Parlamentul României

Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România

Modificări (4), Puneri în aplicare (2), Acțiuni respinse (1), Referințe (3), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Prezenta lege reglementează Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist, activitățile aeronautice civile îndeplinite de categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, precum și drepturile și îndatoririle acestora.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

Prevederile prezentei legi se aplică personalului aeronautic civil navigant profesionist din România care posedă documente nominale individuale de certificare, licență, atestate, autorizări și altele asemenea, eliberate sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Personalul aeronautic civil navigant profesionist este categoria profesională din aviația civilă care, după absolvirea unei forme de învățământ recunoscute și certificate de către instituțiile abilitate ale statului, obține licență și calificare pe tip/clasă de aeronavă civilă, emise sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, având atribuții la bordul unei aeronave civile în timpul zborului, și care este remunerat pentru executarea de activități aeronautice civile, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator având sediul sau filială în România.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

În sensul prezentei legi, categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România sunt următoarele:

a) piloți - membrii unui echipaj de zbor, calificați pe tip sau clasă de aeronavă civilă, care dețin o licență obținută în urma absolvirii unei forme de învățământ recunoscute și certificate de către instituțiile abilitate ale statului și care le permite să piloteze o aeronavă civilă în operațiuni de zbor. La comanda aeronavei civile pot fi:

1. pilotul comandant este pilotul prim, membru al echipajului de conducere la bordul unei aeronave civile, care răspunde de îndeplinirea misiunii de zbor în deplină siguranță și își exercită dreptul de comandă asupra întregului echipaj, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare;

2. copilotul este pilotul secund, altul decât pilotul comandant, membru al echipajului de conducere, care operează la bordul unei aeronave civile pentru care este necesar mai mult de un pilot, conform tipului de aeronavă civilă certificat sau regulilor de operare, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare;

b) navigatori, mecanici și/sau ingineri de bord naviganți și operatori radionaviganți - membrii unui echipaj de zbor care dețin o licență obținută în urma absolvirii unei forme de învățământ recunoscute și certificate de către instituțiile abilitate ale statului și care execută la bordul unei aeronave civile activități de exploatare tehnică în zbor, ce ajută la conducerea tehnică a aeronavei în operațiuni de zbor; Referințe (1), Jurisprudență (1)

c) însoțitori de bord - membrii unui echipaj de zbor, calificați pe tip de aeronavă civilă, cu licență, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută la bordul unei aeronave civile activități cu privire la siguranța pasagerilor și aeronavei, fără a participa la conducerea acesteia;

d) parașutiști - personalul aeronautic civil calificat pe tip de parașută, cu licență, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută salturi cu parașuta și este responsabil de pregătirea operațională, planificarea, comanda și dirijarea salturilor și a zborurilor cu parașuta;

e) ingineri de recepție și control aeronave - personalul tehnic calificat pe tip de aeronavă civilă, cu licență, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută activități de control tehnic în zbor, în vederea constatării stării de navigabilitate a unei aeronave civile;

f) ingineri de recepție și control mijloace PNA-TC personalul tehnic calificat, cu licență, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută activități de verificare în zbor a funcționării mijloacelor de comunicații, navigație și supraveghere aflate la sol;

g) personal de inspecție în zbor - personalul aeronautic civil navigant, cu licență, care execută activități de inspecție, supraveghere și control în zbor al operațiunilor aeriene, de examinare a personalului aeronautic civil navigant, în scopul supervizării siguranței zborului, certificării agenților aeronautici civili, personalului aeronautic civil navigant și a tehnicii aeronautice, precum și inspecția de siguranță a zborului.

Art. 5. -

Orice altă persoană aflată la bordul unei aeronave civile care nu are atribuții la bord în timpul zborului, conform calificării și licenței deținute, este considerată pasager și nu are calitatea de personal aeronautic civil navigant.

Art. 6. -

(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă desfășoară activitățile prevăzute la art. 7.

(2) Condițiile de muncă în care își desfășoară activitatea personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă sunt condiții speciale de muncă.

Art. 7. -

(1) Activitățile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist cuprind:

a) operațiuni de transport aerian public de pasageri, bagaje, mărfuri și/sau poștă;

b) pregătirea și executarea zborurilor cu aeronave civile și a parașutărilor în scopuri civile;

c) controlul aeronavei înainte de executarea zborurilor cu aeronave civile și asigurarea tehnică a parașutărilor în scopuri civile;

d) planificarea, organizarea și executarea zborurilor tehnice, de recepție și control și a zborurilor de licențiere a tehnicii de zbor aeronautice civile;

e) operațiuni de lucru aerian, efectuate pentru nevoile industriei, agriculturii, silviculturii, sănătății publice și protecției mediului;

f) pregătirea și executarea zborurilor de acrobație și de antrenament, precum și a zborurilor în cadrul mitingurilor de aviație;

g) zboruri de căutare, salvare, cercetare științifică, fotografiere, monitorizare și publicitate;

h) zboruri de verificare și calibrare a mijloacelor de protecție a navigației aeriene aflate la sol;

i) zboruri de școală și de antrenament;

j) zboruri de agrement și turism;

k) executarea zborurilor în scopul colectării și analizei informațiilor meteo și a prognozelor meteorologice pentru rutele de zbor, zonele aeroporturilor civile, terenurilor și platformelor de decolare-aterizare folosite de aeronavele civile;

l) executarea misiunilor de căutare și salvare a aeronavelor aflate în dificultate;

m) zboruri de urgență, sanitare, de stingere a incendiilor și intervenție la calamități;

n) zboruri de supraveghere a conductelor de petrol sau gaze naturale, a liniilor de înaltă tensiune, a traficului rutier și altele asemenea;

o) zboruri speciale și zboruri efectuate în alte scopuri, aprobate de Ministerul Transporturilor;

p) executarea activităților de instruire, examinare și control al personalului aeronautic civil navigant profesionist, în vederea obținerii calificărilor și autorizărilor inițiale și suplimentare, precum și acordării, reînnoirii și revalidării licenței de zbor;

q) executarea activităților de control, supraveghere, inspecție și autorizare a operatorilor aerieni și a operațiunilor aeronautice civile de zbor desfășurate de aceștia;

r) orice alte activități legate de atestarea și operarea aeronavelor civile, precum și de pregătirea, certificarea și licențierea personalului aeronautic civil profesionist.

(2) Activitățile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist, reglementate prin prezentul statut, se completează cu prevederile cuprinse în Codul aerian civil.

Art. 8. -

Controlul, supravegherea și inspecția activităților aeronautice civile efectuate de toate categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România se execută de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

CAPITOLUL II Personalul aeronautic civil navigant profesionist

Art. 9. -

Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România se încadrează pe funcții îndeplinite la bordul aeronavei civile, corespunzător pregătirii, licenței și calificărilor deținute, așa cum este prevăzut în prezentul statut și în reglementările aeronautice în vigoare.

Art. 10. -

Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă, prin natura atribuțiilor funcționale specifice profesiei, îndeplinește sarcini sau misiuni privind programarea, organizarea, desfășurarea, pregătirea și efectuarea zborului, controlul, inspectarea și supravegherea activităților de zbor, instruirea și examinarea personalului aeronautic civil navigant, exploatarea tehnică la sol și în zbor a aeronavelor civile, folosirea corespunzătoare a echipamentelor aeronavelor civile și a mijloacelor pentru protecția navigației aeriene, precum și analiza situației meteorologice, în vederea executării zborului în deplină siguranță.

Art. 11. -

Pentru a-și îndeplini sarcinile specifice la bordul unei aeronave civile, personalul aeronautic civil navigant profesionist trebuie să posede documente nominale individuale de certificare, licență, atestate și/sau autorizări în termen de valabilitate, eliberate sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Art. 12. - Jurisprudență (2)

Constituirea piloților în echipaj de conducere a unei aeronave civile se face prin ordin de misiune, pe baza manualului de operare în zbor al acesteia, funcțiile îndeplinite la bord fiind cele de pilot comandant și de copilot. În cazul în care manualul de operare în zbor al unei aeronave civile prevede un singur pilot, acesta este și comandantul aeronavei respective.

Art. 13. - Jurisprudență (1)

Membrii unui echipaj care execută o misiune de zbor la bordul unei aeronave civile sunt nominalizați de către angajator/operatorul aerian, prin planul de zbor, ținând cont de calificarea deținută de fiecare dintre aceștia pentru categoria, clasa și tipul de aeronavă civilă respectivă, având licența de zbor în termen de valabilitate. Jurisprudență (2)

Art. 14. -

Funcția de comandant de aeronavă civilă este îndeplinită de pilotul comandant, desemnat de către angajator/operatorul aerian pentru fiecare zbor în parte, cu excepția cazurilor când, prin reglementări speciale, se prevede altfel. Calitatea de comandant de aeronavă civilă se exercită din momentul începerii misiunii de zbor și până la terminarea acesteia.

Art. 15. -

(1) În cazul remorcării altei aeronave civile, comandantul aeronavei civile care remorchează este comandantul acestora până la declanșarea lor.

(2) Când în echipajul unei aeronave civile se află 2 piloți comandanți, unul dintre ei va fi nominalizat în funcția de comandant al aeronavei, iar celălalt pilot comandant va fi responsabil de pilotarea aeronavei.

(3) Dacă în echipajul unei aeronave civile se află un pilot comandant instructor și un pilot comandant, în funcția de comandant al aeronavei va fi desemnat pilotul comandant instructor, iar pilotul comandant va fi responsabil de conducerea aeronavei.

Art. 16. -

Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă se încadrează și promovează pe categorii și pe funcții, conform pregătirii profesionale, calificării deținute și aptitudinilor specifice necesare și dovedite, potrivit competenței profesionale a fiecăruia.

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

Drepturile de salarizare ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cuprinzând salarii, indemnizații de zbor, sporuri și alte adaosuri, precum și drepturile specifice privind concediul de odihnă suplimentar, concediul de recuperare, diurnă de deplasare, condiții de cazare, alimentație de întărire și protecție a organismului, asigurare de sănătate, asigurare de viață, asigurare de accidente pe durata executării misiunilor de zbor și alte drepturi specifice se acordă de către angajator, diferențiat, pe categorii de personal, în funcție de: calificările și licențele deținute, activitățile și misiunile executate, condițiile de muncă specifice, nivelul de pregătire profesională, funcția deținută la bordul aeronavei civile, responsabilitățile acordate și riscul asumat.

CAPITOLUL III Pregătirea și certificarea personalului aeronautic civil navigant profesionist

Art. 18. - Jurisprudență (1)

Categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist supuse certificării, precum și documentele de certificare obligatorii pentru exercitarea activităților aeronautice civile sunt stabilite prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor sau de organizațiile internaționale de aviație civilă la care România este parte.

Art. 19. -

(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă se pregătește în țară sau în străinătate, în școli și institute de specialitate, centre de instruire sau perfecționare și institute de învățământ superior acreditate, autorizate sau recunoscute în acest sens de autoritățile competente, potrivit legii.

(2) Pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă care a obținut documente nominale de certificare, licență, atestare sau autorizări în străinătate este necesar ca aceste documente să fie recunoscute și acceptate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în baza reglementărilor internaționale aplicabile în România.

Art. 20. -

Specialitățile, criteriile de selecționare, durata de școlarizare și formele concrete de pregătire sunt stabilite și/sau recunoscute de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform reglementărilor internaționale aplicabile în România.

Art. 21. -

Programele de pregătire sunt avizate sau, după caz, aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care stabilește și procedurile de echivalare și criteriile de certificare a pregătirii, calificării, perfecționării și licențierii acestei categorii de personal, prin cursuri efectuate în țară sau în străinătate, în unități care funcționează pe baza unei autorizări sau echivalări emise de către aceasta.

Art. 22. -

Procedurile de echivalare a studiilor piloților profesioniști, absolvenți ai instituțiilor de învățământ militare sau civile, se stabilesc prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Art. 23. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organul unic care eliberează, revalidează, echivalează, reînnoiește, preschimbă, recunoaște/acceptă, suspendă sau revocă documentele de certificare și licențiere pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist.

Art. 24. -

Calificările personalului aeronautic civil navigant profesionist, din punctul de vedere al licenței de zbor, sunt:

a) pilot de transport de linie - ATPL;

b) pilot comercial aeronave - CPL și/sau planoare - SPL;

c) navigator aerian;

d) mecanic navigant;

e) operator radionavigant;

f) însoțitor de bord;

g) parașutist;

h) inginer de recepție și control aeronave;

i) inginer de recepție și control mijloace PNA-TC.

Art. 25. -

În funcție de calificările de tip, piloții profesioniști pot opera:

a) avioane pentru care echipajul minim de conducere este mai mare de un pilot - MPA;

b) avioane multimotor - ME;

c) avioane cu masa maximă de decolare mai mare de 2.300 kg;

d) avioane cu tracțiune cu turbine - JET/T;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...