Parlamentul României

Legea tinerilor nr. 350/2006

Modificări (3), Referințe (6), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 septembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiții adecvate integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora.

Art. 2. -

(1) Statul asigură, cu respectarea principiului transparenței, un regim special de protecție și de asistență tinerilor pentru realizarea drepturilor acestora.

(2) În sensul prezentei legi, termenul și expresia de mai jos au următoarele semnificații:

a) tineri - cetățenii cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani;

b) activitate de tineret - orice formă de acțiune organizată în scopul îmbunătățirii condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora.

Art. 3. -

Autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligația să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acesteia la nivel național și local, în condițiile legii.

Art. 4. -

Politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale:

a) elaborarea și promovarea unor strategii globale și integrate și fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale;

b) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret;

c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publică și încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităților individuale sau de grup;

d) sprijinirea și îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viața economică, educațională și culturală a țării;

e) stimularea cooperării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, prin înființarea de consilii consultative constituite din organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituție publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;

f) garantarea dreptului la educație, instruire și specializare profesională;

g) stimularea accesului tinerilor la informație și tehnologii informaționale;

h) stimularea mobilității în rândul tinerilor;

i) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;

j) promovarea dialogului intercultural și combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței în rândul tinerilor.

CAPITOLUL II Structurile administrației publice centrale și locale cu responsabilități în domeniul activității de tineret

SECȚIUNEA 1 Autoritatea Națională pentru Tineret

Art. 5. -

(1) Autoritatea Națională pentru Tineret este organul de specialitate al administrației publice centrale care elaborează politicile guvernamentale în domeniul tineretului și coordonează aplicarea acestora.

(2) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile specifice ale Autorității Naționale pentru Tineret se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

SECȚIUNEA a 2-a Consiliul interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități

Art. 6. -

(1) Consiliul interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități se constituie prin hotărâre a Guvernului.

(2) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile specifice ale Consiliului interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

SECȚIUNEA a 3-a Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București

Art. 7. -

(1) Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, sunt servicii publice deconcentrate ale Autorității Naționale pentru Tineret, cu personalitate juridică, înființate în condițiile legii.

(2) Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, colaborează cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate ale administrației publice centrale pentru organizarea și promovarea activităților de tineret.

(3) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile specifice ale direcțiilor pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Tineret.

SECȚIUNEA a 4-a Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor

Art. 8. -

(1) Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret, și are ca scop principal promovarea și susținerea activităților de tineret ale structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret.

(2) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile specifice ale Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

SECȚIUNEA a 5-a Centre de informare și consiliere pentru tineri

Art. 9. -

(1) Autoritatea Națională pentru Tineret poate constitui centre naționale de informare și consiliere pentru tineri ca unități cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea sa, sau centre locale de informare și consiliere pentru tineri, fără personalitate juridică, ce funcționează în subordinea direcțiilor pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, sau în parteneriat cu structuri neguvernamentale de tineret și pentru tineret ori cu organe ale autorităților publice locale, în condițiile legii.

(2) Alte prevederi privind centrele de informare și consiliere pentru tineri se stabilesc prin lege.

SECȚIUNEA a 6-a Administrația publică locală

Art. 10. -

(1) Autoritățile administrației publice locale și județene asigură cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.

(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor și orașelor au obligația de a organiza proceduri de consultare cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.

(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reședință de județ și ale sectoarelor municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile județene au obligația de a organiza proceduri de consultare cu fundațiile județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL III Structuri neguvernamentale de tineret și pentru tineret

SECȚIUNEA 1 Organizații neguvernamentale de tineret și pentru tineret

Art. 11. -

(1) În sensul prezentei legi, organizațiile neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat și fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;

b) cel puțin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri.

(2) Sunt asimilate organizațiilor neguvernamentale de tineret federațiile care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;

b) cel puțin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt tineri.

Art. 12. -

În sensul prezentei legi, organizațiile neguvernamentale pentru tineret sunt persoanele juridice de drept privat și fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care îndeplinesc numai condiția prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv la art. 11 alin. (2) lit. a).

SECȚIUNEA a 2-a Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret

Art. 13. -

(1) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, ale căror adunări generale sunt constituite din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret care își au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă și care își exprimă adeziunea la scopul acestora.

(2) Modul de organizare și funcționare, precum și alte prevederi privind fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București se stabilesc prin lege.

Art. 14. - Jurisprudență (2)

(1) Fundația Națională pentru Tineret este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, a cărei adunare generală este constituită din reprezentanții fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, care își exprimă adeziunea la scopul acesteia. Jurisprudență (2)

(2) Patrimoniul Fundației Naționale pentru Tineret este constituit din imobile - construcții și terenuri -, fonduri bănești și alte active care au aparținut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, prevăzute în anexă, precum și din imobile, fonduri materiale și financiare dobândite în timpul funcționării sale. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(3) Modul de organizare și funcționare, precum și alte prevederi privind Fundația Națională pentru Tineret se realizează în conformitate cu legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 3-a Consiliul Național al Tineretului

Art. 15. -

(1) Consiliul Național al Tineretului este persoană juridică de drept privat și fără scop patrimonial, de utilitate publică, neguvernamentală și autonomă.

(2) Consiliul Național al Tineretului își desfășoară activitatea în baza prevederilor statutului propriu și a legislației în vigoare.

(3) Consiliul Național al Tineretului este forul național care reprezintă principalul partener neguvernamental în raport cu autoritățile și instituțiile administrației publice centrale abilitate în domeniul politicii de tineret, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 16. -

(1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul tineretului, Guvernul, prin instituțiile sale specializate, are obligația de a consulta Consiliul Național al Tineretului.

(2) În cadrul Consiliului Economic și Social participă, cu vot consultativ, un delegat desemnat de Consiliul Național al Tineretului.

CAPITOLUL IV Stimularea participării tinerilor la viața comunității și protecția socială a tinerilor

SECȚIUNEA 1 Facilități în domeniul economic

Art. 17. -

(1) Statul stimulează inițiativele antreprenoriale ale tinerilor, susținând prin alocații financiare nerambursabile accesul acestora la servicii de consultanță specifice demarării unei afaceri.

(2) Statul acordă sprijin tinerilor pentru înființarea de întreprinderi mici și mijlocii și pentru realizarea de investiții, prin programe de creditare preferențială, cu prioritate în mediul rural și în zonele geografice cu nivel economic scăzut, conform legii.

(3) Statul acordă facilități sub formă de reduceri de taxe și impozite, pentru o perioadă de cel puțin un an calendaristic, pentru societăți comerciale înființate de tinerii absolvenți, indiferent de nivelul studiilor acestora.

(4) Statul sprijină formarea tinerilor ca viitori întreprinzători și manageri prin organizarea de cursuri de inițiere gratuite în domeniul managementului și în cel al administrării afacerilor.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.

(6) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul elaborează și aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5).

SECȚIUNEA a 2-a Facilități în domeniul educațional-cultural și al stimulării activității de cercetare

Art. 18. -

(1) Tinerii beneficiază de acces gratuit la fondul de carte și la sursele de informare administrate de bibliotecile publice.

(2) Tinerii proveniți din centre de plasament sau din familii cu posibilități materiale reduse și care doresc să urmeze cursurile uneia dintre formele de învățământ superior din sistemul de stat beneficiază de gratuitate privind taxele de admitere și de școlarizare, acestea fiind suportate din bugetul aprobat pentru Ministerul Educației și Cercetării, conform legii.

Art. 19. -

Statul stimulează atragerea în activitatea de cercetare științifică a absolvenților cu potențial deosebit pentru domeniul în care își desfășoară activitatea și readucerea în țară a specialiștilor tineri care studiază sau au absolvit studii universitare în străinătate.

SECȚIUNEA a 3-a Voluntariatul tinerilor

Art. 20. -

Statul, prin instituțiile sale cu responsabilități în domeniu, încurajează activitatea de voluntariat în rândul tinerilor prin:

a) sprijinirea structurilor neguvernamentale de și pentru tineret, care asigură condiții pentru participarea tinerilor la acțiuni de voluntariat în domenii de interes public, conform legii;

b) completarea cadrului legal pentru exercitarea și recunoașterea activităților de voluntariat pentru tineri, deopotrivă pentru cetățenii români sau străini, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul altor state, în conformitate cu convențiile internaționale la care România este parte.

SECȚIUNEA a 4-a Factori de risc specifici și măsuri privind protecția socială a tinerilor

Art. 21. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...