Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 588/2016 privind aprobarea tehnologiei utilizate în alternatoare eficiente de 12 volți ca tehnologie inovatoare care permite reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D0588

Modificări (...)

În vigoare de la 06 mai 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare, în special articolul 12 alineatul (4),

întrucât:

(1) Cererea depusă de furnizorul Valeo Equipments Electriques Moteur la 3 noiembrie 2015 pentru aprobarea alternatorului de înaltă eficiență Valeo cu diode de înaltă eficiență și cererea depusă de furnizorul Robert Bosch GmbH la 10 iunie 2015 pentru aprobarea alternatorului eficient Bosch cu diode MOS comandate (MOS gated diodes - MGD) au fost evaluate în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei și cu Orientările tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnologiilor inovatoare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(2) Informațiile furnizate în cererile depuse de companiile Valeo și Bosch demonstrează că au fost îndeplinite condițiile și criteriile menționate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și la articolele 2 și 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011. În consecință, alternatoarele eficiente propuse de companiile Valeo și Bosch ar trebui aprobate ca tehnologie inovatoare.

(3) Prin Deciziile de punere în aplicare 2013/341/UE, 2014/465/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/295 și (UE) 2015/2280, Comisia a aprobat șase cereri privind tehnologii care contribuie la îmbunătățirea eficienței alternatoarelor. Pe baza experienței dobândite în cadrul evaluării cererilor respective, precum și a cererilor prezentate de Valeo și Bosch, s-a demonstrat în mod satisfăcător și concludent că un alternator de 12 volți (12 V) cu o eficiență minimă cuprinsă între 73,4% și 74,2%, în funcție de grupul propulsor, și o masă care să nu depășească masa alternatorului de referință cu mai mult de maximum 3 kg, îndeplinește criteriile de eligibilitate menționate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 și furnizează o reducere a emisiilor de CO2 de cel puțin 1 g CO2/km în raport cu un alternator de referință cu eficiența de 67%.

(4) Prin urmare, este oportun să se acorde producătorilor posibilitatea de a certifica reducerile de emisii de CO2 obținute prin utilizarea unor alternatoare eficiente de 12 V care îndeplinesc condițiile respective. Pentru a garanta că nu se propun pentru certificare decât alternatoare care îndeplinesc aceste condiții, producătorul ar trebui să furnizeze, împreună cu cererea de certificare transmisă autorității de omologare de tip, un raport de verificare întocmit de un organism independent de verificare care să confirme conformitatea.

(5) În cazul în care autoritatea de omologare constată că alternatorul de 12 V nu îndeplinește condițiile pentru certificare, cererea de certificare a acestor reduceri ar trebui respinsă.

(6) Este oportun să se aprobe metodologia de testare pentru determinarea reducerilor emisiilor de CO2 obținute prin utilizarea alternatoarelor eficiente de 12 V.

(7) Pentru determinarea reducerilor emisiilor de CO2 obținute prin utilizarea unui alternator eficient de 12 V, este necesar să se stabilească tehnologia de referință în comparație cu care ar trebui evaluată eficiența alternatorului. Pe baza experienței dobândite, este oportun să se ia în considerare ca tehnologie de referință un alternator de 12 V cu o eficiență de 67%.

(8) Reducerile obținute prin utilizarea unui alternator eficient de 12 V pot fi parțial demonstrate prin testul menționat în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei. Prin urmare, este necesar să se asigure că această acoperire parțială este luată în considerare în metodologia de testare pentru reducerile emisiilor de CO2 rezultate din utilizarea alternatoarelor eficiente de 12 V.

(9) În vederea facilitării unei utilizări mai extinse alternatoarelor eficiente de 12 V la noile vehicule, producătorul trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea de a solicita certificarea reducerilor de emisii de CO2 provenite de la mai multe alternatoare eficiente de 12 V printr-o singură cerere de certificare. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că, în cazul în care se recurge la această posibilitate, se utilizează un mecanism care să stimuleze numai implementarea acelor alternatoare care oferă eficiența cea mai ridicată.

(10) În scopul stabilirii codului general al ecoinovației care trebuie utilizat în documentația relevantă aferentă omologării de tip în conformitate cu anexele I, VIII și IX la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, ar trebui să se specifice codul individual care trebuie utilizat pentru tehnologia inovatoare pentru alternatoarele eficiente de 12 V,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Aprobare

Tehnologia utilizată în alternatorul de înaltă eficiență cu diode de înaltă eficiență Valeo și în alternatorul eficient Bosch cu diode MOS comandate se aprobă ca tehnologie inovatoare în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Articolul 2 Cererea de certificare a reducerilor emisiilor de CO2

(1) Producătorul poate solicita certificarea reducerilor emisiilor de CO2 obținute din unul sau mai multe alternatoare eficiente de 12 volți (V) destinate utilizării în vehicule din categoria M1, cu condiția ca să fie îndeplinite următoarele condiții:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...