Act Internațional

Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est din 05.05.2006 *)

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Macedonia, Republica Moldova, România și Uniunea Statală Serbia și Muntenegru, denumite în continuare părți contractante,

în dorința de a coopera pentru realizarea intereselor comune de securitate,

decise să combată în mod eficient amenințările transfrontaliere la adresa ordinii publice și siguranței, precum și criminalitatea internațională, prin participarea la un parteneriat de securitate,

urmărind intensificarea și dezvoltarea cooperării polițienești,

hotărâte să consolideze și pe mai departe asistența reciprocă în probleme polițienești,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Scopul convenției

Părțile contractante vor întări cooperarea atât în ceea ce privește combaterea amenințărilor la adresa ordinii și/sau siguranței publice, cât și în domeniul prevenirii, descoperirii și cercetării infracțiunilor. Aceasta se va desfășura conform prevederilor legislației naționale, dacă nu este stipulat altfel de prezenta convenție.

ARTICOLUL 2 Definiții

În înțelesul prezentei convenții

a) autorități de aplicare a legii - autoritățile care, în conformitate cu legislația națională a părților contractante, au competența necesară pentru aplicarea prevederilor prezentei convenții;

b) oficiali - orice persoană desemnată de autoritățile de aplicare a legii;

c) frontiere - frontierele terestre ale părților contractante, cele stabilite pe cursurile de apă, frontierele maritime, aeroporturile și porturile acestora, definite de legislația națională și recunoscute internațional;

d) stat terț - oricare stat, altul decât părțile contractante;

e) permis de ședere - o autorizație de orice tip emisă de o parte contractantă, care acordă dreptul de ședere pe teritoriul său. Această definiție nu va include dreptul temporar de ședere pe teritoriul unei părți contractante în scopul procesării unei cereri pentru azil sau a unui permis de ședere;

f) date personale - orice date care au legătură cu o persoană fizică identificată ori identificabilă: o persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod special prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale ori sociale;

g) prelucrarea datelor personale, denumită în continuare prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni care sunt efectuate asupra datelor personale, prin mijloace automatice sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, folosirea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

h) informații - date personale sau nepersonale.

ARTICOLUL 3 Măsuri generale de cooperare

Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante acționează, în cadrul competențelor ce le revin, în scopul luării tuturor măsurilor ce se impun în vederea întăririi cooperării. Autoritățile au în vedere, în special:

1. consolidarea schimbului de informații și a structurilor de comunicare, prin:

a) schimbul de informații asupra datelor privind infracțiuni, asupra legăturilor dintre suspecți și asupra comportamentelor tipice ale suspecților, fără a furniza date personale;

b) informarea reciprocă, în mod direct, cât mai curând posibil, cu privire la evenimente și incidente iminente în domeniul polițienesc, fără a furniza date personale, în vederea facilitării combaterii amenințărilor la adresa ordinii și siguranței publice, astfel încât măsurile necesare să poată fi luate din timp;

c) furnizarea reciprocă a informațiilor relevante, cu excepția datelor personale, în vederea facilitării planificării operative, atât pentru activități de rutină, cât și pentru operațiuni speciale, incluzând, ca măsură de precauție, informații referitoare la evenimente și incidente care ar putea avea consecințe pe teritoriul celeilalte părți contractante;

d) elaborarea și actualizarea, în mod regulat, a unor baze de date cu informații privind competențele teritoriale și materiale și datele de contact;

e) menținerea unei comunicații radio, în acest sens realizându-se schimbul de echipament până la introducerea unor echipamente și frecvențe radio uniforme în toate statele europene și elaborarea unor propuneri comune privind îmbunătățirea din punct de vedere financiar a sistemelor de telecomunicații, în special a comunicațiilor radio de-a lungul frontierei;

2. intensificarea cooperării pe parcursul operațiunilor și a investigațiilor în vederea prevenirii, descoperirii și cercetării, precum și în ceea ce privește combaterea amenințărilor, prin:

a) amplasarea forțelor în zonele de frontieră vecine, după un plan prestabilit;

b) planificarea și desfășurarea de programe comune în domeniul prevenirii criminalității;

c) desfășurarea de întâlniri și consfătuiri, la intervale regulate, în vederea controlului și menținerii calității cooperării, dezbaterii de noi strategii, coordonării operațiunilor, planuri de patrulare și căutare, schimb de date statistice și coordonarea unor programe de lucru;

d) facilitarea unor programe comune de pregătire/vizite de studiu stabilite de comun acord de departamentele interesate;

e) invitarea reprezentanților celorlalte părți contractante pentru a participa la operațiuni speciale în calitate de observatori.

CAPITOLUL I Prevederi generale

ARTICOLUL 4 Cooperarea la cerere

(1) Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante își vor acorda asistență, la cerere, în limitele impuse de legislația lor, pentru luarea măsurilor împotriva amenințărilor la adresa ordinii publice și/sau securității, pentru prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor, numai dacă această cerere nu poate fi dusă la îndeplinire decât de către autoritățile judiciare conform legislației respectivei părți contractante. Dacă autoritatea solicitată nu este competentă să ducă la îndeplinire cererea, aceasta va transmite cererea autorității competente și va informa cu privire la aceasta autoritatea solicitantă.

(2) Autoritățile de aplicare a legii, în accepțiunea prezentei convenții, sunt menționate în listele la aceasta. În orice caz, competențele altor ministere nu vor fi încălcate.

(3) Părțile contractante vor înființa sau desemna unități naționale centrale. Până la înființarea sau desemnarea unităților naționale centrale, se vor folosi structurile existente din statele respective.

(4) Cererile și răspunsurile la aceste cereri ar putea fi transmise, dacă cooperarea directă ar fi mai rapidă, cu informarea unității naționale centrale sau a structurilor existente despre această procedură și între autoritățile nominalizate în listele la prezenta convenție:

a) dacă activitățile transfrontaliere oficiale privind infracțiunile vor fi, cel mai probabil, cercetate de autoritățile de aplicare a legii din regiunile de frontieră; sau

b) dacă cererile de asistență privind prevenirea unor iminente amenințări la adresa ordinii publice și/sau securității nu pot fi altfel transmise la timp prin canalele unităților naționale centrale.

(5) Cererile se pot referi, în special, la:

a) identificarea proprietarilor și utilizatorilor vehiculelor cu motor, a tuturor tipurilor de ambarcațiuni și aparate de zbor.

La cererea unei părți contractante, partea contractantă solicitată va transmite datele pe care le deține despre vehiculele cu motor și toate tipurile de ambarcațiuni și aparate de zbor, precum și datele proprietarilor și utilizatorilor, dacă aceste date sunt necesare pentru identificarea unei persoane în calitatea sa de proprietar/utilizator al vehiculelor sau pentru identificarea vehiculelor utilizate de o persoană sau datele vehiculului necesare pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și protecția împotriva amenințărilor la adresa ordinii publice și/sau a securității.

Autoritățile de aplicare a legii ale părții contractante solicitante pot înainta cererea autorității/autorităților care deține/dețin baza de date de înregistrare a vehiculelor sau, în cazuri urgente, dacă sunt solicitate informații de la autoritățile respective privind numerele de înmatriculare ale tuturor tipurilor de ambarcațiuni, către o autoritate de aplicare a legii a părții contractante solicitate;

b) informații privind permisele de conducere și documentele vehiculului, precum și mostre de permise de conducere și documente ale vehiculului;

c) documentele privind stabilirea domiciliului, a reședinței și permisele de rezidență;

d) identificarea utilizatorilor de telefoane și a altor echipamente de comunicații;

e) identificări de persoane, cadavre sau părți de cadavre;

f) informații despre proveniența obiectelor, cum ar fi: arme de foc, muniții și explozibili, dispozitive explozive, vehicule cu motor, toate tipurile de ambarcațiuni și aparate de zbor, obiecte de patrimoniu;

g) urmărirea persoanelor și obiectelor;

h) inițierea și coordonarea măsurilor de căutare;

i) audieri și interogatorii ale poliției, în special cele prin care este determinată voința unei persoane de a depune mărturie;

j) informații despre cercetarea la fața locului, colectarea probelor, evaluarea și analizarea probelor;

k) măsuri concrete de protecție a martorilor;

l) schimbul de informații în cazurile de urmărire transfrontalieră;

m) cooperarea și schimbul de informații în gestionarea mulțimilor la toate adunările publice.

(6) Cererile și răspunsurile la aceste cereri se vor face în scris (prin fax sau prin e-mail). În cazul în care sunt transmise date personale, trebuie aleasă o metodă de transmitere securizată, ținându-se cont de caracterul special al datelor. În cazuri urgente, cererile pot fi făcute verbal. Totuși, ulterior trebuie confirmate imediat în scris. Răspunsul scris va fi transmis numai după primirea confirmării scrise. Părțile contractante se vor asigura ca numai personalul autorizat să aibă acces la aparatura de comunicații utilizată.

ARTICOLUL 5 Obiectul schimbului de informații

(1) Pe parcursul cooperării privind prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor, în special a celor circumscrise criminalității organizate, autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante vor transmite, la cerere, următoarele informații:

a) despre date ale persoanelor implicate în criminalitatea organizată, informații despre legăturile dintre suspecți și persoane suspectate cu privire la comiterea de infracțiuni, cunoștințele acestora despre structura organizațiilor și grupărilor criminale, tipare comportamentale ale suspecților sau grupurilor de suspecți, informații privind pregătirea, tentativele sau săvârșirea infracțiunilor, în special cele despre timpul, locul și tipul de infracțiune, detalii despre victime sau obiectele distruse, informații despre circumstanțele particulare și despre prevederile legale relevante, dacă este necesar pentru prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor;

b) privind metodele și noile forme ale criminalității transfrontaliere;

c) despre rezultatele privind cercetarea criminologică, detalii ale metodelor de coordonare a investigațiilor, metode și modalități de lucru în vederea dezvoltării acestora pe viitor;

d) privind informații și/sau mostre ale obiectelor sau bunurilor care au fost distruse prin săvârșirea infracțiunii ori folosite la săvârșirea infracțiunilor sau ale obiectelor rezultate din săvârșirea infracțiunilor;

e) privind legislația în vigoare referitoare la infracțiunile care fac obiectul prezentei convenții;

f) privind veniturile și bunurile achiziționate prin comiterea infracțiunilor sau prin implicarea în activități infracționale.

(2) Când obțin informații prin intermediul unor metode speciale, autoritățile părților contractante vor coopera în conformitate cu legislația lor națională. Părțile contractante vor asigura protecția datelor transmise în cursul acestor schimburi de informații cel puțin la același nivel cu cel stabilit prin prevederile legislației naționale.

ARTICOLUL 6 Schimbul de informații fără cerere

În anumite cazuri, autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante vor face schimb de date fără a fi fost solicitate, dacă, pe baza unor fapte dovedite, există motive de a presupune că aceste informații sunt necesare pentru a preveni amenințări concrete la adresa ordinii publice și/sau securității sau pentru prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor. În ceea ce privește transmiterea informațiilor, se vor aplica prevederile art. 4 alin. (3) (unitățile naționale centrale), alin. (4) (cererile și răspunsurile la aceste cereri) și alin. (6) (cereri în scris, prin fax sau e-mail).

ARTICOLUL 7 Analiză de risc comună

Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante vor încerca să dețină un nivel uniform de informare în legătură cu situația privind rata criminalității. În acest scop, acestea vor face schimb de rapoarte în mod periodic sau la nevoie și vor face o analiză comună cel puțin o dată pe an.

ARTICOLUL 8 Schimbul regulat de informații pentru combaterea migrației ilegale

(1) Părțile contractante realizează schimburi regulate de informații în vederea combaterii trecerii frauduloase a frontierei și a traficului de ființe umane.

(2) Schimbul de informații vizează în primul rând fluxurile migratorii, proporțiile acestora, structura lor și posibilele lor destinații, căile de migrație probabile și mijloacele de transport care sunt folosite la trecerea ilegală a frontierei, precum și modul de organizare a călăuzelor. Mai mult, se vor realiza schimburi de informații și analize care vizează starea de fapt și, de asemenea, măsurile planificate ce pot fi relevante pentru cealaltă parte contractantă.

ARTICOLUL 9 Ofițerii de legătură

(1) Părțile contractante pot încheia acorduri bilaterale pentru trimiterea în misiune, pentru o perioadă de timp specificată sau nespecificată, a ofițerilor de legătură ai unei părți contractante la autoritățile de aplicare a legii ale celeilalte părți contractante.

(2) Trimiterea în misiune a ofițerilor de legătură pentru o perioadă de timp specificată sau nespecificată este destinată continuării și accelerării cooperării dintre părțile contractante, în special prin acordarea de asistență:

a) sub forma schimbului de informații, în scopul prezentei convenții;

b) în soluționarea cererilor pentru asistență polițienească reciprocă cu privire la probleme de natură penală;

c) pentru sarcinile îndeplinite de către autoritățile responsabile cu supravegherea frontierelor.

(3) Ofițerii de legătură vor avea sarcina de a consilia și de a acorda asistență. Ei nu vor fi împuterniciți să întreprindă, în mod independent, acțiuni de poliție. Aceștia vor furniza informații și își vor îndeplini sarcinile în conformitate cu instrucțiunile date de partea contractantă care i-a trimis în misiune și de către partea contractantă pe lângă care sunt trimiși în misiune.

(4) Părțile contractante pot fi de acord, într-un cadru bilateral sau multilateral, ca ofițerii de legătură ai unei părți contractante trimiși în misiune pe lângă state terțe să reprezinte, de asemenea, interesele uneia sau mai multor părți contractante. Prin asemenea acorduri, ofițerii de legătură trimiși în misiune pe lângă state terțe vor furniza informații celorlalte părți contractante atunci când li se solicită acest lucru sau din proprie inițiativă și, în limita atribuțiilor, vor îndeplini sarcini în numele respectivelor părți. Părțile contractante se vor informa reciproc în legătură cu intențiile lor cu privire la trimiterea în misiune a ofițerilor de legătură pe lângă state terțe.

ARTICOLUL 10 Protecția martorilor

(1) Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante desemnate pentru protecția martorilor vor coopera în mod direct în ceea ce privește domeniul programelor de protecție a martorilor.

(2) Cooperarea vizează în special schimbul de informații, suportul logistic și preluarea persoanelor care trebuie protejate.

(3) Va fi semnat un acord pentru fiecare caz particular referitor la preluarea persoanelor care vor fi protejate, pentru reglementarea drepturilor și obligațiilor reciproce.

(4) Persoana care trebuie protejată trebuie să fi fost introdusă în programul de protecție a martorilor al părții contractante solicitante. Persoana care trebuie protejată nu va fi introdusă în programul de protecție a martorilor al părții contractante solicitate. În procesul de aplicare a măsurilor de sprijin în legătură cu protejarea acestor persoane, se va aplica în mod corespunzător legislația națională a părții contractante solicitate.

(5) În principiu, partea contractantă solicitantă suportă costurile de întreținere pentru persoanele ce trebuie protejate. Partea contractantă solicitată suportă costurile de personal și ale resurselor materiale pentru protecția acestor persoane.

(6) Dacă există motive întemeiate și după notificarea prealabilă a părții contractante solicitante, partea contractantă solicitată poate revoca măsurile de sprijin. În acest caz, partea contractantă solicitantă va prelua persoana în cauză.

ARTICOLUL 11 Pregătirea de bază și avansată și schimbul de experiență

Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante cooperează în ceea ce privește pregătirea de bază și avansată, printre altele, prin:

a) schimbul de curricule pentru pregătirea de bază și avansată;

b) organizarea de seminarii comune pentru pregătirea de bază și avansată și de exerciții transfrontaliere în cadrul cooperării instituite de prezenta convenție;

c) invitarea reprezentanților autorităților de aplicare a legii ale celeilalte părți contractante pentru participarea la exerciții și misiuni speciale, în calitate de observatori, precum și prin organizarea de schimburi de experiență;

d) înlesnirea participării la sesiuni de perfecționare a reprezentanților autorităților de aplicare a legii ale celeilalte părți contractante.

ARTICOLUL 12 Prevenirea

Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante vor face schimb de experiență în domeniul prevenirii criminalității, vor planifica și vor derula programe comune în acest scop.

ARTICOLUL 13 Urmărirea transfrontalieră

(1) Ofițerilor uneia dintre părțile contractante care urmăresc în statul lor o persoană prinsă în timpul comiterii sau participării la săvârșirea unei infracțiuni li se va permite, potrivit acordurilor bilaterale de implementare încheiate în conformitate cu art. 34 alin. (1), să continue urmărirea pe teritoriul unei alte părți contractante fără autorizarea prealabilă a celei din urmă dacă, datorită caracterului urgent al situației, nu este posibilă notificarea autorităților de aplicare a legii ale celeilalte părți contractante prin unul dintre mijloacele prevăzute la art. 24 înainte de intrarea pe acel teritoriu sau dacă aceste autorități nu pot să ajungă la timp în acel loc pentru a prelua urmărirea.

Același lucru se va aplica și în situația în care persoana urmărită a evadat din arestul preventiv sau în timp ce execută o pedeapsă privativă de libertate.

Ofițerii care efectuează urmărirea, cel târziu în momentul trecerii frontierei, vor contacta autoritățile de aplicare a legii ale părții contractante pe al cărei teritoriu urmează să se efectueze urmărirea transfrontalieră. Urmărirea transfrontalieră va înceta de îndată ce partea contractantă pe al cărei teritoriu are loc urmărirea transfrontalieră solicită acest lucru. La cererea ofițerilor care efectuează urmărirea, autoritățile locale competente îi vor solicita persoanei urmărite să își decline identitatea sau vor proceda la arestarea acesteia.

(2) Acordurile bilaterale de implementare prevăzute la alin. (1) vor preciza infracțiunile pentru care se va aplica urmărirea transfrontalieră fie printr-o listă completă, fie prin extinderea la toate infracțiunile care dau loc la extrădare.

(3) Urmărirea transfrontalieră va fi efectuată în conformitate cu una dintre următoarele proceduri precizate în acordurile bilaterale de implementare menționate la alin. (1) și (2):

a) ofițerii urmăritori nu vor avea dreptul să rețină persoana urmărită;

b) dacă nu este făcută nicio solicitare ca urmărirea transfrontalieră să înceteze și dacă autoritățile locale competente nu intervin destul de repede, ofițerii urmăritori pot reține persoana urmărită până când ofițerii părții contractante pe al cărei teritoriu are loc urmărirea, care trebuie să fie informați imediat, pot să stabilească identitatea persoanei sau să procedeze la arestarea acesteia.

(4) Urmărirea transfrontalieră se va face în conformitate cu alin. (1) și (3) și în unul dintre modurile precizate în acordurile bilaterale de implementare menționate la alin. (1) și (2):

a) într-o zonă sau într-o perioadă de timp de la trecerea frontierei, ce va fi stabilită în acordurile bilaterale de implementare;

b) fără limită de timp și spațiu.

(5) Urmărirea transfrontalieră se va face numai în următoarele condiții generale:

a) ofițerii care efectuează urmărirea se conformează prevederilor acestui articol și legislației părții contractante pe teritoriul căreia își desfășoară activitatea; aceștia trebuie să se supună instrucțiunilor emise de autoritățile locale competente;

b) urmărirea se face exclusiv peste frontiera terestră și albastră;

c) este interzisă intrarea în locuințe particulare și în locuri care nu sunt accesibile publicului;

d) ofițerii care efectuează urmărirea vor fi ușor de identificat, fie prin uniformă, prin intermediul unei banderole sau prin accesorii montate pe vehicule; este interzisă folosirea de haine civile combinată cu folosirea vehiculelor nemarcate, fără identificarea menționată mai sus; ofițerii urmăritori trebuie să poată dovedi în orice moment că acționează în calitate oficială;

e) ofițerii care efectuează urmărirea pot purta armele lor de serviciu; folosirea acestora va fi interzisă, exceptând cazurile de legitimă apărare;

f) dacă persoana urmărită a fost reținută în conformitate cu alin. (3) lit. b), pentru a fi adusă în fața autorităților locale competente, acea persoană poate fi supusă numai unui control de securitate; pot fi folosite cătușele în timpul transportului; obiectele deținute de persoana urmărită pot fi confiscate;

g) după fiecare operațiune menționată în alin. (1), (3) și (4), ofițerii urmăritori se vor prezenta în fața autorităților locale competente ale părții contractante pe teritoriul căreia au acționat și vor raporta în legătură cu misiunea lor; la solicitarea acelor autorități, aceștia vor rămâne la dispoziția lor până când circumstanțele în care s-a desfășurat acțiunea sunt suficient clarificate; această condiție se aplică chiar și atunci când urmărirea transfrontalieră nu s-a încheiat cu arestarea persoanei urmărite;

h) autoritățile părții contractante de unde provin ofițerii urmăritori vor asista, la solicitarea autorităților părții contractante pe al cărei teritoriu s-a desfășurat urmărirea transfrontalieră, la ancheta ulterioară operațiunii la care au luat parte, incluzând procedurile judiciare, cu condiția ca identitatea ofițerului urmăritor să fie protejată.

(6) O persoană care, în urma acțiunii prevăzute la alin. (3), a fost arestată de autoritățile locale competente, indiferent de naționalitatea acesteia, poate fi reținută pentru interogatoriu. Prevederile relevante ale legislației naționale se vor aplica mutatis mutandis.

Dacă persoana nu este cetățean al părții contractante pe teritoriul căreia a fost reținută, acea persoană va fi eliberată nu mai târziu de 6 ore de la efectuarea arestării, neincluzând orele dintre miezul nopții și ora 9 a.m., dacă autoritățile locale competente nu au primit anterior o cerere pentru arestarea preventivă a persoanei în scopul extrădării, indiferent de formă.

(7) Ofițerii la care se face referire în alineatele anterioare vor fi specificați în acordurile bilaterale de implementare.

(8) La nivel bilateral, părțile contractante pot extinde aria de aplicare a alin. (1) și pot adopta prevederi adiționale în vederea implementării prezentului articol.

ARTICOLUL 14 Supravegherea transfrontalieră

(1) Ofițerii uneia dintre părțile contractante, care, în cursul urmăririi penale, supraveghează în țara lor o persoană despre care se presupune că a participat la săvârșirea unei infracțiuni care dă loc la extrădare, potrivit acordurilor bilaterale de implementare încheiate în conformitate cu art. 34 alin. (1), vor fi autorizați să continue supravegherea pe teritoriul altei părți contractante, dacă cea din urmă a autorizat supravegherea transfrontalieră, ca răspuns la o cerere de asistență făcută în prealabil. Pot fi incluse condiții în autorizație. La cerere, supravegherea poate fi exercitată de ofițerii părții contractante pe teritoriul căreia se desfășoară. Cererea de asistență la care se face referire în primul paragraf trebuie transmisă către o autoritate desemnată de fiecare dintre părțile contractante și împuternicită să acorde sau să transmită autorizația solicitată.

(2) Atunci când, din motive urgente, solicitarea prealabilă de autorizare nu poate fi înaintată de partea contractantă solicitantă, ofițerii care efectuează supravegherea, potrivit acordurilor bilaterale de implementare menționate la alin. (1), vor fi autorizați să continue peste frontieră supravegherea unei persoane bănuite că a săvârșit o infracțiune, așa cum este prevăzut la alin. (3). În aceste cazuri autoritatea părții contractante pe al cărei teritoriu urmează a fi continuată supravegherea trebuie notificată imediat asupra trecerii frontierei și trebuie înaintată fără întârziere o cerere de asistență în care să fie precizate motivele pentru trecerea frontierei fără autorizație prealabilă.

(3) Acordurile bilaterale de implementare prevăzute la alin. (1) și (2) vor preciza infracțiunile la care se face referire în alin. (2) fie printr-o listă completă, fie prin extindere la toate infracțiunile care dau loc la extrădare.

(4) Supravegherea va înceta de îndată ce partea contractantă pe teritoriul căreia are loc aceasta o solicită, ca urmare a notificării la care se face referire la alineatele anterioare sau, acolo unde autorizația nu a fost obținută, la 5 ore după ce a fost trecută frontiera.

(5) Supravegherea la care se face referire la alin. (1) și (2) se va efectua numai în următoarele condiții generale:

a) ofițerii care efectuează supravegherea se conformează prevederilor acestui articol și legislației părții contractante pe teritoriul căreia își desfășoară activitatea; aceștia trebuie să se supună instrucțiunilor emise de autoritățile locale competente;

b) exceptând situațiile menționate la alin. (2), ofițerii vor avea asupra lor, în timpul supravegherii, un document care să ateste faptul că autorizația a fost acordată;

c) ofițerii care efectuează supravegherea trebuie să poată dovedi în orice moment că acționează în calitate oficială;

d) ofițerii care efectuează supravegherea pot purta armele de serviciu în timpul supravegherii, cu excepția situației în care partea contractantă solicitată decide altfel; folosirea acestora este interzisă, exceptând cazurile de legitimă apărare;

e) este interzisă intrarea în locuințe particulare și în locuri care nu sunt accesibile publicului;

f) ofițerii care efectuează supravegherea nu vor reține sau aresta persoana aflată sub supraveghere;

g) toate operațiunile vor face obiectul unui raport către autoritățile părții contractante pe teritoriul căreia au avut loc; ofițerii care efectuează supravegherea pot fi solicitați să se prezinte personal;

h) autoritățile părții contractante cărora le aparțin ofițerii de supraveghere, la cererea autorităților părții contractante pe teritoriul căreia a avut loc supravegherea, vor asista la ancheta ulterioară operațiunii la care au luat parte, incluzând procedurile judiciare, cu condiția ca identitatea ofițerului implicat să fie protejată.

(6) Ofițerii la care se face referire în alineatele anterioare vor fi specificați în acordurile bilaterale de implementare.

(7) La nivel bilateral, părțile contractante pot extinde aria de aplicare a prezentului articol și pot adopta măsuri suplimentare pentru aplicarea acestuia.

ARTICOLUL 15 Livrările supravegheate

(1) În baza unei scrisori de solicitare a unei părți contractante, o altă parte contractantă poate permite, dacă se impune, în cazul cercetării unor infracțiuni care dau loc la extrădare, livrarea supravegheată pe teritoriul său, în special a transportului de droguri, precursori, arme de foc, explozibili, monedă contrafăcută, precum și bunuri care provin din săvârșirea unei infracțiuni sau sunt destinate comiterii unei infracțiuni, atunci când partea contractantă solicitantă motivează că, fără aceste măsuri, identificarea făptuitorilor sau a canalelor de distribuție ar fi imposibilă sau mult îngreunată. În cazul în care conținutul livrării supravegheate prezintă un anumit risc pentru persoanele implicate în livrare sau prezintă pericol public, partea contractantă solicitată are dreptul de a cere îndeplinirea anumitor condiții anterior aprobării cererii sau de a refuza cererea.

(2) Partea contractantă solicitată preia controlul asupra livrării după trecerea frontierei sau la un loc de predare care este stabilit de către autoritățile de aplicare a legii, pentru a se evita întreruperea controlului, și garantează supravegherea permanentă a transportului, astfel încât intervenția poliției să fie posibilă în orice moment. La preluarea de către partea contractantă solicitată, ofițerii părții contractante solicitante pot continua urmărirea livrării supravegheate împreună cu ofițeri ai părții contractante solicitate, în baza acordului cu partea contractantă solicitată.

(3) Ofițerii părții contractante solicitante sunt obligați să respecte legile părții contractante solicitate.

(4) În cazul în care autoritățile competente în aplicarea legii ale părții contractante solicitate nu pot interveni la timpul potrivit, iar continuarea livrării supravegheate prezintă un pericol grav pentru viața sau sănătatea persoanelor ori ar provoca pagube însemnate proprietății sau acestea nu pot menține controlul livrării, ofițerul părții contractante solicitante poate lua în custodie livrarea supravegheată. În cazul în care este necesar, ofițerii părții contractante solicitante pot opri și reține persoanele care însoțesc livrarea, până la intervenția autorităților de aplicare a legii ale părții contractante solicitate. În orice caz, ofițerii părții contractante solicitante vor informa imediat autoritățile de aplicare a legii ale părții contractante solicitate.

(5) În cazul în care bunurile livrării supravegheate au fost luate în custodie pe teritoriul părții contractante solicitate, acestea pot fi predate părții contractante solicitante în baza unei scrisori de solicitare.

(6) O persoană care, în urma acțiunii menționate la alin. (3), a fost arestată de autoritatea locală competentă, indiferent de cetățenia acesteia, poate fi reținută pentru interogatoriu. Prevederile relevante ale legislației naționale se vor aplica mutatis mutandis.

(7) Dacă persoana nu este cetățean al părții contractante pe teritoriul căreia a fost arestată, acea persoană va fi eliberată nu mai târziu de 6 ore de la efectuarea arestării, neincluzând orele dintre miezul nopții și ora 9 a.m., dacă autoritățile locale competente nu au primit anterior o cerere pentru arestarea preventivă a persoanei în scopul extrădării, indiferent de formă.

(8) Pe timpul desfășurării livrării supravegheate, prevederile art. 14 alin. (5) lit. a) - c) și e) - h) se vor aplica, de asemenea, ofițerilor părții contractante solicitante.

(9) O scrisoare oficială de solicitare privind desfășurarea unei livrări supravegheate, al cărei control începe sau continuă într-un stat terț, va fi admisă numai dacă în cerere se menționează că îndeplinirea condițiilor precizate la alin. (2) va fi asigurată și de către statul terț.

ARTICOLUL 16 Investigațiile sub acoperire pentru cercetarea infracțiunilor

(1) Pe parcursul cercetării infracțiunilor, o parte contractantă poate, pe baza unei solicitări primite în prealabil, să-și dea acordul pentru trimiterea în misiune a ofițerilor părții contractante solicitante, în condițiile permise de legislația acesteia, care pot îndeplini rolul unui agent sau al unei persoane care poate realiza tranzacții controlate (denumite în continuare investigator sub acoperire). Partea contractantă solicitantă va face o asemenea cerere, numai în cazul în care cercetarea infracțiunii ar fi altfel imposibilă sau ar fi mult îngreunată. Identitatea reală a ofițerului nu trebuie dezvăluită în conținutul cererii.

(2) Investigațiile sub acoperire ce au loc pe teritoriul părții contractante solicitate vor fi limitate la operațiuni unice, temporare. Pregătirea acestor operațiuni se va realiza prin coordonarea între ofițerii părților contractante implicați. Trimiterea în misiune a unui investigator sub acoperire și executarea acțiunilor de un investigator sub acoperire vor fi conduse de partea contractantă solicitată. Partea contractantă solicitată este responsabilă pentru acțiunile investigatorului sub acoperire al părții contractante solicitante și poate cere în orice moment încetarea operațiunii.

(3) Trimiterea în misiune a investigatorilor sub acoperire conform prezentului articol, condițiile sub care operațiunea este îndeplinită și condițiile de folosire a rezultatelor cercetărilor depind de legislația părții contractante pe al cărei teritoriu este trimis investigatorul sub acoperire.

(4) Partea contractantă solicitată va acorda investigatorului sub acoperire tot sprijinul necesar în privința personalului, inclusiv a intermediarului său, a logisticii și echipamentului tehnic și va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja investigatorul sub acoperire pe parcursul operațiunii de pe teritoriul său.

(5) În cazurile extrem de urgente în care există un pericol serios ca identitatea investigatorului sub acoperire să fie dezvăluită, desfășurarea activității acestuia pe teritoriul celeilalte părți contractante este permisă fără consimțământ prealabil, așa cum este prevăzut la alin. (1). În aceste cazuri trebuie îndeplinite condițiile premergătoare trimiterii investigatorului sub acoperire pe teritoriul celeilalte părți contractante. Activitățile investigatorului sub acoperire trebuie să fie limitate la măsurile absolut esențiale necesare menținerii acoperirii sau securității sale. Partea contractantă solicitată va fi notificată despre trimitere fără întârziere și poate cere în orice moment încetarea operațiunii.

(6) Alin. (1) - (4) se vor aplica și în cazurile în care una dintre părțile contractante solicită trimiterea în misiune a unui investigator sub acoperire al celeilalte părți contractante pe teritoriul său. În astfel de cazuri, dacă nu a fost stabilit altfel, partea contractantă solicitantă va suporta costurile operațiunii.

(7) Părțile contractante vor lua toate măsurile de precauție pentru a ține secretă identitatea investigatorului sub acoperire și pentru garantarea securității sale, chiar și după încheierea misiunii sale.

ARTICOLUL 17 Investigațiile sub acoperire pentru prevenirea infracțiunilor

(1) Atât cât permite legislația națională respectivă, investigațiile sub acoperire pentru prevenirea infracțiunilor ce dau loc la extrădare pot fi desfășurate pe teritoriul celeilalte părți contractante, dacă după primirea prealabilă a unei cereri a fost dat consimțământul pentru desfășurarea acestei investigații transfrontaliere sub acoperire.

(2) Art. 14 se va aplica în mod corespunzător.

ARTICOLUL 18 Cererea pentru strângerea de probe în situații de pericol iminent

(1) În caz de pericol iminent, cererile pot fi făcute de autoritățile de aplicare a legii, autorizate prin legislația națională să facă aceasta, pentru strângerea de probe, inclusiv pentru efectuarea de examinări fizice, precum și percheziții și confiscări, potrivit legislației naționale. Cererile vor fi adresate direct autorității competente în aplicarea legii.

(2) Ducerea la îndeplinire a cererii, inclusiv determinarea existenței pericolului iminent, se va face în conformitate cu legislația părții contractante solicitate care va informa fără întârziere partea contractantă solicitantă despre aceasta.

(3) Dacă cererea la care se face referire în alin. (1) nu a fost realizată de o autoritate judiciară, autoritatea judiciară responsabilă va fi notificată fără întârziere asupra faptului că a fost făcută cererea, precum și asupra circumstanțelor speciale ale cazului care implică pericolul iminent.

(4) Atunci când legislația părții contractante solicitate prevede necesitatea unei hotărâri judecătorești pentru a lua sau aproba măsura pe teritoriul său, va fi emisă fără întârziere o hotărâre sau motivare de către instanța competentă a părții contractante solicitante. Părțile contractante se vor informa reciproc cu privire la prevederile relevante ale legislației lor naționale.

(5) Transmiterea rezultatelor măsurilor luate către partea contractantă solicitantă necesită o cerere de comisie rogatorie din partea autorității judiciare competente. Dacă rezultatele măsurilor întreprinse trebuie transmise în regim de urgență, autoritatea solicitată poate transmite rezultatele direct autorității solicitante. În cazul în care autoritatea solicitată nu este o autoritate judiciară, transmiterea rezultatelor se face cu consimțământul prealabil al autorității judiciare competente.

ARTICOLUL 19 Cererea de examinare fizică

(1) Atât cât permite legislația părții contractante solicitate, părțile contractante, prin autoritățile de aplicare a legii, își asigură reciproc asistență în ceea ce privește examinarea fizică a suspectului și a altor persoane.

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi îndeplinite doar dacă:

a) examinarea este solicitată pentru a determina elemente relevante pentru caz și este proporțională cu gravitatea faptei;

b) a fost emisă o dispoziție de examinare fizică de către un serviciu autorizat să facă astfel, conform legislației naționale a părții contractante solicitante, sau devine evident dintr-un mesaj transmis de către un astfel de serviciu că au fost îndeplinite condițiile preliminare pentru o astfel de examinare, dacă suspectul sau celelalte persoane se găsesc pe teritoriul părții contractante solicitante.

ARTICOLUL 20 Transmiterea și compararea profilelor ADN și a altor
materiale de identificare

(1) În cursul actelor premergătoare sau al urmăririi penale, în privința persoanelor dispărute și a cadavrelor neidentificate, serviciile competente ale părților contractante își asigură asistență reciprocă, prin schimbul și căutarea profilelor ADN și a altor materiale de identificare în bazele lor de date, așa cum acestea sunt stabilite de legislația națională a acestora. Rezultatele vor fi făcute cunoscute, cât mai curând posibil, serviciilor competente ale părții contractante solicitante. În acest scop se va utiliza formularul Interpol privind datele ADN în versiunea valabilă la data de solicitării. Dacă înregistrarea materialului biologic este necesară pentru a crește acuratețea biostatistică, partea contractantă solicitată ar trebui să ia în considerare o astfel de înregistrare a materialului biologic, în măsura în care este posibil și relevant. Orice cheltuieli rezultate dintr-o astfel de acțiune vor fi returnate părții contractante solicitate.

(2) În cazul în care căutarea în baza de date ADN prevăzută la alin. (1) este negativă, partea contractantă solicitată va salva profilul ADN obținut așa cum prevede alin. (1), în scopul căutării în baza sa de date ADN, conform legislației interne, în cazul în care este solicitată să procedeze astfel de către partea contractantă solicitantă.

(3) În cazul în care profilul ADN al unei anumite persoane care se află în partea contractantă solicitată nu este disponibil, partea contractantă solicitată va asigura asistență juridică prin obținerea și analizarea materialului molecular-genetic al acestei persoane și transmiterea profilului ADN obținut astfel, dacă:

a) partea contractantă solicitantă recomandă același mod de abordare;

b) partea contractantă solicitantă formulează o cerere de analiză sau o dispoziție, așa cum prevede legislația sa, către serviciul competent, indicând că ar exista motive întemeiate pentru colectarea și analizarea materialului molecular-genetic, în cazul în care persoana în cauză s-ar afla pe teritoriul părții contractante solicitante; și

c) au fost îndeplinite condițiile prevăzute de legislația părții contractante solicitate pentru obținerea și analizarea materialului molecular-genetic;

d) părții contractante solicitate i se vor rambursa integral orice costuri care apar procedând astfel.

(4) Cererile pot fi transmise, de asemenea, de către autoritățile polițienești competente ale ambelor părți contractante și soluționate prin aceleași canale.

ARTICOLUL 21 Autoritățile responsabile pentru cererile definite în capitolul I

(1) Autoritățile de aplicare a legii care au fost enumerate de părțile contractante în listele menționate la art. 37 vor fi responsabile pentru cererile precizate în art. 15, 16, 17, 18, 19 și 20.

(2) Copiile cererilor prevăzute la alin. (1) vor fi transmise la unitatea națională centrală menționată în art. 4 alin. (3).

ARTICOLUL 22 Statutul juridic al ofițerilor operativi

În scopul prezentei convenții, ofițerii care își desfășoară activitatea pe teritoriul celeilalte părți contractante vor fi asimilați ofițerilor acelei părți în ceea ce privește încălcările legii comise de către aceștia sau asupra acestora.

ARTICOLUL 23 Răspunderea ofițerilor operativi

(1) Atunci când, în scopul prezentei convenții, ofițerii unei părți contractante acționează pe teritoriul altei părți contractante, prima parte contractantă va răspunde pentru orice pagube produse de către aceștia în timpul operațiunilor, potrivit legislației interne a părții contractante pe al cărei teritoriu acționează.

(2) Partea contractantă pe al cărei teritoriu s-au produs pagubele la care se face referire în alin. (1) le va repara sau va compensa în aceleași condiții aplicabile pentru pagubele cauzate de către propriii ofițeri.

(3) Partea contractantă ai cărei ofițeri au provocat daune oricărei persoane pe teritoriul unei alte părți contractante va rambursa integral celei din urmă orice sumă plătită victimelor sau persoanelor împuternicite în numele acestora.

ARTICOLUL 24 Măsurile tehnice de facilitare a cooperării transfrontaliere

(1) În conformitate cu acordurile internaționale relevante și ținând cont de condițiile locale și de posibilitățile tehnice, părțile contractante vor instala, în special în zonele de frontieră, linii telefonice, de radio și de telex, precum și alte legături directe, pentru facilitarea cooperării polițienești, în special pentru transmiterea operativă de informații în scopurile cooperării polițienești stipulate de prezenta convenție.

(2) Suplimentar față de măsurile pe termen scurt, acestea vor lua în considerare, în special, următoarele opțiuni:

a) schimbul de echipament sau plasarea ofițerilor de legătură dotați cu echipamente radio corespunzătoare;

b) lărgirea frecvențelor radio folosite în zonele de frontieră;

c) stabilirea unor legături comune pentru serviciile de poliție care operează în aceleași zone;

d) coordonarea programelor acestora pentru achiziția echipamentelor de comunicație, în vederea instalării unor sisteme de comunicație standardizate și compatibile.

(3) În baza unor acorduri, părțile contractante pot, de asemenea, utiliza în comun alte tipuri de echipament și mijloace tehnice, deținute de una sau mai multe părți contractante.

ARTICOLUL 25 Spațiile de cazare

(1) Părțile contractante vor adopta măsurile necesare pentru a se asigura că:

a) administratorii spațiilor de cazare sau reprezentanții acestora garantează că străinii completează și semnează formulare de înregistrare și confirmă identitatea lor prin prezentarea unui act de identitate valabil;

b) formularele de înregistrare completate vor fi păstrate de autoritățile de aplicare a legii sau transmise acestora, dacă aceste autorități consideră că este necesar pentru prevenirea amenințărilor, pentru cercetările penale sau pentru clarificarea circumstanțelor referitoare la persoane dispărute sau victime ale accidentelor, în cazul în care legislația națională nu prevede altfel.

(2) Alin. (1) se va aplica mutatis mutandis persoanelor care locuiesc în orice spații de cazare comerciale închiriate, în special corturi, caravane și ambarcațiuni. Străinii sunt persoanele care nu sunt cetățeni ai părților contractante unde se asigură cazarea și unde se face înregistrarea.

CAPITOLUL II Condițiile cooperării

ARTICOLUL 26 Cooperarea și operațiunile de căutare transfrontalieră

(1) Dacă este necesar, autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante vor constitui grupuri mixte de analiză și alte grupuri de lucru, precum și echipe de control și supraveghere, în care ofițerii unei părți contractante vor avea un rol de asistență și consultanță, pentru a intensifica cooperarea în timpul operațiunilor pe teritoriul celeilalte părți contractante, fără exercitarea independentă a unor atribuții de suveranitate.

(2) Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante din regiunile de frontieră vor lua parte la acțiunile de căutare transfrontalieră a suspecților fugari. Unitățile naționale centrale ar trebui implicate în cazuri cu semnificație interregională.

(3) Autoritățile vor coopera pentru căutarea persoanelor dispărute.

(4) Când oficiali ai unei părți contractante operează pe teritoriul unei alte părți contractante, aceștia vor fi autorizați să-și poarte uniforma și armele de serviciu și să utilizeze alte metode de forță, cu excepția cazului în care cealaltă parte contractantă pe teritoriul căreia se desfășoară operațiunea nu va declara că acest lucru nu este permis sau este permis numai în anumite circumstanțe.

(5) Utilizarea armelor de serviciu este permisă numai în cazurile de legitimă apărare.

ARTICOLUL 27 Echipele comune de investigare

(1) În baza acordului reciproc, autoritățile de aplicare a legii a două sau mai multe părți contractante pot constitui o echipă comună de investigare cu scop precis și pe o perioadă limitată, care poate fi extinsă de comun acord, pentru a efectua cercetări penale în una sau mai multe dintre părțile contractante care alcătuiesc echipa. Componența echipei va fi stabilită în acordul care pune bazele echipei.

(2) O echipă comună de investigare poate fi înființată, în mod special, atunci când:

a) cercetările unei părți contractante asupra unor infracțiuni întâmpină dificultăți și presupun investigații ce au legături cu alte părți contractante;

b) mai multe părți contractante cercetează infracțiuni în care circumstanțele cazurilor necesită acțiuni concertate și coordonate în părțile contractante implicate.

(3) O cerere pentru constituirea unei echipe comune de investigare poate fi făcută de orice parte contractantă interesată. Echipa va fi înființată în partea contractantă în care se preconizează a se desfășura investigațiile.

(4) Cererile pentru constituirea unei echipe comune de investigare vor conține autoritatea care face cererea, scopul alcătuirii echipei comune de investigare, părțile contractante în care va opera și propuneri privind componența echipei comune de investigare.

(5) O echipă comună de investigare va opera pe teritoriul părților contractante care au alcătuit echipa, cu respectarea următoarelor condiții generale:

a) șeful echipei va fi un reprezentant al autorității de aplicare a legii care participă la cercetările penale din partea părții contractante unde echipa operează; șeful echipei va acționa în limitele competenței care îi revine conform legislației naționale;

b) echipa își va desfășura activitatea în conformitate cu legislația părții contractante unde operează. Membrii echipei își vor îndeplini atribuțiile sub comanda persoanei la care se face referire la lit. a) ținând cont de condițiile stabilite de propriile autorități în acordul privind stabilirea echipei.

(6) În acest articol, membrii echipei comune de investigare din părțile contractante, altele decât partea contractantă în care echipa operează, sunt denumiți detașați echipei.

(7) Membrii detașați ai echipei comune de investigare vor fi îndreptățiți să fie prezenți la acte de procedură îndeplinite în partea contractantă în care se operează. Totuși, șeful echipei poate decide altfel, din motive speciale, cu respectarea legislației părții contractante în care echipa operează.

(8) Membrii detașați ai echipei comune de investigare, cu respectarea legislației părții contractante în care echipa operează, pot să fie însărcinați de șeful echipei cu anumite atribuții operative, atunci când acestea au fost aprobate de autoritățile de aplicare a legii ale părții contractante în care se operează și ale părții contractante trimițătoare.

(9) Atunci când echipa comună de investigații are nevoie de luarea unor măsuri operative în una dintre părțile contractante care au alcătuit echipa, membrii detașați echipei de către acea parte contractantă pot solicita propriilor autorități de aplicare a legii să ducă la îndeplinire acele măsuri. Măsurilor luate în acea parte contractantă li se vor aplica condițiile aplicabile unei investigații naționale.

(10) Atunci când o echipă comună de investigare are nevoie de asistență de la o parte contractantă, alta decât cea care a solicitat constituirea echipei, sau de la un stat terț, cererea de asistență poate fi făcută de autoritățile de aplicare a legii ale părții contractante unde se desfășoară operațiile către autoritățile de aplicare a legii ale celeilalte părți contractante implicate, cu respectarea documentelor sau acordurilor relevante.

(11) Un membru al echipei comune de investigare, în conformitate cu legislația sa națională și competențele sale, poate furniza echipei informații deținute de partea contractantă care l-a detașat, în scopul cercetărilor penale desfășurate de echipă.

(12) Informațiile legal obținute de către un membru sau un membru detașat, în timpul participării la echipa comună de investigare, care altfel nu ar fi disponibile autorităților de aplicare a legii ale părții contractante implicate, pot fi folosite în următoarele scopuri:

a) în scopurile pentru care a fost constituită echipa;

b) cu consimțământul prealabil al părții contractante de proveniență a informațiilor, pentru descoperirea, cercetarea și urmărirea altor infracțiuni. Acest consimțământ poate fi refuzat doar în cazurile în care o astfel de folosire ar afecta cercetările penale în partea contractantă în cauză sau în cazul în care acea parte contractantă ar putea refuza asistența reciprocă;

c) pentru prevenirea unui pericol grav și imediat la adresa securității publice și fără a aduce atingere prevederilor lit. b), dacă ulterior este inițiată o anchetă penală;

d) în alte scopuri, în măsura în care acest lucru este agreat de părțile contractante care au constituit echipa.

(13) Acest articol nu va aduce atingere prevederilor existente sau acordurilor privind constituirea sau desfășurarea activității echipelor comune de investigare.

(14) În măsura în care legile părții contractante în cauză sau prevederile oricărui instrument juridic aplicabil între acestea permit, pot fi convenite acorduri pentru participarea la activitățile echipei a altor persoane decât reprezentanții autorităților de aplicare a legii ale părților contractante care alcătuiesc echipele comune de investigare. Astfel de persoane pot fi, de exemplu, oficiali ai organizațiilor internaționale recunoscute de părțile contractante. Drepturile conferite membrilor sau membrilor detașați ai echipei în baza acestui articol nu se vor aplica acestor persoane decât dacă acordul prevede în mod expres astfel.

ARTICOLUL 28 Echipele mixte de patrulare la frontiera de stat

(1) În scopul luptei împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al combaterii activităților infracționale transfrontaliere, autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante pot efectua patrulări mixte de-a lungul frontierei comune.

(2) În executarea patrulărilor mixte, ofițerii celeilalte părți contractante vor fi autorizați, în limitele legislației naționale a părții contractante pe teritoriul căreia acționează, să stabilească identitatea persoanelor și să le oprească, în cazul în care acestea încearcă să se sustragă controlului. Alte măsuri vor fi luate de ofițerii părții contractante pe al cărei teritoriu are loc operațiunea, doar dacă măsurile ar fi nerealizabile sau ineficiente fără intervenția ofițerilor celeilalte părți contractante.

(3) În timpul patrulărilor mixte la care se referă alin. (1) și (2), se aplică legislația părții contractante pe al cărei teritoriu își desfășoară activitatea ofițerii.

(4) Când oficiali ai unei părți contractante operează pe teritoriul unei alte părți contractante, aceștia vor fi autorizați să-și poarte uniforma și armele de serviciu și să utilizeze alte metode de forță, cu excepția cazului în care cealaltă parte contractantă pe teritoriul căreia se desfășoară operațiunea va declara că acest lucru nu este permis sau este permis numai în anumite circumstanțe.

(5) Utilizarea armelor de serviciu este permisă numai în cazurile de legitimă apărare.

ARTICOLUL 29 Cooperarea în centre comune

(1) Pentru facilitarea schimbului de informații și a cooperării între autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante în cadrul prezentei convenții, pot fi înființate centre comune.

(2) În centrele comune ofițerii părților contractante vor coopera îndeaproape în cadrul competențelor ce le revin, în vederea schimbului, analizei și transmiterii de informații, îndeplinind și un rol de sprijin în coordonarea cooperării transfrontaliere, așa cum este prevăzut în prezenta convenție, fără a ține cont de contactele oficiale, corespondențele și schimbul de informații realizat prin unitatea națională centrală. Art. 3 și 4, precum și prevederile art. 30 se vor aplica în mod corespunzător în ceea ce privește transmiterea datelor personale între ofițeri.

(3) Activitățile de sprijin pot include, de asemenea, pregătirea și asistența în cazul predării persoanelor în baza acordurilor încheiate între părțile contractante.

(4) Ofițerii care cooperează în cadrul centrelor comune se vor supune exclusiv autorității disciplinare și instrucțiunilor propriilor autorități naționale. Ofițerii din centrele comune nu trebuie să îndeplinească misiuni operative în mod independent. Misiunile comune pot fi realizate numai în baza acordului dintre autoritățile de aplicare a legii competente ale părților contractante și în formele pe care le permite prezenta convenție.

(5) Înființarea centrelor comune, modalitățile de cooperare și chiar alocarea costurilor vor fi reglementate în acordurile de implementare specificate la art. 34 alin. (1).

ARTICOLUL 30 Limitări ale cooperării

(1) Dacă o parte contractantă consideră că ducerea la îndeplinire a unei cereri sau alte forme de cooperare i-ar putea pune în pericol securitatea ori alte interese importante sau legislația națională, aceasta va informa cealaltă parte contractantă că refuză cooperarea în totalitate sau parțial ori că este de acord să coopereze în anumite condiții. Părțile contractante se vor informa reciproc, fără întârziere, în scris, precizând motivul refuzului total sau parțial al cooperării.

(2) Echipamentul tehnic și documentația tehnică aferentă oferite unor autorități de aplicare a legii, conform prezentei convenții, nu pot fi transmise unor state terțe fără acordul prealabil al autorităților donatoare.

ARTICOLUL 31 Protecția datelor

(1) În ceea ce privește prelucrarea automată a datelor personale comunicate potrivit prezentei convenții, fiecare parte contractantă trebuie, nu mai târziu de data intrării în vigoare a prezentei convenții, să adopte prevederile naționale necesare în vederea obținerii unui nivel de protecție a datelor personale care să respecte principiile Recomandării nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind folosirea datelor personale în domeniul polițienesc.

(2) Mai mult, trebuie obținut un nivel de protecție a datelor personale cel puțin echivalent cu acela rezultat din Convenția Consiliului Europei pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor personale din 28 ianuarie 1981.

(3) Comunicarea datelor personale menționată în prezenta convenție nu va avea loc până la intrarea în vigoare, pe teritoriile părților contractante implicate într-o astfel de comunicare, a prevederilor pentru protecția datelor personale, așa cum este specificat în alin. (1).

(4) Următoarele prevederi se vor aplica pentru transmiterea datelor în condițiile menționate în cap. I și II și pentru utilizarea și prelucrarea lor ulterioară:

a) datele transmise conform prezentei convenții vor fi utilizate de către părțile contractante numai în scopurile pentru care au fost furnizate sau pentru prevenirea unei amenințări imediate și grave la adresa securității publice, sau pentru prevenirea unei infracțiuni grave. Utilizarea în alte scopuri va fi permisă numai cu autorizarea prealabilă a părții contractante transmițătoare;

b) în cursul transmiterii datelor, autoritatea transmițătoare va stabili termene limită pentru ștergerea și/sau distrugerea datelor (denumită în continuare distrugere), în conformitate cu legislația sa națională. Fără a ține seama de aceste termene limită, datele transmise vor fi distruse dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor care au constituit motivul transmiterii lor sau pentru orice alte scopuri în conformitate cu lit. a). Datele transmise vor fi distruse cel mai târziu în ziua încetării valabilității prezentei convenții, în cazul în care nu va fi înlocuită printr-o nouă convenție;

c) dacă se dovedește că au fost transmise date incorecte sau date obținute ilegal, autoritatea transmițătoare va fi obligată să informeze fără întârziere destinatarul în consecință. Destinatarul va distruge imediat datele obținute sau transmise în mod ilegal ori va rectifica datele incorecte. Dacă destinatarul află despre prelucrări ilegale ale datelor transmise, va fi obligat să notifice fără întârziere autoritatea transmițătoare în consecință. Dacă destinatarul are motive să creadă că datele transmise sunt incorecte sau că este necesar să fie distruse, va notifica fără întârziere autoritatea transmițătoare în consecință. Autoritatea transmițătoare și destinatarul se vor informa reciproc cu privire la toate circumstanțele relevante pentru păstrarea datelor transmise, corecte și actualizate;

d) destinatarul este obligat să protejeze în mod eficient datele transmise de distrugerea accidentală sau neautorizată, pierderea accidentală, modificarea accidentală ori neautorizată, diseminarea accidentală sau neautorizată, accesul accidental ori neautorizat sau publicarea accidentală ori neautorizată;

e) autoritatea transmițătoare și destinatarul vor fi obligați să păstreze fișiere-jurnal privind transmiterea, primirea și distrugerea datelor. Fișierul va conține motivul transmiterii, conținutul, autoritatea transmițătoare și destinatarul, ora transmiterii și, respectiv, a distrugerii datelor. Transmiterile on-line se vor înregistra prin mijloacele oferite de metodele asistării prin calculator. Înregistrările în fișierele-jurnal vor fi păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani. Datele în format electronic pot fi folosite pentru verificări numai dacă au fost respectate prevederile legale relevante privind protecția datelor;

f) la cerere, destinatarul va informa autoritatea transmițătoare în legătură cu fiecare prelucrare a datelor transmise și cu rezultatele obținute;

g) la cerere, fiecare persoană va fi îndreptățită să i se ofere informații de către autoritatea responsabilă pentru prelucrarea datelor, în legătură cu date care o privesc, transmise sau procesate în cadrul prezentei convenții, și va avea dreptul la rectificarea datelor incorecte sau la distrugerea datelor procesate ilegal. Excepțiile de la această regulă și procedura practică depind de legislația națională a părții contractante căreia i-a fost solicitată informarea, rectificarea sau distrugerea. Înainte de a fi luată o decizie cu privire la o astfel de cerere, destinatarul va oferi autorității transmițătoare posibilitatea de a aduce obiecții;

h) părțile contractante se vor asigura că fiecare persoană, în cazul încălcării dreptului său la protecția datelor, poate face o plângere către o instanță independentă sau către altă autoritate independentă și poate cere despăgubiri;

i) informațiile primite de părțile contractante vor fi transmise mai departe către state terțe numai cu autorizarea prealabilă a părții contractante care a furnizat informațiile.

(5) Părțile contractante vor răspunde, în conformitate cu legislația lor internă, pentru prejudiciul provocat unei persoane ca o consecință a procesării datelor care o privesc, transmise în cadrul prezentei convenții, în cazurile în care datele transmise au fost incorecte sau transmise ilegal. Atunci când se fac responsabile conform legislației lor, părțile contractante nu se pot apăra invocând faptul că datele transmise ar fi fost incorecte sau transmise ilegal de către o altă parte contractantă. Dacă partea contractantă primitoare compensează o pierdere cauzată de utilizarea unor date incorecte sau transmise ilegal, partea contractantă transmițătoare va rambursa întregul echivalent al compensației garantate.

(6) Controlul respectării prevederilor legale privind protecția datelor, în timpul procesării datelor obținute de ofițerii care activează pe teritoriul altei părți contractante, în cadrul implementării prezentei convenții, va reveni autorității de aplicare a legii a acelei părți contractante pentru care a fost obținută informația respectivă și se va supune legislației acesteia.

(7) Ofițerii care activează pe teritoriul celeilalte părți contractante nu vor avea acces direct la datele computerizate ale acestei părți contractante.

ARTICOLUL 32 Confidențialitatea informațiilor și informațiile clasificate

(1) Părțile contractante vor asigura, în principiu, o protecție de bază pentru toate informațiile primite de la o altă parte contractantă, prin orice măsuri necesare, inclusiv prin obligarea la discreție și confidențialitate, limitarea accesului la informații doar personalului autorizat, protecția datelor personale și luarea de măsuri tehnice și procedurale pentru protejarea securității informațiilor.

(2) Informațiile cărora le-a fost atribuit un nivel de clasificare oficial corespunzător de către partea contractantă trimițătoare, care este indicat printr-un marcaj special, va primi un nivel de protecție echivalent de la destinatarul informațiilor, în concordanță cu tabelul nivelurilor de clasificare echivalente ale părților contractante din anexă.

(3) La alegerea nivelului de clasificare, fiecare parte contractantă va utiliza clasificarea informațiilor conform legislației naționale sau regulamentelor aplicabile, cu luarea în considerare a nevoii de flexibilitate și a cerinței ca secretizarea informațiilor privind aplicarea legii să reprezinte excepția, iar dacă astfel de informații trebuie să fie clasificate, se va utiliza cel mai scăzut nivel posibil.

(4) Autoritatea transmițătoare va informa imediat destinatarul, în scris, asupra modificării nivelului de clasificare sau asupra declasificării. Destinatarul va proceda la adaptarea nivelului de clasificare, potrivit acestei notificări scrise, sau la declasificare.

(5) Informațiile clasificate transmise pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost transmise și dezvăluite numai persoanelor care solicită aceste informații în activitatea lor și care sunt autorizate, conform legislației naționale, să aibă cunoștință de astfel de informații clasificate.

(6) Toate încălcările prevederilor legale ale părții contractante destinatare, referitoare la protecția informațiilor clasificate transmise, vor fi notificate imediat autorității transmițătoare. Această notificare trebuie să conțină circumstanțele și consecințele unei astfel de încălcări, precum și măsurile care vor fi luate pentru limitarea consecințelor și prevenirea pe viitor a unor încălcări de asemenea natură.

(7) Informațiile clasificate vor fi transmise celeilalte părți contractante prin curier sau prin orice altă cale agreată, care este admisă conform legislației naționale interne a părților contractante.

CAPITOLUL III Prevederi finale

ARTICOLUL 33 Comitetul de Miniștri

(1) Se înființează un comitet alcătuit din miniștrii de resort ai părților contractante. Comitetul de Miniștri decide în unanimitate asupra interpretării, implementării și aplicării prezentei convenții.

(2) Comitetul de Miniștri va stabili un grup de lucru format din experți, care va supraveghea aplicarea și implementarea prezentei convenții, va formula recomandări Comitetului de Miniștri privind interpretarea și îmbunătățirea prevederilor prezentei convenții și va îndeplini alte activități necesare Comitetului de Miniștri.

(3) Comitetul de Miniștri se va întruni la cererea uneia dintre părțile contractante, dar cel puțin o dată pe an. Se va întruni pe teritoriul fiecăreia dintre părțile contractante, prin rotație.

ARTICOLUL 34 Acordurile de implementare și comunicări

(1) Părțile contractante pot încheia acorduri de implementare în scopul prezentei convenții.

(2) Părțile contractante vor notifica depozitarului modificări ale competențelor și denumirilor autorităților menționate în textul prezentei convenții și în listele la aceasta.

ARTICOLUL 35 Cheltuielile

Fiecare parte contractantă, cu respectarea legislației sale naționale, va suporta cheltuielile ce revin autorităților sale din implementarea prezentei convenții, dacă nu se prevede altfel în prezenta convenție sau în acordurile de implementare ori dacă nu se stabilește altfel în prealabil între autoritățile de aplicare a legii.

ARTICOLUL 36 Relația cu alte tratate internaționale

Prezenta convenție nu va aduce atingere drepturilor și obligațiilor părților contractante ce rezultă din alte tratate internaționale.

ARTICOLUL 37 Listele atașate

Listele fac parte integrantă din prezenta convenție.

ARTICOLUL 38 Depozitarul

(1) Depozitarul prezentei convenții este Republica Albania.

(2) Depozitarul va transmite o copie certificată a prezentei convenții fiecărui stat semnatar sau care aderă.

(3) Depozitarul va notifica celelalte părți contractante în legătură cu depozitarea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, despre orice rezerve și declarații și despre oricare alte notificări făcute în legătură cu prezenta convenție.

(4) Depozitarul va notifica toate părțile contractante în legătură cu orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenții, în conformitate cu art. 40.

(5) Depozitarul va face demersuri pentru înregistrarea prezentei convenții, după intrarea sa în vigoare, la Secretariatul Națiunilor Unite, în conformitate cu art. 102 din Carta Națiunilor Unite.

(6) Prima reuniune a Comitetului de Miniștri va fi stabilită de către depozitar după intrarea în vigoare a prezentei convenții.

ARTICOLUL 39 Ratificarea, acceptarea, aprobarea și aderarea

(1) Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării semnatarilor.

Instrumentele de ratificare, acceptare și aprobare vor fi depuse la depozitar.

(2) Prezenta convenție este deschisă aderării. Instrumentul de aderare va fi depozitat la depozitar.

ARTICOLUL 40 Intrarea în vigoare

(1) Prezenta convenție va intra în vigoare la 90 de zile după depozitarea celui de-al doilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

(2) Pentru fiecare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezenta convenție după depozitarea celui de-al doilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta convenție va intra în vigoare la 90 de zile de la depozitarea de către acel stat a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

(3) Toate acordurile de implementare, obligatorii pentru toate părțile contractante, încheiate în condițiile art. 34, devin obligatorii pentru oricare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă după intrarea în vigoare a prezentei convenții, la data intrării în vigoare a prezentei convenții pentru acest stat.

ARTICOLUL 41 Rezerve

(1) Fiecare stat poate formula rezerve cu ocazia ratificării, acceptării, aprobării sau aderării.

(2) Rezervele pot fi retrase în orice moment prin notificarea depozitarului. Această notificare va produce efecte de la data primirii.

ARTICOLUL 42 Denunțarea și suspendarea

(1) Prezenta convenție se încheie pe o perioadă nelimitată de timp.

(2) Orice parte contractantă poate denunța prezenta convenție, în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată depozitarului. Denunțarea își va produce efectele la 6 luni de la data primirii notificării de către depozitar.

(3) Oricare parte contractantă poate suspenda aplicarea prezentei convenții, integral sau parțial, dacă este necesar pentru menținerea siguranței statului, ordinii publice ori siguranței, vieții sau integrității persoanelor. Părțile contractante vor notifica depozitarului fără întârziere asupra luării sau revocării unei asemenea măsuri. Orice măsură luată în condițiile prezentului alineat va produce efecte după 15 zile de la primirea notificării de către depozitar.

Drept care, subsemnații, deplin autorizați, am semnat prezenta convenție:

Pentru Republica Albania:

Pentru Bosnia și Herțegovina:

Pentru Republica Macedonia:

Pentru Republica Moldova:

Pentru România:

Pentru Republica Serbia:

Pentru Republica Muntenegru:

Adoptată la Viena la 5 mai 2006, într-un singur exemplar, în limba engleză.

LISTE

Art. 4 alin. (2) - autoritățile de aplicare a legii

Republica Albania: Ministerul de Interne

Bosnia și Herțegovina: Ministerul Securității

Republica Moldova: Ministerul de Interne

Republica Macedonia: Ministerul Afacerilor Interne

România: Ministerul Administrației și Internelor

Republica Serbia: Ministerul de Interne

Republica Muntenegru: Direcția de Poliție

Art. 4 alin. (3) - unități naționale centrale

Cererile și răspunsurile la aceste cereri, stipulate în art. 4 din prezenta convenție, vor fi transmise unităților naționale centrale.

Unitățile naționale centrale sunt:

Pentru Republica Albania: Ministerul de Interne

Pentru Bosnia și Herțegovina: Ministerul Securității

Pentru Republica Moldova: Ministerul de Interne

Pentru Republica Macedonia: Ministerul Afacerilor Interne

Pentru România: Ministerul Administrației și Internelor

Pentru Republica Serbia: Ministerul de Interne

Pentru Republica Muntenegru: Direcția de Poliție

Art. 4 alin. (4) - structuri existente

Pentru Republica Albania: Ministerul de Interne

Pentru Bosnia și Herțegovina: Ministerul Securității

Pentru Republica Macedonia: Ministerul de Interne

Pentru Republica Moldova: Ministerul Afacerilor Interne

Pentru România: Ministerul Administrației și Internelor

Pentru Republica Serbia: Direcția Poliției de Frontieră și Direcția Pompieri

Pentru Republica Muntenegru: Direcția de Poliție

ANEXĂ

Articolul 32 - Niveluri de clasificare

Nivel Albania Bosnia și Herțegovina Macedonia Moldova România Serbia Muntenegru
Restricted - Interno Internal De serviciu/ Service Secret de serviciu Internal Restricted
Confidential Konfidencial Povjerljivo Confidential Confidențial/ Confidential Secret Service Secret/ Confidential Confidential
Secret Sekret Tajno Top Secret Secret/Secret Strict secret Service Secret/ Top Secret Secret
Top Secret Teper Sekret Vrlo Tajno State Secret Strict Secret/ Top Secret Strict secret de importanță deosebită State Secret Top Secret
;
se încarcă...