Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016, din 18.04.2016

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Mandatarii financiari

Art. 1. -

(1) Evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând competitorilor electorali este organizată exclusiv de către mandatarii financiari. În acest scop conducerea competitorului electoral va desemna mandatarii financiari, după cum urmează:

a) un mandatar financiar coordonator la nivel central;

b) câte un mandatar financiar la nivelul fiecărui județ;

c) un mandatar financiar la nivelul fiecărui sector al municipiului București și/sau un mandatar financiar la nivelul municipiului București.

(2) Competitorul electoral poate desemna un mandatar financiar într-un județ, sector sau în municipiul București numai în cazul în care participă la alegeri în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3) Candidatul independent va desemna un singur mandatar financiar.

Art. 2. -

Prin competitor electoral, în sensul prezentului ghid, se înțelege partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți.

Art. 3. -

(1) Poate fi desemnată ca mandatar financiar coordonator (la nivel central) și mandatar financiar la nivelul județului, sectorului și/sau la nivelul municipiului București numai persoana fizică care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică care oferă servicii specializate de contabilitate. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care mandatarul financiar desemnat la nivel de județ, sector și/sau la nivelul municipiului București nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, competitorul electoral are obligația de a încheia contract de asistență de specialitate cu persoane specializate, fizice autorizate sau juridice, în oferirea serviciilor de contabilitate.

(3) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, indiferent de nivel, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală.

(4) Candidații nu pot fi mandatari financiari.

(5) În cazul desemnării unui singur mandatar financiar, acesta îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile mandatarului financiar coordonator.

Art. 4. -

(1) Înregistrarea mandatarului financiar coordonator și a mandatarilor financiari desemnați la nivel de județ, sector și/sau la nivelul municipiului București se face până cel mai târziu la data de 6 mai 2016.

(2) În vederea înregistrării mandatarului financiar coordonator și a mandatarilor financiari desemnați la nivel de județ, sector și/sau la nivelul municipiului București, competitorul electoral sau persoanele desemnate de către acesta depun la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a mandatarului financiar, în original, conform modelului prevăzut de anexa nr. 3;

b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice sau extras din registrul comerțului, în cazul persoanelor juridice;

c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice;

d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate;

e) copii ale contractelor de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat;

f) copie a contractului încheiat între competitorul electoral și mandatarul financiar.

Art. 5. -

(1) Se recomandă ca documentele necesare înregistrării mandatarului financiar coordonator să fie depuse la sediul central al Autorității Electorale Permanente, iar documentele necesare înregistrării mandatarilor financiari desemnați la nivel de județ, sector și/sau la nivelul municipiului București, respectiv a mandatarilor financiari ai candidaților independenți să fie depuse la sediile filialelor și birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente, pe baza unei programări telefonice anterioare.

(2) Mandatarul financiar va fi înregistrat numai în cazul în care sunt depuse toate documentele necesare, eventuala completare sau refacere a acestora urmând a fi realizată până la data de 6 mai 2016.

(3) În cazul imposibilității exercitării atribuțiilor care le revin, mandatarii financiar pot fi înlocuiți cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, conform procedurii stabilite de art. 42 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. În cererea de înlocuire vor fi precizate și motivele înlocuirii. Modificări (1)

(4) Cererile de înregistrare a mandatarilor financiari, depuse după data de 6 mai 2016, nu sunt luate în considerare. Modificări (1)

(5) La data înregistrării, mandatarul financiar coordonator va primi un cod unic de identificare al competitorului electoral care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală care vor fi produse și utilizate în campania electorală, aparținând competitorului electoral, pe care îl reprezintă.

(6) Înregistrarea mandatarului financiar se face publică în presă sau pe pagina de internet a competitorului electoral. Modificări (1)

(7) Codurile unice de identificare primite de către mandatarii financiari coordonatori și mandatarii financiari desemnați de către candidații independenți vor fi aduse la cunoștință publică de către Autoritatea Electorală Permanentă prin publicare pe site-ul propriu.

Art. 6. -

Mandatarul financiar coordonator are următoarele obligații principale:

a) supervizează activitatea celorlalți mandatari financiari ai competitorului electoral și centralizează evidențele acestora;

b) reprezintă competitorul electoral în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă;

c) asigură evidența operațiunilor financiare, derulate prin contul de campanie deschis la nivel central;

d) transmite Autorității Electorale Permanente documentele și rapoartele prevăzute de lege, în scris și în format electronic;

e) depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;

f) depune la Autoritatea Electorală Permanentă lista candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru campania electorală, vizată de conducerea partidului politic la nivel județean sau la nivel central, după caz;

g) răspunde solidar cu competitorul electoral care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor privind finanțarea campaniei electorale;

h) efectuează operațiunile de plăți din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competență pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral;

i) depune la Autoritatea Electorală Permanentă până la data încheierii campaniei electorale lista conturilor bancare pentru campania electorală deschise de către competitorul electoral cuprinzând cel puțin codul IBAN, băncile și sucursalele unde acestea au fost deschise.

Art. 7. -

Mandatarul financiar desemnat la nivel de județ, sector sau la nivelul municipiului București are următoarele obligații principale:

a) răspunde solidar cu competitorul electoral care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor privind finanțarea pentru campania electorală, la nivelul la care a fost desemnat;

b) organizează evidența operațiunilor financiare efectuate pentru campania electorală și verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;

c) la depunerea contribuției electorale verifică și înregistrează contribuitorul în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

d) efectuează operațiunile de plăți din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competență pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral;

e) îndeplinește, în mod corespunzător, atribuțiile mandatarului financiar coordonator în cazul candidaților independenți.

Art. 8. -

Înregistrarea mandatarului financiar trebuie realizată de către fiecare competitor electoral în termenul și condițiile prevăzute de lege pentru următoarele motive:

a) competitorii electorali pot deschide conturi bancare pentru campania electorală numai prin mandatarii financiari înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă;

b) în lipsa mandatarului financiar, nu poate fi deschis cont bancar pentru campania electorală, contribuțiile electorale nu pot fi încasate, iar cheltuielile electorale nu pot fi efectuate;

c) numai mandatarii financiari pot întocmi și depune raportările obligatorii către Autoritatea Electorală Permanentă;

d) în lipsa mandatarului financiar, mandatul de ales local obținut de un candidat nu poate fi validat; Modificări (1)

e) în lipsa mandatarului financiar, cheltuielile electorale nu pot fi rambursate.

CAPITOLUL II Deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală

Art. 9. -

(1) Până cel mai târziu la data de 6 mai 2016, competitorul electoral are obligația de a deschide, prin mandatar financiar, conturi bancare pentru campania electorală, după cum urmează:

a) un cont bancar la nivel central;

b) câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ;

c) câte un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București sau un cont bancar la nivelul municipiului București.

(2) Toate operațiunile de încasări și plăți (cheltuieli) privind campania electorală se efectuează numai prin conturile bancare deschise special pentru campania electorală.

(3) Conturile bancare pentru campania electorală se pot deschide de către competitorii electorali numai prin mandatarii financiari înregistrați de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(4) Conturile bancare pentru campania electorală sunt destinate exclusiv încasării contribuțiilor electorale, respectiv efectuării plății cheltuielilor electorale, fiind interzisă derularea altor tipuri de tranzacții.

(5) Conturile bancare pentru campania electorală rămân deschise până la data restituirii către candidați a sumelor de bani necheltuite sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă, conform legii.

Art. 10. -

(1) Contul bancar central pentru campania electorală se deschide numai de către un partid politic, o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale sau o alianță politică, după caz.

(2) Contul bancar central pentru campania electorală se poate deschide numai prin intermediul mandatarului financiar coordonator.

(3) Alimentarea contului bancar central pentru campania electorală se poate face de la data înregistrării mandatarului financiar coordonator și până la data de 6 mai 2016.

(4) Alimentarea contului bancar central pentru campania electorală se face numai din transferuri ale fondurilor obținute în afara campaniei electorale.

(5) Din contul bancar central pentru campania electorală se pot transfera, prin virament bancar, sume în celelalte conturi bancare pentru campania electorală și se pot face plăți pentru cheltuieli electorale.

Art. 11. -

(1) Contul bancar pentru campania electorală la nivel județean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelul municipiului București se deschide numai prin intermediul mandatarului financiar desemnat la nivelul respectiv.

(2) Alimentarea contului bancar pentru campania electorală la nivel județean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelul municipiului București se poate face numai după data rămânerii definitive a candidaturilor. Modificări (1)

(3) Alimentarea contului bancar pentru campania electorală la nivel județean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelul municipiului București se poate face numai din:

a) contribuții electorale ale candidaților din județul/sectorul respectiv sau din municipiul București, după caz;

b) transferuri de fonduri din contul bancar de campanie deschis la nivel central.

(4) Din contul bancar pentru campania electorală la nivel județean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelul municipiului București se pot face plăți numai pentru cheltuielile electorale efectuate la nivelul respectiv.

CAPITOLUL III Contribuțiile pentru campania electorală

SECȚIUNEA 1 Contribuțiile partidelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru campania electorală

Art. 12. -

(1) Contribuțiile partidelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pot proveni numai din transferuri ale fondurilor din afara campaniei electorale.

(2) Pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean și la Consiliul General al Municipiului București un partid politic sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale poate transfera în contul bancar central pentru campania electorală câte 52.500 lei.

(3) Suma maximă care poate fi depusă în contul bancar central pentru campania electorală de către un partid politic sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale este de 2.205.000 lei (41 liste de candidați pentru consiliul județean x 50 salarii minime x 1.050 lei salariul minim + 1 listă de candidați pentru Consiliul General al Municipiului București x 50 salarii minime x 1.050 lei salariu minim).

(4) Suma de 2.205.000 lei poate fi transferată în contul bancar central pentru campania electorală numai dacă partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale depune liste de candidați pentru fiecare consiliu județean și pentru Consiliul General al Municipiului București. (Exemplu: În cazul în care partidul politic are liste de candidați pentru consiliul județean doar în 5 județe, poate transfera în contul central de campanie doar suma de 262.500 lei, respectiv 5 județe x 50 salarii x 1.050 lei/salariu).

(5) În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alianță, limita maximă a fondurilor care pot fi transferate de către acesta în contul bancar central pentru campania electorală este proporțională cu numărul candidaților propuși de acesta pe listele comune pentru consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București.

(6) În cel mult 48 de ore de la data transferului unei sume de bani provenite din afara campaniei electorale în contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central, partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale are obligația de a preda mandatarului financiar coordonator o declarație cu indicarea sursei contribuției.

(7) Fondurile obținute de către partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, în afara campaniei electorale, care au fost transferate în contul bancar central pentru campania electorală trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.

(8) Declararea transferului prevăzut la alin. (7) se realizează prin depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii certificate a extrasului contului bancar deschis la nivel central pentru campania electorală, personal, prin poștă, e-mail sau fax. Certificarea se realizează de către mandatarul financiar coordonator prin semnarea olografă a copiei.

(9) Sumele de bani provenite din fondurile obținute din afara campaniei electorale transferate în contul bancar central pentru campania electorală pot fi folosite pentru campania electorală numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator.

Art. 13. -

(1) Partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale poate transfera, din contul bancar central pentru campania electorală, prin intermediul mandatarului financiar coordonator, sume de bani în conturile bancare de campanie deschise la nivel de județ și sector al municipiului București/municipiul București, cu respectarea plafonului legal maxim al contribuțiilor electorale din județul, sectorul municipiului București sau municipiul București, după caz.

(2) Fondurile transferate din contul central pentru campania electorală în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de județ și sector al municipiului București/municipiul București trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.

(3) Fondurile transferate din contul central pentru campania electorală în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de județ și sector al municipiului București/municipiul București pot fi folosite pentru campania electorală, numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator.

(4) Declararea transferului prevăzut la alin. (3) se realizează prin depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii certificate a extrasului contului bancar deschis pentru campania electorală la nivelul județului, sectorului sau al municipiului București, personal, prin poștă, e-mail sau fax. Certificarea se realizează de către mandatarul financiar coordonator prin semnarea olografă a copiei.

(5) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală, precum și sumele de bani transferate de la nivel central se cumulează la nivelul circumscripției electorale județene sau a municipiului București, cu încadrarea în limitele prevăzute de lege, și pot fi redistribuite pentru cheltuieli în circumscripțiile electorale locale, respectiv în cele județene, prin decizie scrisă a partidelor politice, a partidelor sau a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale de la nivel județean.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...