Parlamentul României

Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Cărți (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1)

(1) Modelul de utilitate protejează, în condițiile prezentei legi, orice invenție tehnică, cu condiția să fie nouă, să depășească nivelul simplei îndemânări profesionale și să fie susceptibilă de aplicare industrială. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(2) Nu sunt considerate invenții, în sensul alin. (1), în special:

a) descoperirile, teoriile științifice și metodele matematice;

b) creațiile estetice;

c) planurile, principiile și metodele în exercitarea de activități mentale, de jocuri sau în domeniul activităților economice, precum și programele de calculator;

d) prezentările de informații.

(3) Prevederile alin. (2) nu exclud protecția prin model de utilitate a obiectelor sau activităților prevăzute, decât în măsura în care cererea de model de utilitate sau modelul de utilitate se referă la astfel de obiecte sau activități considerate în sine.

(4) Nu pot fi protejate prin înregistrare ca model de utilitate:

a) invențiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătății ori vieții persoanelor, animalelor sau plantelor ori care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiția ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea lor este interzisă printr-o dispoziție legală;

b) soiurile de plante și rasele de animale;

c) invențiile având ca obiect un material biologic;

d) invențiile având ca obiect un produs constând într-o substanță chimică sau farmaceutică;

e) invențiile având ca obiect un procedeu sau o metodă.

Art. 2. -

Dreptul la modelul de utilitate aparține inventatorului sau succesorului său în drepturi.

Art. 3. - Referințe în cărți (1)

(1) O invenție este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

(2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de model de utilitate.

(3) Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conținutul cererilor de model de utilitate, al cererilor de brevet de invenție depuse la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, denumit în continuare O.S.I.M., precum și pe cel al cererilor care au efect în România, așa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit anterioară celei prevăzute la alin. (2) și care au fost publicate la sau după această dată, conform legii.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (2) și (3), divulgarea invenției nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de model de utilitate și dacă rezultă, direct sau indirect:

a) de la solicitant ori de la predecesorul său în drepturi; ori Puneri în aplicare (1)

b) ca urmare a unui abuz evident asupra solicitantului sau predecesorului său în drepturi. Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

O invenție este susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau folosit în orice tip de industrie, inclusiv în agricultură.

Art. 5. -

(1) Modelul de utilitate înregistrat conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenției pe întreaga durată și de a interzice efectuarea fără consimțământul său a următoarelor acte: fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării invenției protejate prin model de utilitate.

(2) Titularul are, de asemenea, dreptul de a interzice oricărui terț care nu are consimțământul său să furnizeze sau să ofere altor persoane decât celor îndreptățite să exploateze invenția protejată prin model de utilitate mijloace de aplicare a invenției pe teritoriul României, referitoare la un element esențial al invenției, când terțul știe sau, în împrejurările date, ar fi trebuit să știe că mijloacele sunt adecvate și destinate aplicării invenției.

(3) Dispozițiile alin. (2) nu se aplică produselor comerciale de larg consum, cu excepția situațiilor în care terțul încearcă să determine săvârșirea unor fapte care ar încălca dreptul exclusiv prevăzut la alin. (1).

(4) În cazul în care elementele esențiale ale unui model de utilitate au fost preluate din descrierea, desenele, modelele experimentale, dispozitivele sau echipamentele aparținând altei persoane decât titularului, fără consimțământul acesteia, protecția acordată nu poate fi folosită în detrimentul acelei persoane.

Art. 6. -

(1) Drepturile conferite de un model de utilitate înregistrat nu se extind la actele prevăzute la art. 5 alin. (1) privind produsul protejat, efectuate după ce produsul a fost comercializat într-un stat membru al Uniunii Europene, de către titular sau cu consimțământul acestuia.

(2) Totuși, drepturile conferite de un model de utilitate se extind la actele prevăzute la art. 5 alin. (1) privind produsul protejat, efectuate după ce produsul a fost comercializat în afara unui stat membru al Uniunii Europene, de către titular sau cu consimțământul acestuia.

Art. 7. - Puneri în aplicare (1), Referințe în cărți (1)

(1) Durata unui model de utilitate este de 6 ani, cu începere de la data de depozit.

(2) Titularul dreptului poate să obțină, pe baza unei solicitări făcute în scris la O.S.I.M., reînnoirea protecției prin modelul de utilitate pentru încă o perioadă de 2 ani, dar nu mai devreme de un an și nu mai târziu de 6 luni înainte de expirarea duratei prevăzute la alin. (1).

(3) Titularul dreptului poate să obțină, pe baza unei solicitări făcute în scris la O.S.I.M., reînnoirea protecției prin model de utilitate pentru o a doua și ultimă perioadă de 2 ani, dar nu mai devreme de un an și nu mai târziu de 6 luni înainte de expirarea duratei prevăzute la alin. (2).

(4) Durata modelului de utilitate nu poate depăși 10 ani de la data de depozit.

(5) Taxa de reînnoire poate fi plătită până la data expirării duratei prevăzute la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) ori într-un termen de 6 luni de la oricare dintre aceste date, cu o majorare de 50% din cuantumul taxei legale.

(6) Titularul modelului de utilitate poate achita cumulativ taxele de menținere în vigoare și taxele de reînnoire pentru toată perioada de protecție.

(7) Mențiunea reînnoirii protecției conform prevederilor alin. (2) și (3) se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială, denumit în continuare B.O.P.I.

Art. 8. -

(1) Dreptul la modelul de utilitate, dreptul la înregistrarea modelului de utilitate și drepturile care decurg din înregistrarea modelului de utilitate pot fi transmise în tot sau în parte.

(2) Modelul de utilitate poate face obiectul unei garanții reale sau al unor măsuri de executare silită.

Art. 9. -

(1) Protecția prin model de utilitate încetează prin:

a) expirarea duratei;

b) neplata taxelor de reînnoire a protecției;

c) renunțarea titularului la modelul de utilitate înregistrat.

(2) Încetarea protecției prevăzute la alin. (1) produce efectele din ziua următoare:

a) datei expirării duratei modelului de utilitate, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) și b);

b) comunicării de către titular a renunțării, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c).

(3) Dacă renunțarea conform prevederilor alin. (1) lit. c) se referă numai la anumite părți ale modelului de utilitate, acesta rămâne în vigoare în ceea ce privește celelalte părți. O.S.I.M. ia act de renunțare, fără a examina dacă părțile rămase ale modelului de utilitate continuă să îndeplinească cerințele prezentei legi și dacă limitarea este admisibilă.

(4) Modelul de utilitate este considerat a nu avea efect retroactiv de la data de depozit, în cazul în care se acordă brevet de invenție pentru o cerere: Puneri în aplicare (1)

a) în care este revendicată prioritatea cererii de model de utilitate; sau

b) care a fost transformată în cerere de model de utilitate, iar solicitantul nu a cerut în mod expres retragerea cererii de brevet.

CAPITOLUL II Procedura de înregistrare. Publicarea și eliberarea certificatului

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cererea de model de utilitate se redactează în limba română și se depune la O.S.I.M., la alegerea solicitantului, pe suport hârtie sau sub o altă formă și printr-un mijloc de transmitere prevăzut în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Cererea conține:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) solicitarea protecției prin model de utilitate, însoțită de titlul invenției;

c) o descriere a invenției;

d) una sau mai multe revendicări;

e) desenele la care se face referire în descriere sau în revendicări.

(3) Cererea de model de utilitate conține indicații care să permită stabilirea identității inventatorului.

(4) Dacă solicitantul nu este același cu inventatorul, acesta trebuie să îl declare și să facă dovada, printr-un document depus la O.S.I.M., până la luarea unei hotărâri, că este îndreptățit la înregistrarea modelului de utilitate.

(5) În toate procedurile în fața O.S.I.M., solicitantul este considerat a fi persoana îndreptățită la înregistrarea modelului de utilitate.

(6) Pentru fiecare invenție se depune câte o cerere de model de utilitate.

(7) Revendicările trebuie să definească în mod clar obiectul protecției solicitate, să fie concise și să fie susținute în întregime de descrierea invenției.

(8) Cererea este însoțită de un rezumat al invenției. Rezumatul trebuie să conțină o scurtă prezentare a invenției; acesta servește exclusiv informării tehnice și nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecției.

(9) Până la data hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate sunt permise modificări ale cererii în măsura în care acestea nu extind obiectul cererii. Din modificări care extind obiectul cererii nu pot rezulta niciun fel de drepturi.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

Invenția trebuie să fie dezvăluită în cererea de model de utilitate suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza.

Art. 12. -

(1) Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care au fost depuse la O.S.I.M. următoarele:

a) o indicație explicită sau implicită, potrivit căreia se solicită un model de utilitate;

b) indicații care să permită stabilirea identității solicitantului sau care să permită contactarea acestuia de către O.S.I.M.;

c) o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere a invenției.

(2) Revendicările și desenele privind invenția pot fi depuse și în termen de două luni de la data de depozit.

(3) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (1) lit. a) și/sau c), O.S.I.M. notifică solicitantului deficiențele constatate și îi solicită remedierea acestora în termen de două luni de la data la care cel puțin cerința prevăzută la alin. (1) lit. b) a fost îndeplinită.

(4) Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care sunt depuse la O.S.I.M. documentele ce cuprind remedierea deficiențelor semnalate în notificarea transmisă conform prevederilor alin. (3).

(5) Dacă deficiențele semnalate nu au fost remediate în termenul acordat sau dacă deficiențele se referă la cerința prevăzută la alin. (1) lit. b), nu se acordă data de depozit, iar cererea de model de utilitate este considerată a nu fi fost depusă.

Art. 13. -

Depozitul cererii de model de utilitate are valoarea unui depozit național reglementar de la data de depozit, acordată conform prevederilor art. 12, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 10 alin. (2).

Art. 14. - Puneri în aplicare (1), Referințe în cărți (1)

(1) O cerere de model de utilitate poate rezulta și dintr-o cerere de brevet având ca obiect aceeași invenție, dacă solicitantul depune o cerere de transformare:

a) pe parcursul procedurii de examinare a cererii de brevet până la încheierea pregătirilor tehnice pentru publicarea mențiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenție sau de respingere a cererii de brevet;

b) într-o perioadă de 3 luni de la data la care O.S.I.M. publică mențiunea unei hotărâri de anulare a brevetului de invenție rămase definitivă și irevocabilă pe motivul lipsei activității inventive. Puneri în aplicare (1)

(2) Dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (1), cererea de model de utilitate rezultată din transformare beneficiază de aceeași dată de depozit și de dreptul de prioritate născut din cererea de brevet de invenție.

(3) Transformarea prevăzută la alin. (2) nu are efect după expirarea unei perioade de 10 ani calculate de la data de depozit a cererii de brevet.

(4) Pentru o cerere de brevet de invenție transformată într-o cerere de model de utilitate, procedura de examinare se continuă dacă solicitantul nu cere în mod expres retragerea cererii de brevet.

(5) Pot fi transformate în cereri de model de utilitate și cererile de brevet european aflate în situațiile prevăzute la art. 135 din Convenția privind eliberarea brevetelor europene (Convenția brevetului european), adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, la care România a aderat prin Legea nr. 611/2002, cu revizuirile ulterioare, în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

(1) Solicitantul unui model de utilitate poate cere, până la luarea unei hotărâri privind înregistrarea, conversia acestuia într-o cerere de brevet de invenție, în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) O cerere de brevet de invenție, rezultată în condițiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de aceeași dată de depozit și de dreptul de prioritate născut din cererea de model de utilitate.

(3) Conversia unei cereri de model de utilitate în cerere de brevet de invenție nu este permisă în cazul în care cererea de model de utilitate a rezultat din transformarea unei cereri de brevet de invenție, conform prevederilor art. 14.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...