Parlamentul României

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor

Puneri în aplicare (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2009
Formă aplicabilă de la 09 martie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează:

a) condițiile asigurării obligatorii a locuințelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;

b) raporturile dintre asigurat și asigurător, precum și drepturile și obligațiile fiecărei părți la contractul de asigurare obligatorie a locuințelor;

c) constituirea, atribuțiile, organizarea și funcționarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) locuință, locuință socială, locuință de serviciu, locuință de intervenție, locuință de necesitate, locuință de protocol, casă de vacanță - au înțelesurile prevăzute la art. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în cazul locuințelor situate în condominii, prin locuință se înțelege atât spațiile aflate în proprietate exclusivă, cât și cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spațiilor și a elementelor de construcții comune;

b) dezastru natural - cutremure de pământ, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale;

c) tipuri de locuințe: Puneri în aplicare (2)

- tip A - construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;

- tip B - construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic;

d) poliță de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD - înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinței, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parțială, în condițiile și în limitele stabilite de prezenta lege și de normele emise în aplicarea acesteia;

e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale*) denumit în continuare PAID - societate de asigurare/reasigurare, constituită prin asocierea societăților de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor aprobate în aplicarea acestor legi; Puneri în aplicare (1)

*) A se vedea Norma Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 privind Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013.

f) primă obligatorie - suma de bani pe care o plătește proprietarul unei locuințe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuințe, în condițiile prezentei legi;

g) sumă asigurată obligatoriu - limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcției, în funcție de tipul locuinței, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condițiile prezentei legi;

h) asigurare de prim risc - pentru orice daună care a intervenit pe parcursul valabilității unui contract de asigurare, cuantumul despăgubirii se stabilește la nivelul pagubei efective, în limita sumei asigurate.

Art. 3. -

(1) Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administrației și Internelor și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor**), emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale, în condițiile prezentei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale.

**) În anul 2011 a fost emis Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și al ministrului administrației și internelor nr. 6/87/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 6 mai 2011. În prezent, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Administrației și Internelor a fost înlocuit cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - în cazul domeniului "administrație publică" și cu Ministerul Afacerilor Interne - în cazul domeniului "interne".

(2) Obligația încheierii contractelor de asigurare a locuințelor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ- teritoriale revine persoanelor ori autorităților desemnate, în condițiile legii, să le administreze.

(3) În cazul în care o locuință face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.

(4) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială direct în contul PAID în conformitate cu dispozițiile legale. Puneri în aplicare (1)

(5) În cazul construcțiilor cu destinație de locuință aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuință în parte.

(6) Locuințele situate în clădirile expertizate tehnic în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege, până la data recepției la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

(7) Nu intră sub incidența prezentei legi anexele, dependințele, dotările și utilitățile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința asigurată și nici bunurile din interiorul locuinței.

(8) Dovada existenței asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autoritățile abilitate, o constituie polița de asigurare PAD.

(9) Societățile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuință care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD.

Art. 4. -

Elementele contractuale și condițiile de asigurare cuprinse în polița de asigurare, precum și criteriile de autorizare a asigurătorilor sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) și la art. 25 alin. (1), precum și cele stabilite prin norme*) emise de A.S.F.

*) A se vedea Norma Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale

SECȚIUNEA 1 Suma asigurată obligatoriu și condițiile asigurării obligatorii a locuințelor

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinței, a:

a) 20.000 euro, pentru fiecare locuință de tip A;

b) 10.000 euro, pentru fiecare locuință de tip B.

(2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății, a:

a) 20 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) 10 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3) Suma asigurată obligatoriu, precum și prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin normă A.S.F.

(4) Criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi și trebuie să vizeze cel puțin suprafața locuinței, costurile de înlocuire și rata inflației.

(5) Încadrarea pe tipuri de locuințe a locuințelor care prezintă în același timp elemente specifice atât tipului A, cât și tipului B se face în condițiile stabilite prin norme emise de A.S.F., după criteriul ponderii materialelor de construcție.

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

Prin PAD sunt acoperite daunele produse construcțiilor cu destinația de locuință de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.

Art. 7. - Puneri în aplicare (1)

(1) Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se încheie în formă scrisă, fie în mod direct între PAID și proprietarul locuinței, fie prin mijlocirea societăților de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) suma asigurată trebuie să fie egală cu cea asigurată obligatoriu, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, după caz, lit. b);

b) riscurile asigurate prin contract trebuie să cuprindă riscurile prevăzute la art. 6.

(2) Termenii, condițiile și clauzele contractului de asigurare a locuințelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie și riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile și obligatorii și se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin norme A.S.F.

(3) PAD trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) denumirea/numele și sediul/domiciliul părților contractante;

b) numele beneficiarului asigurării;

c) tipul locuinței și adresa acesteia;

d) suma asigurată obligatoriu;

e) prima obligatorie și termenele de plată a acesteia;

f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

g) numărul și titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD, precum și numărul și data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societățile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă ori de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieței concurențiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.

Art. 8. -

Se consideră îndeplinită condiția existenței asigurării obligatorii a locuinței în condițiile prezentei legi, atunci când, în mod cumulativ:

a) prin PAD se asigură construcția cu destinația de locuință pentru suma asigurată obligatoriu;

b) PAD acoperă riscurile prevăzute la art. 6;

c) asiguratul a plătit prima obligatorie.

SECȚIUNEA a 2-a Valabilitatea PAD Puneri în aplicare (1)

Art. 9. -

(1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a celei de a cincea zile calendaristice de la data la care s-a plătit prima obligatorie și s-a emis și semnat contractul de asigurare.

(2) În cazul polițelor care se reînnoiesc, acestea intră în vigoare la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare și s-a emis și semnat contractul de asigurare.

(3) În cazuri bine determinate și reglementate prin norme ale A.S.F., PAID poate efectua o inspecție de risc a locuinței care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta va fi suportată de către PAID.

(4) În situația schimbării proprietarului unei locuințe care este asigurată obligatoriu și prima a fost achitată integral, PAD rămâne valabilă până la data trecută în contract.

(5) Înainte de expirarea valabilității prevăzute în PAD, asigurătorul va încheia cu noul proprietar o asigurare obligatorie, în continuarea celei care expiră, după care va transmite în baza de date gestionată de PAID modificările survenite.

Art. 10. -

Persoana care devine proprietară a unei locuințe neasigurate pentru riscurile prevăzute la art. 6, după împlinirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), este obligată să contracteze o PAD pentru aceeași locuință, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate.

Art. 11. -

(1) Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcția asigurată își pierde integral destinația de locuință sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinații nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii.

(2) Beneficiarii asigurării și asigurații care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuințelor fără autorizație de construire, emisă în condițiile legii, sau cu nerespectarea autorizației respective, afectând structura de rezistență a locuințelor și favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiți în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat.

SECȚIUNEA a 3-a Prima de asigurare Puneri în aplicare (1)

Art. 12. -

(1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilității PAD.

(2) Pentru locuințele sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autorității locale și se face direct în contul PAID. Pentru locuințele sociale sau pentru persoanele care beneficiază de ajutor social, PAID emite polițele de asigurare pe baza listelor transmise de autoritățile locale ori de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, după caz.

Art. 13. -

(1) Din sumele încasate cu titlu de primă de asigurare obligatorie, asigurătorii rețin o cotă-parte cu titlu de comision.

(2) Comisionul încasat de societățile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, se stabilește prin normă A.S.F.

SECȚIUNEA a 4-a Drepturi și obligații ale asiguratului și asigurătorului

Art. 14. -

Prin PAD, asiguratul, împuternicitul sau contractantul asigurării se obligă să plătească PAID prima obligatorie, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, să plătească asiguratului despăgubirea rezultată din PAD încheiată în condițiile prezentei legi și ale normelor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

Potrivit PAD, asiguratului îi revin următoarele obligații și drepturi:

1. obligații:

a) să achite prima obligatorie, în condițiile prezentei legi;

b) să îndeplinească celelalte obligații și să respecte condițiile prevăzute de prezenta lege.

2. drepturi:

- să încaseze despăgubirea rezultată din PAD, în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu.

Art. 16. -

Potrivit PAD, societățile de asigurare care emit asigurări obligatorii pentru locuințe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligații și drepturi:

1. obligații:

a) să constate și să evalueze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii și să finalizeze dosarele de daună în termenele și în condițiile stabilite în conformitate cu normele emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...