Parlamentul României

Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 mai 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege are ca obiectiv stabilirea cadrului legal de desfășurare a achizițiilor publice verzi în România.

(2) Scopul prezentei legi îl constituie:

a) promovarea protecției mediului și a dezvoltării durabile;

b) promovarea consumului și producției durabile, precum și a eficienței utilizării resurselor;

c) încurajarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor curate și prietenoase cu mediul;

d) promovarea progresului social care favorizează dezvoltarea economică;

e) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor și lucrărilor cu impact minim asupra mediului, în aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 18 alin. (1) sau la art. 251 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru achiziționarea directă, prevăzută la art. 19 din același act normativ, de către autoritățile contractante;

f) îmbunătățirea calității prestațiilor și optimizarea costurilor pentru achizițiile publice pe termen scurt, mediu și lung;

g) dezvoltarea pieței interne a produselor, serviciilor, lucrărilor și tehnologiilor verzi.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoritate contractantă - astfel cum este definită la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) achiziție publică verde - procesul prin care autoritățile contractante utilizează criterii privind protecția mediului care să permită îmbunătățirea calității prestațiilor și optimizarea costurilor cu achizițiile publice pe termen scurt, mediu și lung;

c) contract de achiziție publică verde - contractul de achiziție publică, astfel cum este definit la art. 3 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, care a fost atribuit în urma utilizării unuia sau mai multor criterii privind protecția mediului; Reviste (1)

d) țintă - procentul referitor la valoarea anuală a achizițiilor publice verzi din valoarea anuală a achizițiilor publice realizate de autoritatea contractantă pentru furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuția de lucrări care se încadrează în categoriile de produse, servicii și lucrări stabilite de către Comisia Europeană ca fiind pretabile utilizării criteriilor privind protecția mediului;

e) etichetă ecologică europeană - un simbol grafic însoțit de un scurt text descriptiv, aplicat pe produse, ambalaj, într-o broșură sau în alt document informativ, care însoțește produsul și care oferă informații despre cel puțin unul și cel mult trei tipuri de impact asupra mediului.

CAPITOLUL II Dispoziții aplicabile pentru achiziția publică verde

Art. 3. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, are responsabilitatea elaborării politicii naționale în domeniul achizițiilor publice verzi, precum și a Planului național de achiziții publice verzi care stabilește ținte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achiziții publice verzi.

(2) Planul național de achiziții publice verzi se adoptă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Autoritățile contractante au obligația să îndeplinească țintele multianuale pentru achiziții publice verzi.

Art. 4. -

(1) În scopul îndeplinirii țintelor prevăzute la art. 3, autoritatea contractantă atribuie contracte de achiziție publică verde, stabilind, prin documentațiile de atribuire aferente, criterii privind protecția mediului, ce pot lua următoarea formă:

a) cel puțin un criteriu de calificare sau selecție de natura celor precizate la art. 176 lit. d) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care respectivul criteriu privește abordarea pe care a avut-o operatorul economic în relație cu protecția mediului și este relevant pentru posibilitatea de îndeplinire a viitorului contract; și/sau

b) specificații tehnice prin care se descrie obiectul contractului sau părți ale acestuia, specificații ce se referă la respectarea unor sisteme, standarde și/sau niveluri de performanță cu impact asupra protecției mediului, favorizându-se dezvoltarea durabilă prin îmbunătățirea calității prestațiilor, a eficienței acestora și optimizarea costurilor pe termen scurt, mediu și lung.

(2) Atunci când stabilește un criteriu de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă urmărește să verifice potențialul tehnic și/sau profesional al operatorilor economici participanți la achiziția publică verde, motiv pentru care are obligația de a corela cerințele cu specificul, volumul și complexitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie furnizate, prestate ori executate.

(3) În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (3) și (6) și art. 36 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă definește și aplică specificațiile tehnice de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. b), prin raportarea la sisteme, standarde și prescripții tehnice care se referă:

a) fie la sistemul Uniunii Europene de etichetare ecologică;

b) fie la criteriile specifice ale Comisiei Europene privind achizițiile publice verzi;

c) fie la criteriile Uniunii Europene privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în domeniul agriculturii și produselor alimentare.

CAPITOLUL III Autorități competente

Art. 5. -

(1) în termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice, elaborează un ghid, aprobat prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, care cuprinde criterii minime privind protecția mediului pentru grupe de produse și servicii, precum și caiete de sarcini standard, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) După intrarea în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, stabilește Planul național de achiziții publice verzi până la data de 31 octombrie pentru anul următor, pe care îl supune aprobării prin hotărâre a Guvernului.

(3) Planul național de achiziții publice verzi cuprinde țintele obligatorii, acestea fiind exprimate sub formă de procent ce corespunde valorii anuale a achizițiilor publice verzi realizate, raportat la valoarea anuală a achizițiilor publice realizate de autoritatea contractantă pentru furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuția de lucrări pentru care au fost elaborate criterii ecologice de către Comisia Europeană.

(4) Planul național de achiziții publice verzi cuprinde formatul formularului pentru raportarea anunțului de atribuire în cazul achiziției de produse/servicii/lucrări verzi, denumit în continuare Formularul APV, precum și formatul raportului de monitorizare a achizițiilor publice verzi, denumit în continuare Raportul APV.

Art. 6. -

În vederea implementării Planului național de achiziții publice verzi în cadrul Sistemului electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, operatorul SEAP îndeplinește următoarele atribuții:

a) asigură facilitățile tehnice necesare pentru publicarea în catalogul electronic a produselor, serviciilor și lucrărilor durabile;

b) asigură publicarea în SEAP a Formularului APV, completat de către autoritatea contractantă. Formularul APV completat se constituie ca anexă la anunțurile de atribuire publicate în SEAP;

c) asigură publicarea în SEAP a Raportului APV completat prin care se asigură monitorizarea îndeplinirii țintelor din cadrul Planului național de achiziții publice verzi;

d) pune la dispoziția autorităților contractante mijloacele tehnice necesare în vederea publicării prin intermediul SEAP a Raportul APV completat;

e) asigură posibilitatea centralizării informațiilor referitoare la achizițiile publice verzi efectuate în anul precedent de către autoritățile contractante în scopul monitorizării de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Art. 7. -

În vederea implementării Planului național de achiziții publice verzi, autoritățile contractante au următoarele responsabilități:

a) aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în scopul atingerii țintelor stabilite în cadrul Planului național de achiziții publice verzi, inclusiv prin achiziție directă;

b) completarea Formularului APV, aferent anunțului de atribuire, în cazul achizițiilor de lucrări, servicii și produse ecologice;

c) completarea Raportului APV cu informații privind achizițiile publice verzi derulate prin sistemul SEAP și prin achiziție directă, precum și publicarea în SEAP a Raportului APV până la data de 1 martie a anului următor celui în care s-a făcut monitorizarea.

CAPITOLUL IV Sancțiuni

Art. 8. -

Agenția Națională pentru Achiziții Publice monitorizează modul de atribuire a contractelor de achiziție publică verde, dispunând, după caz, aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 9.

Art. 9. -

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei următoarele fapte:

a) nerespectarea țintelor stabilite în cadrul Planului național de achiziții publice verzi;

b) necompletarea de către autoritățile contractante a Formularului APV în momentul în care se publică în SEAP anunțul de atribuire;

c) netransmiterea de către autoritățile contractante a Raportului APV completat, până la data de 1 martie a anului următor celui în care s-a făcut monitorizarea.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. 9, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 25 aprilie 2016.

Nr. 69.

;
se încarcă...