Act Internațional

Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est din 05.05.2006 *)

Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Macedonia, Republica Moldova, România și Uniunea Statală Serbia și Muntenegru, denumite în continuare părți contractante,

în dorința de a coopera pentru realizarea intereselor comune de securitate,

decise să combată în mod eficient amenințările transfrontaliere la adresa ordinii publice și siguranței, precum și criminalitatea internațională, prin participarea la un parteneriat de securitate,

urmărind intensificarea și dezvoltarea cooperării polițienești,

hotărâte să consolideze și pe mai departe asistența reciprocă în probleme polițienești,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Scopul convenției

Părțile contractante vor întări cooperarea atât în ceea ce privește combaterea amenințărilor la adresa ordinii și/sau siguranței publice, cât și în domeniul prevenirii, descoperirii și cercetării infracțiunilor. Aceasta se va desfășura conform prevederilor legislației naționale, dacă nu este stipulat altfel de prezenta convenție.

ARTICOLUL 2 Definiții

În înțelesul prezentei convenții

a) autorități de aplicare a legii - autoritățile care, în conformitate cu legislația națională a părților contractante, au competența necesară pentru aplicarea prevederilor prezentei convenții;

b) oficiali - orice persoană desemnată de autoritățile de aplicare a legii;

c) frontiere - frontierele terestre ale părților contractante, cele stabilite pe cursurile de apă, frontierele maritime, aeroporturile și porturile acestora, definite de legislația națională și recunoscute internațional;

d) stat terț - oricare stat, altul decât părțile contractante;

e) permis de ședere - o autorizație de orice tip emisă de o parte contractantă, care acordă dreptul de ședere pe teritoriul său. Această definiție nu va include dreptul temporar de ședere pe teritoriul unei părți contractante în scopul procesării unei cereri pentru azil sau a unui permis de ședere;

f) date personale - orice date care au legătură cu o persoană fizică identificată ori identificabilă: o persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod special prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale ori sociale;

g) prelucrarea datelor personale, denumită în continuare prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni care sunt efectuate asupra datelor personale, prin mijloace automatice sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, folosirea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

h) informații - date personale sau nepersonale.

ARTICOLUL 3 Măsuri generale de cooperare

Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante acționează, în cadrul competențelor ce le revin, în scopul luării tuturor măsurilor ce se impun în vederea întăririi cooperării. Autoritățile au în vedere, în special:

1. consolidarea schimbului de informații și a structurilor de comunicare, prin:

a) schimbul de informații asupra datelor privind infracțiuni, asupra legăturilor dintre suspecți și asupra comportamentelor tipice ale suspecților, fără a furniza date personale;

b) informarea reciprocă, în mod direct, cât mai curând posibil, cu privire la evenimente și incidente iminente în domeniul polițienesc, fără a furniza date personale, în vederea facilitării combaterii amenințărilor la adresa ordinii și siguranței publice, astfel încât măsurile necesare să poată fi luate din timp;

c) furnizarea reciprocă a informațiilor relevante, cu excepția datelor personale, în vederea facilitării planificării operative, atât pentru activități de rutină, cât și pentru operațiuni speciale, incluzând, ca măsură de precauție, informații referitoare la evenimente și incidente care ar putea avea consecințe pe teritoriul celeilalte părți contractante;

d) elaborarea și actualizarea, în mod regulat, a unor baze de date cu informații privind competențele teritoriale și materiale și datele de contact;

e) menținerea unei comunicații radio, în acest sens realizându-se schimbul de echipament până la introducerea unor echipamente și frecvențe radio uniforme în toate statele europene și elaborarea unor propuneri comune privind îmbunătățirea din punct de vedere financiar a sistemelor de telecomunicații, în special a comunicațiilor radio de-a lungul frontierei;

2. intensificarea cooperării pe parcursul operațiunilor și a investigațiilor în vederea prevenirii, descoperirii și cercetării, precum și în ceea ce privește combaterea amenințărilor, prin:

a) amplasarea forțelor în zonele de frontieră vecine, după un plan prestabilit;

b) planificarea și desfășurarea de programe comune în domeniul prevenirii criminalității;

c) desfășurarea de întâlniri și consfătuiri, la intervale regulate, în vederea controlului și menținerii calității cooperării, dezbaterii de noi strategii, coordonării operațiunilor, planuri de patrulare și căutare, schimb de date statistice și coordonarea unor programe de lucru;

d) facilitarea unor programe comune de pregătire/vizite de studiu stabilite de comun acord de departamentele interesate;

e) invitarea reprezentanților celorlalte părți contractante pentru a participa la operațiuni speciale în calitate de observatori.

CAPITOLUL I Prevederi generale

ARTICOLUL 4 Cooperarea la cerere

(1) Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante își vor acorda asistență, la cerere, în limitele impuse de legislația lor, pentru luarea măsurilor împotriva amenințărilor la adresa ordinii publice și/sau securității, pentru prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor, numai dacă această cerere nu poate fi dusă la îndeplinire decât de către autoritățile judiciare conform legislației respectivei părți contractante. Dacă autoritatea solicitată nu este competentă să ducă la îndeplinire cererea, aceasta va transmite cererea autorității competente și va informa cu privire la aceasta autoritatea solicitantă.

(2) Autoritățile de aplicare a legii, în accepțiunea prezentei convenții, sunt menționate în listele la aceasta. În orice caz, competențele altor ministere nu vor fi încălcate.

(3) Părțile contractante vor înființa sau desemna unități naționale centrale. Până la înființarea sau desemnarea unităților naționale centrale, se vor folosi structurile existente din statele respective.

(4) Cererile și răspunsurile la aceste cereri ar putea fi transmise, dacă cooperarea directă ar fi mai rapidă, cu informarea unității naționale centrale sau a structurilor existente despre această procedură și între autoritățile nominalizate în listele la prezenta convenție:

a) dacă activitățile transfrontaliere oficiale privind infracțiunile vor fi, cel mai probabil, cercetate de autoritățile de aplicare a legii din regiunile de frontieră; sau

b) dacă cererile de asistență privind prevenirea unor iminente amenințări la adresa ordinii publice și/sau securității nu pot fi altfel transmise la timp prin canalele unităților naționale centrale.

(5) Cererile se pot referi, în special, la:

a) identificarea proprietarilor și utilizatorilor vehiculelor cu motor, a tuturor tipurilor de ambarcațiuni și aparate de zbor.

La cererea unei părți contractante, partea contractantă solicitată va transmite datele pe care le deține despre vehiculele cu motor și toate tipurile de ambarcațiuni și aparate de zbor, precum și datele proprietarilor și utilizatorilor, dacă aceste date sunt necesare pentru identificarea unei persoane în calitatea sa de proprietar/utilizator al vehiculelor sau pentru identificarea vehiculelor utilizate de o persoană sau datele vehiculului necesare pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și protecția împotriva amenințărilor la adresa ordinii publice și/sau a securității.

Autoritățile de aplicare a legii ale părții contractante solicitante pot înainta cererea autorității/autorităților care deține/dețin baza de date de înregistrare a vehiculelor sau, în cazuri urgente, dacă sunt solicitate informații de la autoritățile respective privind numerele de înmatriculare ale tuturor tipurilor de ambarcațiuni, către o autoritate de aplicare a legii a părții contractante solicitate;

b) informații privind permisele de conducere și documentele vehiculului, precum și mostre de permise de conducere și documente ale vehiculului;

c) documentele privind stabilirea domiciliului, a reședinței și permisele de rezidență;

d) identificarea utilizatorilor de telefoane și a altor echipamente de comunicații;

e) identificări de persoane, cadavre sau părți de cadavre;

f) informații despre proveniența obiectelor, cum ar fi: arme de foc, muniții și explozibili, dispozitive explozive, vehicule cu motor, toate tipurile de ambarcațiuni și aparate de zbor, obiecte de patrimoniu;

g) urmărirea persoanelor și obiectelor;

h) inițierea și coordonarea măsurilor de căutare;

i) audieri și interogatorii ale poliției, în special cele prin care este determinată voința unei persoane de a depune mărturie;

j) informații despre cercetarea la fața locului, colectarea probelor, evaluarea și analizarea probelor;

k) măsuri concrete de protecție a martorilor;

l) schimbul de informații în cazurile de urmărire transfrontalieră;

m) cooperarea și schimbul de informații în gestionarea mulțimilor la toate adunările publice.

(6) Cererile și răspunsurile la aceste cereri se vor face în scris (prin fax sau prin e-mail). În cazul în care sunt transmise date personale, trebuie aleasă o metodă de transmitere securizată, ținându-se cont de caracterul special al datelor. În cazuri urgente, cererile pot fi făcute verbal. Totuși, ulterior trebuie confirmate imediat în scris. Răspunsul scris va fi transmis numai după primirea confirmării scrise. Părțile contractante se vor asigura ca numai personalul autorizat să aibă acces la aparatura de comunicații utilizată.

ARTICOLUL 5 Obiectul schimbului de informații

(1) Pe parcursul cooperării privind prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor, în special a celor circumscrise criminalității organizate, autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante vor transmite, la cerere, următoarele informații:

a) despre date ale persoanelor implicate în criminalitatea organizată, informații despre legăturile dintre suspecți și persoane suspectate cu privire la comiterea de infracțiuni, cunoștințele acestora despre structura organizațiilor și grupărilor criminale, tipare comportamentale ale suspecților sau grupurilor de suspecți, informații privind pregătirea, tentativele sau săvârșirea infracțiunilor, în special cele despre timpul, locul și tipul de infracțiune, detalii despre victime sau obiectele distruse, informații despre circumstanțele particulare și despre prevederile legale relevante, dacă este necesar pentru prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor;

b) privind metodele și noile forme ale criminalității transfrontaliere;

c) despre rezultatele privind cercetarea criminologică, detalii ale metodelor de coordonare a investigațiilor, metode și modalități de lucru în vederea dezvoltării acestora pe viitor;

d) privind informații și/sau mostre ale obiectelor sau bunurilor care au fost distruse prin săvârșirea infracțiunii ori folosite la săvârșirea infracțiunilor sau ale obiectelor rezultate din săvârșirea infracțiunilor;

e) privind legislația în vigoare referitoare la infracțiunile care fac obiectul prezentei convenții;

f) privind veniturile și bunurile achiziționate prin comiterea infracțiunilor sau prin implicarea în activități infracționale.

(2) Când obțin informații prin intermediul unor metode speciale, autoritățile părților contractante vor coopera în conformitate cu legislația lor națională. Părțile contractante vor asigura protecția datelor transmise în cursul acestor schimburi de informații cel puțin la același nivel cu cel stabilit prin prevederile legislației naționale.

ARTICOLUL 6 Schimbul de informații fără cerere

În anumite cazuri, autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante vor face schimb de date fără a fi fost solicitate, dacă, pe baza unor fapte dovedite, există motive de a presupune că aceste informații sunt necesare pentru a preveni amenințări concrete la adresa ordinii publice și/sau securității sau pentru prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor. În ceea ce privește transmiterea informațiilor, se vor aplica prevederile art. 4 alin. (3) (unitățile naționale centrale), alin. (4) (cererile și răspunsurile la aceste cereri) și alin. (6) (cereri în scris, prin fax sau e-mail).

ARTICOLUL 7 Analiză de risc comună

Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante vor încerca să dețină un nivel uniform de informare în legătură cu situația privind rata criminalității. În acest scop, acestea vor face schimb de rapoarte în mod periodic sau la nevoie și vor face o analiză comună cel puțin o dată pe an.

ARTICOLUL 8 Schimbul regulat de informații pentru combaterea migrației ilegale

(1) Părțile contractante realizează schimburi regulate de informații în vederea combaterii trecerii frauduloase a frontierei și a traficului de ființe umane.

(2) Schimbul de informații vizează în primul rând fluxurile migratorii, proporțiile acestora, structura lor și posibilele lor destinații, căile de migrație probabile și mijloacele de transport care sunt folosite la trecerea ilegală a frontierei, precum și modul de organizare a călăuzelor. Mai mult, se vor realiza schimburi de informații și analize care vizează starea de fapt și, de asemenea, măsurile planificate ce pot fi relevante pentru cealaltă parte contractantă.

ARTICOLUL 9 Ofițerii de legătură

(1) Părțile contractante pot încheia acorduri bilaterale pentru trimiterea în misiune, pentru o perioadă de timp specificată sau nespecificată, a ofițerilor de legătură ai unei părți contractante la autoritățile de aplicare a legii ale celeilalte părți contractante.

(2) Trimiterea în misiune a ofițerilor de legătură pentru o perioadă de timp specificată sau nespecificată este destinată continuării și accelerării cooperării dintre părțile contractante, în special prin acordarea de asistență:

a) sub forma schimbului de informații, în scopul prezentei convenții;

b) în soluționarea cererilor pentru asistență polițienească reciprocă cu privire la probleme de natură penală;

c) pentru sarcinile îndeplinite de către autoritățile responsabile cu supravegherea frontierelor.

(3) Ofițerii de legătură vor avea sarcina de a consilia și de a acorda asistență. Ei nu vor fi împuterniciți să întreprindă, în mod independent, acțiuni de poliție. Aceștia vor furniza informații și își vor îndeplini sarcinile în conformitate cu instrucțiunile date de partea contractantă care i-a trimis în misiune și de către partea contractantă pe lângă care sunt trimiși în misiune.

(4) Părțile contractante pot fi de acord, într-un cadru bilateral sau multilateral, ca ofițerii de legătură ai unei părți contractante trimiși în misiune pe lângă state terțe să reprezinte, de asemenea, interesele uneia sau mai multor părți contractante. Prin asemenea acorduri, ofițerii de legătură trimiși în misiune pe lângă state terțe vor furniza informații celorlalte părți contractante atunci când li se solicită acest lucru sau din proprie inițiativă și, în limita atribuțiilor, vor îndeplini sarcini în numele respectivelor părți. Părțile contractante se vor informa reciproc în legătură cu intențiile lor cu privire la trimiterea în misiune a ofițerilor de legătură pe lângă state terțe.

ARTICOLUL 10 Protecția martorilor

(1) Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante desemnate pentru protecția martorilor vor coopera în mod direct în ceea ce privește domeniul programelor de protecție a martorilor.

(2) Cooperarea vizează în special schimbul de informații, suportul logistic și preluarea persoanelor care trebuie protejate.

(3) Va fi semnat un acord pentru fiecare caz particular referitor la preluarea persoanelor care vor fi protejate, pentru reglementarea drepturilor și obligațiilor reciproce.

(4) Persoana care trebuie protejată trebuie să fi fost introdusă în programul de protecție a martorilor al părții contractante solicitante. Persoana care trebuie protejată nu va fi introdusă în programul de protecție a martorilor al părții contractante solicitate. În procesul de aplicare a măsurilor de sprijin în legătură cu protejarea acestor persoane, se va aplica în mod corespunzător legislația națională a părții contractante solicitate.

(5) În principiu, partea contractantă solicitantă suportă costurile de întreținere pentru persoanele ce trebuie protejate. Partea contractantă solicitată suportă costurile de personal și ale resurselor materiale pentru protecția acestor persoane.

(6) Dacă există motive întemeiate și după notificarea prealabilă a părții contractante solicitante, partea contractantă solicitată poate revoca măsurile de sprijin. În acest caz, partea contractantă solicitantă va prelua persoana în cauză.

ARTICOLUL 11 Pregătirea de bază și avansată și schimbul de experiență

Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante cooperează în ceea ce privește pregătirea de bază și avansată, printre altele, prin:

a) schimbul de curricule pentru pregătirea de bază și avansată;

b) organizarea de seminarii comune pentru pregătirea de bază și avansată și de exerciții transfrontaliere în cadrul cooperării instituite de prezenta convenție;

c) invitarea reprezentanților autorităților de aplicare a legii ale celeilalte părți contractante pentru participarea la exerciții și misiuni speciale, în calitate de observatori, precum și prin organizarea de schimburi de experiență;

d) înlesnirea participării la sesiuni de perfecționare a reprezentanților autorităților de aplicare a legii ale celeilalte părți contractante.

ARTICOLUL 12 Prevenirea

Autoritățile de aplicare a legii ale părților contractante vor face schimb de experiență în domeniul prevenirii criminalității, vor planifica și vor derula programe comune în acest scop.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...