Guvernul României

Ordonanța nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Modificări (5), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică funcționarilor publici cu statut special prevăzuți de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Salarizarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, drepturile bănești ale cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

SECȚIUNEA 1 Salariul de bază al funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Art. 2. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au dreptul la un salariu de bază lunar, compus din: salariul pentru funcția îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deținut, gradații, sporul pentru misiune permanentă și, după caz, indemnizația de conducere și salariul de merit.

Art. 3. -

(1) Salariile pentru funcția îndeplinită și pentru gradul profesional deținut, ce se cuvin funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, sunt diferențiate prin coeficienți de ierarhizare, în raport cu atribuțiile ce revin fiecărei funcții, complexitatea și gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort și cu nivelul unității în care își desfășoară activitatea.

(2) Principalele funcții, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, pe categorii, pentru funcționarii publici sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A și B.

(3) Funcțiile pe coeficienți de ierarhizare și grade profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în raport cu nivelul unității în care își desfășoară activitatea funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(4) Salariul corespunzător funcției îndeplinite se acordă de la data prevăzută în ordinul/decizia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare salariul pentru funcția îndeplinită se acordă de la data prezentării la serviciu.

Art. 4. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, pot primi un salariu de merit lunar, de până la 20% din salariul pentru funcția îndeplinită.

(2) Salariul de merit se stabilește o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiției, și se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

(3) Salariul de merit se poate acorda după cel puțin un an de la încadrarea funcționarului public cu statut special în sistemul administrației penitenciare.

(4) Salariul de merit se retrage în cursul anului dacă funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare i s-a aplicat una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-e) din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau este pus la dispoziție în condițiile prevăzute la art. 52 alin. (2) din aceeași lege.

(5) În situația încetării raporturilor de serviciu ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui de la data de întâi a lunii următoare altor persoane cu funcții de conducere, respectiv de execuție, pentru perioada rămasă.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, împuterniciți să asigure îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor prevăzute cu indemnizații de conducere, beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcția în care sunt împuterniciți și de indemnizația de conducere corespunzătoare funcției respective.

(2) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare împuterniciți își mențin salariile pentru funcția îndeplinită și indemnizațiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).

Art. 6. - Jurisprudență (2)

(1) Pentru activitatea desfășurată în instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, în calitate de militar, funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, funcționar public și personal contractual, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de bază, după cum urmează:

a) între 5 ani și 10 ani - 5%:

b) peste 10 ani și până la 15 ani - 10%;

c) peste 15 ani și până la 20 de ani - 15%;

d) peste 20 de ani - 20%.

(2) Sporul de fidelitate se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a îndeplinit condiția de vechime.

Art. 7. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de salariul pentru gradul profesional deținut, calculat în raport cu coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexa nr. 1 lit. C.

(2) Salariul pentru gradul profesional deținut se acordă de la data obținerii acestuia. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în sistemul administrației penitenciare salariul pentru gradul profesional se plătește de la data prezentării la serviciu.

Art. 8. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care îndeplinesc funcții pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiază de o sumă egală cu 50% din diferența dintre salariul pentru gradul profesional al funcției ocupate și salariul pentru gradul profesional deținut. Sumele care se acordă în aceste condiții se includ în salariul pentru gradul profesional deținut.

Art. 9. -

(1) În raport cu timpul servit în calitate de funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, ofițerii și agenții de penitenciare au dreptul la 1-7 gradații, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradațiile obținute până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se mențin și după această dată.

(2) Persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, rezerviști concentrați, beneficiază de gradații în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează:

a) 3-5 ani, gradația I;

b) 5-10 ani, gradația a II-a;

c) 10-15 ani, gradația a III-a;

d) 15-20 de ani, gradația a IV-a;

e) 20-25 de ani, gradația a V-a;

f) peste 25 de ani, gradația a VI-a.

(3) Persoanele reintegrate în rândul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și cadrele militare trecute în rezervă anterior datei de aplicare a Legii nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de numărul de gradații avut înainte de încetarea raporturilor de serviciu, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calculul vechimii pentru acordarea gradației următoare și perioada de timp scursă de la acordarea ultimei gradații până la încetarea raporturilor de serviciu.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică și absolvenților instituțiilor de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste instituții.

(5) Fiecare gradație reprezintă 6% din salariul pentru funcția îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deținut, indemnizația de conducere și salariul de merit.

Art. 10. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcții de conducere beneficiază lunar de o indemnizație de conducere reprezentând 10-50% din salariul pentru funcția îndeplinită.

(2) Funcțiile pentru care se acordă indemnizația de conducere, mărimea concretă a procentului acesteia, precum și condițiile de acordare și de suspendare a indemnizației de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

(3) Indemnizația de conducere se acordă de la data numirii în funcțiile stabilite conform prevederilor alin. (2) și încetează la data schimbării din funcțiile respective.

Art. 11. - Jurisprudență (3)

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de un spor pentru misiune permanentă de 25% din salariul pentru funcția îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deținut, din indemnizația de conducere, din salariul de merit și din gradații.

Art. 12. -

Cursanții instituțiilor de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de drepturile bănești prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 13. -

(1) Statele de organizare se elaborează de Administrația Națională a Penitenciarelor și se aprobă de ministrul justiției, conform structurilor organizatorice aprobate, și cuprind funcțiile, precum și gradele profesionale, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare corespunzători funcțiilor.

(2) Statele de organizare cuprind și funcțiile pentru personalul contractual pe grade sau trepte profesionale și nivelul corespunzător al studiilor.

SECȚIUNEA a 2-a Indemnizații, sporuri, premii, prime și alte drepturi bănești ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Art. 14. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pentru titlurile de clasificare obținute în specialitate, beneficiază de o indemnizație reprezentând 6-10% din salariul de bază.

(2) Cuantumul indemnizației, specialitățile, condițiile de acordare și de retragere a titlurilor de clasificare, avansarea dintr-o clasă inferioară în una superioară sau retrogradarea dintr-o clasă superioară în una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 15. - Jurisprudență (27)

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care lucrează cu cifru au dreptul la o indemnizație de 15-20% din salariul de bază. Funcțiile cu drept de indemnizație și mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare aprobate de ministrul justiției.

Art. 16. - Jurisprudență (42)

Pentru orele prestate de funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare peste durata normală a timpului de lucru, în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, sunt aplicabile prevederile art. 43 din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, trimiși în interesul serviciului, în delegare sau detașare, în alte localități decât cele în care se află sediul unității din care fac parte, au dreptul la indemnizația de delegare sau de detașare, precum și la decontarea cheltuielilor de cazare și transport, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcționarilor publici.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, detașați pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, pot opta pentru drepturile prevăzute la art. 38 alin. (1) și (2) din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare, fără a mai beneficia de prevederile alin. (1) constând în decontarea cheltuielilor de cazare.

(3) Cursanții instituțiilor de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care se deplasează în interes de serviciu și cărora nu li se pot asigura masa și cazarea gratuit în unitățile din localitatea unde se execută misiunea, au dreptul la indemnizația de delegare și la decontarea cheltuielilor de cazare și transport, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcționarilor publici.

Art. 18. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, transferați în interesul serviciului în unități ale sistemului penitenciar, situate în altă localitate decât cea în care își au domiciliul, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la:

a) indemnizație de mutare egală cu salariul de bază cuvenit pentru funcțiile în care au fost numiți la noua unitate;

b) indemnizație pentru fiecare membru de familie aflat în întreținere, egală cu o pătrime din salariul de bază cuvenit în luna schimbării domiciliului membrilor de familie.

(2) Indemnizația de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prin ordin sau decizie a organelor competente, la prezentarea în unitate sau în subunitate, iar indemnizația prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutați funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă și persoanelor nou-încadrate sau reintegrate în rândul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, dacă sunt încadrate în unități situate în alte localități decât cele în care își au domiciliul. Indemnizația se calculează în raport cu salariul de bază stabilit pentru funcțiile în care sunt numite.

(4) Funcționarilor publici cu statut special încadrați în sistemul administrației penitenciare, care nu dețin, nici el nici soția, în proprietate personală o locuință în localitatea în care sunt încadrați, le sunt aplicabile prevederile art. 38 din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(5) La absolvirea instituțiilor de învățământ cursanții cărora li se acordă grade profesionale au dreptul, la prezentarea în unități, la o indemnizație de instalare conform prevederilor art. 38 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare. În localitățile cu condiții grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului justiției, indemnizația este egală cu două salarii de bază brute pentru funcția pe care urmează să fie încadrați.

(6) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior și-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituțiilor de învățământ vor restitui indemnizația primită, proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.

Art. 19. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care fac parte din personalul navigant, îmbarcat, beneficiază și de drepturile bănești specifice, acordate, potrivit legii, acestor categorii de personal din Ministerul Apărării.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, îmbarcați pe nave sau ambarcațiuni în vederea îndeplinirii unor misiuni cu caracter permanent ori temporar, pe durata misiunii respective.

Art. 20. -

Pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localităților și a zonelor izolate, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 21. - Jurisprudență (3)

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative, a activităților de pază, supraveghere, escortare, reeducare și asistență medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare și valorificare a informațiilor, investigații, acțiuni și intervenție cu un grad ridicat de risc ori în condiții de pericol deosebit, beneficiază de un spor de până la 30% calculat la salariul de bază. Jurisprudență (9)

(2) Unitățile, categoriile de personal și cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 22. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care lucrează în condiții de pericol determinate de depozitarea munițiilor, pulberilor, explozivilor și substanțelor toxice speciale sau care execută operațiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, beneficiază de un spor pentru condiții periculoase de muncă, diferențiat în funcție de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la salariul de bază, astfel:

a) locuri de muncă sau operațiuni deosebit de periculoase - 37-50%;

b) locuri de muncă sau operațiuni foarte periculoase - 16-30%;

c) locuri de muncă sau operațiuni periculoase - până la 16%.

(2) Locurile de muncă sau operațiunile periculoase, diferențiate în funcție de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operațiune, precum și normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 23. - Jurisprudență (10)

Dispozițiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiții periculoase sau vătămătoare, pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată ori care se desfășoară în condiții deosebite de muncă, pentru condiții grele de muncă, pentru activitatea desfășurată în schimb de noapte, precum și alte reglementări se aplică și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care se află în situații similare, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 24. -

(1) Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate constituie, lunar, un fond de premiere prin aplicarea unei cote de 10% din fondul de salarii aprobat în buget pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(2) Din fondul prevăzut la alin. (1) ministrul justiției, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și conducătorii unităților subordonate acordă funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare premii pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu.

(3) Metodologia de constituire și utilizare a fondului de premiere se stabilește prin ordin al ministrului justiției.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...