Guvernul României

Ordonanța nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Modificări (3), Puneri în aplicare (7), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

PARTEA I Reglementări ale unor operațiuni financiar-fiscale

TITLUL I Dispoziții privind activitatea de creditare desfășurată de instituții financiare nebancare Jurisprudență (1)

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 1. -

Prezentul titlu reglementează condițiile minime de acces al instituțiilor financiare nebancare la activitatea de creditare, în scopul asigurării și menținerii stabilității financiare.

Art. 2. -

(1) Activitatea de creditare reprezintă orice formă de finanțare, realizată de instituțiile financiare nebancare în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1).

(2) Banca Națională a României este singura autoritate în măsură să decidă dacă activitatea desfășurată de o entitate este de natura activității de creditare și intră sub incidența prezentului titlu.

Art. 3. -

(1) Activitatea de creditare se desfășoară prin instituții de credit definite în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, și prin instituții financiare nebancare, în condițiile stabilite prin prezentul titlu, precum și prin legi speciale care le reglementează activitatea.

(2) Entitățile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), nu pot desfășura cu titlu profesional activități de creditare.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 4. -

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) instituție financiară nebancară - persoană juridică constituită cu scopul de a desfășura, cu titlu profesional, activități de creditare de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (1) și ale căror surse de finanțare provin din resurse proprii sau împrumutate de la instituții de credit, de la alte instituții financiare sau, după caz, din alte surse prevăzute în legi speciale; Modificări (1)

b) activități permise instituțiilor financiare nebancare - activitățile prevăzute la art. 7 și 8, care se desfășoară în baza prevederilor prezentului titlu și, după caz, a legilor speciale care le reglementează activitatea;

c) conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale instituțiilor financiare nebancare, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acestora și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea instituțiilor financiare nebancare;

d) acționar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice și/sau juridice care acționează împreună și care dețin direct sau indirect o participație de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societăți sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra gestiunii și politicii de afaceri ale acesteia;

e) notificare - acțiunea întreprinsă de instituțiile financiare nebancare, inclusiv prin depunerea documentației stabilite de Banca Națională a României, în vederea obținerii de la aceasta a actului care atestă înregistrarea și permite desfășurarea activității de creditare;

f) Registrul general al instituțiilor financiare nebancare, denumit în continuare Registrul general, - registru deschis și ținut de Banca Națională a României, în care sunt înscrise instituțiile financiare nebancare ce îndeplinesc cerințele generale prevăzute la cap. II secțiunea 1;

g) Registrul special al instituțiilor financiare nebancare, denumit în continuare Registrul special, - registru deschis și ținut de Banca Națională a României, în care sunt înscrise instituțiile financiare nebancare ce îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 27;

h) Registrul de evidență al caselor de ajutor reciproc și al caselor de amanet, denumit în continuare Registrul de evidență, - registru deschis și ținut de Banca Națională a României, în care sunt înscrise casele de ajutor reciproc și casele de amanet. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 3-a Organizarea și funcționarea

Art. 5. -

(1) Instituțiile financiare nebancare au obligația de a se constitui ca societăți comerciale pe acțiuni. Organizarea și funcționarea instituțiilor financiare nebancare sunt reglementate de prevederile prezentului titlu, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și, după caz, de alte legi speciale în materie.

(2) Persoanele juridice prevăzute la cap. VIII fac excepție de la obligativitatea constituirii sub formă de societăți comerciale pe acțiuni.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Denumirea unei entități care poate desfășura activitate de creditare, în condițiile prezentului titlu, va include sintagma "instituție financiară nebancară" sau abrevierea acesteia "IFN". Sintagma "instituție financiară nebancară" va fi folosită în denumire, antet, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, reclame sau în publicitate numai de către instituțiile financiare nebancare.

(2) Instituțiile financiare nebancare nu pot folosi în denumire, antet, sau în alte atribute de identificare orice cuvinte și expresii care ar induce publicul în eroare cu privire la statutul ori la activitățile și operațiunile instituțiilor financiare nebancare.

SECȚIUNEA a 4-a Activități permise

Art. 7. -

(1) Instituțiile financiare nebancare pot desfășura următoarele activități de creditare:

a) acordare de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finanțarea tranzacțiilor comerciale, operațiuni de factoring, scontare, forfetare;

b) leasing financiar;

c) emitere de garanții și asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului;

d) acordare de credite cu primire de bunuri spre păstrare, respectiv amanetare prin case de amanet;

e) acordare de credite către membrii unor asociații fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimțământ al salariaților/pensionarilor, în vederea sprijinirii prin împrumuturi financiare a membrilor lor, respectiv case de ajutor reciproc;

f) alte forme de finanțare de natura creditului.

(2) Instituțiile financiare nebancare, în derularea activităților aferente creditelor de consum, pot emite și administra carduri de credit pentru clienți și pot desfășura activități legate de procesarea tranzacțiilor cu acestea, cu respectarea reglementărilor Băncii Naționale a României în domeniu.

(3) Instituțiile financiare nebancare pot acorda servicii conexe și de consultanță legate de realizarea activităților prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

(4) Instituțiile financiare nebancare pot efectua operațiuni în mandat în relația cu alte instituții financiare nebancare și/sau instituții de credit legate de activitatea de creditare desfășurată de acestea.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Instituțiile financiare nebancare pot desfășura, în aplicarea art. 7, după caz, următoarele operațiuni cu bunuri mobile și imobile:

a) operațiuni necesare desfășurării activității;

b) închiriere de bunuri mobile și imobile către terțe părți, inclusiv leasing operațional, cu condiția ca valoarea bunurilor mobile și imobile închiriate să nu depășească o limită care se stabilește prin norme de către Banca Națională a României;

c) operațiuni cu bunuri mobile și imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor instituțiilor financiare nebancare sau renunțării voluntare de către utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar.

(2) Bunurile mobile și imobile dobândite în urma executării silite a creanțelor instituțiilor financiare nebancare vor fi vândute de acestea în termen de un an de la data dobândirii, dacă aceste bunuri nu sunt utilizate în condițiile prevăzute la alin. (1). Pentru motive justificate, termenul poate fi prelungit cu aprobarea Băncii Naționale a României.

(3) Instituțiile financiare nebancare care desfășoară activitățile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) vor putea da o altă destinație bunurilor mobile și imobile dobândite în urma executării silite a creanțelor sau returnării lor voluntare de către utilizator, în termen de un an de la data dobândirii acestora.

SECȚIUNEA a 5-a Interdicții

Art. 9. - Jurisprudență (1)

Se interzic instituțiilor financiare nebancare:

a) desfășurarea de activități de atragere de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public;

b) emiterea de obligațiuni, cu excepția ofertei publice adresate investitorilor calificați, în înțelesul legii privind piața de capital;

c) includerea în obiectul principal de activitate a oricărei alte activități decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1); Modificări (1)

d) includerea în obiectul secundar de activitate a oricărei alte activități decât cea prevăzută la art. 7 alin. (2)-(4) și la art. 8. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

Entitățile care nu se încadrează în prevederile prezentului titlu nu pot folosi în denumire, antet ori în acte emise sintagma "instituție financiară nebancară" sau orice derivat al acesteia care ar induce publicul în eroare cu privire la desfășurarea de activități de acordare de credite în baza prezentului titlu.

Art. 11. -

Nu pot deține calitatea de fondator, acționar semnificativ, conducător, administrator, auditor financiar al unei instituții financiare nebancare următoarele:

a) persoanele nominalizate în listele prevăzute la art. 23 și 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;

b) persoanele împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri definitive pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, înșelăciune, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primiri de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă ori alte fapte penale. Modificări (1)

Art. 12. -

Instituțiile financiare nebancare nu pot desfășura următoarele activități: Modificări (1)

a) operațiuni cu bunuri mobile și imobile, cu excepția celor prevăzute la art. 8; Modificări (1)

b) gajarea propriilor acțiuni în contul datoriilor instituției financiare nebancare;

c) acordarea de credite, condiționată de vânzarea sau de cumpărarea acțiunilor instituției financiare nebancare;

d) acordarea de credite garantate cu acțiunile proprii ale instituției financiare nebancare;

e) acordarea de credite condiționată de acceptarea de către client a altor servicii care nu au legătură cu operațiunea de creditare respectivă.

CAPITOLUL II Cerințe și registre

SECȚIUNEA 1 Cerințe generale

Art. 13. -

(1) Prezenta secțiune este aplicabilă exclusiv instituțiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul general.

(2) La înființare, instituțiile financiare nebancare trebuie să îndeplinească cumulativ cerințele generale prevăzute în prezenta secțiune. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Capitalul social minim al instituțiilor financiare nebancare va fi stabilit de Banca Națională a României prin reglementări, fără a putea fi mai mic decât echivalentul în moneda națională (leu) al sumei de 200.000 euro. Banca Națională a României va putea stabili niveluri diferențiate de capital social minim în funcție de tipul de activitate al instituției financiare nebancare.

(2) Capitalul social minim al instituțiilor financiare nebancare trebuie să fie vărsat integral, în formă bănească, la momentul subscrierii. Modificări (1)

(3) Acțiunile emise de instituțiile financiare nebancare nu pot fi decât acțiuni nominative.

(4) Instituțiile financiare nebancare pot majora capitalul social prin aporturi bănești, precum și prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net, a dividendelor din profitul net cuvenit acționarilor după plata impozitului pe dividende și a rezultatului reportat reprezentând profit net. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Instituțiile financiare nebancare au obligația de a furniza informații detaliate Băncii Naționale a României, referitoare la calitatea acționarilor semnificativi, structura grupurilor din care fac parte aceștia, precum și la situația financiară a grupului.

(2) Banca Națională a României poate solicita orice fel de informații cu privire la oricare dintre entitățile care sunt parte a grupului.

Art. 16. - Modificări (1)

Conducătorii instituțiilor financiare nebancare trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puțin următoarele condiții:

a) să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcției;

b) să nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic;

c) să aibă studii superioare;

d) să aibă experiență într-un domeniu considerat relevant de Banca Națională a României.

Art. 17. -

(1) Instituțiile financiare nebancare vor emite, cu respectarea reglementărilor Băncii Naționale a României, norme interne pentru realizarea obiectului de activitate în conformitate cu regulile unei practici prudente și sănătoase.

(2) În cadrul normelor interne de creditare instituțiile financiare nebancare vor stabili reguli care să se refere cel puțin la bonitatea beneficiarului, la criteriile și condițiile acordării creditului.

Art. 18. - Jurisprudență (1)

(1) Instituțiile financiare nebancare vor organiza și vor conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și cu reglementările specifice elaborate de Banca Națională a României, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Modificări (1)

(2) Situațiile financiare ale instituțiilor financiare nebancare vor fi auditate în conformitate cu prevederile art. 48 și 49.

Art. 19. -

Instituțiile financiare nebancare constituie, regularizează și utilizează provizioane specifice de risc de credit, care sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Clasificarea creditelor, determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea acestor provizioane se efectuează prin aplicarea în mod corespunzător a regulamentelor Băncii Naționale a României privind clasificarea creditelor și plasamentelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit emise pentru instituțiile de credit.

Art. 20. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...