Parlamentul României

Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții

Modificări (15), Puneri în aplicare (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (6), Referințe (11), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (176)

Dispozițiile prezentei legi se aplică personalului militar și civil din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Ministerului Justiției.

Art. 2. - Jurisprudență (7)

Prin personal militar, în sensul prezentei legi, se înțelege: ofițeri, maiștri militari, subofițeri - cadre militare în activitate, militari angajați pe bază de contract, elevi și studenți militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile, militari cu termen redus, militari în termen și fiii regimentului.

CAPITOLUL II Salarizarea personalului militar și unele drepturi ale personalului civil

Secțiunea 1 Solda lunară a personalului militar

Art. 3. - Jurisprudență (75)

Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract au dreptul la o soldă lunară, compusă din: solda de funcție, solda de grad, solda de merit, indemnizația de comandă, gradații și indemnizația de dispozitiv.

Art. 4. - Jurisprudență (2)

(1) Soldele de funcție ale cadrelor militare în activitate și ale militarilor angajați pe bază de contract sunt diferențiate prin coeficienți de ierarhizare, în raport cu atribuțiile ce revin fiecărei funcții, complexitatea și gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort, arma și eșalonul la care își desfășoară activitatea.

(2) Principalele funcții, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare ai soldelor de funcție pe grade militare pentru cadrele militare în activitate și militarii angajați pe baza de contract sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A și B.

(3) Guvernul este abilitat să stabilească coeficienții de ierarhizare ai soldelor de funcție pentru celelalte funcții din Instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.

(4) Solda de funcție se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract solda de funcție se acordă de la data prezentării la serviciu. Jurisprudență (1)

Art. 5. -

(1) Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract, pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, pot primi o soldă de merit lunară, de până la 20% din solda de funcție.

(2) Solda de merit se stabilește o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate de către ministere sau, după caz, de instituțiile centrale și se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

(3) Solda de merit se retrage în cursul anului, dacă nu mai sunt îndeplinite elementele de apreciere avute în vedere la acordarea acesteia.

Art. 6. -

(1) Ofițerii împuterniciți să asigure îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor de comandanți sau șefi și locțiitori ai acestora, șefi de serviciu sau de secție și șefi de birou, precum și funcțiile asimilate acestora beneficiază pe perioada respectivă de solda funcțiilor în care sunt împuterniciți și, după caz, de indemnizația de comandă a funcțiilor respective. Jurisprudență (2)

(2) Ofițerii împuterniciți își mențin soldele de funcție și indemnizațiile de comandă avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).

Art. 7. -

Militarii angajați pe bază de contract, încadrați în funcții de maiștri militari sau subofițeri, primesc solda funcțiilor în care sunt încadrați.

Art. 8. -

Ofițerii în activitate, numiți în funcții inferioare gradelor pe care le au ca urmare a situațiilor prevăzute la art. 81 lit. a) și b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, primesc soldele de funcție minime pentru gradele pe care le au.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Pentru gradele pe care le au cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract beneficiază de solda de grad. Coeficienții de ierarhizare ai soldelor de grad sunt prevăzuți în anexa nr. 1 lit. C.

(2) Solda de grad se stabilește de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate și pentru militarii angajați pe bază de contract solda de grad se plătește de la data prezentării la serviciu. Jurisprudență (1)

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Ofițerii care îndeplinesc funcții pentru care sunt prevăzute grade superioare gradului pe care îl au beneficiază de 50% din diferența dintre solda de grad corespunzătoare gradului prevăzut în statul de organizare și solda gradului pe care îl au. Sumele care se acordă în aceste condiții se includ în solda de grad. Jurisprudență (2)

(2) Ofițerii cărora le expiră stagiul în grad și îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 80/1995, dar nu pot fi înaintați în grad din lipsă de funcții, au dreptul la 75% din diferența dintre solda gradului imediat superior și solda gradului pe care îl au, iar după expirarea încă o dată a stagiului prevăzut de Legea nr. 80/1995, ofițerii în cauză au dreptul la solda gradului imediat superior. Sumele ce se acordă în aceste condiții se includ în solda de grad. Aceste drepturi se acordă începând cu data stabilită pentru înaintările în grad, până la data obținerii gradului imediat superior, fără a se mai cere îndeplinirea în continuare a condițiilor care au determinat acordarea lor.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică ofițerilor care beneficiază de acest drept la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 11. - Jurisprudență (10)

(1) Ofițerii, maiștrii militari, subofițerii și militarii angajați pe bază de contract, în raport cu timpul servit în calitate de cadru militar în activitate, respectiv cu timpul servit ca militar angajat pe bază de contract, și în funcție de rezultatele obținute, au dreptul la 1-7 gradații, care se acordă din trei în trei ani. Jurisprudență (4)

(2) Persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract, precum și rezerviștii concentrați beneficiază de gradații în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează: Jurisprudență (3)

- 3-5 ani gradația I;
- 5-10 ani gradația a II-a;
- 10-15 ani gradația a III-a;
- 15-20 de ani gradația a IV-a;
- 20-25 de ani gradația a V-a;
- peste 25 de ani gradația a VI-a.

(3) Cadrele militare trecute în rezervă care sunt rechemate în activitate beneficiază de numărul de gradații avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calcul pentru acordarea gradației următoare și vechimea scursă de la acordarea ultimei gradații până la trecerea în rezervă. Prevederile de mai sus se aplică și persoanelor care au avut calitatea de militari angajați pe bază de contract și redobândesc această calitate potrivit reglementărilor legale în vigoare și care revin în unități militare din ministerele și instituțiile centrale prevăzute la art. 1.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică și absolvenților instituțiilor militare de învățământ pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste instituții. Jurisprudență (1)

(5) Fiecare gradație reprezintă 6% din solda de funcție, solda de grad, solda de merit și indemnizația de comandă. Jurisprudență (6)

Art. 12. - Jurisprudență (6)

(1) Ofițerii care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcții de conducere de: comandanți sau șefi și locțiitori ai acestora, șefi de serviciu, de secție și de birou, precum și asimilații acestora, în raport cu răspunderea funcțiilor de conducere îndeplinite, de mărimea și importanța unităților sau compartimentelor, precum și de ponderea muncii de conducere față de activitatea de execuție pe care o realizează, beneficiază lunar de o indemnizație de comandă de 10-50% din solda de funcție. Jurisprudență (2)

(2) Funcțiile pentru care se acordă indemnizația de comandă, mărimea concretă a procentului, precum și normele de acordare și de suspendare se stabilesc prin ordin al ministrului sau, după caz, al conducătorului instituției centrale.

(3) Indemnizația se acordă de la data numirii în funcțiile cu drept la indemnizație de comandă și încetează la data schimbării din funcțiile respective. Jurisprudență (2)

Art. 13. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (309)

Cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili beneficiază de o indemnizație de dispozitiv lunară de 25% din solda de funcție, solda de grad, solda de merit, indemnizația de comandă și gradații, respectiv din salariul de bază.

Art. 14. -

Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii și studenții militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile și fiii regimentului beneficiază de drepturile bănești prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 15. -

(1) Statele de organizare se elaborează de ministerele sau instituțiile centrale în baza structurilor organizatorice aprobate și cuprind funcțiile de ofițeri, maiștri militari, subofițeri și militari în termen, pe grade, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare ai soldelor de funcție.

(2) Statele de organizare cuprind și funcțiile de salariați civili pe grade sau trepte profesionale și nivelul corespunzător al studiilor.

Secțiunea a 2-a Indemnizații, prime, sporuri, premii și alte drepturi bănești ale personalului militar și civil

Art. 16. - Jurisprudență (1)

(1) Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract, pentru titlurile de clasificare obținute în specialitate, beneficiază de o indemnizație de 6-10% din solda lunară.

(2) Indemnizația se acordă și militarilor în termen pentru titlurile de clasificare obținute în specialitate și se calculează asupra soldei lunare minime, cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradație.

(3) Specialitățile militare, condițiile de acordare și de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasă superioară la una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției centrale.

Art. 17. -

Personalul care lucrează cu cifru are dreptul ia o indemnizație de 15-20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază. Funcțiile cu drept de indemnizație și mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare.

Art. 18. - Jurisprudență (1)

Subofițerii, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili care desfășoară activitate de conducători de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu ataș, care prin natura muncii lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, și cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător au dreptul la o indemnizație de 5-25% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, conform regulamentelor elaborate de ministere sau de instituții centrale.

Art. 19. -

(1) Cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili, trimiși în interesul serviciului, în delegare sau detașare, la aplicații, trageri, instrucție în tabără sau în alte misiuni, în alte localități decât cele în care se află sediul unității din care fac parte, au dreptul la indemnizația de delegare sau de detașare, precum și la decontarea cheltuielilor de cazare și transport, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului, din sectorul bugetar.

(2) Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii și studenții militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile, care se deplasează în interes de serviciu și cărora nu li se pot asigura masa și cazarea gratuit în unitățile militare din localitatea unde se execută misiunea, au dreptul la indemnizația de delegare, la decontarea cheltuielilor de cazare și transport, potrivit alin. (1).

Art. 20. -

(1) Cadrele militare în activitate, mutate sau transferate în interes de serviciu dintr-o localitate în alta, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la:

a) o indemnizație de mutare egală cu solda lunară brută cuvenită pentru funcțiile în care au fost numite la noua unitate;

b) o indemnizație pentru fiecare membru de familie aflat în întreținere, egală cu 1/4 din solda lunară brută cuvenită cadrelor militare, în luna schimbării domiciliului membrilor de familie;

c) rambursarea costului transportului pentru cadre, membrii de familie și gospodăria lor;

d) o permisie de 5 zile lucrătoare în vederea mutării efective, acordată la cerere.

(2) Indemnizația de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă cadrelor militare în activitate la prezentarea în unitatea stabilită prin ordinul organelor competente, iar indemnizația prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă și persoanelor chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, dacă sunt încadrate în unități militare situate în alte localități decât cele în care își au domiciliul. Indemnizația se calculează în raport cu solda lunară brută stabilită pentru funcțiile în care sunt numite.

(4) Cadrele militare în activitate care urmează cursurile unei instituții de învățământ beneficiază, după absolvire, de indemnizația de mutare și de decontarea costului transportului, prevăzute la alin. (1), dacă sunt mutate în alte localități decât cele din care au plecat la studii sau în care își au domiciliul.

(5) La absolvirea instituțiilor de învățământ, elevii și studenții militari cărora li se acordă grade de ofițeri, maiștri militari sau subofițeri ori cei care au obținut asemenea grade pe timpul școlarizării au dreptul, la prezentarea la unități, la o indemnizație de instalare egală cu solda lunară stabilită pentru funcțiile în care au fost numiți și la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii de familie și gospodăria lor. Aceste drepturi se acordă și celor care sunt repartizați în unități ale marinei civile, aviației civile sau în alte unități. Militarii angajați pe bază de contract, care au obținut grade de subofițeri ca urmare a absolvirii unor cursuri, beneficiază de indemnizație de instalare numai în situația în care nu au beneficiat de indemnizație în condițiile art. 20 alin. (6). În localitățile cu condiții grele de cazare sau izolate, stabilite de ministerele sau instituțiile centrale, indemnizația poate fi la nivelul a două solde lunare brute.

(6) Militarii angajați pe bază de contract, la încheierea primului contract cu durata de 3 ani, beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu solda de funcție în care au fost încadrați, solda de grad, gradațiile la care au dreptul și indemnizația de dispozitiv.

(7) Cadrele militare în activitate, care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior și-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituțiilor de învățământ, vor restitui indemnizația primită, proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani. Această prevedere se aplică în mod corespunzător și militarilor angajați pe bază de contract.

(8) Cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere, în baza art. 85 alin. 1 lit. a)-f) din Legea nr. 80/1995, care își schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziției de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ele, membrii lor de familie și gospodărie, până la localitatea unde își stabilesc domiciliul.

(9) În cazul decesului cadrului militar, familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevăzut la alin. (8), dacă în termen de 12 luni de la data decesului își stabilește domiciliul în altă localitate.

Art. 21. - Jurisprudență (1)

Pentru condițiile de muncă speciale în care își desfășoară activitatea și eforturile depuse pentru exploatarea și conducerea aeronavelor, personalul aeronautic din aviația militară și parașutiștii militari beneficiază și de alte drepturi bănești, sub formă de prime, prevăzute în anexa nr. 3. Jurisprudență (1)

Art. 22. - Reviste (1)

Personalul navigant de marină din subunitățile și unitățile de nave, submarine, ambarcat, precum și scafandrii beneficiază și de unele drepturi bănești prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 23. -

Personalul militar și salariații civili din unitățile militare de construcții, unitățile militare de căi ferate și drumuri și din alte unități, care execută lucrări pe șantiere de construcții, în industrie, agricultură, lucrări de geo-topo-fotogrammetrie și în alte sectoare de activitate, ținând seama de condițiile în care își desfășoară activitatea și de programul de lucru, beneficiază și de alte drepturi bănești, în condițiile prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 24. - Jurisprudență (4)

Pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau în zone izolate ori unde atragerea personalului se face cu greutate, cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili beneficiază de un spor de până la 20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localităților și a zonelor izolate, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau după caz, al conducătorului instituției centrale.

Art. 25. - Jurisprudență (6)

(1) Cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili, care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protecție a demnitarilor, a acțiunilor de gardare, protecție și control antiterorist, supraveghere operativă, a activităților de pază, supraveghere, escortare, reeducare și asistență medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare și valorificare a informațiilor, investigații, acțiuni și intervenție cu un grad ridicat de risc ori în condiții de pericol deosebit, beneficiază de un spor de până la 30% calculat la solda lunară, respectiv la salariul de bază. Jurisprudență (1)

(2) Sporul de până la 30% se acordă și militarilor în termen care își desfășoară activitatea în condiții de pericol deosebit, calculat în raport cu coeficientul de ierarhizare minim al soldei de funcție a militarilor angajați pe bază de contract.

(3) Unitățile militare, categoriile de personal, condițiile de pericol deosebit, precum și cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției centrale.

Art. 26. -

(1) Personalul militar și civil care lucrează în condiții de pericol în unitățile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a munițiilor, pulberilor, explozivilor și substanțelor toxice speciale sau care execută operațiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru condiții periculoase de muncă, diferențiat în funcție de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la solda lunară, respectiv la salariul de bază, astfel:

- locuri de muncă sau operațiuni deosebit de periculoase ............................................................................... 37-50%;
- locuri de muncă sau operațiuni foarte periculoase ........................................................................................ 16-30%;
- locuri de muncă sau operațiuni periculoase ........................................................................................... până la 16%.

(2) Locurile de muncă sau operațiunile periculoase, diferențiate în funcție de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operațiune, precum și alte reglementări se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției centrale.

Art. 27. - Jurisprudență (7)

Dispozițiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiții periculoase sau vătămătoare, pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfășoară în condiții deosebite de muncă, pentru condiții grele de muncă, pentru activitatea desfășurată în schimb de noapte, precum și alte reglementări se aplică și personalului militar care se află în situații similare, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției centrale.

Art. 28. - Jurisprudență (1)

(1) Ministerele și instituțiile centrale constituie un fond de premiere prin aplicarea unei cote de 5% din fondul de salarii aprobat în buget. Jurisprudență (1)

(2) Din fondul prevăzut la alin. (1) miniștrii, conducătorii instituțiilor centrale, comandanții sau șefii vor acorda premii în timpul anului personalului militar și civil pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu. Jurisprudență (1)

(3) Metodologia de constituire a fondului și criteriile de premiere și acordare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției centrale.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...