Parlamentul României

Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare

Modificări (1), Puneri în aplicare (4), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (6), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Cetățenii români au dreptul și obligația să apere România.

Art. 2. -

(1) Pregătirea cetățenilor români pentru apărare reprezintă activitatea prin care se asigură resursele umane necesare Armatei României, forțelor cu statut militar sau special organizate potrivit legii, forțelor de ordine și siguranță publică și forțelor de protecție, denumite în continuare instituții cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, și cuprinde recrutarea, selecția, pregătirea și încadrarea acestora în unitățile instituțiilor respective. Modificări (1)

(2) Pregătirea cetățenilor români pentru apărarea țării se realizează prin:

a) îndeplinirea serviciului militar;

b) participarea la alte forme de pregătire organizate de instituțiile de apărare a țării și securitate națională.

CAPITOLUL II Îndeplinirea serviciului militar

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

Art. 3. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (3), Reviste (1)

(1) Serviciul militar se îndeplinește de către cetățenii români, bărbați și femei, care au împlinit vârsta de 18 ani, în formele prevăzute de lege.

(2) Serviciul militar se îndeplinește în următoarele forme:

a) activ;

b) alternativ;

c) în rezervă.

(3) Serviciul militar activ se îndeplinește în calitate de:

a) militar profesionist;

b) militar în termen;

c) elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională, cu excepția elevilor liceelor și colegiilor militare;

d) soldat sau gradat voluntar.

(4) Serviciul militar în rezervă se îndeplinește în calitate de:

a) rezervist voluntar;

b) rezervist.

(5) La declararea mobilizării și a stării de război sau la instituirea stării de asediu, îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen ori rezervist concentrat/mobilizat devine obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a îndeplini serviciul militar. Modificări (1)

(6) Perioada de timp în care o persoană îndeplinește serviciul militar activ sau alternativ ori este concentrat sau mobilizat constituie vechime în serviciu sau stagiu de cotizare la sistemul public de asigurări sociale. Sunt exceptați de la prevederile acestui alineat elevii liceelor și colegiilor militare. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Cetățenii care, din motive religioase sau de conștiință, refuză să îndeplinească serviciul militar sub arme execută serviciul alternativ. Jurisprudență (3)

(2) Modul de executare și durata serviciului alternativ se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Pe timpul îndeplinirii serviciului militar cetățenilor le este interzis să desfășoare activități politice în unitățile militare.

(2) Autoritățile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor privind sistemul electoral și partidele politice.

Art. 6. -

Nu îndeplinesc serviciul militar și sunt scoși din categoria cetățenilor încorporabili:

a) cei clasați inapți pentru serviciul militar, cu scoatere din evidență, conform baremului medical stabilit potrivit reglementărilor în vigoare; Modificări (1)

b) personalul hirotonit sau ordinat care aparține cultelor religioase recunoscute de lege, personalul consacrat oficial ca deservent al unui asemenea cult, precum și călugării care au o vechime în mănăstire de cel puțin 2 ani;

c) persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, precum și cei arestați preventiv sau trimiși în judecată, până la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a soluționat cauza penală. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Cetățenii încorporabili, în sensul prezentei legi, sunt considerați cetățenii români, bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a executa serviciul militar, în situațiile prevăzute la art. 3.

(2) Femeile pot îndeplini, la cerere, oricare dintre formele serviciului militar. Femeile în stare de graviditate întrerup de drept îndeplinirea serviciului militar. Modificări (1)

Art. 8. -

Cetățenii cu domiciliul stabil în România, care au dobândit sau au redobândit cetățenia română, îndeplinesc serviciul militar după o perioadă de cel puțin 6 luni de la stabilirea sau restabilirea în țară.

Art. 9. -

(1) Cetățenii români care îndeplinesc serviciul militar depun următorul jurământ:

" Eu, ..., jur credință patriei mele, România. Jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții. Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

(2) Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

(3) Elevii din liceele și colegiile militare nu depun jurământul.

SECȚIUNEA a 2-a Serviciul militar activ

Art. 10. -

Sunt considerați în serviciu ca militari profesioniști ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate.

Art. 11. -

Calitatea de ofițer, maistru militar sau subofițer în activitate se obține în condițiile prevăzute de lege.

Art. 12. -

(1) Criteriile de selecționare și de admitere a candidaților pentru structurile de învățământ din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale se stabilesc prin ordine ale conducătorilor acestora, cu respectarea prevederilor legale. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(2) Dacă persoanele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c) nu mai continuă studiile și au îndeplinit îndatoririle militare, prevăzute la art. 3 alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (4), înainte de a intra în structura de învățământ prevăzută la alin. (1) sau au terminat cel puțin anul I de studii, sunt trecute în rezervă cu gradul cel mai mare dobândit.

(3) Tinerii care optează pentru a urma cursurile într-o structură de învățământ prevăzută la alin. (1) efectuează examinarea psihologică și medicală gratuit, la centrele militare, centrele zonale, respectiv la unitățile sanitare stabilite de direcțiile de specialitate ale instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării. Modificări (1)

Art. 13. -

Soldații și gradații voluntari sunt recrutați, selecționați, instruiți și își desfășoară activitatea potrivit legii.

SECȚIUNEA a 3-a Serviciul militar în rezervă

Art. 14. -

Cetățenii români, bărbați și femei, care au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă sunt luați în evidență ca rezerviști.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) În funcție de modul de utilizare, resursele umane din rezervă fac parte din:

a) rezerva operațională;

b) rezerva generală.

(2) Rezerva operațională cuprinde rezerviștii din planurile de mobilizare ale instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și este formată din:

a) rezerviști voluntari care consimt, pe bază de contract, să încadreze funcții în statele de război ale unităților;

b) rezerviștii care au îndeplinit serviciul militar activ în ultimii 5 ani.

(3) Numărul de funcții, compunerea pe categorii de personal a rezervei operaționale, precum și criteriile de admitere se stabilesc prin ordine ale conducătorilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

(4) Rezerva generală cuprinde cetățenii încorporabili și rezerviștii care nu fac parte din rezerva operațională și pot fi încorporați, concentrați, respectiv mobilizați, pentru instrucție și completarea forțelor destinate apărării pe timpul stării de asediu, al mobilizării și al stării de război.

Art. 16. -

(1) Rezerviștii voluntari pot fi concentrați sau mobilizați, după caz, pentru:

a) instruire și îndeplinirea unor misiuni pe timp de pace și/sau pe timpul stării de urgență;

b) completarea forțelor destinate apărării la instituirea stării de asediu, la declararea mobilizării sau a stării de război.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), rezerviștii voluntari sunt concentrați în baza ordinului ministrului/conducătorului instituției în subordinea căruia se află unitatea în care este încadrat rezervistul.

Art. 17. - Modificări (1)

Rezerviștii din rezerva generală pot fi concentrați sau mobilizați, după caz, pentru instruire și completarea instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării ori mobilizați la locul de muncă, potrivit legii.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Prin concentrare, în sensul prezentei legi, se înțelege chemarea rezerviștilor voluntari pentru instruire și îndeplinirea unor misiuni, precum și a rezerviștilor din rezerva generală pentru instruire și completarea instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării pe timpul stării de asediu.

(2) Pe timpul stării de asediu, serviciul militar în rezervă începe la data concentrării și se termină la data desconcentrării.

(3) Pe timpul mobilizării și al stării de război, serviciul militar în rezervă începe odată cu data mobilizării și se termină la data demobilizării.

(4) La declararea mobilizării, rezerviștii concentrați și cetățenii prevăzuți la art. 3 alin. (5), încorporați, se consideră mobilizați, iar serviciul militar se prelungește până la data demobilizării.

Art. 19. -

(1) În situațiile prevăzute la art. 18 alin. (2) și (3), rezerviștii voluntari se prezintă la unitățile în care sunt încadrați, la data și ora prevăzute în ordinul de chemare. Modificări (1)

(2) Ordinele de chemare se întocmesc și se înmânează de către unitățile militare în care sunt încadrați rezerviștii voluntari.

Art. 20. -

(1) Centrele militare, componentă a armatei, au în compunere centre militare zonale, centre militare județene și centre militare ale sectoarelor municipiului București.

(2) Chemarea cetățenilor încorporabili și rezerviștilor care nu fac obiectul prevederilor art. 19 alin. (1) se realizează prin ordin de chemare, întocmit de centrele militare.

(3) Anunțarea cetățenilor încorporabili și rezerviștilor, precum și înmânarea ordinelor de chemare se realizează de către structurile specializate ale Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 21. -

Pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război, cetățenii încorporabili și rezerviștii care își desfășoară activitatea în instituții publice și operatori economici cu atribuții în domeniul apărării își continuă activitatea la locul de muncă, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

SECȚIUNEA a 4-a Serviciul militar în termen pe timpul stării de asediu, al mobilizării și al stării de război

Art. 22. -

(1) Pentru îndeplinirea serviciului militar în termen, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (5), centrele militare efectuează, în perioadele stabilite de Statul Major General, recrutarea-încorporarea cetățenilor încorporabili.

(2) Perioada când se efectuează recrutarea-încorporarea se anunță prin mijloacele de informare în masă.

(3) Pe baza propunerilor înaintate de centrul militar, prefectul județului sau al municipiului București emite un ordin de asigurare a activităților de recrutare-încorporare, care este obligatoriu pentru autoritățile administrației publice locale, structurile cu atribuții specifice ale Ministerului Administrației și Internelor, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și inspectoratele școlare județene și al municipiului București.

Art. 23. -

(1) Sunt încorporați pentru îndeplinirea serviciului militar în termen bărbații, cetățeni români, care au împlinit vârsta de 20 de ani.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...