Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 399/2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (text codificat)
Număr celex: 32016R0399

Modificări (2), Referințe (3)

În vigoare de la 12 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (e),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului din 2 februarie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 29 februarie 2016.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului a fost modificat de mai multe ori de o manieră substanțială(2). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2) A se vedea anexa IX.

(2) Adoptarea de măsuri în temeiul articolului 77 alineatul (2) litera (e) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în vederea asigurării absenței oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne, este un element constitutiv al obiectivului Uniunii de creare a unui spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a persoanelor este asigurată, astfel cum se prevede la articolul 26 alineatul (2) din TFUE.

(3) În conformitate cu articolul 67 alineatul (2) din TFUE, crearea unui spațiu de liberă circulație a persoanelor trebuie să fie însoțită de alte măsuri. Politica comună în materie de trecere a frontierelor externe, astfel cum este prevăzută la articolul 77 alineatul (1) litera (b) din TFUE, este o astfel de măsură.

(4) Măsurile comune privind trecerea frontierelor interne de către persoane, precum și controlul la frontierele externe ar trebui să reflecte acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii și, în special, dispozițiile relevante ale Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune și ale Manualului comun.

(5) Normele comune privind trecerea frontierelor de către persoane nu pun în discuție și nu aduc atingere drepturilor în materie de liberă circulație de care beneficiază cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, precum și resortisanții țărilor terțe sau membrii familiilor acestora care, în temeiul acordurilor dintre Uniune și statele membre ale acesteia, pe o parte, și respectivele țări terțe, pe de altă parte, beneficiază de drepturi în materie de liberă circulație echivalente cu drepturile cetățenilor Uniunii.

(6) Controlul la frontiere există nu numai în interesul statului membru la ale cărui frontiere externe se aplică, ci și în interesul tuturor statelor membre care au eliminat controlul la frontierele lor interne. Controlul la frontiere ar trebui să contribuie la combaterea imigrației ilegale și a traficului de ființe umane, precum și la prevenirea oricărei amenințări la adresa securității interne, a ordinii publice, a sănătății publice și a relațiilor internaționale ale statelor membre.

(7) Verificările la frontiere ar trebui să fie efectuate astfel încât demnitatea umană să fie respectată pe deplin. Controlul la frontiere ar trebui să fie efectuat într-un mod profesionist și respectuos și să fie proporțional cu obiectivele urmărite.

(8) Controlul la frontiere cuprinde nu numai verificările persoanelor la punctele de trecere a frontierei și supravegherea între respectivele puncte de trecere a frontierei, ci și o analiză a riscurilor pentru securitatea internă și a amenințărilor care pot afecta securitatea frontierelor externe. Prin urmare, este necesar să se stabilească condițiile, criteriile și normele detaliate care reglementează atât verificările la punctele de trecere a frontierei, cât și supravegherea la frontiere, inclusiv verificarea în Sistemul de Informații Schengen (SIS).

(9) Este necesară adoptarea de norme privind calcularea duratei autorizate pentru șederile pe termen scurt în Uniune. Existența unor norme clare, simple și armonizate în toate actele juridice care reglementează această chestiune ar fi atât în beneficiul călătorilor, cât și al autorităților responsabile din domeniul frontierelor și al vizelor.

(10) Dat fiind faptul că numai verificarea amprentelor digitale poate confirma cu certitudine că o persoană care dorește să intre în zona Schengen este, într-adevăr, persoana căreia i-a fost eliberată viza, ar trebui să se prevadă utilizarea la frontierele externe a Sistemului de informații privind vizele (VIS) instituit prin Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

(11) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor de intrare pentru resortisanții țărilor terțe prevăzute de prezentul regulament și pentru a gestiona cu succes sarcinile ce le revin, polițiștii de frontieră ar trebui să utilizeze toate informațiile necesare disponibile, inclusiv date care pot fi consultate în VIS.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...