Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

Modificări (...), Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iunie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are conform legislației comunitare obligația de a transpune în totalitate acquis-ul comunitar începând cu data de 1 ianuarie 2007,

ținând cont de cerințele Uniunii Europene privind necesitatea implementării principiului egalității de șanse între femei și bărbați pentru a asigura dezvoltarea unei societăți democratice și tolerante, precum și în urma consultărilor cu experții Comisiei Europene, se impune adoptarea unor măsuri imediate prin care să se poată realiza aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială.

Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei, denumit în continuare principiul egalității de tratament, în schemele profesionale de securitate socială.

Art. 2. - Jurisprudență (2)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) scheme profesionale de securitate socială - schemele al căror scop este de a furniza salariaților sau persoanelor care desfășoară activități independente dintr-o întreprindere ori grup de întreprinderi, un domeniu de activitate economică, sector profesional sau grup de sectoare prestații menite să suplimenteze ori să înlocuiască prestațiile prevăzute de sistemul general public de securitate socială, indiferent dacă apartenența la aceste scheme este obligatorie sau facultativă; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

b) principiul egalității de tratament - lipsa oricărui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criteriul de sex, în special prin referirea la starea civilă sau familială;

c) tratament discriminatoriu - orice excludere, restricție ori diferență de tratament, direct sau indirect, între femei și bărbați.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Criteriile de încadrare a unei scheme de securitate socială ca schemă profesională sunt:

a) se referă la o categorie particulară de lucrători;

b) este direct legat de perioada de serviciu;

c) pensia este calculată prin raportare la ultimul salariu/media ultimelor salarii ale lucrătorului.

Art. 4. -

Prezenta ordonanță de urgență se aplică populației active, inclusiv persoanelor care desfășoară activități independente, persoanelor a căror activitate este întreruptă de boală, maternitate, accident sau șomaj involuntar, persoanelor care caută un loc de muncă, pensionarilor, persoanelor cu handicap, persoanelor care au dobândit o invaliditate, precum și celor care revendică drepturile în numele lor, în condițiile legii.

Art. 5. -

Prezenta ordonanță de urgență se aplică:

a) schemelor profesionale de securitate socială care asigură protecția în caz de boală, invaliditate, bătrânețe, inclusiv pensionare anticipată, accident de muncă, boală profesională, șomaj;

b) schemelor profesionale de securitate socială care prevăd alte prestații sociale, în bani sau în natură, în special prestații de urmaș și alocații familiale, dacă aceste prestații sunt destinate salariaților și constituie în acest fel avantaje plătite de angajator salariatului ca urmare a activității profesionale a acestuia.

Art. 6. -

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică:

a) contractelor individuale de asigurări sociale ale persoanelor care desfășoară activități independente;

b) schemelor de securitate socială ale persoanelor care desfășoară activități independente, care au un singur membru;

c) contractelor de asigurare la care angajatorul nu este parte, în cazul salariaților;

d) dispozițiilor opționale ale schemelor profesionale de securitate socială oferite participanților în mod individual pentru a le garanta fie prestații suplimentare, fie alegerea datei de începere a furnizării prestațiilor normale pentru persoanele care desfășoară activități independente sau o alegere între mai multe prestații;

e) schemelor profesionale de securitate socială, în măsura în care prestațiile sunt finanțate de salariați sau de persoanele care desfășoară activități independente prin contribuții plătite pe baze voluntare.

(2) Prezenta ordonanță de urgență nu împiedică un angajator să acorde persoanelor care au atins deja vârsta de pensionare pentru a obține o pensie în temeiul unei scheme profesionale, dar care nu au atins vârsta de pensionare pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, stabilită conform legii care reglementează sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, un supliment de pensie, al cărui scop este de a egaliza sau de a face aproape egală suma totală a prestației plătite acestor persoane în raport cu suma plătită persoanelor de alt sex aflate în aceeași situație, care au ajuns deja la vârsta de pensionare legală, până când persoanele care beneficiază de supliment ajung la vârsta de pensionare legală.

Art. 7. -

(1) Principiul egalității de tratament implică absența oricărei discriminări directe sau indirecte pe criteriul de sex, cu referire în special la starea civilă sau familială, mai ales în privința:

a) domeniului de aplicare a schemelor profesionale de securitate socială și a condițiilor de acces la acestea;

b) obligației de a contribui și a calculului contribuțiilor;

c) calculului prestațiilor, inclusiv al prestațiilor suplimentare datorate soțului/soției sau persoanelor aflate în întreținere, precum și a condițiilor ce privesc durata și menținerea dreptului la prestații.

(2) Principiul egalității de tratament nu aduce atingere dispozițiilor referitoare la protecția femeii în caz de maternitate, prevăzute de lege și de contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 8. -

(1) Dispoziții contrare principiului egalității de tratament sunt cele bazate pe criteriul de sex, direct sau indirect, în special prin referire la starea civilă ori familială, care stabilesc:

a) persoanele care pot participa la o schemă profesională de securitate socială;

b) natura obligatorie sau facultativă a participării la o schemă profesională de securitate socială;

c) reguli diferite cu privire la vârsta de intrare în schema profesională de securitate socială, perioada minimă de încadrare în muncă sau calitatea de membru al schemei profesionale;

d) reguli diferite, cu excepția celor prevăzute la lit. h) și i), pentru rambursarea contribuțiilor atunci când un salariat sau o persoană care desfășoară activități independente părăsește o schemă profesională de securitate socială fără să fi îndeplinit condițiile care îi garantează un drept ulterior la prestații pe termen lung;

e) condiții diferite pentru acordarea prestațiilor sau limitarea acestor prestații la salariații de un anumit sex sau persoanele de un anumit sex care desfășoară activități independente;

f) vârste de pensionare diferite; Jurisprudență (5)

g) suspendarea menținerii sau dobândirii de drepturi pe perioadele de concediu de maternitate ori de concediu pentru motive familiale, care sunt acordate prin lege sau acord și sunt plătite de către angajator;

h) niveluri diferite de prestații, cu excepția cazului în care este necesar să se ia în considerare factorii de calcul actuarial care diferă în funcție de sex, în cazul schemelor profesionale de securitate socială cu contribuții definite;

i) niveluri diferite pentru contribuțiile salariaților sau ale persoanelor care desfășoară activități independente;

j) niveluri diferite pentru contribuțiile angajatorilor, cu excepția cazului schemelor profesionale de securitate socială cu contribuții definite, dacă obiectivul este de a egaliza suma prestațiilor finale ori de a le face cât mai apropiate pentru ambele sexe, sau a cazului schemelor profesionale de securitate socială cu prestații definite, finanțate prin capitalizare, în care contribuțiile angajatorului sunt menite să asigure caracterul adecvat al fondurilor necesare pentru a acoperi costurile prestațiilor;

k) standarde diferite sau aplicabile numai salariaților de un anumit sex ori persoanelor de un anumit sex care desfășoară activități independente, cu excepția celor prevăzute la lit. h) și i), în ceea ce privește garantarea sau reținerea dreptului la prestații ulterioare atunci când salariatul ori persoana care desfășoară activități independente părăsește schema profesională de securitate socială.

(2) Administratorii schemelor profesionale de securitate socială trebuie să respecte principiul egalității de tratament în procesul de furnizare a prestațiilor.

Art. 9. -

Dispozițiile contrare principiului egalității de tratament din următoarele acte normative: Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2003, Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificările ulterioare, Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, cu completările ulterioare, și Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, precum și din alte acte normative, din contractele colective, din regulamentele întreprinderilor sau din orice alte aranjamente referitoare la schemele profesionale de securitate socială, vor fi modificate până în data de 30 septembrie 2007 astfel încât să se asigure aplicarea efectivă a principiului egalității de tratament în aceste scheme cel mai târziu la data de 31 decembrie 2008, în caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile.

Art. 10. -

Autoritățile competente nu vor acorda autorizație, respectiv nu vor permite funcționarea schemelor profesionale de securitate socială care cuprind dispoziții contrare principiului egalității de tratament.

Art. 11. -

Drepturile și obligațiile persoanelor care desfășoară activități independente derivate din calitatea de membru la o schemă profesională de securitate socială rămân nemodificate în perioada în care schema respectivă de securitate socială va fi revizuită în vederea compatibilizării sale cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

Sunt exceptate de la aplicarea principiului egalității de tratamente schemele profesionale de securitate socială pentru persoanele care desfășoară activități independente, în ceea ce privește stabilirea vârstei pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă și în ceea ce privește pensia de urmaș.

Art. 13. - Jurisprudență (1)

Dacă femeile și bărbații solicită să li se aplice în aceleași condiții un sistem flexibil în ceea ce privește vârsta de pensionare, aceasta nu încalcă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 14. -

(1) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente, direct sau după sesizarea autorităților abilitate cu aplicarea și controlul aplicării legislației privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați.

(2) Autoritatea abilitată responsabilă, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, în numele și în contul statului, de aplicarea legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile și alte venituri ale bugetului de stat este, potrivit legii, Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Art. 15. -

Înaintarea unei sesizări sau a unei reclamații la nivelul unității ori depunerea unei plângeri la instanțele judecătorești competente de către un salariat, în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, nu poate constitui motiv pentru concedierea salariatului respectiv.

*

Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva Consiliului nr. 86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în regimurile profesionale de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 225 din 12 august 1986, cu modificările și completările aduse prin Directiva Consiliului 96/97/CE din 20 decembrie 1996, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 46 din 17 februarie 1997.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobrițoiu,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Gheorghiu,
secretar de stat
Departamentul pentru Afaceri Europene
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 27 iunie 2007.

Nr. 67.

;
se încarcă...