Parlamentul României

Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

Modificări (1), Acțiuni respinse (5), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 martie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Domeniu de reglementare

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, indiferent de mărimea acestora. Jurisprudență (3)

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici. Jurisprudență (3)

(2) Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale ori asociației de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității sau al asociației de dezvoltare comunitară, denumit în continuare SACET. Jurisprudență (1)

(3) În sensul prezentei legi, SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare destinat producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localităților, care cuprinde:

a) centrale termice sau centrale electrice de termoficare;

b) rețele de transport;

c) puncte termice/stații termice;

d) rețele de distribuție;

e) construcții și instalații auxiliare;

f) branșamente, până la punctele de delimitare/separare a instalațiilor;

g) sisteme de măsură, control și automatizare.

SECȚIUNEA a 2-a Principiile și obiectivele legii

Art. 3. -

Principiile prezentei legi sunt următoarele:

a) utilizarea eficientă a resurselor energetice;

b) dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale;

c) diminuarea impactului asupra mediului;

d) promovarea cogenerării de înaltă eficiență și utilizarea surselor noi și regenerabile de energie;

e) reglementarea și transparența tarifelor și prețurilor energiei termice;

f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termică;

g) "un condominiu - un sistem de încălzire". Jurisprudență (4)

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Obiectivele prezentei legi sunt următoarele:

a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică; Jurisprudență (1)

b) asigurarea calității serviciului public de alimentare cu energie termică;

c) accesibilitatea prețurilor la consumatori;

d) asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termică, pe termen lung;

e) asigurarea siguranței în funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică;

f) evidențierea transparentă a costurilor în stabilirea prețului energiei termice.

SECȚIUNEA a 3-a Definiții

Art. 5. - Jurisprudență (1)

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. acces la rețea - dreptul operatorilor și al utilizatorilor de a se racorda/branșa, în condițiile legii, la rețelele termice;

2. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;

3. apă caldă de consum - apă caldă utilizată în scopuri gospodărești sau igienico-sanitare;

4. autorizație - act tehnic și juridic emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcțiune, a modifica, a repara și a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

5. autorități de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

6. branșament termic - legătura fizică dintre o rețea termică și instalațiile proprii ale unui utilizator;

7. condominiu - imobil, bloc de locuințe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părți sunt proprietăți individuale, reprezentate de apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, iar restul, din părți aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu și un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună;

8. consumator de energie termică - persoana fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalațiile proprii;

9. cogenerare - producere simultană de energie termică și de energie electrică și/sau mecanică în instalații tehnologice special realizate pentru aceasta;

10. centrală electrică de cogenerare - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea energiei electrice și termice în cogenerare;

11. convenție - act juridic, anexă la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator și un utilizator, prin care se stabilesc condițiile de facturare și plată a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;

12. distribuție a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau rețeaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea rețelelor termice de distribuție;

13. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători și utilizatori;

14. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistențe și integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;

15. instalații ale utilizatorilor - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după branșamentul termic aflat în proprietatea sau în administrarea operatorului;

16. licență - act tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și competența, capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat de prezenta lege și de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;

17. operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea recunoscute prin licență de a presta integral activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; prin hotărârea autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestată de unul sau mai mulți operatori; Jurisprudență (2)

18. preț - contravaloarea unității de energie termică furnizată unui utilizator;

19. preț binom - preț de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie consumată, și pe o sumă variabilă, proporțională cu consumul efectuat în perioada respectivă;

20. preț local - preț format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autorității de reglementare competente, pentru fiecare operator care are și calitatea de furnizor;

21. preț local pentru populație - preț pentru energia termică furnizată și facturată populației prin SACET, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale;

22. producător de energie termică - operator, titular de licență pentru producerea energiei termice;

23. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;

24. punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor unui SACET;

25. racord termic - legătura dintre o rețea termică și o stație termică;

26. rețea termică - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu și controlat între producători și stațiile termice sau utilizatori;

27. repartitor de costuri - aparat cu indicații adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării indirecte a:

a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;

b) energiei termice conținute în apa caldă de consum și volumul apei calde de consum care trece prin aparat;

28. repartizare a costurilor - totalitatea acțiunilor și activităților desfășurate de o persoană juridică, autorizată de autoritatea competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăți individuale din imobilele tip condominiu;

29. serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puțin 2 utilizatori racordați la SACET;

30. sistem de alimentare centralizată cu energie termică - SACET - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;

31. sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de același fel, armăturile și instalațiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcționează și este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;

32. standard de performanță - normă tehnică ce stabilește indicatorii cantitativi și calitativi ai serviciului public de alimentare cu energie termică;

33. stație termică - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea și/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului unuia sau mai multor utilizatori;

34. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport;

35. utilizator de energie termică - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege toți consumatorii din condominiul respectiv; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

36. zonă de protecție/siguranță - zonă adiacentă construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționării normale a obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă;

37. zonă unitară de încălzire - areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluție tehnică de încălzire. Jurisprudență (2)

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea serviciului public
de alimentare cu energie termică

SECȚIUNEA 1 Politici și strategii

Art. 6. -

(1) Politica în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică se elaborează de Ministerul Administrației și Internelor în colaborare cu Ministerul Economiei și Comerțului și este parte integrantă a politicii energetice a statului.

(2) Politica de protecție socială în domeniul alimentării cu energie termică se elaborează de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor, cu consultarea asociațiilor neguvernamentale reprezentative în domeniul respectiv.

Art. 7. -

(1) Guvernul aprobă Strategia națională privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

(2) Strategia menționată la alin. (1) este elaborată de Ministerul Administrației și Internelor în colaborare cu Ministerul Economiei și Comerțului și cu Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale reprezentative în domeniu.

SECȚIUNEA a 2-a Atribuții ale autorităților administrației publice
locale în domeniul energiei termice

Art. 8. - Jurisprudență (1)

(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.

(2) În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții: Jurisprudență (1)

a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

b) elaborarea anuală a programului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficiență energetică și aprobat prin hotărâre a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare comunitară, după caz;

c) înființarea unui compartiment energetic în cadrul aparatului propriu, în condițiile legii;

d) aprobarea, în condițiile legii, în termen de maximum 30 de zile, a propunerilor privind nivelul prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintate de către operatorii serviciului;

e) aprobarea, în condițiile legii, a prețului local pentru populație;

f) aprobarea programului de dezvoltare, modernizare și contorizare a SACET, care trebuie să cuprindă atât surse de finanțare, cât și termen de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatorii serviciului;

g) asigurarea condițiilor pentru întocmirea studiilor privind evaluarea potențialului local al resurselor regenerabile de energie și al studiilor de fezabilitate privind valorificarea acestui potențial;

h) exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termică, în condițiile legii;

i) stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regională, aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare comunitară, după caz; Jurisprudență (2)

j) urmărește instituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecție și siguranță a SACET, în condițiile legii;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...