Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere că transpunerea și implementarea Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2002/87/CE din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și societăților de servicii de investiții financiare dintr-un conglomerat financiar și modificarea directivelor Consiliului 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE și a directivelor Parlamentului European și ale Consiliului 98/78/CE și 2000/12/CE (Directiva 2002/87/CE) în legislația națională trebuie realizate până la finele anului 2006, termen stabilit în cadrul negocierilor în vederea aderării, astfel încât să poată fi realizată și procedura de prenotificare la Comisia Europeană a întregului cadru legislativ adoptat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare și definiții

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește regulile de supraveghere suplimentară a entităților reglementate, persoane juridice române, autorizate conform regulilor sectoriale aplicabile și care fac parte dintr-un conglomerat financiar, în scopul asigurării stabilității financiare și al protecției deponenților, asiguraților și investitorilor.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. instituție de credit - o instituție de credit în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

2. societate de asigurare - o societate de asigurare în sensul Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și o societate de asigurare dintr-un stat terț, care ar necesita o autorizație în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, dacă ar avea sediul social pe teritoriul României;

3. societate de servicii de investiții financiare - o societate de servicii de investiții financiare în sensul Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

4. firmă de investiții - o firmă de investiții în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, autorizată într-un stat membru să presteze servicii de investiții financiare de natura celor prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și o firmă de investiții dintr-un stat terț care ar necesita o autorizație în calitate de societate de servicii de investiții financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, dacă ar avea sediul social pe teritoriul României, care este autorizată într-un stat terț și care este supusă unor reguli prudențiale considerate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute de legislația aplicabilă societăților de servicii de investiții financiare;

5. entitate reglementată - o instituție de credit, o societate de asigurare, o societate de reasigurare, o societate de servicii de investiții financiare, o firmă de investiții sau o societate de administrare a investițiilor, autorizată în România sau într-un alt stat membru; Modificări (1)

6. societate de administrare a investițiilor - o societate de administrare a investițiilor în sensul Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și o societate de administrare a investițiilor dintr-un stat terț, care ar necesita o autorizație în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, dacă ar avea sediul principal pe teritoriul României; Modificări (1)

7. societate de reasigurare - o societate de reasigurare în sensul Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

8. reguli sectoriale - legislația națională referitoare la supravegherea prudențială a entităților reglementate; Modificări (1)

9. sector financiar - un sector format din una sau mai multe dintre următoarele entități:

a) o instituție de credit, o instituție financiară sau o societate prestatoare de servicii auxiliare, în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006. Aceste entități reprezintă sectorul bancar;

b) o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate holding de asigurare, în sensul Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Aceste entități reprezintă sectorul asigurărilor;

c) o societate de servicii de investiții financiare, o firmă de investiții, o societate de administrare a investițiilor sau o instituție financiară. Aceste entități reprezintă sectorul serviciilor de investiții; Modificări (1)

d) o societate financiară holding mixtă;

10. societate-mamă - o entitate care se află în una dintre următoarele situații:

a) are majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate, denumită filială;

b) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale altei entități, denumită filială, și este în același timp acționar/asociat sau membru al acelei entități;

c) are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra unei entități, denumită filială, al cărei acționar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a unor prevederi din actul constitutiv al entității, în cazul în care legislația aplicabilă filialei îi permite acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi;

d) este acționar/asociat sau membru al unei entități și majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale acelei filiale, aflați în funcție în exercițiul financiar în curs, în exercițiul financiar anterior și până la data la care sunt întocmite situațiile financiare consolidate, au fost numiți numai ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot; această prevedere nu se aplică în cazul în care o altă entitate are față de acea filială drepturile prevăzute la lit. a), b) sau c);

e) este acționar/asociat sau membru al unei entități și controlează singură, în baza unui acord încheiat cu alți acționari/asociați sau membri ai acelei entități, denumită filială, majoritatea drepturilor de vot în acea filială;

f) are dreptul de a exercita sau, în opinia autorităților competente, exercită în fapt o influență dominantă ori un control asupra altei entități, denumită filială;

g) societatea-mamă împreună cu o altă entitate, denumită filială, sunt conduse pe o bază unică de către societatea-mamă;

11. filială - o entitate aflată în relație cu o societate-mamă, în una dintre situațiile prevăzute la pct. 10; toate filialele unei filiale trebuie, de asemenea, să fie considerate filiale ale societății-mamă;

12. participație - drepturi în capitalul altor entități, reprezentate sau nu de titluri care, prin crearea unei legături durabile cu acele entități, sunt destinate să contribuie la activitatea entității ori deținerea directă sau indirectă de cel puțin 20% din drepturile de vot ori din capitalul unei entități;

13. grup - un grup de entități, format dintr-o societate-mamă, filialele sale și entitățile în care societatea-mamă sau filialele sale dețin o participație, precum și un grup de entități legate între ele printr-o relație, alta decât cea dintre o societate-mamă și o filială, respectiv o relație în următorul sens: Modificări (1)

a) o entitate și una sau mai multe entități sunt conduse pe o bază unică, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entități;

b) organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale uneia sau mai multor entități sunt formate din aceleași persoane reprezentând majoritatea, aflate în funcție în cursul exercițiului financiar și până la întocmirea situațiilor financiare consolidate;

14. legături strânse - o situație în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate între ele prin: Modificări (1)

a) participație, care înseamnă deținerea, directă sau prin intermediul controlului, a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entități; sau

b) control, care înseamnă relația dintre o societate-mamă și o filială, în toate cazurile prevăzute la pct. 10, sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o entitate; orice filială a unei filiale este considerată, de asemenea, o filială a societății-mamă care este liderul acelor entități. O situație în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control este, de asemenea, privită ca reprezentând o legătură strânsă între astfel de persoane;

15. conglomerat financiar - un grup care, sub rezerva conformării cu prevederile art. 3, îndeplinește următoarele condiții: Modificări (1)

a) o entitate reglementată este liderul grupului sau cel puțin una dintre filialele din grup este o entitate reglementată;

b) în cazul în care există o entitate reglementată ca lider de grup, aceasta este o societate-mamă a unei entități din sectorul financiar, o entitate care deține o participație într-o entitate din sectorul financiar sau o entitate legată cu o entitate din sectorul financiar printr-o relație în sensul pct. 13;

c) în cazul în care nicio entitate reglementată nu este lider de grup, activitățile grupului se desfășoară în principal în sectorul financiar în sensul prevederilor art. 3 alin. (1);

d) cel puțin una dintre entitățile din grup este din sectorul asigurărilor și cel puțin una este din sectorul bancar sau al serviciilor de investiții;

e) atât activitățile consolidate și/sau agregate ale entităților din grup, desfășurate în sectorul asigurărilor, cât și activitățile consolidate și/sau agregate ale entităților care își desfășoară activitatea în sectorul bancar și al serviciilor de investiții sunt semnificative în sensul prevederilor art. 3 alin. (2) sau ale art. 4;

16. societate financiară holding mixtă - o societate-mamă, alta decât o entitate reglementată, care împreună cu filialele sale, din care cel puțin una este o entitate reglementată, și împreună cu alte entități constituie un conglomerat financiar;

17. autorități competente - autoritățile din România sau dintr-un alt stat membru, care sunt împuternicite prin lege ori alte reglementări să supravegheze instituțiile de credit și/sau societățile de asigurare și societățile de reasigurare și/sau societățile de servicii de investiții financiare, respectiv firmele de investiții și/sau societățile de administrare a investițiilor, fie la nivel individual, fie la nivelul grupului; Modificări (1)

18. autorități competente relevante:

a) autoritățile competente din România sau dintr-un alt stat membru, responsabile cu supravegherea sectorială la nivel consolidat a oricăreia dintre entitățile reglementate dintr-un conglomerat financiar; Modificări (1)

b) coordonatorul desemnat în conformitate cu prevederile art. 26, dacă este diferit de autoritățile prevăzute la lit. a);

c) alte autorități competente implicate, dacă autoritățile prevăzute la lit. a) și b) apreciază ca fiind necesar; această apreciere ia în considerare în special cota de piață deținută de entitățile reglementate ale conglomeratului în alte state membre, în special dacă aceasta depășește 5%, precum și importanța în cadrul conglomeratului a oricărei entități reglementate stabilite într-un alt stat membru; Modificări (1)

19. tranzacții intragrup - toate tranzacțiile în care entitățile reglementate din cadrul unui conglomerat financiar se bazează fie direct, fie indirect pe alte entități din același grup sau pe orice persoană fizică sau juridică legată de entitățile din acel grup prin "legături strânse", pentru îndeplinirea unei obligații, contractuale ori nu, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit;

20. concentrarea riscurilor - toate expunerile care implică o pierdere potențială, înregistrate de către entitățile din cadrul unui conglomerat financiar și care sunt suficient de mari pentru a înrăutăți solvabilitatea sau poziția financiară în general a entităților reglementate dintr-un conglomerat financiar; astfel de expuneri pot fi cauzate de riscul de contrapartidă/riscul de credit, riscul de investiții, riscul de asigurare, riscul de piață, alte riscuri sau o combinație ori o interacțiune a acestor riscuri; Modificări (1)

21. stat membru - un stat membru al Uniunii Europene, precum și un stat aparținând Spațiului Economic European;

22. Comitetul Conglomeratelor Financiare - organul instituit la nivelul Uniunii Europene, potrivit prevederilor Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și a societăților de servicii de investiții financiare dintr-un conglomerat financiar și privind modificarea directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului, având drept competențe asistarea Comisiei Europene în adoptarea modificărilor cu caracter tehnic ale prevederilor directivei, precum și formularea principiilor generale de evaluare a echivalenței supravegherii suplimentare exercitate de autoritățile competente dintr-un stat terț, potrivit prevederilor art. 51;

23. stat terț - un stat, altul decât un stat membru în sensul pct. 21.

(2) Orice subgrup al unui grup în sensul alin. (1) pct. 13, care îndeplinește criteriile de la respectivul punct, va fi considerat un conglomerat financiar.

CAPITOLUL II Identificarea conglomeratului financiar

Art. 3. -

(1) Activitățile unui grup se desfășoară în principal în sectorul financiar, în sensul prevederilor art. 2 pct. 15 lit. c), dacă raportul dintre totalul activului bilanțier al entităților reglementate și al celor nereglementate din sectorul financiar, din cadrul grupului, și totalul activului bilanțier al grupului în ansamblul său depășește 40%. Modificări (1)

(2) Activitățile din diferite sectoare financiare sunt semnificative în sensul prevederilor art. 2 pct. 15 lit. e), dacă, pentru fiecare sector financiar, media aritmetică între raportul dintre totalul activului bilanțier al acelui sector financiar și totalul activului bilanțier al entităților din sectorul financiar din cadrul grupului și raportul dintre cerințele de solvabilitate ale aceluiași sector financiar și totalul cerințelor de solvabilitate ale entităților din sectorul financiar din cadrul grupului depășește 10%. Modificări (1)

(3) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, sectorul financiar cel mai puțin important dintr-un conglomerat financiar este sectorul cu cea mai mică medie aritmetică, iar sectorul financiar cel mai important dintr-un conglomerat financiar este sectorul cu cea mai mare medie aritmetică. Pentru calculul mediei aritmetice și pentru determinarea sectorului financiar cel mai puțin important și a celui mai important, sectorul bancar și sectorul serviciilor de investiții financiare sunt considerate împreună.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Activitățile intersectoriale se prezumă, de asemenea, a fi semnificative în sensul prevederilor art. 2 pct. 15 lit. e), dacă totalul activului bilanțier al sectorului financiar cel mai puțin important din grup depășește echivalentul în lei a 6 miliarde euro.

(2) În cazul în care grupul nu atinge pragul prevăzut la art. 3 alin. (2), dar îl atinge pe cel prevăzut la alin. (1), autoritățile competente relevante pot decide de comun acord să nu considere grupul un conglomerat financiar sau să nu aplice prevederile referitoare la concentrarea riscurilor, tranzacțiile intragrup sau la mecanismele de control intern și la procesele de administrare a riscurilor, dacă ele apreciază că includerea grupului în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare ori că aplicarea unor astfel de prevederi nu este necesară sau nu ar fi corespunzătoare ori ar genera confuzie în raport cu obiectivele supravegherii suplimentare, luând în considerare elemente cum ar fi:

a) mărimea relativă a sectorului financiar cel mai puțin important al grupului, calculată fie pe baza mediei aritmetice menționate la art. 3 alin. (2), fie pe baza totalului activului bilanțier ori pe baza cerințelor de solvabilitate ale unui astfel de sector financiar, nu depășește 5%; sau

b) cota de piață, calculată pe baza totalului activului bilanțier din sectorul bancar sau din cel al serviciilor de investiții și pe baza primelor brute subscrise în sectorul asigurărilor, nu depășește 5% în niciun stat membru.

(3) Deciziile luate în conformitate cu prezentul articol sunt notificate celorlalte autorități competente implicate.

Art. 5. -

(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 3 și 4, autoritățile competente relevante pot, de comun acord:

a) să excludă o entitate din calculul rapoartelor, în cazurile prevăzute la art. 17; Modificări (1)

b) să ia în considerare respectarea pragurilor prevăzute la art. 3 pentru 3 ani consecutivi, astfel încât să se evite schimbările bruște de regim, și să nu ia în considerare această respectare a pragurilor dacă există schimbări semnificative în structura grupului.

(2) În cazul în care un conglomerat financiar a fost identificat în conformitate cu prevederile art. 3 și 4, deciziile prevăzute la alin. (1) sunt luate pe baza unei propuneri făcute de coordonatorul acelui conglomerat financiar.

Art. 6. - Modificări (1)

Pentru aplicarea prevederilor art. 3, autoritățile competente relevante pot, în cazuri excepționale și de comun acord, să înlocuiască criteriul bazat pe totalul activului bilanțier cu unul sau cu ambii dintre următorii parametri ori să adauge unul dintre aceștia sau amândoi, respectiv totalul veniturilor și activitățile din afara bilanțului, dacă apreciază că aceștia prezintă o relevanță deosebită pentru scopurile supravegherii suplimentare în baza prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 7. -

(1) În cazul conglomeratelor supuse deja supravegherii suplimentare, pentru aplicarea prevederilor art. 3, dacă rapoartele prevăzute în cadrul acelui articol scad sub 40% și, respectiv, sub 10%, un raport inferior fixat la 35% și, respectiv, la 8% se aplică pentru următorii 3 ani, pentru evitarea schimbărilor bruște de regim.

(2) În mod similar, în cazul conglomeratelor supuse deja supravegherii suplimentare, pentru aplicarea prevederilor art. 4, dacă totalul activului bilanțier al sectorului financiar cel mai puțin important din grup scade sub echivalentul în lei a 6 miliarde euro, un prag inferior, fixat la echivalentul în lei a 5 miliarde euro, se aplică pentru următorii 3 ani, pentru evitarea schimbărilor bruște de regim.

(3) Pe perioada prevăzută în prezentul articol coordonatorul poate, cu acordul celorlalte autorități relevante, să decidă că rapoartele inferioare sau suma mai mică prevăzute în prezentul articol vor înceta să se aplice.

Art. 8. -

(1) Calculele prevăzute în cadrul prezentei secțiuni privind bilanțul trebuie să se efectueze pe baza totalului activului bilanțier agregat al entităților din grup, potrivit situațiilor financiare anuale ale acestora. În vederea efectuării acestui calcul, entitățile în care se deține o participație trebuie să fie luate în considerare până la concurența sumei din totalul activului bilanțier al acestora, corespunzătoare cotei de participare proporționale agregate, deținută de grup. Cu toate acestea, în cazul în care există situații financiare consolidate, acestea sunt utilizate în locul situațiilor financiare agregate.

(2) Cerințele de solvabilitate prevăzute la art. 3 alin. (2) și la art. 4 trebuie să fie calculate în conformitate cu prevederile regulilor sectoriale aplicabile.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Autoritățile competente din România care au autorizat entitățile reglementate identifică, pe baza prevederilor art. 2-8 și ale art. 10-14, orice grup care intră în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare. În acest scop:

a) autoritățile competente din România care au autorizat entități reglementate din cadrul grupului trebuie să coopereze strâns ori de câte ori este necesar, inclusiv cu autorități competente din alte state membre;

b) dacă o autoritate competentă din România apreciază că o entitate reglementată autorizată de acea autoritate competentă este membru al unui grup care poate fi un conglomerat financiar, ce nu a fost încă identificat, respectiva autoritate competentă trebuie să comunice opinia sa celorlalte autorități competente implicate.

(2) Coordonatorul desemnat în conformitate cu prevederile art. 26 informează societatea-mamă lider de grup sau, în absența societății-mamă, entitatea reglementată cu cel mai mare total al activului bilanțier din cel mai important sector financiar din grup că grupul a fost identificat ca un conglomerat financiar, precum și asupra desemnării coordonatorului. De asemenea, coordonatorul informează autoritățile competente care au autorizat entitățile reglementate din grup și autoritățile competente ale statului membru în care societatea financiară holding mixtă își are sediul central, precum și Comisia Europeană. Modificări (1)

CAPITOLUL III Supravegherea suplimentară

SECȚIUNEA 1 Sfera de aplicare a supravegherii suplimentare

Art. 10. -

(1) Fără a se aduce atingere prevederilor privind supravegherea conținute în regulile sectoriale, supravegherea suplimentară a entităților reglementate prevăzute la art. 1 se exercită în măsura și după modalitățile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

(2) Următoarele entități reglementate sunt supuse supravegherii suplimentare la nivelul conglomeratului financiar, în conformitate cu prevederile art. 15-45:

a) orice entitate reglementată, care este liderul unui conglomerat financiar;

b) orice entitate reglementată, a cărei societate-mamă este o societate financiară holding mixtă cu sediul central într-un stat membru;

c) orice entitate reglementată, legată de o altă entitate din sectorul financiar printr-o relație în sensul prevederilor art. 2 pct. 13.

Art. 11. -

(1) Orice subgrup al unui grup, care îndeplinește criteriile pentru a fi conglomerat financiar, este supus supravegherii suplimentare.

(2) Coordonatorul desemnat pentru un anumit subgrup care este conglomerat financiar poate decide exceptarea acestuia de la regimul supravegherii suplimentare, fără a se aduce atingere obiectivelor de stabilitate financiară.

Art. 12. -

Orice entitate reglementată care nu este supusă supravegherii suplimentare, în conformitate cu art. 10 alin. (2), a cărei societate-mamă este o entitate reglementată sau o societate financiară holding mixtă, cu sediul central într-un stat terț, este supusă supravegherii suplimentare la nivelul conglomeratului financiar, în măsura și după modalitățile prevăzute la art. 51 și 52.

Art. 13. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...