Guvernul României

Ordonanța nr. 34/2006 privind obligația transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri

Modificări (1), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță reglementează obligația transmiterii de către transportatorii aerieni a datelor despre pasagerii pe care urmează să îi transporte către un punct de trecere a frontierei de stat române, în scopul combaterii eficiente a migrației ilegale și îmbunătățirii controlului la frontieră.

Art. 2. - Jurisprudență (6)

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) transportator aerian - orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, care desfășoară activitate comercială de transport de persoane pe calea aerului; Modificări (1)

b) punct de trecere a frontierei și control la frontieră - au sensurile stabilite la art. 1 lit. i) și k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare;

c) date cu caracter personal și prelucrarea datelor cu caracter personal - au sensurile stabilite la art. 3 lit. a) și b) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

d) autoritate competentă - structura Poliției de Frontieră Române, competentă pentru verificarea persoanelor la trecerea frontierei. Jurisprudență (1)

Art. 3. -

(1) Transportatorii aerieni care operează în România au obligația ca, până la finalizarea formalităților de îmbarcare a pasagerilor pe care îi vor transporta din afara teritoriului României către un punct de trecere a frontierei de stat române, să transmită, la cererea autorității competente, următoarele date referitoare la acești pasageri: Referințe (1)

a) seria, numărul și tipul documentului de călătorie utilizat;

b) cetățenia;

c) numele și prenumele; Jurisprudență (1)

d) data nașterii;

e) punctul de trecere a frontierei unde urmează să sosească mijlocul de transport;

f) codul transportului;

g) ora plecării și ora sosirii;

h) numărul total de pasageri care sosește cu acel transport;

i) punctul inițial de îmbarcare.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile alin. (1) se aplică numai pentru transporturile efectuate dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene către un punct de trecere a frontierei de stat române.

Art. 4. -

Transmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) nu exonerează transportatorul aerian de obligațiile prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Datele prevăzute la art. 3 alin. (1) se transmit prin mijloace informatice care asigură securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, iar în caz de avarie sau disfuncționalitate a sistemului de transmitere, prin orice alt mijloc adecvat, stabilit în condițiile legii prin protocoale încheiate între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și transportatorii aerieni.

Art. 6. -

(1) Datele transmise de către transportatorul aerian se utilizează pentru facilitarea controlului la frontieră prin efectuarea următoarelor activități:

a) verificarea îndeplinirii de către străini a condițiilor prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) verificarea dacă străinii se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) verificarea în bazele de date constituite potrivit legii a datelor transmise de către transportatorul aerian referitoare la cetățenii români.

(2) Datele cu caracter personal transmise de către transportatorul aerian se păstrează de autoritatea competentă într-un fișier temporar și se prelucrează de personalul acesteia care îndeplinește atribuții de control al persoanelor la trecerea frontierei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) Autoritatea competentă este obligată să distrugă înregistrările care conțin datele transmise de transportatorul aerian, în 24 de ore de la primirea lor, dar nu înainte de sosirea pasagerilor în punctul de trecere a frontierei și de încheierea formalităților de control al acestora.

(2) În situația în care datele sunt necesare în scopul exercitării de către autoritatea competentă a atribuțiilor stabilite de lege, datele prevăzute la art. 3 alin. (1) pot fi păstrate și prelucrate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

(1) Transportatorii aerieni care au colectat și transmis autorității competente date despre pasageri, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, sunt obligați să distrugă înregistrările care conțin aceste date în 24 de ore de la sosirea mijlocului de transport în punctul de trecere a frontierei.

(2) Transportatorii aerieni au obligația ca, înainte de transmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (1), să informeze pasagerii cu privire la faptul că acestea fac obiectul comunicării către autoritatea competentă. Informarea se face în condițiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

Datele transmise către autoritatea competentă pot fi consultate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, și de instituții cu competențe în domeniul ordinii publice ori securității naționale, pentru exercitarea atribuțiilor proprii.

Art. 10. -

Prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de transportatorii aerieni este supusă controlului de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condițiile legii.

Art. 11. -

(1) Fapta transportatorului aerian care, din motive imputabile lui, nu transmite, la cererea autorității competente, datele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau transmite date incorecte ori incomplete constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Dacă, în decurs de un an de la data constatării și aplicării sancțiunii pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1), transportatorul aerian săvârșește o nouă contravenție prevăzută de prezenta ordonanță, limitele amenzii prevăzute la alin. (1) se majorează cu 5.000 lei.

(3) Contravențiile prevăzute în prezentul articol se constată și sancțiunile se aplică de personalul autorității competente.

Art. 12. -

Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta ordonanță transpune Directiva nr. 82/2004 cu privire la obligația transportatorilor de a comunica datele pasagerilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 261 din 6 august 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 26 iulie 2006.

Nr. 34.

;
se încarcă...