

xxiv) examinează cererile de aderare și formulează recomandări către Adunarea părților, conform paragrafului d) din art. XXIII al convenției.

c) În exercitarea funcțiilor sale, Consiliul semnatarilor are în vedere recomandările și punctele de vedere care îi sînt transmise de Adunarea părților, prin aplicarea art. IX din convenție.

ARTICOLUL XIII Organul executiv

a) Organul executiv este condus de un director general numit de Consiliul semnatarilor, sub rezerva de a fi confirmat de părți.

Depozitarul notifică imediat părților numirea directorului general. Numirea este confirmată într-un interval de 60 zile de la notificare, cu excepția situației în care mai mult de o treime din părți informează în scris că ele se opun. Directorul general își poate prelua funcțiile după numirea sa, la data fixată de Consiliul semnatarilor și așteptînd ca numirea sa să fie confirmată.

b) Durata mandatului directorului general este de șase ani. numai dacă Consiliul semnalărilor nu hotărăște altfel.

c) Consiliul semnatarilor poate dispune încetarea funcțiunilor directorului general printr-o hotărîre motivată, înaintea încheierii mandatului său și trebuie să prezinte în fața Adunării părților motivele care au determinat hotărîrea sa.

d) Directorul general este funcționarul cu gradul cel mai înalt și reprezentantul legal al EUTELSAT: el acționează sub autoritatea Consiliului semnatarilor și este direct răspunzător în fața acestuia pentru îndeplinirea tuturor funcțiunilor încredințate de organul executiv.

e) Directorul general supune spre aprobare Consiliului semnatarilor propunerile sale referitoare la structura, efectivele și condițiile de folosire a personalului organului executiv, ca și pe cele referitoare la condițiile de întrebuințare a consultanților și a altor consilieri pe care i-a angajat.

f) Directorul general are capacitatea de a numi întreg personalul organului executiv. Numirea înalților funcționari care depind direct de autoritatea directorului general trebuie să fie totuși aprobată de Consiliul semnatarilor, conform dispozițiilor alin. xvi) paragraful b) al art. XII din convenție.

g) În cazul în care postul de director general este vacant, sau atunci cînd acesta este absent sau nu-și poate exercita responsabilitățile, directorul general interimar desemnat în mod legal conform alin. xvii) paragraful b) din art. XII al convenției, dispune de puterile conferite directorului general prin convenție și Acordul de exploatare.

h) Considerentul dominant în numirea directorului general și a altor funcționari din organul executiv trebuie să fie necesitatea de a atinge cele mai înalte niveluri ale integrității, competenței și eficienței.

i) Directorul general și personalul organului executiv se vor abține de la orice act incompatibil cu responsabilitățile lor față de EUTELSAT.

ARTICOLUL XIV Încheierea tranzacțiilor

a) Politica EUTELSAT în materie de tranzacții este de natură să încurajeze, în interesul organizației, a părților și a semnatarilor, o concurență cît mai mare în furnizarea bunurilor și serviciilor, aceasta fiind aplicată conform prevederilor art. 17 și 18 din Acordul de exploatare.

b) În afara cazurilor prevăzute la art. 17 din Acordul de exploatare, bunurile și prestările de servicii necesare EUTELSAT-ului sînt obținute prin atribuirea de contracte, ca urmare a cererilor de oferte publice internaționale.

c) Contractele sînt atribuite cu maximum de foloase pentru EUTELSAT, licitatorilor care oferă cea mai bună combinație de calitate, preț, termen de livrare și alte criterii importante pentru EUTELSAT, fiind înțeles că, atunci cînd mai multe oferte prezintă o combinație asemănătoare a criteriilor menționate mai sus, contractele sînt atribuite luîndu-se în considerație interesele generale și industriale ale părților.

ARTICOLUL XV Drepturi și obligații Modificări (1)

a) Părțile și semnatarii își asumă drepturile și obligațiile prevăzute de convenție, respectînd pe deplin și promovînd principiile și dispozițiile convenției.

b) Toate părțile și toți semnatarii pot participa la toate conferințele și reuniunile la care sînt în drept să fie reprezentați conform dispozițiilor convenției și Acordului de exploatare, precum și la orice altă reuniune organizată de EUTELSAT sau ținută sub auspiciile sale, conform prevederilor EUTELSAT în legătură cu aceste reuniuni, indiferent de locul unde se țin.

c) Înaintea oricărei conferințe sau reuniuni ținută în afara statului unde se află sediul, organul executiv urmărește ca hotărîrile luate de partea sau semnatarul care face invitația pentru o astfel de conferință sau reuniune să comporte o clauză referitoare la admiterea și șederea în statul unde se ține respectiva conferință sau reuniune, pe toată durata acesteia, a reprezentanților tuturor părților și tuturor semnatarilor în drept să participe.

d) Dacă este cazul, toate părțile iau măsurile ce le stau în putere pentru a împiedica utilizarea segmentului spațial EUTELSAT de către stații de sol care nu sînt conforme cu dispozițiile art. 15 din Acordul de exploatare.

ARTICOLUL XVI Alte segmente spațiale

a) Oricare parte sau oricare semnatar care își propune, sau care este informat că o persoană aflată sub jurisdicția acestei părți își propune, individual sau colectiv, să instaleze, să achiziționeze sau să utilizeze echipamentele segmentului spațial diferite de cele ale segmentului spațial al EUTELSAT pentru a răspunde nevoilor sale în materie de servicii publice de telecomunicații internaționale în interiorul zonei de serviciu a segmentului spațial al EUTELSAT, așa cum este ea definită la paragrafele a) și b) din art. III al convenției, trebuie ca, înainte de instalarea, achiziționarea sau utilizarea unor astfel de echipamente, să furnizeze toate informațiile de bază Adunării părților prin intermediul Consiliului semnatarilor care decide dacă există sau nu posibilitatea unui prejudiciu economic considerabil care ar putea dăuna EUTELSAT-ului. Consiliul semnatarilor supune raportul și concluziile sale Adunării părților.

Adunarea părților își prezintă punctul său de vedere într-o perioadă de 6 luni începînd cu data la care s-a instituit procedura prevăzută la paragraful anterior. Adunarea părților poate fi convocată într-o sesiune extraordinară în acest scop.

b) Consiliul semnatarilor redactează cu prioritate și supune Adunării părților liniile directoare ce trebuie avute în vedere de orice parte și de oricare semnatar care își propune, sau care este informat că o persoană aflată sub jurisdicția acestei părți își propune individual sau în asociație, să pună în funcțiune echipamente de segment spațial distincte de cele ale segmentului spațial al EUTELSAT, pentru a răspunde necesităților sale în materie de servicii publice de telecomunicații naționale sau internaționale sau de servicii de telecomunicații specializate, în scopul de a asigura compatibilitatea tehnică a acelor echipamente și a exploatării lor cu utilizarea de către EUTELSAT a spectrului de frecvențe radioelectrice și a spațiului orbital pentru segmentul său spațial existent sau planificat.

c) Prezentul articol nu se aplică instalării, achiziționării sau utilizării echipamentelor aparținînd unui segment spațial distinct de cele făcînd parte din segmentul spațial EUTELSAT, adică cele:

i) care fac parte sau care trebuie să facă parte din segmentul spațial al INTELSAT sau din segmentul spațial al INMARSAT așa cum sînt definite în Acordul INTELSAT și respectiv Convenția INMARSAT;

ii) care sînt instalate numai în scopuri de securitate națională.

ARTICOLUL XVII Sediul EUTELSAT, privilegii, scutiri și imunități Modificări (1)

a) Sediul EUTELSAT se află la Paris.

b) În cadrul activităților autorizate de Convenția EUTELSAT, bunurile sale sînt scutite pe teritoriul tuturor părților de orice impozit pe venituri, de impozit direct asupra bunurilor, precum și de toate drepturile vamale asupra sateliților de telecomunicații, asupra pieselor componente ale sateliților respectivi și asupra tuturor echipamentelor utilizate în segmentul spațial al EUTELSAT.

c) Conform protocolului prevăzut în prezentul paragraf, fiecare parte acordă privilegii, scutiri și imunități necesare EUTELSAT, înalților săi funcționari și altor categorii de personal specificate în respectivul protocol, părților și reprezentanților părților, semnatarilor și reprezentanților semnatarilor, ca și persoanelor care participă la procedurile de arbitraj. Cu deosebire, fiecare parte acordă persoanelor menționate mai sus, în limita și în cazurile care vor fi prevăzute de protocolul vizat în prezentul paragraf, imunitate și jurisdicție pentru actele înfăptuite, scrierile sau cuvîntările emise în cadrul exercitării funcțiilor lor și în limitele atribuțiilor lor. Partea pe teritoriul căreia se află sediul EUTELSAT încheie de îndată un acord de sediu cu EUTELSAT cu privire la privilegii, scutiri și imunități.

Respectivul acord va cuprinde o prevedere privind scutirea de orice impozit pe venit asupra sumelor vărsate de EUTELSAT, pe teritoriul acelei părți, semnatarilor care acționează în această calitate, cu excepția semnatarului desemnat de partea pe teritoriul căreia se află EUTELSAT. Și celelalte părți trebuie să încheie îndată ce este posibil un protocol referitor la privilegii, scutiri și imunități. Acordul de reședință și protocolul prevăd, fiecare în parte, condițiile în care ele încetează să mai existe; ele sînt independente de convenție.

ARTICOLUL XVIII Retragere și suspendare Modificări (1)

a)

i) Oricare parte și oricare semnatar se poate retrage voluntar, în orice moment, din EUTELSAT;

ii) Partea care se retrage notifică în scris hotărîrea sa depozitarului Atunci cînd o parte se retrage din EUTELSAT, oricare semnatar, desemnat de aceasta conform paragrafului b) din art. II al convenției, este considerat retras de la Acordul de exploatare la data la care intră în vigoare retragerea părții:

iii) Hotărârea de retragere a unui semnatar este notificată în scris directorului general de către partea care l-a desemnat și notificarea comportă acceptarea de către parte a hotărîrii de retragere a semnatarului. Atunci cînd un semnatar se retrage din EUTELSAT, partea care a desemnat semnatarul respectiv își asumă ea însăși, de la data retragerii, calitatea de semnatar, cu excepția situației în care ea desemnează un nou semnatar sau se retrage din EUTELSAT;

iv) Orice retragere voluntară din EUTELSAT cu aplicarea alin. i), ii), iii) din prezentul paragraf intră în vigoare la trei luni după data primirii notificării arătată anterior de către depozitar sau de către directorul general, după caz.

b)

i) Dacă există indicii că una din părți nu-și îndeplinește una din obligațiile care îi revin în termenii formulați de convenție, Adunarea părților, în urma sesizărilor sau acționînd din proprie inițiativă și după ce a examinat toate explicațiile părții în cauză, poate hotărî, dacă va constata neîndeplinirea unei obligații, ca partea respectivă să fie considerată retrasă din EUTELSAT. Începînd cu data unei astfel de hotărîri, convenția încetează a mai fi în vigoare față de partea în cauză. Adunarea părților poate fi convocată în sesiune extraordinară în acest scop. Atunci cînd o parte este considerată ca fiind retrasă din EUTELSAT, conform dispozițiilor prezentului alineat, orice semnatar desemnat de ea, conform paragrafului b) din art. II al convenției, este considerat retras de la Acordul de exploatare, la data la care retragerea părții produce efecte.

ii)

A) Dacă un semnatar, acționînd ca atare, nu-și îndeplinește una din obligațiile care îi revin conform convenției sau Acordului de exploatare, alta decît cea vizată la paragraful a) din art. 4 al Acordului de exploatare, și dacă nu și-a îndeplinit acea obligație în trei luni de la notificarea scrisă ce i-a fost făcută de către organul executiv printr-o rezoluție a Consiliului semnatarilor care a luat notă de acea neîndeplinire, drepturile recunoscute semnatarului prin convenția și Acordul de exploatare sînt automat suspendate la sfîrșitul respectivei perioade de trei luni.

În timpul unei astfel de suspendări a drepturilor sale, semnatarul continuă să-și asume toate obligațiile și responsabilitățile care revin unui semnatar în virtutea convenției și Acordului de exploatare.

B) După examinarea observațiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, Consiliul semnatarilor poate hotărî ca semnatarul respectiv să fie considerat retras din EUTELSAT și că, la data hotărîrii sale, Acordul de exploatare încetează să mai fie în vigoare pentru semnatarul în cauză.

Atunci cînd un semnatar este considerat retras din EUTELSAT, partea care l-a desemnat își asumă ea însăși, de la data retragerii, calitatea de semnatar, cu excepția situației în care desemnează un nou semnatar sau se retrage din EUTELSAT.

iii)

A) Dacă un semnatar nu achită suma pe care o datorează, în aplicarea paragrafului a) din art. 4 al Acordului de exploatare, după trei luni care urmează scadenței, drepturile recunoscute semnatarului prin convenția și Acordul de exploatare sînt automat suspendate, în perioada unei astfel de suspendări a drepturilor sale, semnatarul continuă să-și asume toate obligațiile și responsabilitățile care revin unui semnatar în virtutea convenției și Acordului de exploatare.

B) Dacă, în cele trei luni care urmează suspendării nu au fost vărsate toate sumele datorate, Consiliul semnatarilor, după examinarea tuturor explicațiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, poate decide ca respectivul semnatar să fie considerat retras din EUTELSAT și că, pe data deciziei, Acordul de exploatare încetează să mai fie în vigoare față de semnatarul în cauză.

Atunci cînd un semnatar este considerat retras din EUTELSAT, partea care l-a desemnat își asumă ea însăși la data retragerii, calitatea de semnatar, cu excepția situației în care a desemnat un nou semnatar sau se retrage din EUTELSAT.

c) Dacă, din orice fel de motiv, o parte dorește să se substituie semnatarului pe care l-a desemnat, sau să desemneze un nou semnatar, ea trebuie să notifice în scris depozitarului hotărîrea sa;

Convenția și Acordul de exploatare intră în vigoare față de noul semnatar și încetează să mai fie în vigoare față de semnatarul precedent de îndată ce noul semnatar își asumă toate obligațiile neîndeplinite de semnatarul precedent și semnează Acordul de exploatare,

d) Partea care s-a retras sau care este considerată retrasă din EUTELSAT încetează să mai aibă vreun drept de reprezentare în Adunarea părților și nu își mai asumă nici o obligație sau responsabilitate după data retragerii efective, sub rezerva obligațiilor ce decurg din faptele sau omisiunile care au precedat această dată.

e)

i) Semnatarul care s-a retras sau care este considerat retras din Acordul de exploatare pierde orice drept de reprezentare în Consiliul semnatarilor și nu își mai asumă nici o obligație sau responsabilitate după data retragerii sale efective sub rezerva obligației, în cazul în care Consiliul semnatarilor nu decide altfel, de a vărsa partea sa de contribuții la capital pentru a face față angajamentelor contractuale autorizate în mod expres înaintea datei de retragere și a obligațiilor care decurg din fapte sau omisiuni care au precedat această dată.

ii) Reglementarea situației financiare în momentul retragerii unui semnatar din EUTELSAT se efectuează conform dispozițiilor art. 21 din Acordul de exploatare.

f) Orice notificare de retragere sau orice hotârîre de excludere trebuie comunicată imediat de către depozitar sau de către directorul general, după caz, tuturor părților și tuturor semnatarilor.

g) Nici una din dispozițiile prezentului articol nu au ca efect lezarea vreunui drept dobîndit în calitate de parte sau semnatar, care este păstrat după data retragerii efective și pentru care nu s-a primit nici o compensație conform prezentului articol.

ARTICOLUL XIX Amendamente Modificări (1)

a) Oricare parte poate propune amendamente la convenție. Proiectele de amendament sînt transmise directorului general care difuzează textul în timp optim tuturor semnatarilor. Trebuie să treacă un preaviz de trei luni înainte ca proiectul de amendament să fie examinat de Consiliul semnatarilor, care comunică Adunării părților punctele sale de vedere și recomandările sale într-o perioadă de șase luni de la data difuzării proiectului de amendament. Adunarea părților nu studiază proiectul de amendament, decît după șase luni de la primirea sa, ținînd cont de opiniile și recomandările exprimate de Consiliul semnatarilor. Adunarea părților poate, într-un caz deosebit, să reducă durata acestei perioade printr-o decizie luată conform procedurii prevăzute pentru problemele de fond.

b) Dacă este adoptat de Adunarea părților, amendamentul intră în vigoare la una sută douăzeci de zile de la primirea de către depozitar a notificării de acceptare a acestui amendament din partea a două treimi din statele care, la data adoptării sale de către Adunarea părților, se constituiau părți și pe care semnatarii le reprezentau cu cel puțin două treimi din totalul părților de investiții. Cînd intră în vigoare, amendamentul devine obligatoriu pentru toate părțile și pentru toți semnatarii.

c) Nici un amendament nu intră în vigoare la mai puțin de opt luni de la data adoptării sale de către Adunarea părților. Un amendament care nu a intrat în vigoare conform dispozițiilor paragrafului b) al prezentului articol, după 18 luni de la data adoptării sale de către Adunarea părților este considerat nul.

ARTICOLUL XX Reglementarea diferendelor Modificări (1)

a) Orice diferend dintre părți sau dintre EUTELSAT și una sau mai multe părți, referitor la interpretarea sau la aplicarea convenției din paragraful c) al art. 15 sau din paragraful c) al art. 16 din Acordul de exploatare, este supus arbitrajului conform dispozițiilor anexei B din convenție, dacă el nu a putut fi rezolvat în alt mod într-o perioadă de un an începînd cu data la care una din părțile diferendului a notificat celeilalte părți intenția sa de a rezolva acel diferend prin bună înțelegere. Orice diferend similar referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții sau a Acordului de exploatare între una sau mai multe părți, de o parte și unul sau mai mulți semnatari, de cealaltă parte, poate fi supus arbitrajului conform dispozițiilor anexei B din convenție, dacă partea sau părțile și semnatarul sau semnatarii în litigiu consimt aceasta.

b) Orice diferend referitor la interpretarea și aplicarea convenției, din paragraful c) al art. 15 sau din paragraful c) al art. 16 din Acordul de exploatare, care apare între o parte și un stat care a încetat să mai fie parte, sau între EUTELSAT și un stat care a încetat să mai fie parte, după momentul în care acel stat a încetat să mai fie parte, este supus arbitrajului conform dispozițiilor anexei B din convenție, dacă nu a putut fi rezolvat în alt mod în răstimp de un an socotit de la data la care o parte a diferendului a notificat celeilalte părți intenția sa de a rezolva un astfel de diferend prin bună înțelegere, sub rezerva ca statul care a încetat să mai fie parte să consimtă acest lucru.

Dacă un stat încetează să mai fie parte, sau dacă un stat sau un organism de telecomunicații încetează să mai fie semnatar după supunerea la arbitraj a unui diferend la care participă conform paragrafului a) al prezentului articol, procedura de arbitraj continuă pînă la soluția finală.

c) Rezolvarea oricărui diferend referitor la interpretarea sau la aplicarea acordurilor între EUTELSAT și oricare din părți, altele decît convenția sau Acordul de exploatare, se face conform dispozițiilor prevăzute în acordul de bază. În absența unor astfel de dispoziții, un asemenea diferend, în cazul în care nu a fost rezolvat în alt mod, poate fi supus arbitrajului conform dispozițiilor din anexa B din convenție, dacă părțile diferendului consimt aceasta.

ARTICOLUL XXI Semnarea - rezerve Modificări (1)

a) Orice stat a cărui administrație de telecomunicații sau de exploatare particulară recunoscută este sau are dreptul să devină parte semnatară a Acordului provizoriu poate deveni parte a convenției prin:

i) semnare fără ca aceasta să fie sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, sau

ii) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare, sau

iii) aderare.

b) Convenția este deschisă semnării la Paris, de la 15 iulie 1982 pînă la data intrării sale în vigoare; ea rămîne în continuare deschisă aderării.

c) Nici un stat nu devine parte la convenție, înainte de Acordul de exploatare să fie semnat de organismul de telecomunicații pe care el l-a desemnat sau pînă cînd nu semnează el însuși acordul respectiv.

d) Nu poate fi formulată nici o rezervă față de convenție sau față de Acordul de exploatare. Modificări (1)

ARTICOLUL XXII Intrarea în vigoare Modificări (1)

a) Convenția intră în vigoare după 60 de zile de la data la care două treimi din statele care, la data deschiderii spre semnare a convenției, cu jurisdicție asupra părților semnatare ale Acordului provizoriu, au semnat-o, conform paragrafului a) alin. i) din articolul XXI, au ratificat-o, au acceptat-o sau au aprobat-o, cu condiția ca: Modificări (1)

i) aceste părți semnatare sau semnatarii desemnați de ele potrivit Acordului ECS să dețină cel puțin două treimi din cotele părți din finanțare în baza Acordului ECS, și

ii) Acordul de exploatare să fi fost semnat conform paragrafului b) din art. II al convenției.

b) Convenția nu poate intra în vigoare în mai puțin de 8 luni după data la care a fost deschisă spre semnare. Convenția nu intră în vigoare dacă nu a putut face obiectul semnării, ratificării, acceptării sau aprobării cerute de dispozițiile paragrafului a) din prezentul articol, în 18 luni de la data cînd a fost deschisă spre semnare. Modificări (2)

c) Atunci cînd un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare este depus de un stat după data intrării în vigoare a convenției, convenția intră în vigoare pentru respectivul stat la data depunerii instrumentului respectiv.

d) Încă de la intrarea sa în vigoare, convenția este aplicată cu titlu provizoriu fiecărui stat care a semnat-o sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării și care a făcut cererea în momentul semnării sau în orice moment dinaintea intrării ei în vigoare. Aplicarea cu titlu provizoriu încetează:

i) fie în momentul depunerii unui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare de către acel stat;

ii) fie la expirarea perioadei de doi ani care urmează după data intrării în vigoare a convenției, dacă aceasta nu a fost ratificată, acceptată sau aprobată de acel stat;

iii) fie încă de la notificarea de către acel stat, înaintea expirării perioadei menționate la alin. ii) al prezentului paragraf, a deciziei sale de a nu ratifica, accepta sau aproba convenția.

Dacă aplicarea cu titlu provizoriu încetează în virtutea alin. ii) sau iii) al prezentului paragraf, prevederile paragrafelor d), e) și g) din art. XVIII al convenției determină drepturile și obligațiile părții și semnatarului pe care ea l-a desemnat. Modificări (1)

e) Contrar oricărei alte prevederi din prezentul articol, convenția nu intră în vigoare față de nici un stat și nu se aplică cu titlu provizoriu față de nici un stat, atîta timp cît condițiile cerute de paragraful c) al art. XXI al convenției nu au fost îndeplinite.

f) În momentul intrării sale în vigoare, convenția substituie și pune capăt Acordului provizoriu. Modificări (1)

Totodată, nici o dispoziție a convenției sau a Acordului de exploatare nu afectează drepturile sau obligațiile pe care o parte sau un semnatar le-a acumulat anterior în calitate de parte semnatară a Acordului, provizoriu sau în calitate de semnatar al Acordului ECS.

ARTICOLUL XXIII Aderarea Modificări (1)

a) Oricare stat a cărui administrație de telecomunicații sau exploatare privată recunoscută era, sau avea dreptul să devină, la data la care convenția a fost deschisă pentru semnare, parte semnatară a Acordului provizoriu, poate adera la convenție începînd cu data la care aceasta a încetat să mai fie deschisă spre semnare, pînă la expirarea unei perioade de doi ani după intrarea în vigoare a convenției.

b) Dispozițiile paragrafelor c) și e) ale prezentului articol se aplică cererilor de aderare care provin de la următoarele state:

i) un stat a cărui administrație de telecomunicații sau exploatare privată recunoscută era sau avea dreptul să devină, la data la care convenția a fost deschisă spre semnare, parte semnatară a Acordului provizoriu, dar care nu a devenit parte a convenției conform dispozițiilor din alineatele i) sau ii) din paragraful a) al art. XXI din convenție sau din paragraful a) al prezentului articol; Modificări (1)

ii) orice alt stat european membru al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, care dorește să adere la convenție după intrarea sa în vigoare.

c) Orice stat care dorește să adere la convenție în condițiile menționate în paragraful b) al prezentului articol (denumit în continuare stat solicitant) înștiințează în scris pe directorul general și îi trimite acestuia toate informațiile pe care Consiliul semnatarilor le-ar putea cere în legătură cu modul în care își propune să utilizeze segmentul spațial al EUTELSAT. Modificări (1)

d) Consiliul semnatarilor examinează din punct de vedere tehnic, financiar și din punctul de vedere al exploatării, compatibilitatea cererii de aderare a statului solicitant cu interesele EUTELSAT și cu cele ale Semnatarilor în domeniul de activități ale EUTELSAT și prezintă Adunării părților o recomandare în legătură cu aceasta. Modificări (1)

e) Avînd în vedere recomandarea respectivă, Adunarea părților ia o hotărîre privind cererea statului solicitant în următoarele șase luni de la data la care Consiliul semnatarilor a decis că deține toate informațiile cerute în virtutea paragrafului c) din prezentul articol. Modificări (1)

Decizia Consiliului semnatarilor este comunicată fără întîrziere Adunării părților. Hotărîrea Adunării părților se ia prin vot secret, conform procedurii referitoare la hotărîrile privind problemele de fond. În acest scop poate fi convocată o sesiune extraordinară a Adunării părților.

f) Directorul general notifică statului solicitant condițiile de aderare stabilite de Adunarea părților. Aceste condiții de aderare fac obiectul unui protocol anexă la instrumentul de aderare pe care statul în cauză îl depune la depozitar. Modificări (1)

ARTICOLUL XXIV Responsabilități Modificări (1)

Nici o parte nu-și atrage responsabilități individuale pentru actele și obligațiile EUTELSAT, cu excepția situației în care obligația respectivă rezultă dintr-un tratat în care o anumită parte și statul care cere despăgubiri sînt părți. În acest caz EUTELSAT despăgubește partea în cauză cu sumele pe care ea le-a achitat, cu excepția cazului în care partea respectivă s-a angajat special să-și asume singură o astfel de responsabilitate.

ARTICOLUL XXV Dispoziții diverse Modificări (1)

a) Limbile oficiale de lucru în cadrul EUTELSAT sînt franceza și engleza.

b) EUTELSAT colaborează ținînd cont de directivele generale ale Adunării părților în problemele de interes comun cu Organizația Națiunilor Unite și cu instituțiile sale specializate, în mod special cu Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, cît și cu alte organizații internaționale.

c) Conform dispozițiilor Rezoluției 1721 (XVI) a Adunării generale a Națiunilor Unite, EUTELSAT adresează cu titlu informativ Secretariatului general al Națiunilor Unite și instituțiilor specializate interesate, un raport anual privind activitățile sale.

ARTICOLUL XXVI Depozitarul Modificări (1)

a) Guvernul Republicii Franceze este depozitarul convenției pe lîngă care sînt depuse instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cererile de aplicare cu titlu provizoriu, ca și notificările de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentelor, a hotărîrilor de retragere din EUTELSAT sau a hotărîrilor de încetare a aplicării cu titlu provizoriu a convenției.

b) Convenția este depusă în arhivele depozitarului. Acesta transmite copii autentificate conform cu textul convenției tuturor statelor care au semnat-o sau care și-au depus instrumentele de aderare, ca și Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

c) Depozitarul informează cît mai curînd toate statele care au semnat convenția sau care au aderat la ea, toți semnatarii, precum și, dacă este necesar, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor: Modificări (1)

i) despre orice semnare a convenției;

ii) despre depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

iii) despre începerea perioadei de 60 de zile menționată la paragraful a) al art. XXII din convenție;

iv) despre intrarea în vigoare a convenției;

v) despre orice cerere de aplicare provizorie conform paragrafului d) al art. XXII din convenție;

vi) despre numirea directorului general, despre orice obiecție aferentă acesteia, precum și despre confirmarea numirii sale prevăzută la paragraful a) din art. XIII al convenției;

vii) despre adoptarea și intrarea în vigoare a oricărui amendament la convenție;

viii) despre orice notificare de retragere;

ix) despre orice hotărîre a Adunării părților menționată la paragraful b) din art. XVIII al convenției atunci cînd o parte este considerată retrasă din EUTELSAT;

x) despre orice hotărîre a Consiliului semnatarilor conform paragrafului b) din art. XVIII al convenției atunci cînd un semnatar este considerat retras din EUTELSAT;

xi) despre orice substituire de semnatar efectuată conform paragrafelor b) și c) ale art. XVIII din convenție;

xii) despre orice suspendare și despre orice restabilire a drepturilor;

xiii) despre alte notificări și comunicări avînd legătură cu convenția. Modificări (1)

d) În momentul intrării în vigoare a convenției, depozitarul transmite o copie autentificată conformă cu convenția și cu Acordul de exploatare la Secretariatul Organizației Națiunilor Unite, pentru înregistrare și publicare, conform dispozițiilor art. 102 din Carta Națiunilor Unite.

Drept pentru care, în deplină cunoștință de cauză, subsemnații, reprezentanți împuterniciți corespunzător în acest scop de guvernele respective, au semnat prezenta convenție. State membre la EUTELSAT: R.F.G., Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Spania, Finlanda, Franța, Grecia, Islanda, Italia, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portugalia, Anglia, San-Marino, Suedia, Elveția, Turcia, Vatican, Iugoslavia.

Deschisă spre semnare la Paris, într-un singur exemplar, în a cinsprezecea zi a lunii iulie 1982, în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind autentic egale.

ANEXA A

Dispoziții tranzitorii

1. Continuitatea activităților

a) Orice acord trecut prin EUTELSAT INTERIMAR în virtutea Acordului provizoriu sau a Acordului ECS și care este în vigoare la data cînd ultimele două acorduri sus-menționate au luat sfîrșit rămîne în vigoare, cu excepția cazului și pînă în momentul în care este modificat sau anulat conform dispozițiilor acelui acord. Orice hotărîre luată de EUTELSAT INTERIMAR în virtutea Acordului provizoriu sau a Acordului ECS și care este în vigoare la data cînd ultimele două acorduri sus-menționate au luat sfîrșit rămîne în vigoare, exceptînd cazul și pînă în momentul în care această hotărîre este modificată sau anulată de către convenție sau Acordul de exploatare sau ca urmare a aplicării lor.

b) Dacă, la momentul în care Acordul provizoriu și Acordul ECS iau sfîrșit, un organ al EUTELSAT INTERIMAR a angajat dar nu a finalizat o acțiune care a făcut obiectul unei autorizări sau care este cerută în baza Acordului provizoriu sau a Acordului ECS, Consiliul semnatarilor se substituie acestui organ în scopul de a duce la bun sfîrșit această acțiune.

2. Gestiunea

a) Începînd de la data intrării în vigoare a convenției, întregul personal al secretariatului general permanent instituit conform art. 9 al Acordului provizoriu are dreptul de a fi transferat la organul executiv al EUTELSAT, sub rezerva dispozițiilor paragrafului f) din art. XIII al convenției.

b) Conform dispozițiilor paragrafului 1 al prezentei anexe, condițiile de folosire a personalului care erau în vigoare în cadrul Acordului provizoriu, continuă să fie aplicate pînă cînd Consiliul semnatarilor va determina noile condiții de folosire.

c) Secretarul general al EUTELSAT INTERIMAR își asumă atribuțiile primului director general pînă la intrarea acestuia în funcție.

3. Transferul la EUTELSAT a funcțiilor administrației împuternicite

a) Socotind de la începutul perioadei de 60 de zile, menționată la paragraful a) din art. XXII al convenției, secretarul general al EUTELSAT INTERIMAR informează administrația împuternicită despre data la care intră în vigoare convenția și își încetează existența Acordul provizoriu.

b) Secretarul general al EUTELSAT INTERIMAR ia toate măsurile pentru a asigura la momentul potrivit transferul la EUTELSAT al tuturor drepturilor și obligațiilor asumate de administrația împuternicită în calitatea sa de reprezentant legal al EUTELSAT INTERIMAR.

ANEXA B

Procedura de arbitraj

1. Un tribunal de arbitraj se instituie potrivit dispozițiilor din paragrafele următoare, pentru a hotărî în legătură cu orice diferend prevăzut în art. XX al convenției sau la art. 20 din Acordul de exploatare. Modificări (1)

2. Orice parte a convenției poate să se asocieze uneia sau alteia dintre părțile diferendului în cadrul arbitrajului.

3. Tribunalul de arbitraj se compune din trei membri. Fiecare parte a diferendului desemnează un arbitru, în termen de două luni de la data primirii cererii emisă de una din părți, de a supune diferendul arbitrajului. Atunci cînd art. XX din convenție și art. 20 din Acordul de exploatare cer, acordul părților pentru ca diferendul să fie supus arbitrajului, termenul de două luni se calculează începînd cu data acelui acord. Primii doi arbitri desemnează într-un termen de două luni de la data desemnării celui de-al doilea arbitru, pe al treilea arbitru care prezidează tribunalul de arbitraj. Dacă unul din cei doi arbitri nu a fost desemnat în perioada cerută, el este desemnat, la cererea uneia sau alteia din părți, de către președintele Curții Internaționale de Justiție, sau în caz de dezacord între părți, de către secretarul general al Curții permanente de arbitraj. Aceeași procedură se aplică dacă președintele tribunalului de arbitraj nu a fost desemnat în termenul prevăzut. Modificări (1)

4. Tribunalul de arbitraj își alege sediul și își stabilește regulamentul său interior.

5. Fiecare parte ia în sarcina sa cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat, precum și cheltuielile de reprezentare în fața tribunalului. Cheltuielile președintelui tribunalului de arbitraj sînt împărțite în mod egal între părțile diferendului.

6. Sentința tribunalului de arbitraj este dată de majoritatea membrilor, care nu se pot abține de la vot. Respectiva sentință este definitivă și obligatorie pentru părțile diferendului. Hotărîrea nu este susceptibilă de recurs. Părțile se conformează neîntîrziat hotărîrii arbitrale. În caz de diferend privind semnificația sau aria de aplicare a hotărîrii, tribunalul de arbitraj o interpretează la cererea oricăreia dintre părțile diferendului.

AMENDAMENTUL NR. 1
LA CONVENȚIA "EUTELSAT"
Conferința interguvernamentală - PARIS, 15 decembrie 1983

;
se încarcă...