Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016, din 18.04.2016

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Mandatarii financiari

Art. 1. -

(1) Evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând competitorilor electorali este organizată exclusiv de către mandatarii financiari. În acest scop conducerea competitorului electoral va desemna mandatarii financiari, după cum urmează:

a) un mandatar financiar coordonator la nivel central;

b) câte un mandatar financiar la nivelul fiecărui județ;

c) un mandatar financiar la nivelul fiecărui sector al municipiului București și/sau un mandatar financiar la nivelul municipiului București.

(2) Competitorul electoral poate desemna un mandatar financiar într-un județ, sector sau în municipiul București numai în cazul în care participă la alegeri în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3) Candidatul independent va desemna un singur mandatar financiar.

Art. 2. -

Prin competitor electoral, în sensul prezentului ghid, se înțelege partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți.

Art. 3. -

(1) Poate fi desemnată ca mandatar financiar coordonator (la nivel central) și mandatar financiar la nivelul județului, sectorului și/sau la nivelul municipiului București numai persoana fizică care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică care oferă servicii specializate de contabilitate. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care mandatarul financiar desemnat la nivel de județ, sector și/sau la nivelul municipiului București nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, competitorul electoral are obligația de a încheia contract de asistență de specialitate cu persoane specializate, fizice autorizate sau juridice, în oferirea serviciilor de contabilitate.

(3) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, indiferent de nivel, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală.

(4) Candidații nu pot fi mandatari financiari.

(5) În cazul desemnării unui singur mandatar financiar, acesta îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile mandatarului financiar coordonator.

Art. 4. -

(1) Înregistrarea mandatarului financiar coordonator și a mandatarilor financiari desemnați la nivel de județ, sector și/sau la nivelul municipiului București se face până cel mai târziu la data de 6 mai 2016.

(2) În vederea înregistrării mandatarului financiar coordonator și a mandatarilor financiari desemnați la nivel de județ, sector și/sau la nivelul municipiului București, competitorul electoral sau persoanele desemnate de către acesta depun la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a mandatarului financiar, în original, conform modelului prevăzut de anexa nr. 3;

b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice sau extras din registrul comerțului, în cazul persoanelor juridice;

c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice;

d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate;

e) copii ale contractelor de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat;

f) copie a contractului încheiat între competitorul electoral și mandatarul financiar.

Art. 5. -

(1) Se recomandă ca documentele necesare înregistrării mandatarului financiar coordonator să fie depuse la sediul central al Autorității Electorale Permanente, iar documentele necesare înregistrării mandatarilor financiari desemnați la nivel de județ, sector și/sau la nivelul municipiului București, respectiv a mandatarilor financiari ai candidaților independenți să fie depuse la sediile filialelor și birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente, pe baza unei programări telefonice anterioare.

(2) Mandatarul financiar va fi înregistrat numai în cazul în care sunt depuse toate documentele necesare, eventuala completare sau refacere a acestora urmând a fi realizată până la data de 6 mai 2016.

(3) În cazul imposibilității exercitării atribuțiilor care le revin, mandatarii financiar pot fi înlocuiți cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, conform procedurii stabilite de art. 42 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. În cererea de înlocuire vor fi precizate și motivele înlocuirii. Modificări (1)

(4) Cererile de înregistrare a mandatarilor financiari, depuse după data de 6 mai 2016, nu sunt luate în considerare. Modificări (1)

(5) La data înregistrării, mandatarul financiar coordonator va primi un cod unic de identificare al competitorului electoral care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală care vor fi produse și utilizate în campania electorală, aparținând competitorului electoral, pe care îl reprezintă.

(6) Înregistrarea mandatarului financiar se face publică în presă sau pe pagina de internet a competitorului electoral. Modificări (1)

(7) Codurile unice de identificare primite de către mandatarii financiari coordonatori și mandatarii financiari desemnați de către candidații independenți vor fi aduse la cunoștință publică de către Autoritatea Electorală Permanentă prin publicare pe site-ul propriu.

Art. 6. -

Mandatarul financiar coordonator are următoarele obligații principale:

a) supervizează activitatea celorlalți mandatari financiari ai competitorului electoral și centralizează evidențele acestora;

b) reprezintă competitorul electoral în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă;

c) asigură evidența operațiunilor financiare, derulate prin contul de campanie deschis la nivel central;

d) transmite Autorității Electorale Permanente documentele și rapoartele prevăzute de lege, în scris și în format electronic;

e) depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;

f) depune la Autoritatea Electorală Permanentă lista candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru campania electorală, vizată de conducerea partidului politic la nivel județean sau la nivel central, după caz;

g) răspunde solidar cu competitorul electoral care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor privind finanțarea campaniei electorale;

h) efectuează operațiunile de plăți din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competență pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral;

i) depune la Autoritatea Electorală Permanentă până la data încheierii campaniei electorale lista conturilor bancare pentru campania electorală deschise de către competitorul electoral cuprinzând cel puțin codul IBAN, băncile și sucursalele unde acestea au fost deschise.

Art. 7. -

Mandatarul financiar desemnat la nivel de județ, sector sau la nivelul municipiului București are următoarele obligații principale:

a) răspunde solidar cu competitorul electoral care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor privind finanțarea pentru campania electorală, la nivelul la care a fost desemnat;

b) organizează evidența operațiunilor financiare efectuate pentru campania electorală și verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;

c) la depunerea contribuției electorale verifică și înregistrează contribuitorul în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

d) efectuează operațiunile de plăți din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competență pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral;

e) îndeplinește, în mod corespunzător, atribuțiile mandatarului financiar coordonator în cazul candidaților independenți.

Art. 8. -

Înregistrarea mandatarului financiar trebuie realizată de către fiecare competitor electoral în termenul și condițiile prevăzute de lege pentru următoarele motive:

a) competitorii electorali pot deschide conturi bancare pentru campania electorală numai prin mandatarii financiari înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă;

b) în lipsa mandatarului financiar, nu poate fi deschis cont bancar pentru campania electorală, contribuțiile electorale nu pot fi încasate, iar cheltuielile electorale nu pot fi efectuate;

c) numai mandatarii financiari pot întocmi și depune raportările obligatorii către Autoritatea Electorală Permanentă;

d) în lipsa mandatarului financiar, mandatul de ales local obținut de un candidat nu poate fi validat; Modificări (1)

e) în lipsa mandatarului financiar, cheltuielile electorale nu pot fi rambursate.

CAPITOLUL II Deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală

Art. 9. -

(1) Până cel mai târziu la data de 6 mai 2016, competitorul electoral are obligația de a deschide, prin mandatar financiar, conturi bancare pentru campania electorală, după cum urmează:

a) un cont bancar la nivel central;

b) câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ;

c) câte un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București sau un cont bancar la nivelul municipiului București.

(2) Toate operațiunile de încasări și plăți (cheltuieli) privind campania electorală se efectuează numai prin conturile bancare deschise special pentru campania electorală.

(3) Conturile bancare pentru campania electorală se pot deschide de către competitorii electorali numai prin mandatarii financiari înregistrați de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(4) Conturile bancare pentru campania electorală sunt destinate exclusiv încasării contribuțiilor electorale, respectiv efectuării plății cheltuielilor electorale, fiind interzisă derularea altor tipuri de tranzacții.

(5) Conturile bancare pentru campania electorală rămân deschise până la data restituirii către candidați a sumelor de bani necheltuite sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă, conform legii.

Art. 10. -

(1) Contul bancar central pentru campania electorală se deschide numai de către un partid politic, o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale sau o alianță politică, după caz.

(2) Contul bancar central pentru campania electorală se poate deschide numai prin intermediul mandatarului financiar coordonator.

(3) Alimentarea contului bancar central pentru campania electorală se poate face de la data înregistrării mandatarului financiar coordonator și până la data de 6 mai 2016.

(4) Alimentarea contului bancar central pentru campania electorală se face numai din transferuri ale fondurilor obținute în afara campaniei electorale.

(5) Din contul bancar central pentru campania electorală se pot transfera, prin virament bancar, sume în celelalte conturi bancare pentru campania electorală și se pot face plăți pentru cheltuieli electorale.

Art. 11. -

(1) Contul bancar pentru campania electorală la nivel județean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelul municipiului București se deschide numai prin intermediul mandatarului financiar desemnat la nivelul respectiv.

(2) Alimentarea contului bancar pentru campania electorală la nivel județean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelul municipiului București se poate face numai după data rămânerii definitive a candidaturilor. Modificări (1)

(3) Alimentarea contului bancar pentru campania electorală la nivel județean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelul municipiului București se poate face numai din:

a) contribuții electorale ale candidaților din județul/sectorul respectiv sau din municipiul București, după caz;

b) transferuri de fonduri din contul bancar de campanie deschis la nivel central.

(4) Din contul bancar pentru campania electorală la nivel județean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelul municipiului București se pot face plăți numai pentru cheltuielile electorale efectuate la nivelul respectiv.

CAPITOLUL III Contribuțiile pentru campania electorală

SECȚIUNEA 1 Contribuțiile partidelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru campania electorală

Art. 12. -

(1) Contribuțiile partidelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pot proveni numai din transferuri ale fondurilor din afara campaniei electorale.

(2) Pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean și la Consiliul General al Municipiului București un partid politic sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale poate transfera în contul bancar central pentru campania electorală câte 52.500 lei.

(3) Suma maximă care poate fi depusă în contul bancar central pentru campania electorală de către un partid politic sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale este de 2.205.000 lei (41 liste de candidați pentru consiliul județean x 50 salarii minime x 1.050 lei salariul minim + 1 listă de candidați pentru Consiliul General al Municipiului București x 50 salarii minime x 1.050 lei salariu minim).

(4) Suma de 2.205.000 lei poate fi transferată în contul bancar central pentru campania electorală numai dacă partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale depune liste de candidați pentru fiecare consiliu județean și pentru Consiliul General al Municipiului București. (Exemplu: În cazul în care partidul politic are liste de candidați pentru consiliul județean doar în 5 județe, poate transfera în contul central de campanie doar suma de 262.500 lei, respectiv 5 județe x 50 salarii x 1.050 lei/salariu).

(5) În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alianță, limita maximă a fondurilor care pot fi transferate de către acesta în contul bancar central pentru campania electorală este proporțională cu numărul candidaților propuși de acesta pe listele comune pentru consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București.

(6) În cel mult 48 de ore de la data transferului unei sume de bani provenite din afara campaniei electorale în contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central, partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale are obligația de a preda mandatarului financiar coordonator o declarație cu indicarea sursei contribuției.

(7) Fondurile obținute de către partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, în afara campaniei electorale, care au fost transferate în contul bancar central pentru campania electorală trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.

(8) Declararea transferului prevăzut la alin. (7) se realizează prin depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii certificate a extrasului contului bancar deschis la nivel central pentru campania electorală, personal, prin poștă, e-mail sau fax. Certificarea se realizează de către mandatarul financiar coordonator prin semnarea olografă a copiei.

(9) Sumele de bani provenite din fondurile obținute din afara campaniei electorale transferate în contul bancar central pentru campania electorală pot fi folosite pentru campania electorală numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator.

Art. 13. -

(1) Partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale poate transfera, din contul bancar central pentru campania electorală, prin intermediul mandatarului financiar coordonator, sume de bani în conturile bancare de campanie deschise la nivel de județ și sector al municipiului București/municipiul București, cu respectarea plafonului legal maxim al contribuțiilor electorale din județul, sectorul municipiului București sau municipiul București, după caz.

(2) Fondurile transferate din contul central pentru campania electorală în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de județ și sector al municipiului București/municipiul București trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.

(3) Fondurile transferate din contul central pentru campania electorală în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de județ și sector al municipiului București/municipiul București pot fi folosite pentru campania electorală, numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator.

(4) Declararea transferului prevăzut la alin. (3) se realizează prin depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii certificate a extrasului contului bancar deschis pentru campania electorală la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București, personal, prin poștă, e-mail sau fax. Certificarea se realizează de către mandatarul financiar coordonator prin semnarea olografă a copiei.

(5) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală, precum și sumele de bani transferate de la nivel central se cumulează la nivelul circumscripției electorale județene sau a municipiului București, cu încadrarea în limitele prevăzute de lege, și pot fi redistribuite pentru cheltuieli în circumscripțiile electorale locale, respectiv în cele județene, prin decizie scrisă a partidelor politice, a partidelor sau a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale de la nivel județean.

(6) Fondurile transferate din contul central pentru campania electorală în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de județ și sector al municipiului București/municipiul București intră în calculul limitelor maxime ale contribuțiilor electorale care pot fi depuse la nivelul județului, sectorului municipiului București sau al municipiului București, după caz.

Art. 14. -

(1) Prin fonduri care provin din afara campaniei electorale se înțelege fonduri care provin din perioada de timp anterioară datei începerii campaniei electorale, respectiv cotizații, donații, venituri provenite din activități proprii, împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice, obținute conform legii până la data de 5 mai 2016 inclusiv.

(2) Declarația privind indicarea sursei contribuției, prevăzută de art. 33 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, trebuie să precizeze tipul sursei de venit: cotizație, donație, venit provenit din activități proprii, împrumut în bani de la persoane fizice sau juridice.

(3) Subvențiile de la bugetul de stat nu pot face obiectul transferului în contul bancar central pentru campania electorală.

(4) Prin posibilitatea partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale de a redistribui prin decizie scrisă pentru cheltuieli la nivel județean fondurile transferate din contul central pentru campania electorală în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de județ și sector al municipiului București/municipiul București se înțelege dreptul acestuia/acesteia de a decide asupra eficienței și oportunității cheltuielilor electorale din circumscripția electorală respectivă.

SECȚIUNEA a 2-a Contribuțiile candidaților

Art. 15. -

(1) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală pot proveni exclusiv din următoarele surse:

a) venituri proprii;

b) donații primite de la persoane fizice;

c) împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituții de credit.

(2) Limitele maxime ale contribuțiilor ce pot fi depuse sau virate de către candidați sau de către mandatarii financiari desemnați la nivel de județ, sector și la nivelul municipiului București în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de județ, sector și la nivelul municipiului București sunt prezentate în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1: Limitele maxime ale contribuțiilor electorale care pot fi depuse sau virate de către candidați sau de către mandatarii financiari desemnați la nivel de județ, sector și la nivelul municipiului București sunt următoarele:

- lei -
Nr. crt. Categorie contribuție pentru campania electorală Nr. salarii Salariul minim Total
1. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei 1 1.050 1.050
2. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului 3 1.050 3.150
3. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului 5 1.050 5.250
4. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ 30 1.050 31.500
5. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București 50 1.050 52.500
6. Pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București 500 1.050 525.000
7. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean 100 1.050 105.000
8. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei 5 1.050 5.250
9. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului 7 1.050 7.350
10. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului 10 1.050 10.500
11. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ 50 1.050 52.500
12. Pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București 100 1.050 105.000
13. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București 150 1.050 157.500

(3) Contribuția pentru campania electorală poate fi depusă sau virată de către un candidat numai pentru județul, sectorul municipiului București sau municipiul București sub condiția de a candida pentru o funcție de ales local aferentă unității administrativ-teritoriale respective.

(4) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse sau virate de către candidați în conturile bancare deschise pentru campania electorală numai între data rămânerii definitive a candidaturilor și data încheierii campaniei electorale. Modificări (1)

(5) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse sau virate de către candidați în conturile bancare deschise pentru campania electorală, sub condiția ca, în cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume de bani în contul bancar deschis pentru campania electorală, candidatul să predea mandatarului financiar desemnat la nivel de județ, sector sau la nivelul municipiului București o declarație privind proveniența contribuției electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(6) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse de către mandatarii financiari desemnați la nivel de județ, de sector și la nivelul municipiului București în conturile bancare deschise pentru campania electorală, pe baza împuternicirii scrise a candidaților și a declarațiilor privind sursa de proveniență a contribuției; împuternicirea scrisă va cuprinde codul numeric personal al candidatului, funcția pentru care candidează, circumscripția electorală și județul.

(7) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale contribuțiilor candidaților pentru campania electorală trebuie să cuprindă în mod obligatoriu mențiunea "contribuție pentru campania electorală", precum și datele de identificare ale candidaților (numele, prenumele, data nașterii, seria și numărul actului de identitate și domiciliul) pentru care se depun contribuțiile pentru campania electorală.

(8) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală pot fi folosite numai după data declarării acestora de către mandatarul financiar coordonator la Autoritatea Electorală Permanentă și numai pentru campania electorală.

(9) Declararea contribuției candidatului pentru campania electorală se realizează prin depunerea unei copii certificate a formularului pentru înregistrarea contribuitorului la Autoritatea Electorală Permanentă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, personal, prin poștă, e-mail sau fax. Certificarea se realizează de către mandatarul financiar coordonator prin semnarea olografă a copiei.

(10) În cazul listelor de candidați pentru consilii, contribuțiile (tabelul nr. 1) pot fi depuse de către orice candidat din lista formațiunii politice.

Art. 16. -

Donațiile primite de către candidați drept contribuții pentru campania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie primite doar de la persoane fizice;

b) donația primită de la o persoană fizică nu poate depăși valoarea de 210.000 lei (200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv x 1.050 lei = 210.000 lei);

c) donațiile cu o valoare mai mare de 10.500 de lei pot fi primite de candidați numai prin conturile bancare proprii.

Art. 17. -

(1) În cazul în care candidatul primește mai multe donații de la aceeași persoană fizică, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii minime brute pe țară, atunci suma de bani care depășește cuantumul a 10 salarii minime brute pe țară va fi încasată doar prin bancă. [Exemplu: un donator face 3 donații unui candidat, de 7.000 lei, de 3.000 lei și de 2.000 lei. Primele două sume pot fi primite în numerar. Pentru ultima sumă, fracționat, 500 de lei (restul până la 10.500 lei) pot fi primiți în numerar, iar restul de 1.500 lei, partea care depășește valoarea de 10.500 lei, va fi depus obligatoriu în contul personal al candidatului.]

(2) La acceptarea donațiilor, indiferent de modul și forma în care au fost făcute, candidatul trebuie să verifice și să înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor în formularul prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Donațiile primite de candidați trebuie să fie însoțite de declarații ale donatorilor privind sursa acestora, în cazul în care nu provin din venituri proprii.

Art. 18. -

(1) Donațiile primite de candidați drept contribuții pentru campania electorală trebuie să fie însoțite de documente justificative.

(2) Sunt documente justificative ale donațiilor primite de către candidați orice înscrisuri sub semnătură privată care consemnează valoarea sumelor de bani care fac obiectul acestora, precum și identitatea părților, însoțite de copiile actelor de identitate ale donatorilor.

(3) În cazul donațiilor efectuate prin intermediul unui cont bancar sau prin intermediul sistemelor de plăți online se pot utiliza ca documente justificative înscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovada ofertei donației și a acceptării acesteia, însoțite de copii ale ordinelor de plată/foilor de vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor, precum și de copiile actelor de identitate ale donatorilor.

(4) Documentele justificative ale donațiilor primite de către candidați conform alin. (1) și care sunt încheiate prin acte autentice sunt copiile contractelor de donație.

(5) Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) - (4) trebuie certificate pentru conformitate cu originalul de către candidați.

(6) Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. -

Împrumuturile primite de către candidați drept contribuții pentru campania electorală pot fi doar în bani de la persoane fizice și/sau de la instituții de credit și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie contractate numai prin acte autentice notariale, însoțite de documente de predare-primire, în contract prevăzându-se modul și termenul de restituire a acestora;

b) să fie efectuate și restituite doar prin virament bancar.

Art. 20. -

(1) Este interzisă finanțarea în orice mod a campaniei electorale de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori instituție de credit, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități finanțate din fonduri publice. Interdicția se aplică și în cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice, conform legii.

(2) Este interzisă, conform legii, finanțarea în orice mod a campaniei de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de altă naționalitate decât cea română. Modificări (1)

(3) Este interzisă, conform legii, finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, din partea unor persoane fizice care nu au cetățenia română sau a unor persoane juridice de altă naționalitate decât cea română, cu excepția persoanelor fizice cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.

(4) Este interzisă, conform legii, primirea de donații pentru campania electorală de către candidați din partea unor persoane juridice sau a unor persoane fizice care nu au cetățenia română, cu excepția celor primite din partea cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.

(5) Nu se pot primi donații care au alt obiect decât sume de bani și nu pot fi acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finanțarea campaniei electorale, conform legii.

CAPITOLUL IV Cheltuielile electorale

Art. 21. -

(1) Eficiența și oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se hotărăsc de către competitorii electorali, cu respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată.

(2) Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în materia cheltuielilor electorale prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată.

Art. 22. -

(1) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală de către un competitor electoral trebuie să se încadreze în limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală la nivel central, de județ, sector și la nivelul municipiului București.

(2) Cheltuielile efectuate nu pot fi mai mari decât contribuțiile electorale depuse. (Exemplu: dacă limita maximă de cheltuieli este de 30 de salarii de bază minime brute pe țară și s-au încasat contribuții în valoare de 20 de salarii minime brute pe țară, valoarea maximă a cheltuielilor electorale va fi de 20 de salarii de bază minime brute pe țară.)

(3) În cazul în care competitorul electoral transferă sume de bani din contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de județ, sector și la nivelul municipiului București, limitele maxime ale cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central se diminuează în mod corespunzător.

(4) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală la nivel central prin contul bancar deschis la nivel central sunt prezentate în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2: Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi făcute în campania electorală la nivel central

- lei -
Nr. crt. Limitele maxime ale cheltuielilor Nr. salarii Nr. liste Salariul minim Total
1. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean 50 41 1.050 2.152.500
2. Lista de candidați pentru Consiliul General al Municipiului București 50 1 1.050 52.500
TOTAL 50 42 1.050 2.205.000

(5) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală la nivel de județ și sector al municipiului București/municipiul București prin conturile bancare deschise pentru campania electorală sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3: Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi făcute în campania electorală la nivel de județ și sector al municipiului București/municipiul București

- lei -
Nr. crt. Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi făcute în campania electorală Nr. salarii Salariul minim Total
1. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei 1 1.050,00 1.050,00
2. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului 3 1.050,00 3.150,00
3. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului 5 1.050,00 5.250,00
4. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ 30 1.050,00 31.500,00
5. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București 50 1.050,00 52.500,00
6. Pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București 500 1.050,00 525.000,00
7. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean 100 1.050,00 105.000,00
8. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei 5 1.050,00 5.250,00
9. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului 7 1.050,00 7.350,00
10. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului 10 1.050,00 10.500,00
11. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ 50 1.050,00 52.500,00
12. Pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București 100 1.050,00 105.000,00
13. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București 150 1.050,00 157.500,00

Art. 23. -

(1) Valoarea maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală la nivel de județ, sector și la nivelul municipiului București se calculează prin însumarea limitelor maxime admise pentru toate funcțiile la care au fost propuse candidaturi individuale sau liste de candidați, rămase definitive.

(2) Valoarea limită maximă a cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central de către competitorul electoral se calculează prin însumarea limitelor maxime admise pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean și pentru Consiliul General al Municipiului București.

(3) Când un candidat este propus pentru mai multe funcții, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabilește la valoarea cea mai mare.

(4) Plafoanele stabilite în tabelul nr. 4 se determină prin raportare la fiecare județ și la municipiul București, respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul competitorul electoral, în aceste circumscripții electorale și la nivel central, după caz, indiferent de cuantumul contribuțiilor electorale primite.

Art. 24. -

(1) Cheltuielile electorale pot fi efectuate numai prin virament bancar de către mandatarii financiari prin intermediul conturilor bancare deschise pentru campania electorală la nivel central, de județ, sector și la nivelul municipiului București.

(2) Mandatarii financiari realizează operațiuni bancare necesare campaniei electorale numai pe baza împuternicirii scrise a organelor de conducere ale competitorului electoral (poate fi o singură împuternicire pentru toate operațiunile).

(3) Mandatarul financiar poate efectua plăți ale cheltuielilor electorale și prin intermediul unui card asociat contului bancar de campanie.

(4) Facturile vor fi întocmite separat pentru fiecare tip de cheltuială electorală.

(5) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu mențiuni privind numărul facturii și tipul de material de propagandă electorală sau serviciu aferent campaniei electorale.

Art. 25. -

(1) În campania electorală competitorii electorali pot utiliza contribuțiile pentru campania electorală numai pentru categoriile de cheltuieli prevăzute în tabelul nr. 4:

Tabelul nr. 4: Destinațiile contribuțiilor pentru campania electorală (cheltuielile electorale permise)

- procente -
Tipurile de cheltuieli permise pentru campania electorală Procent admisibil
Cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă 40%
Cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online 30%
Cheltuieli pentru cercetări sociologice 30%
Cheltuieli pentru afișe electorale 20%
Cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite 50%
Cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari 30%
Cheltuieli pentru comisioane bancare Variabil

(2) Plafoanele stabilite în tabelul nr. 4 se determină prin raportare la fiecare județ, sector și la municipiul București, respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul competitorul electoral în aceste circumscripții electorale și la nivel central, după caz. [Exemplu: Se ia în considerare un partid politic care a propus candidaturi într-un județ pentru primarul municipiului reședință de județ, două candidaturi pentru primari de municipii, trei candidaturi pentru primari de orașe, 15 candidaturi pentru primari de comune, o listă de candidați pentru consiliul județean, o listă de candidați pentru consiliul local al municipiului reședință de județ, două liste de candidați pentru consiliul local de municipiu, două liste de candidați pentru consiliul local de oraș și 10 liste de candidați pentru consiliul local de comună. Valoarea maximă a contribuțiilor care pot fi depuse în conturile de campanie, conform candidaturilor/listelor de candidați depuse, este de 338.100 lei. Suma efectivă a contribuțiilor depuse în contul de campanie este de 229.410 lei. Plafoanele de cheltuieli pentru fiecare tip de cheltuială se vor raporta însă la valoarea de 338.100 lei. Astfel, pentru fiecare tip de cheltuială electorală suma maximă care poate fi cheltuită este: 135.240 lei pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă (338.100 * 40%), 101.430 lei pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online (338.100 * 30%), 101.430 lei pentru cercetări sociologice (338.100 * 30%), 67.620 lei pentru afișe electorale (338.100 * 20%), 169.050 lei pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite (338.100 * 50%), și 101.430 lei pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari (338.100 * 30%). Valoarea totală a cheltuielilor efective va trebui să fie însă de maximum 229.410 lei.]

(3) Cheltuielile privind realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de către competitorii electorali.

(4) Cheltuielile de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială reprezintă cheltuieli aferente tratațiilor oferite participanților la evenimentele cu tematică politică, economică, culturală sau socială.

(5) Competitorii electorali pot efectua numai cheltuieli pentru producția de spoturi publicitare, cumpărarea de spații de emisie în vederea difuzării de clipuri sau emisiuni electorale fiind interzisă.

(6) Documentele justificative ale cheltuielilor electorale trebuie să fie întocmite în perioada 6 mai-4 iunie 2016.

CAPITOLUL V Materialele de propagandă electorală

Art. 26. -

(1) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții:

a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;

b) este utilizat în perioada 6 mai-4 iunie 2016, ora 07,00;

c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;

d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.

(2) În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:

a) afișe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj stabilite prin dispoziția primarului;

b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;

c) publicitate în presa scrisă;

d) materiale de propagandă electorală online;

e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite din aceeași categorie.

(3) Prin materiale tipărite din aceeași categorie cu broșurile și pliantele se înțelege materialele tipărite pe suport hârtie, precum calendare, fluturași, flyere etc.

(4) Următoarele tipuri de acțiuni și materiale de propagandă electorală nu mai sunt permise de prevederile legale în vigoare în timpul campaniei electorale:

a) vehiculele inscripționate cu sloganuri de campanie;

b) vehiculele care difuzează materiale audio, în mers sau staționar;

c) spectacole, serbări, focuri de artificii etc.;

d) bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate auto-portante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, panouri publicitare mobile, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.

(5) Competitorii electorali au obligația de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală, în mod vizibil, următoarele date:

a) denumirea competitorului politic care le-a comandat;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;

c) codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar;

d) tirajul, unde este cazul.

(6) În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conținut electoral, comandate de competitorii electorali, acestea trebuie însoțite de următoarele informații:

a) denumirea instituției care a realizat sondajul;

b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia utilizată;

c) dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare;

d) cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului.

Art. 27. -

(1) Producerea și difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiții decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, este interzisă.

(2) Competitorii electorali nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.

(3) În campania electorală, competitorilor electorali le sunt interzise achiziționarea, oferirea, distribuirea sau darea, în mod direct sau indirect, a pixurilor, a cănilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a gecilor, a impermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a șepcilor, a căciulilor, a fularelor, a sacoșelor, a pungilor, a umbrelelor, a găleților, a brichetelor, a chibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a țigărilor și a altor produse asemenea.

(4) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.

(5) Organizarea acțiunilor de campanie electorală în unitățile militare, precum și în spațiile din școli și universități în perioada de desfășurare a cursurilor este interzisă conform legii.

CAPITOLUL VI Raportarea cheltuielilor la Autoritatea Electorală Permanentă

Art. 28. -

(1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor (6 iunie 2016-21 iunie 2016) mandatarul financiar coordonator este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris și în format electronic editabil, următoarele documente:

a) raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (Se întocmește un singur raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, la nivelul întregii formațiuni politice în care se vor înscrie informații despre veniturile și cheltuielile electorale pentru fiecare circumscripție electorală în parte, inclusiv sediul central; Se semnează, se datează și se ștampilează de către mandatarul financiar coordonator) Modificări (1)

b) declarația privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 (se întocmește pentru întreaga formațiune politică; Se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice ori al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz);

c) declarația privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 (Declarația privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice ori al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz);

d) declarația privind respectarea plafoanelor maxime pentru cheltuielile electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 (Declarația privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice ori al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz);

e) lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală;

f) declarațiile candidaților privind proveniența contribuțiilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

g) formularele de înregistrare a contribuitorilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 (se anexează documentele justificative privind sursa de proveniență a contribuției electorale, excepție făcând cea provenită din venituri proprii);

h) împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuțiilor electorale ale candidaților de către mandatari;

i) declarația reprezentantului legal al partidului politic, al alianței politice sau al organizației cetățenilor români aparținând minorităților naționale, după caz, cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri destinate activității curente.

(2) Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale întocmit pentru o alianță electorală va fi semnat, ștampilat și datat de către mandatarul financiar/mandatarii financiari ai formațiunilor politice din cadrul alianței electorale și va fi întocmit pe baza declarațiilor și rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale fiecărei formațiuni politice care face parte din alianță. Modificări (1)

Art. 29. -

(1) În situația în care la data depunerii raportului detaliat de venituri și cheltuieli electorale competitorii electorali înregistrează datorii, aceștia au obligația să depună trimestrial la Autoritatea Electorală Permanentă un raport privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Candidaților declarați aleși nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare formațiune politică nu a fost depus în condițiile legii.

(3) După finalizarea controlului veniturilor și cheltuielilor electorale, controlorul întocmește un raport de control, care va cuprinde de o manieră sintetică principalele aspecte verificate, constatări și eventuale recomandări.

(4) În situația în care în urma desfășurării controlului rezultă încălcări de natură contravențională ale dispozițiilor legale privind finanțarea campaniei electorale, controlorul încheie un proces-verbal de constatare a contravențiilor, pe care îl înaintează, de îndată, directorului general al Departamentului de control al finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale, în vederea propunerii de către acesta a aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.

(5) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoștință publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.

(7) Autoritatea Electorală Permanentă are obligația de a publica pe pagina de internet proprie toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. [art. 51 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată]

CAPITOLUL VII Rambursarea cheltuielilor electorale

Art. 30. -

(1) Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale și de sector al municipiului București, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, precum și toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului București și care au îndeplinit condițiile legale, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate atât la nivel local, cât și central.

(2) Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu obțin numărul de voturi prevăzut mai sus, însă obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale județene, rezultat prin însumarea voturilor valabil exprimate pentru toate consiliile locale și pentru toate candidaturile de primar din județ, precum și pentru consiliul județean, și care au îndeplinit condițiile legale, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripția electorală județeană respectivă.

(3) Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu obțin numărul de voturi prevăzut mai sus, însă obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale de sector, rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru consiliul local al sectorului și pentru primarul sectorului, și care au îndeplinit condițiile legale, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripția electorală de sector.

(4) Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu obțin numărul de voturi prevăzut mai sus, însă obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale a municipiului București, rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru Consiliul General al Municipiului București și pentru primarul general al municipiului București, și care au îndeplinit condițiile legale, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripția electorală a municipiului București.

(5) Sumele cheltuite suplimentar, la nivel central, de către partidul politic, alianța politică și organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale se rambursează numai în cazul în care acestea au obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național.

Art. 31. -

(1) Până la data de 6 iulie 2016, mandatarul financiar coordonator depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor electorale aferentă alegerilor locale din anul 2016, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 însoțită de documentele justificative.

(2) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale și lista candidaților, însoțite de documentele justificative, se întocmesc și se depun în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.

(3) În cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate pe durata campaniei electorale (6 mai- 4 iunie 2016 ora 07,00) și plătite până cel târziu la data depunerii cererii (6 iulie 2016). Modificări (1)

(4) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se semnează, se datează și se ștampilează de către candidatul independent sau de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori de către persoana împuternicită conform statutului. Modificări (1)

(5) Cererea de rambursare depusă după data de 6 iulie 2016 nu este luată în considerare.

(6) Dacă pentru verificarea legalității încasărilor și a plăților efectuate în campania electorală sunt necesare declarații și documente suplimentare față de cele menționate în prezentul ghid, termenul de 60 de zile se prelungește cu 15 zile.

(7) În baza deciziei Autorității Electorale Permanente privind rambursarea cheltuielilor electorale, sumele de bani cuvenite sunt virate, prin ordin de plată, partidului politic, alianței politice sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale în conturile bancare indicate de aceștia în cererea de rambursare.

(8) În cazul neîndeplinirii condițiilor de rambursare de către partidul politic, alianța politică sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care a formulat și a depus cerere de rambursare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă o decizie de nerambursare a cheltuielilor electorale, care poate fi contestată la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 32. -

(1) În cazul depășirii într-un județ sau în municipiul București a plafoanelor maxime ale cheltuielilor stabilite conform Legii nr. 334/2006, republicată, cheltuielile electorale efectuate în județul respectiv sau în municipiul București, după caz, nu se rambursează.

(2) În situația utilizării, într-un județ sau în municipiul București, a altor surse de finanțare pentru campania electorală decât contribuțiile candidaților și ale formațiunii politice, cheltuielile electorale efectuate în județul respectiv sau în municipiul București, după caz, nu se rambursează.

(3) În situația în care, într-un județ sau în municipiul București, destinațiile cheltuielilor electorale sau ponderile acestora din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate nu au fost respectate, cheltuielile electorale efectuate în județul respectiv sau în municipiul București, după caz, nu se rambursează.

(4) Depunerea unor documente incomplete sau care conțin erori atrage nerambursarea sau rambursarea parțială a cheltuielilor electorale, conform documentelor justificative depuse.

Art. 33. -

(1) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio și televiziune, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recepție a materialelor de propagandă electorală audiovizuale produse;

e) declarație privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă electorală la postul de radio/televiziune, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

(2) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală în presa scrisă, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) declarație privind data apariției publicației și tirajul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;

e) câte un exemplar al fiecărei publicații.

(3) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) declarație privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;

e) câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material de propagandă electorală online.

(4) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru cercetări sociologice, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice.

(5) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producția și difuzarea afișelor electorale, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recepție a afișelor electorale, în original;

e) lista de distribuție a afișelor electorale, cuprinzând numărul de afișe electorale din fiecare localitate;

f) câte un exemplar al fiecărui tip de afiș electoral.

(6) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producția și difuzarea broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recepție a broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite;

e) lista de distribuție a broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite;

f) câte un exemplar al fiecărui tip de broșură, pliant și material tipărit de propagandă electorală.

(7) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru închirierea de spații și echipamente, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) fotografii ale spațiilor și ale echipamentelor închiriate.

(8) În cazul cheltuielilor de protocol efectuate din contul deschis la nivel central destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) declarație a reprezentantului legal al formațiunii politice privind numărul de participanți, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

(9) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru transportul și cazarea candidaților, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(10) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) contractele încheiate;

c) facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

d) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(11) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(12) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru plata comisioanelor bancare, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună, în original, extrasul de cont bancar, care la rubrica informații va conține mențiuni privind tipul cheltuielii. Aceste mențiuni pot fi prescurtate.

Art. 34. -

(1) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio și televiziune, mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recepție a materialelor de propagandă electorală audiovizuale produse;

e) declarație privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă electorală la postul de radio/televiziune, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

(2) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală în presa scrisă, mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) declarație privind data apariției publicației și tirajul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;

e) câte un exemplar al fiecărei publicații.

(3) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) declarație privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;

e) câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material de propagandă electorală online.

(4) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București pentru cercetări sociologice, mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice.

(5) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București pentru producția și difuzarea afișelor electorale, mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recepție a afișelor electorale, în original;

e) lista de distribuție a afișelor electorale, cuprinzând numărul de afișe electorale din fiecare localitate;

f) câte un exemplar al fiecărui tip de afiș electoral.

(6) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București pentru producția și difuzarea broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite, mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recepție a broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite;

e) lista de distribuție a broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite;

f) câte un exemplar al fiecărui tip de broșură, pliant și material tipărit de propagandă electorală.

(7) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București pentru închirierea de spații și echipamente, mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) fotografii ale spațiilor și ale echipamentelor închiriate.

(8) În cazul cheltuielilor de protocol efectuate din contul deschis la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București, destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) declarație a reprezentantului legal al formațiunii politice privind numărul de participanți, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

(9) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București pentru transportul și cazarea candidaților, mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(10) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) contractele încheiate;

c) facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

d) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(11) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;

b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;

c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(12) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București pentru plata comisioanelor bancare, mandatarii financiari trebuie să depună, în original, extrasele de cont bancar, care la rubrica informații vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii. Aceste mențiuni pot fi prescurtate.

Art. 35. -

(1) Copiile exemplarelor originale ale documentelor justificative vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente.

(2) Exemplarele originale ale documentelor justificative se restituie mandatarilor financiari.

(3) Partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independenți care nu depun toate documentele justificative pot asigura completarea acestora până cel mai târziu la data expirării termenului de 30 de zile de la data alegerilor.

(4) Depunerea documentelor și restituirea exemplarelor originale ale acestora se realizează conform programării stabilite de către Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu mandatarii financiari coordonatori.

(5) În cazul contribuțiilor încasate și cheltuielilor efectuate din conturile de campanie deschise la nivel județean, la nivelul sectoarelor municipiului București sau la nivelul municipiului București, documentele privind contribuțiile electorale și documentele justificative ale cheltuielilor electorale prevăzute la art. 32 pot fi predate, în câte un exemplar original și o copie, în mod deconcentrat, la sediile filialelor și birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente de către mandatarii financiari județeni, ai sectoarelor municipiului București și ai municipiului București, în termen de 30 de zile de la data alegerilor, pe baza unui centralizator în format xls (tipărit pe hârtie și în format electronic). Modificări (1)

Art. 36. -

Partidele politice, prin intermediul mandatarilor financiari, au obligația de a restitui candidaților, în termen de 120 de zile de la data alegerilor, sumele rambursate și sumele necheltuite, conform contribuțiilor pe care aceștia le-au depus.

CAPITOLUL VIII Alianțele electorale

Art. 37. -

(1) Alianțele electorale pot avea un mandatar financiar coordonator comun. Modificări (1)

(2) Mandatarul financiar desemnat de către un partid politic care face parte dintr-o alianță electorală la nivel local poate fi numai mandatarul financiar al partidului respectiv la nivelul județului, al sectorului sau al municipiului București.

(3) Pentru funcțiile de primari, doar partidul politic din care face parte candidatul poate primi contribuții din partea acestuia și poate efectua cheltuieli electorale.

(4) Pentru funcțiile de consilieri, fiecare partid politic care face parte din alianța electorală poate depune contribuții, în conturile bancare pentru campania electorală, proporțional cu numărul de candidați propuși din listă. Numai partidul politic sau partidele politice din care fac parte candidații pot primi contribuții din partea acestora și pot efectua cheltuieli electorale.

(5) Pe materialele de propagandă electorală ale alianței electorale se va imprima numai codul partidului politic care face cheltuiala.

CAPITOLUL IX Contravenții și sancțiuni

Art. 38. -

Faptele care constituie contravenții potrivit Legii nr. 334/2006, republicată, și sancțiunile aferente sunt descrise în tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5: Contravenții și sancțiuni

Nr. crt. Descrierea faptei Sancțiunea
1. Nedeschiderea de către competitorul electoral a contului bancar pentru campania electorală în județul sau municipiul București, unde participă la alegeri, până la data de 6 mai 2016 Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
2. Nedeschiderea de către partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale a contului bancar central pentru campania electorală, până la data de 6 mai 2016 Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
3. Depunerea sau virarea contribuțiilor pentru campania electorală de către alte persoane decât candidații cărora aceste contribuții le aparțin sau decât mandatarul financiar desemnat la nivelul respectiv Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
4. Nedeclararea transferului în contul bancar de campanie deschis la nivel central al fondurilor obținute de către partidul politic în afara campaniei electorale în termen de 5 zile de la data efectuării transferului Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
5. Transferul în conturile bancare pentru campania electorală al aportului financiar al formațiunii nepolitice asociate cu partidul politic Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
6. Depășirea limitelor maxime ale contribuțiilor candidaților pentru campania electorală Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
7. Depunerea sau virarea în conturile bancare pentru campania electorală a unor contribuții pentru campania electorală care provin din alte surse decât donații primite de candidați de la persoane fizice, venituri proprii ale candidaților, împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituții de credit Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei, confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție și nerambursarea cheltuielilor electorale
8. Încălcarea obligației de a depune o declarație cu indicarea sursei contribuției, conform modelului legal aprobat, în cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume în contul bancar pentru campania electorală Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
9. Nedeclararea contribuțiilor pentru campania electorală Autorității Electorale Permanente înainte de utilizarea acestora Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
10. Depunerea contribuțiilor electorale în conturile bancare pentru campania electorală după data de 4 iunie, ora 07,00 Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
11. Depășirea limitelor maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală ale partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
12. Virarea de către partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale în contul bancar central pentru campania electorală a unor contribuții pentru campania electorală care provin din alte surse decât transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
13. Transferul de către partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale al unor sume de bani din contul bancar deschis la nivel central pentru campania electorală în conturile deschise pentru campania electorală la nivel județean, al municipiului București sau la nivelul sectoarelor acestuia, cu încălcarea limitelor prevăzute de lege Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
14. Finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice care nu au cetățenia română sau de către persoane juridice de altă naționalitate decât cea română, cu excepția finanțării de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar Amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
15. Finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori instituție de credit, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice Amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
16. Finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de altă naționalitate decât cea română Amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
17. Utilizarea de către competitorii electorali a unor tipuri de materiale de propagandă electorală în campania electorală care nu sunt prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată Amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea contravalorii materialelor de propagandă electorală
18. Încălcarea de către competitorii electorali a obligației de a imprima pe materialele de propagandă electorală mențiunile obligatorii prevăzute de lege Amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea contravalorii materialelor de propagandă electorală
19. Utilizarea de către competitorii electorali a unor materiale de propagandă electorală ale căror costuri au fost suportate parțial sau integral de alte persoane Amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea contravalorii materialelor de propagandă electorală
20. Încălcarea de către competitorii electorali a obligației de a declara Autorității Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, până cel mai târziu în data de 21 iunie 2016 Amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei
21. Depășirea limitelor maxime ale cheltuielilor electorale Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei, confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție și nerambursarea cheltuielilor electorale
22. Efectuarea cheltuielilor aferente campaniei electorale prin alte conturi decât cele deschise pentru campania electorală Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție
23. Utilizarea contribuțiilor pentru campania electorală pentru alte destinații decât cele prevăzute în mod expres de lege Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei, confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție și nerambursarea cheltuielilor electorale
24. Utilizarea contribuțiilor pentru campania electorală cu depășirea cuantumurilor admise pentru destinațiile prevăzute în mod expres de lege Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei, confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție și nerambursarea cheltuielilor electorale
25. Încălcarea de către competitorii electorali a obligației de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declarație privind respectarea plafoanelor de cheltuieli prevăzute de lege, conform modelului legal aprobat, până cel mai târziu în data de 21 iunie 2016 Amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei
26. Încălcarea de către competitorii electorali a obligației de a pune la dispoziția reprezentanților Autorității Electorale Permanente documentele și informațiile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
27. Încălcarea de către mandatarii financiari coordonatori a obligației de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale competitorilor electorali în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
28. Încălcarea de către mandatarii financiari coordonatori a obligației de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei de către competitorii electorali în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
29. Încălcarea de către mandatarii financiari coordonatori a obligației de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă declarațiile privind indicarea sursei contribuțiilor electorale Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
30. Încălcarea de către partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale a obligației de a restitui candidaților sumele de bani necheltuite și/sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă Amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei

ANEXA Nr. 1 la ghid

Modelul formularului pentru înregistrarea donatorilor persoane fizice

Formular pentru înregistrarea donatorilor persoane fizice

Numele și prenumele donatorului
Seria și numărul actului de identitate al donatorului
Cetățenia donatorului
Apartenența politică a donatorului (numai în cazul persoanelor fizice care au cetățenia altui stat membru al Uniunii Europene decât România)
Data nașterii donatorului
Descrierea obiectului material al donației
Valoarea donației
Proveniența donației (se trec, după caz, venituri proprii, donație sau împrumut, conform declarației donatorului)
Data încheierii donației
Numele și prenumele persoanei care a verificat identitatea donatorului
Funcția în partidul politic a persoanei care a verificat identitatea donatorului1
Codul numeric personal al persoanei care a verificat identitatea donatorului
Semnătura persoanei care a verificat identitatea donatorului
Data înregistrării donației

1 Se completează, după caz.

ANEXA Nr. 2 la ghid

Modelul formularului pentru înregistrarea contribuitorilor la campania electorală

Formular pentru înregistrarea contribuitorilor la campania electorală

Denumirea partidului politic . . . . . . . . . .

Organizația/filiala județeană . . . . . . . . . .

Sediul organizației/filialei județene . . . . . . . . . .

Numele și prenumele contribuitorului
Codul numeric personal al contribuitorului
Cetățenia contribuitorului
Circumscripția electorală unde candidează contribuitorul
Funcția pentru care candidează contribuitorul
Valoarea contribuției electorale
Proveniența contribuției electorale (se trec, după caz, venituri proprii, donație sau împrumut, după caz, conform declarației donatorului)
Data depunerii contribuției electorale
Modul de depunere a contribuției electorale
Numele și prenumele mandatarului financiar
Codul numeric personal al mandatarului financiar
Semnătura mandatarului financiar
Data înregistrării contribuitorului

NOTĂ:

Se anexează documentele justificative privind sursa de proveniență a contribuției electorale, excepție făcând cea provenită din venituri proprii.

ANEXA Nr. 3 la ghid

Modelul cererii de înregistrare a mandatarului financiar

Cerere pentru înregistrarea mandatarului financiar1
Denumire partid politic/numele și prenumele candidatului independent
Codul unic de înregistrare al partidului politic/codul numeric personal al candidatului independent
Datele de identificare ale sediului partidului politic/domiciliul candidatului independent
Datele de contact ale partidului politic/candidatului independent (telefon și fax sau e-mail)
Numele și prenumele reprezentantului legal (în cazul partidelor politice)
Numele și prenumele mandatarului financiar persoană fizică/denumirea mandatarului financiar persoană juridică
Codul numeric personal al mandatarului financiar persoană fizică/codul unic de înregistrare al mandatarului financiar persoană juridică
Domiciliul mandatarului financiar persoană fizică/datele de identificare ale sediului mandatarului financiar persoană juridică
Datele de contact ale mandatarului financiar (telefon și fax sau e-mail)
Nivelul de competență al mandatarului financiar (coordonator sau teritorial)
Denumirea circumscripției electorale unde își desfășoară activitatea mandatarul financiar teritorial
Data cererii de înregistrare a mandatarului financiar
Semnătura reprezentantului legal al partidului politic sau a persoanei împuternicite conform statutului/semnătura candidatului independent
Ștampila partidului politic
Semnătura mandatarului financiar
Se completează de către Autoritatea Electorală Permanentă.
Codul unic de identificare al mandatarului financiar coordonator
Semnătura reprezentantului Autorității Electorale Permanente
Ștampila Autorității Electorale Permanente

1 Se completează în trei exemplare originale.

ANEXA Nr. 4 la ghid

Modelul raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale

Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele candidatului independent . . . . . . . . . .

Alegerile locale din anul 2016

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat . . . . . . . . . .

Venituri electorale
Circumscripția electorală Numărul candidaților din circumscripția electorală Numele și prenumele candidaților care au depus contribuții electorale Proveniența contribuțiilor electorale ale candidaților (venituri proprii, donații sau împrumuturi) Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din venituri proprii Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din donații Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din împrumuturi Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale virate în contul bancar județean sau al municipiului București
. . . . . .
Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală
Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale
Cheltuieli electorale
Circumscripția electorală/nivelul central Cuantumul total al cheltuielilor pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă Cuantumul total al cheltuielilor pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online Cuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologice Cuantumul total al cheltuielilor pentru afișe electorale Cuantumul total al cheltuielilor pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite Cuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari Cuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare
Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central
. . . . . .
Cuantumul total al veniturilor electorale
Cuantumul total al cheltuielilor electorale
Nume și prenume mandatar financiar coordonator
Semnătura mandatarului financiar coordonator
Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale

ANEXA Nr. 5 la ghid

Modelul declarației privind cuantumul datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale

Declarație privind cuantumul datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016

Nr. crt. Organizația teritorială/nivelul central/numele și prenumele candidatului independent Denumirea, sediul și codul unic de înregistrare al furnizorului Data, seria și nr. facturii Sumă achitată Sumă restantă
1.
2.
3.
. . .
Numele și prenumele reprezentantului legal al partidului politic sau ale persoanei împuternicite conform statutului ori numele și prenumele candidatului independent
Semnătura reprezentantului legal al partidului politic, a persoanei împuternicite conform statutului sau a candidatului independent
Ștampila
Data întocmirii

ANEXA Nr. 6 la ghid

Modelul declarației privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii

Declarație privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, la alegerile locale din anul 2016

Organizația teritorială/ nivelul central/ numele și prenumele candidatului independent Tipul materialului de propagandă electorală Caracteristici tehnice Cantitate Furnizor Modul de utilizare
Videoclipuri
Materiale audio
Materiale online
Materiale presă scrisă
Afișe
Broșuri
Pliante
Alte materiale tipărite
. . .

NOTĂ:

Declarația privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, se întocmește și se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.

Declarația privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice ori al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora sau de către candidatul independent, după caz.

ANEXA Nr. 7 la ghid

Modelul declarației privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale

Declarație privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale la alegerile locale din anul 2016

Nr. crt. Organizația teritorială/ nivelul central/numele și prenumele candidatului independent Numărul candidaților și al listelor de candidați, dacă este cazul, defalcat pe tipul de autoritate aleasă Cuantumul total al contribuțiilor electorale Cuantumul total al cheltuielilor electorale
1.
2.
3.
4.
5.
-

NOTĂ:

Declarația privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se întocmește și se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.

Declarația privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electoral se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora sau de către candidatul independent, după caz.

ANEXA Nr. 8 la ghid

Modelul declarației privind proveniența contribuțiilor electorale ale candidaților

Declarație privind proveniența contribuției electorale

Numele și prenumele candidatului
Funcția pentru care candidează și circumscripția electorală1
Partidul politic/alianța politică/organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea căruia candidează
Cetățenia candidatului
Codul numeric personal al candidatului
Domiciliul candidatului
Cuantumul contribuției electorale
Proveniența contribuției electorale2
Datele de identificare ale donatorului/împrumutătorului3
Semnătura candidatului
Data întocmirii declarației

1 La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale se înscrie denumirea comunei, orașului, municipiului, a județului.

2 Se înscrie "venituri proprii", "donație" sau "împrumut", după caz.

3 Se completează numai în cazul donației sau împrumutului, cu numele, prenumele și codul numeric personal al donatorului/împrumutătorului sau cu denumirea și codul de înregistrare al instituției de credit care a acordat împrumutul.

ANEXA Nr. 9 la ghid

Modelul cererii de rambursare a cheltuielilor electorale

Cerere de rambursare a cheltuielilor electorale la alegerile locale din anul 2016

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale/numele și prenumele candidatului independent . . . . . . . . . .

Adresa sediului central/domiciliul candidatului independent . . . . . . . . . .

Codul unic de înregistrare/codul numeric personal . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

Fax/e-mail . . . . . . . . . .

Contul bancar în format IBAN . . . . . . . . . .

Banca și sucursala la care a fost deschis contul bancar . . . . . . . . . .

Nivelul la care a fost deschis contul bancar Cuantumul cheltuielilor electorale
județul Alba
județul Arad
județul Argeș
județul Bacău
județul Bihor
județul Bistrița-Năsăud
județul Botoșani
județul Brașov
județul Brăila
județul Buzău
județul Caraș-Severin
județul Călărași
județul Cluj
județul Constanța
județul Covasna
județul Dâmbovița
județul Dolj
județul Galați
județul Giurgiu
județul Gorj
județul Harghita
județul Hunedoara
județul Ialomița
județul Iași
județul Ilfov
județul Maramureș
județul Mehedinți
județul Mureș
județul Neamț
județul Olt
județul Prahova
județul Satu Mare
județul Sălaj
județul Sibiu
județul Suceava
județul Teleorman
județul Timiș
județul Tulcea
județul Vaslui
județul Vâlcea
județul Vrancea
sectorul 1 al municipiului București
sectorul 2 al municipiului București
sectorul 3 al municipiului București
sectorul 4 al municipiului București
sectorul 5 al municipiului București
sectorul 6 al municipiului București
municipiul București
circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării (la alegerile parlamentare)
nivelul central
Cuantumul total

NOTĂ:

Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se întocmește și se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.

Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau de către persoana împuternicită conform statutului ori de către candidatul independent, după caz.

ANEXA Nr. 10 la ghid

Modelul declarației privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă electorală la radio și/sau televiziune

Declarație privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă electorală la postul de radio/televiziune . . . . . . . . . .

Denumirea postului de radio/televiziune
Codul unic de înregistrare al instituției mass-media
Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și prenumele candidatului independent
Descrierea sintetică a conținutului materialului de propagandă electorală
Durata materialului de propagandă electorală
Datele și orele emiterii materialului de propagandă electorală
Numele și prenumele reprezentantului legal al postului de radio/televiziune
Semnătura reprezentantului legal al postului de radio/televiziune
Ștampila postului de radio/televiziune
Data declarației

ANEXA Nr. 11 la ghid

Modelul declarației privind data apariției publicației și tirajul

Declarație privind data apariției publicației . . . . . . . . . .1 și tirajul

1 Se înscrie denumirea publicației.

Denumirea instituției mass-media scrisă
Codul unic de înregistrare al instituției mass-media
Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și prenumele candidatului independent
Descrierea sintetică a conținutului materialului de propagandă electorală
Data apariției publicației
Tirajul publicației
Numele și prenumele reprezentantului legal al publicației
Semnătura reprezentantului legal al publicației
Ștampila instituției mass-media
Data declarației

ANEXA Nr. 12 la ghid

Modelul declarației privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală

Declarație privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală

Numele și prenumele sau denumirea proprietarului site-ului
Codul numeric personal sau codul de înregistrare al proprietarului site-ului
Adresa de internet a site-ului
Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și prenumele candidatului independent
Descrierea sintetică a conținutului materialului de propagandă electorală
Data postării pe site a materialului de propagandă electorală
Data eliminării de pe site a materialului de propagandă electorală
Semnătura proprietarului site-ului sau a reprezentantului legal al site-ului
Ștampila proprietarului site-ului (în cazul în care acesta este o persoană juridică)
Data declarației

ANEXA Nr. 13 la ghid

Modelul declarației privind numărul de participanți la evenimentul cu tematică politică, economică, culturală sau socială din cadrul campaniei electorale

Declarație privind numărul de participanți la evenimentul cu tematică politică, economică, culturală sau socială din cadrul campaniei electorale

Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și prenumele candidatului independent
Denumirea evenimentului
Descrierea pe scurt a evenimentului
Data evenimentului
Locul evenimentului (se trec județul, localitatea și adresa)
Numărul participanților
Numele și prenumele reprezentantului legal al partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, dacă este cazul
Codul numeric personal al reprezentantului legal al partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau al candidatului independent
Semnătura reprezentantului legal al partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau a candidatului independent
Ștampila partidului politic
Data declarației
;
se încarcă...