Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 445/2016 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii (BCE/2016/4)
Număr celex: 32016R0445

Modificări (...)

În vigoare de la 01 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, în special articolul 4 alineatul (3), articolul 6 și articolul 9 alineatele (1) și (2),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, în special articolul 89 alineatul (3), articolul 178 alineatul (1), articolul 282 alineatul (6), articolul 327 alineatul (2), articolul 380, articolul 395 alineatul (1), articolul 400 alineatul (2), articolul 415 alineatul (3), articolul 420 alineatul (2), articolul 467 alineatul (3), articolul 468 alineatul (3), articolul 471 alineatul (1), articolul 473 alineatul (1), articolul 478 alineatul (3), articolul 479 alineatele (1) și (4), articolul 480 alineatul (3), articolul 481 alineatele (1) și (5), articolul 486 alineatul (6) și articolul 495 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului, în special articolul 2 și anexa II,

având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit, în special articolul 12 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (2), precum și articolul 24 alineatele (4) și (5),

având în vedere consultarea publică și analiza desfășurate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013,

având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere aprobată în conformitate cu articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013,

întrucât:

(1) Banca Centrală Europeană (BCE) este împuternicită să adopte regulamente în conformitate cu articolul 132 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În plus, articolul 132 din tratat și articolul 34 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), făcând trimitere la articolul 25.2 din Statutul SEBC, acordă BCE competențe de reglementare în măsura necesară punerii în aplicare a misiunilor specifice privind politicile referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit.

(2) În ceea ce privește cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, dreptul Uniunii prevede opțiuni și marje de apreciere care pot fi exercitate de către autoritățile competente.

(3) BCE este autoritatea competentă în statele membre participante, astfel cum stabilește legislația relevantă a Uniunii în scopul îndeplinirii atribuțiilor microprudențiale ale acesteia în cadrul mecanismului unic de supraveghere (MUS) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013, în ceea ce privește instituțiile de credit care sunt clasificate drept semnificative în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din acest regulament și partea IV și articolul 147 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17). Prin urmare aceasta are toate prerogativele și obligațiile deținute de autoritățile competente în temeiul dreptului relevant al Uniunii. În special, BCE are competența de a exercita opțiunile și marjele de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii.

(4) BCE își îndeplinește atribuțiile de supraveghere în cadrul MUS, care ar trebui să asigure punerea în aplicare în mod coerent și eficace a politicii Uniunii referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, aplicarea cadrului unic de reglementare pentru serviciile financiare în același mod în ceea ce privește instituțiile de credit din toate statele membre în cauză și faptul că respectivele instituții de credit sunt supuse unei supravegheri de cea mai bună calitate. În îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere, BCE ar trebui să țină seama pe deplin de diversitatea instituțiilor de credit, de dimensiunile și modelele de afaceri ale acestora, precum și de beneficiile sistemice ale diversității în sectorul bancar din Uniune.

(5) Pentru a asigura, în cursul unei perioade de tranziție, convergența progresivă între nivelul fondurilor proprii și ajustările prudențiale aplicate definiției fondurilor proprii în cadrul Uniunii, precum și definiției fondurilor proprii care figurează în dreptul Uniunii, introducerea cerințelor privind fondurile proprii ar trebui să aibă loc progresiv.

(6) Aplicarea consecventă a cerințelor prudențiale pentru instituțiile de credit din statele membre participante la MUS este un obiectiv specific al Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 și al Regulamentului (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) și este încredințată BCE.

(7) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE aplică dreptul relevant al Uniunii și, în cazul în care acesta cuprinde directive, legislația națională care transpune respectivele directive. În cazul în care legislația relevantă a Uniunii constă în regulamente și dacă, în prezent, respectivele regulamente acordă în mod explicit opțiuni și marje de apreciere statelor membre, BCE ar trebui să aplice și legislația națională de exercitare a acestor opțiuni și marje de apreciere. Respectiva legislație națională nu ar trebui să afecteze buna funcționare a MUS, pentru care BCE este responsabilă.

(8) Astfel de opțiuni și marje de apreciere nu le includ pe cele de care dispun doar autoritățile competente, pe care BCE este competentă în mod exclusiv să le exercite și pe care ar trebui să le exercite după caz.

(9) În exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere, BCE, ca autoritate competentă, ar trebui să țină seama de principiile generale ale dreptului Uniunii, în special de egalitatea de tratament, proporționalitatea și așteptările legitime ale instituțiilor de credit supravegheate.

(10) În ceea ce privește așteptările legitime ale instituțiilor de credit supravegheate, BCE recunoaște necesitatea de a permite perioade de tranziție atunci când exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere ale acesteia se îndepărtează în mod semnificativ de la abordarea adoptată de autoritățile naționale competente anterior intrării în vigoare a prezentului regulament. În special, atunci când BCE își exercită opțiunile și marjele de apreciere în legătură cu dispozițiile tranzitorii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, prezentul regulament ar trebui să stabilească perioade de tranziție corespunzătoare.

(11) Articolul 143 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului solicită autorităților competente să publice modalitățile de exercitare a opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...