Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 456/2016 privind termenii și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene în materie de prevenire a fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene (BCE/2016/3) (reformare)
Număr celex: 32016D0456

Modificări (...)

În vigoare de la 19 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, în special articolul 4 alineatele (1) și (7),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 prevede că Oficiul European Antifraudă (denumit în continuare "oficiul") inițiază și efectuează investigații administrative antifraudă (denumite în continuare "investigații interne") în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor înființate prin Tratate sau în baza acestora în scopul combaterii fraudei, corupției și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. În acest scop, oficiul investighează aspecte grave legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale într-un mod care constituie o abatere de la obligațiile funcționarilor și ale altor agenți ai Uniunii de natură să facă obiectul unor acțiuni disciplinare sau, după caz, penale, ori o abatere echivalentă de la îndeplinirea obligațiilor de către membrii instituțiilor și organelor, de către conducătorii de oficii și agenții sau de către membrii personalului instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor cărora nu li se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (denumite în continuare "reglementări privind personalul").

(2) Pentru Banca Centrală Europeană (BCE) astfel de îndatoriri și obligații profesionale, în special obligațiile legate de conduita profesională și secretul profesional, sunt prevăzute în (a) Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, (b) Regulamentul privind personalul Băncii Centrale Europene, (c) anexa IIb la Condițiile de angajare referitoare la condițiile de angajare pe termen scurt și (d) Normele Băncii Centrale Europene privind angajarea pe termen scurt, precizări suplimentare fiind oferite de (e) Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor, (f) Codul suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene și (g) Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (denumite împreună în continuare "condițiile de angajare ale BCE").

(3) Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 prevede că pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și în scopul combaterii fraudei și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, oficiul "efectuează investigații administrative în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor" în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și de deciziile adoptate de fiecare instituție, organ, oficiu sau agenție. Articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 prevede că decizia care urmează a fi adoptată de fiecare instituție, organ, oficiul sau agenție "include în special norme privind obligația funcționarilor, a altor agenți, a membrilor instituțiilor sau organelor, a conducătorilor de oficii sau agenții, sau a membrilor personalului de a coopera și de a furniza informații oficiului, asigurând în același timp confidențialitatea investigației interne". În conformitate cu jurisprudența Uniunii, oficiul poate iniția o investigație numai pe baza unor suspiciuni suficient de grave(1).

(1) Hotărârea Comisia Comunităților Europene/Banca Centrală Europeană, C-11/00, EU:C:2003:395.

(4) Conform considerentului 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, investigațiile ar trebui efectuate în conformitate cu tratatele și în special cu Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, și ar trebui să respecte reglementările privind personalul, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în special principiul echității, dreptul persoanelor implicate de a-și exprima opiniile asupra faptelor care le privesc și principiul conform căruia concluziile unei investigații se pot baza exclusiv pe elementele care au valoare probatorie, precum și alte principii generale comune statelor membre și recunoscute de Curtea de Justiție a Uniunii Europene precum, de exemplu, caracterul confidențial al consultanței juridice (privilegiul legal). În acest scop, instituțiile, organele, oficiile și agențiile ar trebui să stabilească termenii și condițiile în care urmează să se efectueze investigațiile interne.

(5) Decizia BCE/2004/11 a fost adoptată pentru a stabili termenii și condițiile în care investigațiile interne prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului și al Consiliului urmau a fi efectuate în cadrul BCE. În vederea adaptării la schimbările generate de abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 și înlocuirea acestuia cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și crearea unor noi organe ale BCE ulterior adoptării Deciziei BCE/2004/11, este necesară revizuirea actualului cadru juridic.

(6) Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului a instituit Consiliul de supraveghere ca un organ intern al BCE care să planifice și să execute atribuțiile specifice privind politicile în domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit care au fost conferite BCE. În temeiul articolului 24 alineatul (1) și a articolului 25 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE a instituit un comitet administrativ de control și un grup de mediere. De asemenea, în temeiul articolului 3 alineatul (1) și a articolului 143 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17), BCE a înființat echipe comune de supraveghere pentru supravegherea fiecărei entități supravegheate semnificative sau a fiecărui grup supravegheat semnificativ și echipe de inspecție la fața locului. Ulterior, în temeiul articolelor 9a și 9b d Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene BCE a instituit un Comitet de etică și un Comitet de audit.

(7) Prezenta decizie ar trebui să se aplice membrilor echipelor comune de supraveghere și echipelor de inspecție la fața locului care nu fac obiectul condițiilor de angajare ale BCE. Membrii personalului autorităților naționale competente care sunt membrii ai echipelor comune de supraveghere și echipelor de inspecție la fața locului intră în sfera de control a BCE în ceea ce privește activitatea acestora în legătură cu atribuțiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că BCE este responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a Mecanismului unic de supraveghere (MUS). Articolul 6 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) prevăd că membrii echipelor comune de supraveghere și ai echipelor de inspecție la fața locului trebuie să respecte instrucțiunile coordonatorului de echipă corespunzător. Aceste dispoziții se întemeiază pe articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 care prevede că BCE trebuie să adopte cadrul de organizare a modalităților practice pentru punerea în aplicare a cooperării în cadrul MUS.

(8) Prin adoptarea prezentei decizii se atribuie BCE obligația de a justifica orice restricție impusă cu privire la investigațiile interne care afectează atribuțiile și îndatoririle specifice încredințate BCE prin articolele 127 și 128 din Tratat și prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Aceste restricții ar trebui să asigure confidențialitatea necesară anumitor informații ale BCE și să pună în aplicare intenția legislatorului de a consolida combaterea fraudei. Cu excepția acestor atribuții și îndatoriri specifice, BCE ar trebui să fie considerată, și în sensul prezentei decizii, ca o entitate publică similară altor instituții și organe ale Uniunii.

(9) În cazuri excepționale, transmiterea în afara BCE a unor informații confidențiale deținute de aceasta în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale ar putea compromite în mod semnificativ funcționarea BCE. În astfel de cazuri, decizia de a acorda oficiului acces la informații sau de a transmite informații către Oficiu ar trebui adoptată de către Comitetul executiv. Ar trebui permis accesul la informații mai vechi de un an din domenii precum decizii de politică monetară sau operațiuni legate de gestionarea rezervelor valutare și de intervențiile pe piețele valutare. Restricțiile în alte domenii, precum cele privind informațiile referitoare la atribuțiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, datele primite de BCE de la autoritățile naționale competente privind stabilitatea sistemului financiar sau instituții de credit individuale și informațiile referitoare la elementele de securitate și specificațiile tehnice ale bancnotelor euro actuale și viitoare nu ar trebui să fie limitate la anumite perioade. Deși prezenta decizie ar trebui să limiteze la anumite domenii specifice de activitate sfera informațiilor a căror transmitere în afara BCE ar putea compromite în mod semnificativ funcționarea BCE, este necesar să se prevadă posibilitatea adaptării acestei decizii pentru a acoperi evoluțiile neprevăzute în vederea asigurării continuării îndeplinirii de către BCE a atribuțiilor alocate acesteia prin tratat.

(10) Prezenta decizie ar trebui să aibă în vedere faptul că membrii Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului general al BCE care nu sunt și membri ai Comitetului executiv exercită funcții naționale pe lângă funcțiile din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale și că membrii Consiliului de supraveghere al BCE, ai grupului de mediere, ai echipelor comune de supraveghere și ai echipelor de inspecție la fața locului care sunt reprezentanți ai autorităților naționale competente din statele membre participante exercită și funcții naționale pe lângă atribuțiile ce le revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013. Exercitarea unor astfel de funcții naționale ține de dreptul național care nu intră în sfera investigațiilor interne ale oficiului. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să se aplice doar activităților profesionale ale unor astfel de persoane desfășurate de acestea în calitatea lor de membri ai Consiliului guvernatorilor, ai Consiliului general și ai Consiliului de supraveghere al BCE, ai grupului de mediere, ai echipelor comune de supraveghere și ai echipelor de inspecție la fața locului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...