Parlamentul României

Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale

Modificări (1), Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege are următoarele scopuri:

a) crearea cadrului instituțional pentru sprijinirea și impulsionarea autorităților administrației publice locale pentru a accesa mai ușor fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltare și modernizare;

b) facilitarea promovării programelor de finanțare internațională și a diseminării rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în România, cu un înalt nivel de profesionalism;

c) crearea condițiilor pentru o mai eficientă folosire a resurselor la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în mod special pentru proiecte cu finanțare internațională;

d) creșterea capacității administrative a autorităților publice locale pentru accesarea fondurilor internaționale pentru dezvoltare și modernizare;

e) eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor.

Art. 2. -

Prevederile prezentei legi se aplică în cadrul unităților administrativ-teritoriale la nivelul autorităților administrației publice locale sau județene, precum și la instituțiile și serviciile publice aflate sub autoritatea sau subordinea acestora.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, următoarele expresii se definesc astfel:

a) management de proiect - metodologia de inițiere, promovare, conducere, monitorizare și evaluare a proiectelor, conform normelor metodologice proprii acestui domeniu și standardelor internaționale ale asociațiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial;

b) proiect cu finanțare internațională - proiectul ce beneficiază în implementarea sa de finanțare totală sau parțială din fonduri ale programelor de finanțare ale Uniunii Europene sau din partea altor organisme de finanțare internaționale.

CAPITOLUL II Procedura

Art. 4. -

Proiectele derulate la nivelul unităților administrativ-teritoriale de autoritățile publice locale, instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea sau subordinea acestora utilizează metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu cofinanțare din partea unor organisme financiare terțe.

Art. 5. - Derogări (1)

(1) Autoritățile administrației publice locale și județene, conducătorii instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora acționează conform atribuțiilor legale ce le revin pentru crearea unor departamente specializate și pentru încadrarea acestor departamente cu specialiști pregătiți în managementul de proiect.

(2) Acești specialiști inițiază și implementează proiecte cu finanțare din bani publici și fonduri internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect.

Art. 6. -

Autoritățile administrației publice locale și județene, instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea sau subordinea acestora acționează pentru încurajarea formării profesionale în domeniul managementului de proiect a unor categorii selecționate de funcționari publici pentru ca aceștia să lucreze în mod competent și calificat în proiectele cu finanțare internațională care se derulează la nivel județean sau local.

Art. 7. - Derogări (1)

(1) La nivelul autorităților administrației publice locale și județene, precum și la nivelul instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora, pentru inițierea și derularea proiectelor cu finanțare internațională, se vor înființa structuri cu specialiști în managementul de proiect, după cum urmează:

a) la nivelul consiliilor județene se înființează câte un serviciu de specialitate pentru proiecte cu finanțare internațională;

b) la nivelul consiliilor locale din municipii, orașe și sectoarele municipiului București se înființează câte un birou de specialitate pentru proiecte cu finanțare internațională.

(2) Prin asociere între consiliile locale ale comunelor se înființează câte un birou de specialitate pentru proiecte cu finanțare internațională. Jurisprudență (1)

Art. 8. -

Autoritățile administrației publice locale, precum și conducătorii instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora prevăd în structurile de organizare și statul de funcții posturi corespunzătoare pentru specialiști în managementul de proiect în număr minim, prevăzut la art. 7.

Art. 9. -

Autoritățile administrației publice locale și județene și conducătorii instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora asigură fondurile necesare și condițiile organizatorice pentru înființarea departamentelor specializate pentru inițierea și derularea proiectelor cu finanțare internațională.

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Încadrarea specialiștilor în managementul de proiect se face pe funcții de funcționar public sau prin contract, după preferință și ținându-se cont de condițiile locale concrete, atât la nivelul structurilor autorităților administrației publice locale, cât și la nivelul instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora. Modificări (1)

(2) Salariul de bază individual al unui specialist în funcția de consilier-manager de proiect se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, conform poziției 1 din anexa nr. II C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru activitatea desfășurată, specialiștii pregătiți în managementul de proiect cu finanțare internațională vor beneficia de majorarea cu 75% a salariilor de bază față de cele prevăzute de lege. Modificări (2), Jurisprudență (4)

(4) Consilierul-manager de proiect beneficiază de prime și alte drepturi salariale, conform legii.

Art. 11. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, șefii executivi ai administrației publice locale, președinții consiliilor județene și primarii, conducătorii instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora propun autorităților deliberative - consilii județene, consilii locale, consilii de administrație sau comitete directoare, după caz -, proiecte de hotărâre pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 12. -

Adoptarea hotărârilor consiliilor locale sau județene necesare creării structurilor organizatorice pentru încadrarea cu specialiști în managementul de proiect la nivelul autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 13. -

Autoritățile administrației publice locale și județene și conducătorii instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora emit hotărârile, deciziile și actele administrative necesare pentru aplicarea în termenele prevăzute de prezenta lege.

Art. 14. -

Pregătirea specialiștilor pentru managementul de proiect se face prin formele de învățământ postliceal sau postuniversitar prevăzute de lege.

Art. 15. -

Certificarea calificării ca specialist de management de proiect se face de către instituțiile de învățământ abilitate, competente și acreditate.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 16. -

Răspunderea pentru aplicarea prevederilor prezentei legi revine autorităților publice deliberative și executive ale autonomiei locale, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice înființate și care funcționează sub autoritatea locală sau subordonate acestora, corespunzător atribuțiilor ce le revin, conform legii.

Art. 17. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se finalizează procedurile legale administrative pentru realizarea cadrului organizatoric și crearea posibilităților de încadrare cu specialiști în managementul de proiect la nivelul structurilor administrației publice locale, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora.

Art. 18. -

Agenții constatatori împuterniciți prezintă lunar prefecților și conducătorilor administrației publice locale rapoarte privind stadiul aplicării prevederilor prezentei legi până la încadrarea completă a structurii organizatorice cu specialiști în managementul de proiect, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 19. -

Guvernul, prin Ministerul Internelor și Reformei Administrative, urmărește stadiul aplicării prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 3 decembrie 2007.

Nr. 339.

;
se încarcă...