Guvernul României

Ordonanța nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora

Modificări (4), Puneri în aplicare (2), Acțiuni respinse (25), Referințe (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 august 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. - Referințe (1)

(1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operațiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziții din domeniul social privind transportul rutier și amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 și Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 și abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau operațiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR. Modificări (2)

(2) Prezenta ordonanță stabilește cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, așa cum sunt acestea definite în anexa nr. I și în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - Modificări (2), Jurisprudență (3)

Operațiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), k), m), n) și p) al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.

Art. 3. -

Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derogări temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în condițiile prevăzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006.

CAPITOLUL II Activitatea de control

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

(1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, ale Acordului AETR și ale prezentei ordonanțe se va desfășura atât în trafic, cât și la sediile întreprinderilor și operatorilor de transport rutier. Jurisprudență (1)

(2) Controlul în trafic se efectuează de către personalul cu atribuții de control din cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R. și/sau de către polițiști rutieri.

(3) Controlul la sediile întreprinderilor și operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuții de control din cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R. și/sau de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspecției Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Modificări (2)

(4) Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR și ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare Coordonator național.

Art. 5. -

Coordonatorul național are următoarele atribuții principale:

a) coordonează activitatea de control, astfel încât:

(i) să fie verificat anual cel puțin 1% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto care fac obiectul prezentei ordonanțe. Începând cu 1 ianuarie 2008 vor fi verificate anual cel puțin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto, iar începând cu 1 ianuarie 2010 vor fi verificate anual cel puțin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto; Modificări (1)

(ii) să fie verificate în trafic cel puțin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual și cel puțin 25% din numărul acestora să fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. Începând cu 1 ianuarie 2008, cel puțin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic și cel puțin 50% din numărul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier;

b) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizării unor activități comune de control;

c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006 și Deciziei Comisiei nr. 93/173/CEE; Modificări (1)

d) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea depistării și sancționării unor eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 și/sau Acordului AETR, acolo unde există indicii în acest sens;

e) transmite informațiile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006 și, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, la fiecare 6 luni și ori de câte ori sunt solicitate astfel de informații cu privire la anumite cazuri particulare. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Toate instituțiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului național statistici detaliate cu privire la controalele desfășurate, care să cuprindă cel puțin următoarele informații:

a) în ceea ce privește controalele în trafic:

(i) tipul de drum pe care a avut loc controlul - autostradă, drum național sau drum județean/local - și statul în care este înmatriculat vehiculul, astfel încât să fie evitată orice fel de discriminare bazată pe naționalitate;

(ii) tipul de tahograf instalat pe vehicul;

b) în ceea ce privește controalele la sediile întreprinderilor și operatorilor de transport rutier:

(i) tipul de activitate de transport - transport național sau internațional, de mărfuri sau de persoane, public ori în cont propriu;

(ii) dimensiunea parcului de vehicule al întreprinderilor și operatorilor de transport rutier;

(iii) tipul de tahograf instalat pe vehicul.

(2) Statisticile prevăzute la alin. (1) se centralizează de către Coordonatorul național și se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.

Art. 7. -

În cursul exercitării atribuțiilor, personalul cu atribuții de control are dreptul:

a) să pătrundă în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonanțe și să inspecteze orice parte a vehiculului și a tahografului, putând să verifice, să rețină și/sau să copieze orice document sau înregistrare relevantă pentru activitatea de control; Modificări (1)

b) să solicite conducătorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier să prezinte de îndată vehiculul spre a fi inspectat într-o locație dotată corespunzător pentru evaluări tehnice amănunțite, dacă există indicii privind intervenții neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existența unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzător în trafic;

c) să pătrundă, în vederea efectuării controlului și în timpul programului normal de lucru, în orice spațiu în care își desfășoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informații relevante pentru activitatea de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto. Modificări (1)

CAPITOLUL III Contravenții și sancțiuni

Art. 8. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (16)

Constituie contravenții următoarele fapte: Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență (5)

1. utilizarea unui vehicul fără tahograf sau tahograf digital ori utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate; Modificări (1)

2. montarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;

3. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale nesigilate;

4. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale montate/reparate/calibrate de operatori economici neautorizați; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

5. utilizarea unor tahografe digitale necalibrate; Jurisprudență (1)

6. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale cu termenul de valabilitate al verificării/calibrării periodice depășit; Jurisprudență (4)

7. calibrarea incorectă a unui tahograf sau tahograf digital;

8. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului; Modificări (1), Jurisprudență (1)

9. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;

10. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf; Jurisprudență (1)

11. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fără a utiliza cartela tahografică; Jurisprudență (1)

12. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind asigurarea unui număr suficient de diagrame tahografice corespunzătoare pentru efectuarea operațiunilor de transport;

13. nerespectarea obligației de a asigura posibilitatea utilizării imprimantei tahografului digital în trafic la solicitarea personalului de control, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85; Modificări (1)

14. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind deținerea, de către un conducător auto, a mai mult de o cartelă tahografică validă; Modificări (1)

15. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia, din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea, de către un conducător auto, a unei cartele tahografice eliberate altei persoane; Jurisprudență (2)

16. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4 lit. a) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;

17. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza a cincea din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind modul de utilizare a tahografului digital atunci când cartela tahografică este defectă sau nu este în posesia conducătorului auto; Modificări (1), Jurisprudență (1)

18. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza întâi din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate; Modificări (1)

19. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza întâi din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei de lucru sau utilizarea lor pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută; Modificări (1)

20. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea diagramelor tahograf sau a cartelelor tahografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din mai mulți conducători auto; Modificări (1)

21. nerespectarea de către conducătorul auto a obligației prevăzute la art. 15 alin. (2) teza a doua din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind introducerea manuală a unor date;

22. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind reglarea ceasului tahografului și utilizarea comutatorului; Modificări (1)

23. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85; Jurisprudență (2)

24. omisiunea de a introduce manual în tahograful digital datele prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85; Modificări (1)

25. nerespectarea prevederilor art. 16 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea vehiculului și înregistrarea datelor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto în eventualitatea defectării sau funcționării defectuoase a tahografului ori în eventualitatea în care conducătorul auto nu poate utiliza cartela tahograf fiind distrusă, defectă, pierdută sau furată; Modificări (1)

26. depășirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la o oră; Modificări (1)

27. depășirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la două ore; Modificări (1)

28. depășirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la 3 ore; Modificări (1)

29. depășirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la 4 ore; Modificări (1)

30. depășirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu 4 ore sau mai mult;

31. depășirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la o oră; Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (11)

32. depășirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la două ore;

33. depășirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la 3 ore; Modificări (1)

34. depășirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la 4 ore;

35. depășirea perioadei maxime zilnice de conducere cu 4 ore sau mai mult;

36. depășirea perioadei maxime de conducere într-un interval de două săptămâni;

37. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la o oră;

38. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la două ore;

39. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la 3 ore;

40. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la 4 ore;

41. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu 4 ore sau mai mult;

42. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu până la o oră;

43. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu până la două ore;

44. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu până la 3 ore;

45. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu până la 4 ore;

46. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu 4 ore sau mai mult;

47. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală după 6 perioade zilnice de conducere;

48. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală după 12 perioade zilnice de conducere;

49. conducerea unui vehicul imobilizat de către autoritatea competentă;

50. refuzul în cursul controlului de a permite verificarea, reținerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto;

51. neprezentarea, în trafic, a numărului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listărilor efectuate cu imprimanta tahografului digital, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 sau Acordului AETR, după caz; Jurisprudență (1)

52. neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistrărilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto solicitate de personalul de control;

53. lipsa, la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a registrului de sarcini și a orarului serviciului regulat, prevăzute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006;

54. neînscrierea în registrul de sarcini a tuturor datelor prevăzute la art. 16 alin. (2) și alin. (3) lit. a) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006;

55. nesemnarea registrului de sarcini de către conducătorul întreprinderii/operatorului de transport rutier sau de către o persoană împuternicită de acesta, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) lit. b) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006;

56. neprezentarea de către conducătorul auto, în cursul controlului în trafic, a unei copii a registrului de sarcini și a orarului serviciului regulat, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006;

57. nerespectarea obligației de a păstra registrul de sarcini o perioadă de cel puțin un an de la expirarea perioadei la care se referă și de a pune la dispoziția conducătorilor auto câte o copie a acestuia, conform prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 561/2006;

58. nereturnarea diagramelor tahografice utilizate de către conducătorul auto întreprinderii/operatorului de transport rutier, spre a fi păstrate la sediu, după 28 de zile de la utilizarea lor;

59. nerespectarea obligației întreprinderii/operatorului de transport rutier de a descărca și stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto și/sau nerespectarea obligației de a descărca și stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează; Jurisprudență (1)

60. nerespectarea obligației întreprinderii/operatorului de transport rutier de a păstra înregistrările privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto cel puțin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologică și separat pentru fiecare conducător auto;

61. acordarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a unor plăți conducătorilor auto, chiar și sub formă de bonificații sau prime, în funcție de distanța parcursă și/sau de cantitatea de mărfuri transportată.

Art. 9. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 8 se sancționează după cum urmează: Modificări (3), Acțiuni respinse (6), Referințe (1), Jurisprudență (5)

a) cele de la pct. 1, 3, 8, 49, 50 și 60, cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; Modificări (1), Jurisprudență (1)

b) cele de la pct. 2 și 9, cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă atelierului care a montat tahograful, tahograful digital sau dispozitivul ilegal; Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

c) cele de la pct. 4, 53 și 57, cu amendă de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (9)

d) cele de la pct. 10, 11 și 15, cu amendă de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier sau conducătorului auto, după caz; Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (5)

e) cea de la pct. 7, cu amendă de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabilă atelierului care a calibrat tahograful sau tahograful digital; Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

f) cele de la pct. 5, 6, 12, 13 și 61, cu amendă de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; Jurisprudență (1)

g) cele de la pct. 14 și 16, cu amendă de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabilă conducătorului auto;

h) cele de la pct. 51, 52, 58 și 59, cu amendă de la 3.000 lei la 3.500 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

i) cele de la pct. 54, 55 și 56, cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

j) cele de la pct. 30, 35, 41 și 46, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

k) cele de la pct. 29, 34, 40 și 45, cu amendă de la 2.500 lei la 3.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

l) cele de la pct. 28, 33, 39 și 44, cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

m) cele de la pct. 27, 32, 38 și 43, cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; Jurisprudență (3)

n) cele de la pct. 26, 31, 36, 37, 42, 47 și 48, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

o) cele de la pct. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 și 25, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, aplicabilă conducătorului auto. Jurisprudență (1)

(2) În măsura în care contravențiile la care se face referire la art. 8 pct. 26-35 și 37-48 sunt depistate în trafic, precum și în toate celelalte situații în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor și/sau perioadelor minime de odihnă prevăzute de legislația în vigoare, suplimentar față de sancțiunea cu amenda prevăzută la alin. (1), se va aplica și sancțiunea imobilizării vehiculului până la îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru continuarea transportului. Modificări (1)

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune în procesul-verbal despre această posibilitate. Jurisprudență (1)

(4) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță se constată și se sancționează de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R., de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Inspecției Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de către polițiștii rutieri, potrivit competențelor ce le revin. Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

Art. 10. - Jurisprudență (7)

Contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 11. -

(1) În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului:

a) norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, precum și pentru descărcarea și stocarea datelor din tahografele digitale și cartelele tahografice; Puneri în aplicare (1)

b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce și un sistem de evaluare a întreprinderilor/operatorilor de transport rutier în ceea ce privește respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în funcție de numărul și de gravitatea contravențiilor constatate, precum și reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;

c) reglementări privind condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor, precum și de autorizare a operatorilor economici care desfășoară astfel de activități. Puneri în aplicare (1)

(2) În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor va elabora și va supune spre aprobare Guvernului reglementări specifice privind organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri și persoane.

(3) Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., va lua măsuri pentru ca la proiectarea și construcția drumurilor noi, precum și la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administrează, să se realizeze pe marginea acestora spații adecvate care să poată fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, cât și pentru desfășurarea activităților de control al respectării acestor prevederi.

(4) Prezenta ordonanță transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) și (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) și ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 și (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35-44.

Art. 12. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu excepția art. 8-10, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

Art. 13. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere și organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri și persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 7 august 2007.

Nr. 37.

;
se încarcă...