Parlamentul României

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari

Modificări (5), Puneri în aplicare (10), Referințe (11), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență (2)

(1) Soldații și gradații voluntari constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe bază de voluntariat și situat la baza ierarhiei militare. Modificări (1)

(2) Soldații și gradații voluntari sunt angajați pe baza unui contract în funcții prevăzute în acest scop în statele de organizare a unităților militare, pe o perioadă determinată, în funcție de nivelul de pregătire, starea de sănătate și aptitudinile acestora pentru îndeplinirea îndatoririlor militare. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Soldații și gradații voluntari sunt selecționați, pentru încheierea primului contract în această calitate, din rândul cetățenilor români, bărbați și femei, cu domiciliul în țară. Modificări (1)

(2) Limitele de vârstă, modul de selecționare, instruire, specialitățile militare și funcțiile în care aceștia vor fi angajați, precum și modul de ținere a evidenței acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Art. 3. - Jurisprudență (1)

(1) Gradele militare ale soldaților și gradaților voluntari, în ordinea lor ierarhică, sunt: soldat, fruntaș, caporal. Modificări (2)

(2) Gradele militare se acordă în ordinea prevăzută la alin. (1), indiferent dacă gradații voluntari au deținut, în calitate de rezerviști, grade superioare. Modificări (1)

(3) Dobândirea calității de soldat voluntar este condiționată de acordul scris al celor în cauză privind renunțarea la gradele dobândite anterior și deținute ca rezervist. Modificări (1)

(4) În perioada în care soldații și gradații voluntari sunt în activitate, aceștia sunt incluși în planurile de mobilizare. Modificări (1)

Art. 4. -

Soldații și gradații voluntari nu pot pierde gradul obținut decât în cazurile și condițiile prevăzute de lege. Modificări (1)

CAPITOLUL II Îndatoririle și drepturile soldaților și gradaților voluntari Modificări (1)

SECȚIUNEA 1 Îndatoririle soldaților și gradaților voluntari Modificări (1)

Art. 5. -

Soldații și gradații voluntari au următoarele îndatoriri principale: Modificări (1)

a) să fie devotați poporului român, statului român și instituției unde își desfășoară activitatea;

b) să îndeplinească cu loialitate și profesionalism misiunile primite, atât pe teritoriul statului român, cât și în afara acestuia, dacă este nevoie, chiar cu prețul vieții;

c) să respecte și să apere valorile democrației constituționale;

d) să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare și să execute întocmai și la timp ordinele comandanților și șefilor. Soldaților și gradaților voluntari nu li se poate ordona și le este interzis, în orice situație, să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului și convențiilor internaționale la care România este parte. Neexecutarea ordinelor în aceste condiții nu atrage răspunderea juridică a soldaților și gradaților voluntari; Modificări (1)

e) să participe necondiționat la misiuni internaționale, în funcție de cerințele Ministerului Apărării;

f) să prețuiască onoarea și tradițiile de luptă ale Armatei României, ale armei și unității din care fac parte, precum și demnitatea gradului și a uniformei militare pe care le poartă;

g) să-și perfecționeze pregătirea profesională, să se instruiască temeinic, să pregătească subordonații și să apere drepturile acestora;

h) să acționeze pentru întreținerea regulamentară și menținerea în stare de operativitate a tehnicii și a armamentului și pentru folosirea și administrarea eficientă a bunurilor din dotare;

i) să păstreze cu strictețe secretul de stat și de serviciu, precum și caracterul confidențial al activităților și informațiilor pe care le dețin.

Art. 6. -

Pentru a fi asigurați și a beneficia de prestații în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și în sistemul asigurărilor pentru șomaj, soldaților și gradaților voluntari li se rețin și li se virează contribuțiile sociale în cuantumurile și în condițiile prevăzute de legislația privind aceste sisteme de asigurări.

Art. 7. -

(1) Soldații și gradații voluntari răspund penal, contravențional, material și disciplinar, după caz, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cadrele militare în activitate. Modificări (1)

(2) Nu constituie infracțiune îndeplinirea oricărui act ordonat de comandant sau altă autoritate legitimă, dacă ordinul este dat în forma prevăzută de lege și nu este, în mod vădit, ilegal.

(3) Despre neexecutarea ordinului vădit ilegal sau a celui contrar legii, obiceiurilor războiului și convențiilor internaționale la care România este parte, soldații și gradații voluntari au obligația să informeze, potrivit regulamentelor militare, șeful imediat superior celui care a dat ordinul. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile soldaților și gradaților voluntari Modificări (1)

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

(1) Soldații și gradații voluntari au dreptul la: Modificări (1)

a) soldă lunară, ale cărei elemente componente și cuantumuri se stabilesc potrivit legii, precum și alte drepturi bănești în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) echipament și hrană gratuite, în condițiile legii; Jurisprudență (1)

c) asistență medicală și medicamente gratuite, în condițiile plății contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;

d) documente militare de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru subofițeri.

(2) Soldații și gradații voluntari pot beneficia, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, de: Modificări (1)

a) compensație lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară; Referințe (1)

b) locuință de intervenție, cu scutire de la plata chiriei; Modificări (1)

c) produse de informare publică internă, în mod gratuit.

(3) Soldaților și gradaților voluntari li se vor asigura condiții și dotări igienico-sanitare adecvate. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

Soldații și gradații voluntari au dreptul să urmeze, în condițiile legii, orice formă de perfecționare a pregătirii aparținând învățământului militar sau civil. Modificări (1)

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Soldații și gradații voluntari pot fi trimiși la studii în țară și în străinătate, conform ordinului ministrului apărării. Modificări (1)

(2) Selecționarea soldaților și gradaților voluntari, în vederea trimiterii la studii în țară și în străinătate, se face pe bază de concurs. Modificări (1)

(3) Soldații și gradații voluntari care sunt trimiși să urmeze forme de pregătire cu o durată mai mare de 90 de zile sunt obligați să se angajeze în scris că vor lucra în armată cel puțin 2 ani de la absolvirea acestora. Modificări (1)

(4) În cazul nerespectării angajamentului prevăzut la alin. (3), soldații și gradații voluntari sunt obligați să restituie Ministerului Apărării contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecționare, calculată în condițiile legii aplicabile cadrelor militare în activitate. Modificări (1)

(5) Prevederile alin. (4) se aplică și în cazul în care soldații și gradații voluntari care au urmat o formă de perfecționare în condițiile alin. (1) nu au absolvit-o din vina lor. Modificări (1)

(6) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care soldaților și gradaților voluntari li se reziliază contractul din motive neimputabile acestora ori încetează din motive de boală sau incapacitate temporară de muncă, precum și ca urmare a acordării concediului pentru sarcină și lăuzie și a concediului pentru creșterea sau îngrijirea copilului, acordate în condițiile legii. Modificări (1)

(7) Soldaților și gradaților voluntari, care au absolvit forme de pregătire în străinătate, li se echivalează, în condițiile legii, diplomele dobândite. Modificări (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (2)

(1) Soldații și gradații voluntari reprezintă principala resursă pentru formarea subofițerilor, în condițiile prevăzute de lege. Modificări (1)

(2) Soldații și gradații voluntari, indiferent de gradul pe care îl au, pot fi selecționați pentru a urma cursul de bază pentru formarea deprinderilor de comandă. Modificări (1)

(3) Limitele de vârstă a soldaților și gradaților voluntari prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării. Modificări (1)

Art. 12. -

(1) Soldații și gradații voluntari au dreptul, în timp de pace, la un concediu de odihnă anual de 32 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu și în muncă de până la 10 ani, și de 38 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu și în muncă mai mare de 10 ani. Modificări (1)

(2) Soldaților și gradaților voluntari cărora le expiră contractul în cursul anului, precum și celor nou-angajați li se stabilește durata concediului de odihnă pe anul respectiv proporțional cu perioada lucrată până la data expirării contractului, respectiv până la sfârșitul anului calendaristic pentru cei nou-angajați, și în raport cu vechimea în serviciu și în muncă. Modificări (1)

(3) Vechimea în serviciu și în muncă, luată în considerare pentru determinarea duratei concediului de odihnă, este cea pe care o împlinește cel în cauză în cursul anului calendaristic în care i se acordă concediul.

Art. 13. -

Soldații și gradații voluntari beneficiază de concediu de studii și de concediu de odihnă suplimentar pentru activități în locuri de muncă cu condiții deosebite vătămătoare, grele sau periculoase, în aceleași condiții ca și cadrele militare în activitate. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Regulile privind acordarea concediului de odihnă sunt cele care se aplică, potrivit legii, cadrelor militare în activitate.

(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raportului de serviciu.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

(1) Soldații și gradații voluntari beneficiază de concedii medicale plătite, în condițiile stabilite de lege. Modificări (1)

(2) Soldații și gradații voluntari au dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea sau îngrijirea copilului, pe durata contractului aflat în derulare, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, pe baza dispozițiilor legale prevăzute în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Modificări (2)

(3) Femeile, soldați și gradați voluntari, care sunt gravide, lăuze sau alăptează beneficiază de drepturile prevăzute de lege. Modificări (1)

Art. 16. -

(1) Pentru rezolvarea unor probleme personale sau familiale deosebite, soldaților și gradaților voluntari li se pot acorda învoiri și permisii. Modificări (1)

(2) Durata învoirilor și permisiilor, precum și comandanții care au dreptul să le aprobe se stabilesc prin regulamente militare.

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) La declararea mobilizării sau a stării de război, precum și în alte situații deosebite, stabilite de ministrul apărării, concediile de odihnă, concediile de odihnă suplimentare, concediile de studii, învoirile și permisiile se întrerup, soldații și gradații voluntari fiind obligați să se prezinte imediat la unitățile militare de care aparțin. Modificări (1)

(2) Soldații și gradații voluntari, bărbați, aflați în concediu pentru creșterea sau îngrijirea copilului se prezintă la unitățile militare de care aparțin în situațiile prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

(3) Pe durata mobilizării, a stării de război sau a situațiilor deosebite prevăzute la alin. (1), soldaților și gradaților voluntari li se pot acorda permisii și concedii potrivit ordinului ministrului apărării. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Vechimea în serviciu în calitate de soldat sau gradat voluntar este considerată stagiu de cotizare și se ia în calcul la stabilirea pensiei și a altor drepturi de asigurări sociale, potrivit legislației privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Modificări (1)

(2) Soldații și gradații voluntari beneficiază de încadrarea în condiții deosebite, speciale și alte condiții a activității pe care o desfășoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislației aplicabile cadrelor militare în activitate. Modificări (1)

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Apărării încheie un protocol cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Soldații și gradații voluntari care au fost trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a)-e), g), h) și m) beneficiază de indemnizație de șomaj, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Modificări (1)

(2) Soldații și gradații voluntari trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c) și d) sunt trimiși la medicii experți ai asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, ce decid încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate. Modificări (1)

(3) Soldații și gradații voluntari încadrați într-un grad de invaliditate, potrivit prevederilor legale, beneficiază de pensie de invaliditate și de celelalte drepturi prevăzute în legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Modificări (1)

Art. 20. -

(1) Soldații și gradații voluntari sau urmașii acestora, după caz, beneficiază de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite din cauza îndeplinirii îndatoririlor militare, în condițiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate. Despăgubirile se suportă din bugetul Ministerului Apărării. Modificări (2), Jurisprudență (1)

(2) Cuantumul despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 21. -

Soldații și gradații voluntari care participă la îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului statului român beneficiază de asigurări de viață și de sănătate, potrivit reglementărilor în vigoare și ordinului ministrului apărării. Modificări (1)

Art. 22. -

Soldații și gradații voluntari care au fost trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare, cu excepția celor ale căror contracte se reziliază în urma demisiei sau pentru motive imputabile acestora, beneficiază de măsuri de reconversie profesională, în condițiile stabilite pentru cadrele militare în activitate. Modificări (1)

Art. 23. -

(1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată soldați sau gradați voluntari disponibilizați, din rândul celor prevăzuți la art. 22, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe țară în vigoare și contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj datorată de angajator, aferentă acestuia, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 3 ani. Modificări (1)

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(3) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1), anterior termenului de 3 ani, sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, sumele încasate pentru fiecare persoană plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...