Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale

Modificări (...), Puneri în aplicare (4), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ținând cont de faptul că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline, României îi revine sarcina de a asigura cadrul administrativ necesar punerii în practică a prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 149 din 5 iulie 1971, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea stabilirii procedurii de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale datorate în baza regulamentelor comunitare de contribuabilii nerezidenți, ca urmare a angajării de lucrători români, pentru a crea cadrul juridic necesar asigurării din punct de vedere social a lucrătorilor sezonieri români care lucrează în străinătate, astfel încât aceștia să beneficieze de toate drepturile ce rezultă din calitatea lor de salariați,

ținând cont că această categorie de salariați reprezintă un segment important de lucrători migranți,

întrucât aceste elemente vizează interesul public și reprezintă situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

În înțelesul prezentului act normativ, contribuabil nerezident înseamnă persoana fizică sau juridică ce nu are un sediu sau domiciliu în România și care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuțiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă și boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuții sociale, pentru salariații lor care sunt supuși legislației de asigurări sociale din România.

Art. 2. -

Contribuabilul nerezident se poate înregistra direct la organul fiscal competent, potrivit reglementărilor legale în domeniu.

Art. 3. -

(1) Contribuabilul nerezident, în calitate de angajator, va calcula, reține și plăti într-un cont unic contribuțiile sociale datorate în baza regulamentelor comunitare pentru salariații săi lucrători sezonieri supuși legislației de asigurări sociale din România, în termenele prevăzute de reglementările legale în materie.

(2) Sumele plătite de contribuabilul nerezident în contul unic vor fi distribuite și virate bugetelor și fondurilor prevăzute la art. 1, proporțional cotelor de contribuții datorate, potrivit legii, fiecărui buget sau fond.

(3) Virarea sumelor din contul prevăzut la alin. (2) în conturile corespunzătoare ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează în 3 zile lucrătoare de la încasarea acestora. Puneri în aplicare (1)

(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, se vor aproba normele metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (3).

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Contribuabilul nerezident care are salariați lucrători sezonieri supuși legislației de asigurări sociale din România transmite, la termenele prevăzute de legile speciale, organului fiscal competent "Declarația privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", iar instituției responsabile din subordinea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, o declarație specială care cuprinde evidența nominală a asiguraților.

(2) Modelul declarației speciale se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice, cu consultarea președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5. - Puneri în aplicare (2)

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor desemna, fiecare, câte o instituție din subordine responsabilă, la nivel național, pentru evidența persoanelor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență. Desemnarea acestor instituții va fi făcută publică, în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) Sumele datorate cu titlu de contribuții sociale în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se declară și se plătesc în lei, plata efectuându-se în contul unic deschis la Trezoreria Statului.

(2) În cazul în care salariile au fost plătite în alte monede decât lei se va folosi rata de schimb a Băncii Centrale Europene în vigoare în ultima zi a perioadei de raportare.

Art. 7. -

Prin derogare de la prevederile art. 110 alin. (2) și alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, momentul plății creanțelor fiscale reprezentând contribuții sociale datorate de contribuabilii nerezidenți este data creditării contului general al Trezoreriei Statului.

Art. 8. -

(1) Contribuabilul nerezident care are salariați lucrători sezonieri supuși legislației de asigurări sociale din România este obligat să țină o evidență detaliată a obligațiilor de plată a contribuțiilor sociale, pentru a permite organului fiscal competent sau organelor fiscale din statele membre de domiciliu să constate corectitudinea declarațiilor prevăzute la art. 4.

(2) Aceste evidențe se pun la dispoziție la solicitarea organului fiscal competent, precum și a organelor fiscale din statele membre de domiciliu.

(3) Contribuabilul nerezident va păstra aceste evidențe pe o perioadă de 50 de ani de la încheierea anului în care s-au datorat și plătit contribuțiile.

Art. 9. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 28 iunie 2007.

Nr. 76.

;
se încarcă...