Guvernul României

Hotărârea nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă

Modificări (1), Cărți (1), Reviste (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prevederile prezentei hotărâri au drept scop asigurarea protecției tinerilor împotriva exploatării economice, oricărei munci susceptibile să dăuneze securității, sănătății sau dezvoltării lor fizice, psihologice, morale ori sociale sau să pericliteze educația acestora.

Art. 2. -

Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărei persoane în vârstă de până la 18 ani care are încheiat un contract individual de muncă în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și noțiunile folosite au următoarea semnificație:

a) tânăr - orice persoană în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani;

b) copil - orice persoană care nu a atins vârsta de 15 ani sau orice tânăr în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani care face încă obiectul școlarizării obligatorii pe bază de program integral, stabilit de lege;

c) muncă ușoară - toate activitățile care, prin natura proprie sarcinilor pe care le presupun și a condițiilor specifice în care acestea sunt efectuate, nu pot prejudicia securitatea, sănătatea sau dezvoltarea copilului și tânărului și nu sunt de natură să prejudicieze frecvența școlară, participarea la programe de orientare ori de formare profesională, aprobate de conducerea unității de învățământ, sau capacitatea acestora de a beneficia de instruirea primită;

d) timp de lucru - orice perioadă în care tânărul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare;

e) perioadă de repaus - orice perioadă care nu este timp de lucru.

Art. 4. -

Angajatorul este obligat să asigure tinerilor condiții de muncă adaptate vârstei lor.

Art. 5. -

(1) Încadrarea în muncă a copiilor este interzisă.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), copiii în vârstă de cel puțin 16 ani, care fac obiectul școlarizării obligatorii, pe bază de program integral, pot încheia, în condițiile legii, un contract individual de muncă în calitate de salariat pentru desfășurarea de munci ușoare.

(3) Copilul care face obiectul școlarizării obligatorii pe bază de program integral poate încheia un contract individual de muncă și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru desfășurarea de activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

Art. 6. -

(1) Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea securității și protejarea sănătății tinerilor, ținând seama, în special, de riscurile specifice prevăzute la art. 9.

(2) Angajatorul trebuie să pună în practică măsurile prevăzute la alin. (1), pe baza evaluării riscurilor existente pentru tineri și legate de munca acestora.

(3) Evaluarea prevăzută la alin. (2) trebuie să fie efectuată înainte ca tinerii să înceapă munca și la orice modificare semnificativă a condițiilor de muncă și trebuie să vizeze, în principal, următoarele elemente:

a) echipamentul de muncă și organizarea locului de muncă și a postului de lucru;

b) natura, nivelul și durata expunerii la agenți fizici, biologici și chimici;

c) organizarea, categoria și modul de utilizare a echipamentelor de muncă, în special a agenților prevăzuți la lit. b), mașinilor, aparatelor și dispozitivelor, precum și manipularea acestora;

d) stabilirea procedeelor de muncă și a desfășurării muncii și interacțiunea acestora, respectiv organizarea muncii;

e) nivelul pregătirii profesionale și al instruirii acordate tinerilor.

(4) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (2) demonstrează existența unui risc pentru securitatea, sănătatea fizică sau mentală ori dezvoltarea tinerilor, angajatorul are obligația de a asigura evaluarea și supravegherea sănătății tinerilor, la intervale regulate, în mod gratuit și adecvat, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 7. -

(1) Angajatorul este obligat să informeze, în scris, tinerii asupra eventualelor riscuri și asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce privește securitatea și sănătatea lor.

(2) Angajatorul este obligat să informeze, în scris, părinții sau reprezentanții legali ai copiilor angajați în condițiile art. 5 alin. (3) asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce privește securitatea și sănătatea lor.

Art. 8. -

Angajatorul apelează la serviciile de prevenire și protecție, prevăzute la art. 7 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, în vederea planificării, aplicării și controlului condițiilor de securitate și de sănătate aplicabile în munca tinerilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 9. - Reviste (1)

(1) Angajatorul are obligația de a proteja tinerii împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sănătatea și dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experiență, din conștientizarea insuficientă a riscurilor existente sau potențiale ori din faptul că tinerii sunt încă în dezvoltare.

(2) Fără a aduce atingere art. 5 alin. (1) și în scopul prevăzut la alin. (1) este interzisă angajarea tinerilor pentru activități care:

a) depășesc în mod evident capacitățile lor fizice sau psihologice;

b) implică o expunere nocivă la agenți toxici, cancerigeni, care determină modificări genetice ereditare, având efecte nocive pentru făt pe durata gravidității sau având orice alt efect nociv cronic asupra ființei umane;

c) implică o expunere nocivă la radiații;

d) prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza atenției insuficiente pe care o acordă securității în muncă, a lipsei lor de experiență ori de pregătire;

e) pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori a căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibrațiilor.

(3) Printre activitățile și procedeele care sunt susceptibile să antreneze riscuri specifice pentru tineri, în sensul prevederilor alin. (1), figurează, în special:

a) activitățile care implică o expunere nocivă la agenții fizici, biologici și chimici prevăzuți la pct. I din anexă;

b) procedeele și activitățile prevăzute la pct. II din anexă.

Art. 10. -

(1) În cazul tinerilor durata timpului de muncă este de maximum 6 ore/zi și 30 de ore/săptămână.

(2) În situația în care tânărul cumulează mai multe funcții în baza unor contracte individuale de muncă, timpul de muncă efectuat se însumează și nu poate depăși, cumulat, durata prevăzută la alin. (1).

Art. 11. -

Tinerii nu pot presta muncă suplimentară.

Art. 12. -

(1) Tinerii nu pot presta muncă de noapte.

(2) Copiii angajați în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) și (3) nu pot presta muncă între orele 20,00 și 6,00.

Art. 13. -

Tinerii beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 de minute consecutive, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și jumătate.

Art. 14. - Referințe în cărți (1)

(1) Între două zile de muncă, tinerii beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 12 ore consecutive.

(2) Între două zile de muncă, copiii încadrați în muncă conform art. 5 alin. (2) și (3) beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 14 ore consecutive.

(3) Tinerii beneficiază de o perioadă de repaus săptămânal de două zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica.

Art. 15. -

(1) Tinerii beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Reviste (1)

(2) În cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) și (3), angajatorii se asigură că perioada liberă de orice muncă este inclusă, în măsura posibilului, în cadrul vacanțelor școlare ale copiilor care fac obiectul școlarizării obligatorii pe bază de program integral, impusă de legislația națională.

Art. 16. -

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 753/2006 privind protecția tinerilor în muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 15 noiembrie 2006.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 94/33/CE din 22 iunie 1994 privind protecția tinerilor la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 216/1994.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței

București, 13 iunie 2007.

Nr. 600.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând agenții, activitățile și procedeele care pot antrena
riscuri specifice pentru securitatea, sănătatea și dezvoltarea
tinerilor, la care se face referire în art. 9 din hotărâre

I. Agenți

1. Agenți fizici:

a) radiațiile ionizante;

b) munca în atmosferă hiperbarică, de exemplu în incintele presurizate, la scufundări subacvative.

2. Agenți biologici: agenții biologici din grupele 3 și 4, în sensul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă. Modificări (1)

3. Agenți chimici:

a) substanțele și preparatele care sunt clasificate în toxice (T), foarte toxice (Tx), corozive (C) sau explozive (E), conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase; Modificări (1)

b) substanțele și preparatele care se clasifică în nocive, conform prevederilor actelor normative prevăzute la lit. a), și comportă următoarele riscuri:

- pot determina efecte ireversibile foarte grave (R39);

- pot determina efecte ireversibile (R40);

- pot antrena o sensibilizare prin inhalare (R42);

- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea (R43);

- pot cauza cancer (R45);

- pot cauza modificări genetice ereditare (R46);

- pot avea efecte grave pentru sănătate în caz de expunere prelungită (R48);

- pot reduce fertilitatea (R60);

- pot determina apariția, pe durata gravidității, a unor efecte nocive pentru copil (R61);

c) substanțele și preparatele, conform prevederilor actelor normative prevăzute la lit. a), care se clasifică în iritante (Xi) și comportă unul sau mai multe din următoarele forme de risc:

- sunt inflamabile (R12);

- pot antrena o sensibilizare prin inhalare (R42);

- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea (R43);

d) substanțele și preparatele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă; Modificări (1)

e) plumbul și compușii săi, în măsura în care agenții respectivi pot să fie absorbiți de organismul uman;

f) azbestul.

II. Procedee și activități: Modificări (1)

a) procedeele și activitățile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006; Modificări (1)

b) activități de fabricație și de manipulare a dispozitivelor, artificiilor sau diverselor obiecte care conțin explozivi;

c) activități din menajeriile de animale feroce și veninoase;

d) activități de sacrificare industrială a animalelor;

e) activități care presupun manipularea aparatelor de producere, de înmagazinare sau de folosire a gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate;

f) activități care presupun folosirea cuvelor, bazinelor, rezervoarelor, recipientelor sau canistrelor care conțin agenții chimici prevăzuți la pct. I.3;

g) activități care comportă risc de prăbușire, surpare, cădere de la înălțime;

h) activități care comportă riscuri electrice de înaltă tensiune;

i) activități al căror ritm este condiționat de mașini și care sunt remunerate în funcție de rezultat.

;
se încarcă...