Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 681/2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave
Număr celex: 32016L0681

Modificări (...), Puneri în aplicare (1)

În vigoare de la 24 mai 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (1) litera (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) JO C 218, 23.7.2011, p. 107.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 14 aprilie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 21 aprilie 2016.

întrucât:

(1) La 6 noiembrie 2007, Comisia a adoptat o propunere de decizie-cadru a Consiliului privind utilizarea registrului cu numele pasagerilor (PNR) în scopul aplicării legii. Cu toate acestea, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, propunerea Comisiei, care nu a fost adoptată de Consiliu până la data respectivă, a devenit caducă.

(2) "Programul de la Stockholm - O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora" (3) invită Comisia să prezinte o propunere privind utilizarea datelor din PNR în vederea prevenirii, depistării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave.

(3) JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

(3) În comunicarea sa din 21 septembrie 2010 privind o abordare globală referitoare la transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe, Comisia a prezentat o serie de elemente principale ale unei politici a Uniunii în acest domeniu.

(4) Directiva 2004/82/CE a Consiliului reglementează transferul datelor privind informațiile prealabile referitoare la pasageri (API) de către operatorii de transport aerian către autoritățile naționale competente, în scopul îmbunătățirii controalelor la frontieră și al combaterii imigrației ilegale.

(5) Obiectivele prezentei directive sunt, printre altele, asigurarea securității, protejarea vieții și siguranței persoanelor și crearea unui cadru juridic pentru protecția datelor din PNR în ceea ce privește prelucrarea acestora de către autoritățile competente.

(6) Utilizarea eficace a datelor din PNR, cum ar fi compararea datelor din PNR cu diferite baze de date privind persoane și obiecte căutate, este necesară pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, consolidând astfel securitatea internă, pentru strângerea probelor și, acolo unde este cazul, pentru identificarea complicilor infractorilor și destructurarea rețelelor infracționale.

(7) Evaluarea datelor din PNR permite identificarea persoanelor care nu erau suspectate de implicare în infracțiuni de terorism sau în infracțiuni grave înainte de o astfel de evaluare, și care ar trebui să facă obiectul unor cercetări suplimentare desfășurate de către autoritățile competente. Prin utilizarea datelor din PNR se poate contracara amenințarea reprezentată de infracțiunile de terorism și de infracțiunile grave dintr-o altă perspectivă decât prin prelucrarea altor categorii de date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a asigura faptul că prelucrarea datelor din PNR rămâne limitată la ceea ce este necesar, definirea și aplicarea de criterii de evaluare ar trebui să fie limitate la infracțiuni de terorism și infracțiuni grave pentru care este relevantă utilizarea unor astfel de criterii. Mai mult decât atât, criteriile de evaluare ar trebui definite într-un mod care să reducă la minimum numărul persoanelor nevinovate identificate greșit prin intermediul acestui sistem.

(8) Transportatorii aerieni colectează și prelucrează deja datele din PNR ale pasagerilor lor în scopuri comerciale proprii. Prezenta directivă nu ar trebui să impună transportatorilor aerieni nicio obligație de a colecta sau păstra date suplimentare de la pasageri sau să impună vreo obligație pasagerilor de a furniza date în plus față de cele furnizate deja transportatorilor aerieni.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...