Parlamentul României

Legea nr. 257/2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum și cu tehnică, produse și materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Starea de mobilizare și de război se declară, iar starea de asediu și de urgență se instituie potrivit legii.

(2) Trecerea de la starea de pace la starea de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență impune completarea patrimoniului unităților existente la pace, precum și al celor care se transformă sau se înființează, cu tehnică, produse și materiale specifice hrănirii, echipării și asigurării medicale, potrivit organizării la război.

(3) Prin unitate, în sensul prezentei legi, se înțelege toate elementele din structura organizatorică a instituțiilor componente ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, care au stat de organizare, denumire și/sau indicativ proprii.

Art. 2. -

(1) Necesarul de tehnică, produse și materiale specifice hrănirii, echipării și asigurării medicale pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență se stabilește pe baza prevederilor statelor de organizare, normelor de înzestrare la război și eșalonării stocurilor de produse și materiale.

(2) Eșalonarea stocurilor de produse și materiale se aprobă de conducătorii Ministerului Apărării, Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Art. 3. -

Înzestrarea unităților, potrivit statelor de organizare, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, cu tehnică, produse și materiale specifice hrănirii, echipării și asigurării medicale se face din existentul la pace, stocurile instituțiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2), constituite în timp de pace pentru completare/rezerve proprii, și achiziții/rechiziții de la operatorii economici.

Art. 4. -

Documentele de mobilizare privind asigurarea cu tehnică, produse și materiale specifice hrănirii, echipării și asigurării medicale pentru starea de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență se actualizează ori de câte ori modificările intervenite în statele de organizare a unităților prevăzute la art. 1 variază cu mai mult de 10% din personal sau când intervin modificări în normele de înzestrare.

Art. 5. -

Personalul din instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) are dreptul, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, la hrană gratuită.

Art. 6. -

(1) Hrănirea personalului instituțiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență se face, de regulă, în limita unor plafoane calorice diferențiate pe categorii de personal, care constituie norme de hrană zilnice.

(2) Normele de hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă și instituțiile publice în care se aplică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Hrănirea personalului din instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) se poate face și pe bază de alocație valorică, cu aprobarea conducătorilor acestora.

(4) Rezerviștii primesc, pe timpul concentrării la starea de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, aceleași drepturi de hrană ca și militarii activi.

Art. 7. -

(1) Structura normelor de hrană care se aplică personalului din instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale se stabilește în mod unitar de Ministerul Apărării împreună cu celelalte instituții publice prevăzute la art. 2 alin. (2), în limita valorii calorice a fiecărei norme, în concordanță cu nevoile nutritive ale personalului și în raport cu eforturile depuse pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, precum și în procesul de instruire și îndeplinire a misiunilor, condițiile de mediu și alți factori specifici.

(2) Hrănirea personalului se face, de regulă, prin unități proprii.

(3) În situația în care hrănirea personalului nu se poate asigura potrivit alin. (2), aceasta se va realiza prin operatori economici de profil, în limita valorii financiare a normei de hrană la care are dreptul. Cheltuielile directe și indirecte aferente activității de preparare și servire a hranei, precum și profitul negociat ce revine operatorului economic de profil vor fi suportate de la bugetul de stat, în condițiile legii.

(4) Personalul instituțiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2), care are dreptul la hrană gratuită potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de hrană preparată, primește valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană la care are dreptul.

(5) Pentru aplicarea normelor de hrană, precum și a celor referitoare la înzestrarea cu tehnică, produse și materiale specifice hrănirii, echipării și asigurării medicale, conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2) vor emite instrucțiuni proprii.

Art. 8. -

(1) Pentru asigurarea hrănirii în situații neprevăzute a personalului propriu, instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pot aproviziona, din creditele bugetare alocate, un stoc de siguranță de produse agroalimentare neperisabile, peste cantitățile destinate nevoilor de consum lunar, calculat pentru 30 de zile.

(2) În cazul unor unități izolate, stocul de siguranță prevăzut la alin. (1) poate fi asigurat pentru o perioadă mai mare, în funcție de situația concretă a acestora.

(3) Aprovizionarea cu produse pentru iarnă se poate face fără a depăși nevoile de consum pentru un an.

Art. 9. -

(1) Instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pot înființa în unitățile subordonate și în garnizoane popote, pentru care cheltuielile de organizare și funcționare se suportă din creditele bugetare aprobate.

(2) Cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor se asigură din avansuri de credite bugetare, în condițiile legii, urmând ca justificarea lor să se facă, pe măsura recuperării contravalorii produselor consumate, de la abonații popotei.

(3) Instituțiile prevăzute la art. 2 alin. (2) pot constitui stocuri de siguranță pentru popote, în vederea asigurării consumului pe timpul iernii, prin procurarea produselor necesare.

(4) Produsele agroalimentare necesare popotelor se asigură, în principal, prin depozitele unităților, la prețurile la care acestea au fost aprovizionate.

(5) Pentru felurile de mâncare și preparatele ce se desfac prin popote sau puncte de hrănire, care au fost supuse unor prelucrări culinare, prețurile de vânzare se calculează prin însumarea valorii produselor folosite ca materie primă calculate la prețurile cu care au fost aprovizionate, la care se adaugă o cotă de până la 3%. Sumele încasate din această cotă se vor folosi pentru îmbunătățirea meselor servite și pentru acoperirea eventualelor pierderi sau deprecieri de produse ori materiale.

(6) Cota de 3% prevăzută la alin. (5) nu se aplică în cazul hrănirii prin normele în natură care se realizează prin popotă.

(7) Regulamentele privind organizarea și funcționarea popotelor se aprobă de către conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 10. -

Valoarea financiară a normelor de hrană pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență se stabilește și se actualizează conform reglementărilor în vigoare pe timp de pace.

Art. 11. -

(1) Persoanele reținute și prizonierii de război beneficiază de o normă de hrană specială, sub formă de hrană preparată care se servește în săli de mese separate de cele ale trupelor proprii.

(2) Norma de hrană pentru persoanele reținute și prizonierii de război se aprobă prin hotărâre a Guvernului, elaborată în concordanță cu tratatele la care România este parte.

Art. 12. -

(1) Înzestrarea unităților prevăzute la art. 2 alin. (2) cu tehnică și materiale pentru aprovizionat și depozitat produse agroalimentare, pentru preparat, transportat și servit hrana, precum și pentru dotarea atelierelor de resortul logisticii și spălătoriilor se realizează potrivit normelor de înzestrare, în funcție de prevederile statelor de organizare la război.

(2) Normele de înzestrare prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar structura acestora se aprobă de către conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Tehnica și materialele de resortul hrănirii se vor gestiona potrivit regulilor stabilite prin instrucțiunile de evidență a materialelor pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență.

(4) În afară de tehnica și materialele de resortul hrănirii prevăzute în normele de înzestrare, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență se va folosi și tehnica, precum și celelalte materiale de resortul hrănirii existente în timp de pace asupra unităților militare.

Art. 13. -

(1) Pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, personalul militar, funcționarii publici cu statut special, studenții din instituțiile de învățământ superior de formare a ofițerilor, elevii școlilor militare și ai instituțiilor de învățământ organizate în subordinea instituțiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) au dreptul la echipament gratuit și nu mai primesc drepturile de echipament cuvenite pe timp de pace.

(2) Normele de echipare și de asigurare cu materiale de resortul echipamentului pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Cadrele militare și funcționarii publici cu statut special care, datorită specificului, sunt obligați să poarte în majoritatea timpului ținută civilă pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, potrivit prevederilor normelor din timp de pace, cu aprobarea conducătorilor instituțiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2).

(4) În unele situații speciale, conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pot aproba modificări în compunerea normelor de echipare și ținută a militarilor pe timp de război.

(5) Normele de echipare și de asigurare cu materiale de resortul echipamentului pentru persoanele reținute și prizonierii de război se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(6) Pentru echiparea și asigurarea cu materiale de resortul echipamentului a rezerviștilor, la declararea stării de mobilizare sau de război ori la instituirea stării de asediu sau de urgență, se constituie stocuri din timp de pace, pe baza normelor de echipare la război.

Art. 14. -

(1) Pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, personalul din instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) are dreptul la asigurare medicală, asistență medicală, respectiv servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, gratuite, în condițiile plății contribuției de asigurări sociale de sănătate.

(2) Normele de înzestrare cu medicamente, instrumentar, aparatură medicală și inventare sanitare, categoriile de personal pentru care se acordă și instituțiile publice în care se aplică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 15. -

Hrănirea animalelor prevăzute în statele de organizare se face, pe timp de război, în conformitate cu reglementările adoptate în timp de pace.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 iulie 2007.

Nr. 257.

;
se încarcă...