Guvernul României

Ordonanța nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României, astfel încât acestea să fie interoperabile cu sistemele similare implementate la nivelul Uniunii Europene.

(2) Prezenta ordonanță se aplică sistemelor electronice de colectare a tuturor tipurilor de tarife pentru utilizarea infrastructurii pe întreaga rețea rutieră, urbană și interurbană, inclusiv celor implementate pentru tarifarea utilizării unor secțiuni de infrastructură, precum tunelurile, podurile și infrastructurile de acces la feribot. Modificări (1)

(3) Prezenta ordonanță nu se aplică:

a) sistemelor de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care nu dispun de mijloace electronice de colectare a tarifelor;

b) sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care nu necesită instalarea unor echipamente speciale la bordul vehiculelor; Modificări (1)

c) sistemelor de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere de mică anvergură, strict locale, pentru care costurile de conformare cu cerințele prezentei ordonanțe sunt disproporționate în raport cu avantajele.

(4) Toate sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României, care fac obiectul prezentei ordonanțe, vor oferi utilizatorilor acces la Serviciul european de tarifare electronică.

Art. 2. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) sistem electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere - sistem de colectare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care presupune instalarea la bordul vehiculelor a unor dispozitive electronice ce permit identificarea automată a vehiculelor și determinarea modului în care acestea utilizează infrastructura rutieră, pentru a se asigura o tarifare corectă, în condiții de siguranță rutieră și de fluență a traficului;

b) operator al sistemului electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere - operator economic, persoană fizică, asociație familială sau persoană juridică, cu/fără scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate ce are această personalitate care operează sisteme electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere;

c) utilizator - persoana fizică sau juridică care utilizează infrastructura rutieră pentru care s-a stabilit un tarif pentru utilizarea infrastructurii rutiere;

d) echipament de bord - dispozitiv electronic care se instalează la bordul unui vehicul și care permite identificarea automată a acestuia și determinarea modului în care utilizează infrastructura rutieră;

e) serviciu electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere - serviciu pus la dispoziția utilizatorilor de operatorii sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere.

Art. 3. -

(1) Toate sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere ce vor fi date în exploatare după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe vor utiliza, în scopul efectuării tranzacțiilor electronice de colectare a tarifelor, una sau mai multe dintre următoarele tehnologii: Modificări (1)

a) tehnologie de localizare prin satelit;

b) tehnologie de comunicații mobile în conformitate cu standardul GSM-GPRS (standard de referință GSM TS 03.60/23.060);

c) tehnologie cu microunde cu frecvența de 5,8 GHz.

(2) Operatorii sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere sunt obligați să pună la dispoziția utilizatorilor echipamente de bord care să fie adecvate utilizării pe toate tipurile de vehicule și cu toate sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care utilizează tehnologiile prevăzute la alin. (1), conform calendarului prevăzut la art. 4 alin. (4). Administratorii infrastructurii rutiere trebuie să se asigure că aceste echipamente vor fi interoperabile și capabile să comunice cu toate sistemele aflate în exploatare în statele membre care folosesc tehnologiile menționate la alin. (1). Detaliile în acest sens se stabilesc de comitetul prevăzut la art. 10, inclusiv în ceea ce privește disponibilitatea echipamentelor de bord într-un număr suficient care să satisfacă cererea utilizatorilor interesați. Modificări (1)

(3) Suplimentar față de tehnologiile prevăzute la alin. (1), echipamentele de bord pot să utilizeze și alte tehnologii, cu condiția ca aceasta să nu creeze dificultăți utilizatorilor sau să nu creeze discriminări între aceștia. Dacă este necesar, echipamentele de bord pot fi conectate și la tahograful electronic al vehiculului. Modificări (1)

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru operarea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu completările ulterioare.

Art. 4. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

(1) Serviciul european de tarifare electronică este un serviciu european, complementar serviciilor electronice naționale de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care asigură interoperabilitatea pe întreg teritoriul Comunității a sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere implementate deja la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, precum și a celor ce urmează a fi implementate cu respectarea prevederilor Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere în cadrul Comunității (Directiva 2004/52/CE).

(2) Serviciul european de tarifare electronică se definește de către Comisia Europeană conform prevederilor art. 4 (4) al Directivei 2004/52/CE și va acoperi întreaga rețea rutieră comunitară pentru care tarifele pentru utilizarea infrastructurii rutiere sunt încasate electronic.

(3) Acest serviciu de tarifare electronică se definește de un ansamblu de reguli contractuale, care permite tuturor operatorilor și/sau emitenților de mijloace de plată să furnizeze serviciul în cauză, de un ansamblu de standarde și cerințe tehnice și de un contract de abonament unic între clienți și operatori și/sau emitenții de mijloace de plată care oferă serviciul. Acest contract asigură accesul la serviciu pe întreaga rețea și abonamentele se pot face la un operator de pe oricare secțiune a rețelei și/sau la emitentul de mijloace de plată.

(4) În cazul în care administratorii infrastructurii rutiere implementează sisteme electronice naționale de tarifare pe teritoriul României, aceștia trebuie să se asigure că operatorii furnizează Serviciul european de tarifare electronică clienților lor în conformitate cu următorul calendar:

a) pentru toate vehiculele de peste 3,5 tone și pentru toate vehiculele cu o capacitate mai mare de 9 locuri (conducător auto + 8), în termen de cel mult 3 ani de la adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor privind definirea Serviciului european de tarifare electronică menționate la art. 4 (4) al Directivei 2004/52/CE;

b) pentru toate celelalte tipuri de vehicule, în termen de cel mult 5 ani de la adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor privind definirea Serviciului european de tarifare electronică prevăzute la art. 4 (4) al Directivei 2004/52/CE.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Serviciul european de tarifare electronică este independent de deciziile adoptate de administratorii infrastructurii rutiere în ceea ce privește introducerea unor tarife pentru anumite tipuri de vehicule, nivelul acestor tarife și scopul lor. Acest serviciu privește doar metoda de încasare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Serviciul va permite încheierea de contracte indiferent de locul de înmatriculare a vehiculului, de naționalitatea părților contractante sau de zona ori punctul din rețeaua rutieră pentru care se percep tarifele.

(2) Serviciul va permite extinderea intermodalității fără să creeze dezavantaje pentru alte moduri de transport.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Serviciul european de tarifare electronică va utiliza soluțiile tehnice prevăzute la art. 3, pe baza unor specificații tehnice care vor fi disponibile în mod public.

(2) Echipamentele destinate Serviciului european de tarifare electronică trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora, republicată, și ale Hotărârii Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de funcționare a aparatelor electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe se efectuează de către personalul cu atribuții de control ce va fi abilitat în acest sens de către Ministerul Transporturilor.

Art. 8. - Modificări (1)

Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și ale art. 4 alin. (4) constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă administratorilor secțiunilor de infrastructură rutieră.

Art. 9. -

Contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Transporturilor va numi un reprezentant în Comitetul pentru tarifarea electronică constituit potrivit prevederilor art. 5 al Directivei 2004/52/CE.

Art. 11. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta ordonanță transpune Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere în cadrul Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 166 din 30 aprilie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea

București, 22 august 2007.

Nr. 39.

;
se încarcă...