Parlamentul României

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public

Modificări (...), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 martie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic și instituțional unitar privind înființarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanțarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public în comune, orașe și municipii.

(2) Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.

(3) Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al comunelor, orașelor și municipiilor.

Art. 2. -

(1) Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public.

(2) În înțelesul prezentei legi, sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

(3) În cazul sistemelor de iluminat public destinate exclusiv serviciului de iluminat public, părțile componente ale acestora sunt cele prevăzute la alin. (2).

(4) În cazul în care serviciul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice, sistemul de iluminat cuprinde elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția elementelor care fac parte din sistemul de distribuție a energiei electrice, astfel cum este definit prin prezenta lege.

Art. 3. -

Termenii utilizați în cuprinsul prezentei legi se definesc după cum urmează:

a) autorități de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

b) dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;

c) iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală;

d) iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;

e) iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;

f) iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;

g) iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulație rutieră;

h) licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;

i) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuție;

j) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru distribuția energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

k) sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

l) sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

Art. 4. -

(1) Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestării serviciului de iluminat public este parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale care, în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 martie 2006, aparțin proprietății publice a acestora și se evidențiază și se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare ale unităților administrativ-teritoriale.

(2) În situația în care sistemul de iluminat public se încadrează în prevederile art. 2 alin. (4), autoritățile administrației publice locale au drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe toată durata existenței acesteia, pe baza unui contract încheiat între autoritățile administrației publice locale și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice. Prin acest contract se reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate.

(3) Contractul prevăzut la alin. (2) se încheie în baza contractului-cadru emis prin ordin comun al președinților A.N.R.E. și A.N.R.S.C.

(4) În cazul în care autoritățile administrației publice locale vor să dezvolte serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuție a energiei electrice existent, proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice este obligat să accepte utilizarea solicitată, în conformitate cu prevederile contractului-cadru.

(5) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (4), refuzul proprietarilor sistemului de distribuție a energiei electrice de a încheia contractul prevăzut la alin. (2) obligă operatorul de distribuție a energiei electrice să asigure continuitatea serviciului până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

(6) Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale.

(7) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice pentru servicii și activități publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea autorităților administrației publice locale.

Art. 5. -

Serviciul de iluminat public se organizează și funcționează cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006.

Art. 6. -

Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume:

a) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

b) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

d) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;

e) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului.

Art. 7. -

(1) Serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini, la nivelul comunităților locale, în întregul lor, indicatorii de performanță aprobați prin hotărâri ale consiliilor locale, ale asociațiilor de dezvoltare comunitară sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz.

(2) Indicatorii de performanță se stabilesc cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru al serviciului și se aprobă în baza unui studiu de specialitate care va ține seama cu prioritate de necesitățile comunităților locale, de starea tehnică și de eficiența sistemului de iluminat public existent.

CAPITOLUL II Autorități și competențe

Art. 8. -

(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și înființarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competența exclusivă a autorităților administrației publice locale.

(2) Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.

Art. 9. -

(1) Elaborarea și aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiții privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalității de gestiune, precum și a criteriilor și procedurilor de delegare a gestiunii intră în competența exclusivă a consiliilor locale, a asociațiilor de dezvoltare comunitară sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

(2) Strategiile și reglementările menționate la alin. (1) au la bază Strategia națională privind serviciile comunitare de utilități publice și țin cont de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale, precum și de reglementările specifice domeniului, emise de autoritățile de reglementare competente.

(3) Strategiile autorităților administrației publice locale vor urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective:

a) orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori și beneficiari;

b) asigurarea calității și performanțelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;

c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia Internațională de Iluminat, la care România este afiliată, respectiv de Comitetul Național Român de Iluminat, denumit în continuare C.N.R.I.;

d) asigurarea accesului nedescriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public;

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f) promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemelor de iluminat public;

g) asigurarea, la nivelul localităților, a unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesităților de confort și securitate, individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental și ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală și marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

i) promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;

j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu concurențial de atragere a capitalului privat;

k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță a activității operatorilor și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

l) promovarea formelor de gestiune delegată;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu.

Art. 10. -

În exercitarea atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul administrării și gestionării serviciului de iluminat public, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la:

a) aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de iluminat public existente, precum și a programelor de înființare a unor noi rețele de iluminat public;

b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului, de urbanism și de mediu;

c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de iluminat public, studii care vor stabili indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanțare a investițiilor, precum și soluția optimă din punct de vedere tehnico-economic;

d) darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum și încredințarea exploatării bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al localităților, aferente serviciului, conform prevederilor legale;

e) contractarea sau garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții și modernizări ale sistemelor de iluminat public;

f) elaborarea și aprobarea regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, în conformitate cu regulamentul-cadru și caietul de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C.;

g) aprobarea taxelor speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

h) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciului pentru încălcarea repetată a clauzelor acestora și pentru nerespectarea indicatorilor de performanță a serviciului.

Art. 11. -

În raport cu comunitățile locale pe care le reprezintă, autoritățile administrației publice locale au următoarele responsabilități:

a) să aducă la cunoștință publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciul de iluminat public;

b) să stabilească și să aprobe indicatorii de performanță ai serviciului de iluminat public numai după ce, în prealabil, au fost supuși dezbaterii publice;

c) să elaboreze și să aprobe strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public și a infrastructurii aferente, cu consultarea prealabilă a cetățenilor;

d) să informeze periodic locuitorii cu privire la starea serviciului de iluminat public, la măsurile adoptate sau preconizate pentru asigurarea funcționării acestuia, inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe speciale pentru finanțarea investițiilor necesare;

e) să rezolve sesizările cu privire la deficiențele apărute în prestarea serviciului de iluminat public.

Art. 12. -

(1) În raport cu operatorii, autoritățile administrației publice locale au, pe lângă drepturile prevăzute în Legea nr. 51/2006, și următoarele drepturi:

a) să aplice clauzele sancționatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului și din caietul de sarcini anexate la acestea;

b) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului.

(2) Autoritățile administrației publice locale au față de operatorii serviciilor de iluminat public, pe lângă obligațiile prevăzute în Legea nr. 51/2006, și următoarele obligații;

a) să asigure și să respecte independența managerială a operatorului față de orice ingerințe ale autorităților și instituțiilor publice;

b) să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin contractul prin care se deleagă gestiunea;

c) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile de interes public, cu precădere la acele informații care asigură pregătirea ofertelor și participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului.

Art. 13. - Jurisprudență (3)

Împotriva hotărârilor sau dispozițiilor autorităților administrației publice locale, date în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau persoanele juridice interesate se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 14. -

Unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea înființării, realizării și exploatării în interes comun a serviciului de iluminat public și a infrastructurii aferente acestuia, în condițiile stabilite prin Legea nr. 51/2006.

Art. 15. -

(1) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de iluminat public, A.N.R.S.C., își exercită competențele și atribuțiile care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006 față de autoritățile administrației publice locale și față de toți operatorii, indiferent de forma de organizare, natura capitalului, țara de origine sau modalitatea de gestiune adoptată.

(2) A.N.R.S.C., în colaborare cu C.N.R.I., va realiza și va dezvolta un sistem informațional ce va permite colectarea, monitorizarea și compararea continuă a fiecărui indicator de performanță specific serviciului de iluminat public cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în domeniu.

(3) Autoritățile administrației publice locale au acces la orice informație de interes public deținută de A.N.R.S.C. cu privire la serviciul de iluminat public.

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public

SECȚIUNEA 1 Gestiunea serviciului de iluminat public

Art. 16. -

(1) Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin următoarele modalități: Jurisprudență (4)

a) gestiune directă;

b) gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București sau a asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

Art. 17. -

(1) Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competențelor și atribuțiilor ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează dreptul de a aproba, a supraveghea și a controla, după caz:

a) modul de fundamentare a tarifelor și respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C.; Referințe (1)

b) modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori și activitățile desfășurate de aceștia;

c) calitatea și eficiența serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți conform legii;

d) modul de administrare, de exploatare, de conservare și de menținere în funcțiune, dezvoltarea și/sau modernizarea sistemului de iluminat public.

(2) Activitățile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiune adoptată, se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentului propriu al serviciului de iluminat public și ale caietului de sarcini, elaborate și aprobate de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului București sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, în baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public și a caietului de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C. și aprobate prin ordin al președintelui acesteia. Jurisprudență (4)

Art. 18. -

(1) Gestiunea la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau al asociațiilor de dezvoltare comunitară a serviciului de iluminat public, respectiv exploatarea și funcționarea infrastructurii aferente, se organizează astfel încât să asigure respectarea indicatorilor de performanță, a nivelurilor de iluminare și luminanță prevăzute de normativele specifice domeniului și ținând seama de următoarele:

a) mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale localităților;

b) starea sistemului de iluminat public existent;

c) posibilitățile locale de finanțare a exploatării, întreținerii și dezvoltării serviciului și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

(2) Propunerile de indicatori de performanță a serviciului de iluminat public, elaborate în conformitate cu prevederile art. 7, vor fi supuse unor consultări și dezbaterii publice în urma cărora se va adopta soluția optimă pentru comunitate.

(3) Consiliile locale, asociațiile de dezvoltare comunitară sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor aproba indicatorii de performanță, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public și în caietul de sarcini-cadru, care au caracter minimal.

(4) Regulamentele proprii ale serviciului și caietele de sarcini trebuie să cuprindă prevederi prin care se stabilesc cel puțin următoarele:

a) nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;

b) indicatorii de performanță a serviciului;

c) condițiile tehnice;

d) infrastructura aferentă serviciului;

e) raporturile operator-utilizator.

SECȚIUNEA a 2-a Gestiunea directă

Art. 19. -

(1) În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului de iluminat public.

(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori definiți conform prevederilor Legii nr. 51/2006.

(3) Operatorii menționați la alin. (2) prestează serviciul de iluminat public în baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, adoptată de autoritățile administrației publice locale, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente și în baza licenței eliberate de A.N.R.S.C. Jurisprudență (4)

(4) Disponibilitățile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau din transferuri de la bugetul de stat destinate cofinanțării unor obiective de investiții specifice se administrează și se utilizează potrivit acordurilor de finanțare încheiate. Prin derogare de la dispozițiile legislației privind finanțele publice locale, excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale compartimentelor/serviciilor publice de specialitate care gestionează și exploatează un serviciu de iluminat public, rămase la finele exercițiului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

SECȚIUNEA a 3-a Gestiunea delegată

Art. 20. -

(1) În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum și exploatarea și administrarea sistemului de iluminat public, în condițiile legii.

(2) Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune delegată sunt definiți conform prevederilor Legii nr. 51/2006. Jurisprudență (5)

(3) Operatorii menționați la alin. (2) prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii, aprobat de autoritățile administrației publice locale și în baza licenței eliberate de autoritatea competentă.

(4) Tipul contractului de delegare a gestiunii, forma, conținutul și anexele acestuia se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 și corespunzător legislației aplicabile fiecărei modalități de delegare a gestiunii serviciului, în funcție de regimul juridic ce urmează a fi adoptat pentru delegarea gestiunii.

Art. 21. -

(1) În procesul delegării gestiunii serviciului de iluminat public, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public, precum și drepturile și competențele precizate la art. 17 alin. (1).

(2) Activitățile de monitorizare și control privind modul de respectare de către operatori a condițiilor de emitere și menținere a licențelor revin A.N.R.S.C., iar cele privind indicatorii de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii revin autorităților administrației publice locale.

Art. 22. -

(1) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii activitățile de operare propriu-zisă - gestionare, administrare, exploatare, întreținere -, precum și activitățile de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public.

(2) Pe durata derulării contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile aparținând domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale, utilizate pentru realizarea serviciului, se concesionează operatorului căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii.

(3) Până la finalizarea transferului prevăzut la art. 43, în situația în care infrastructura necesară prestării serviciului de iluminat public sau părți componente ale acesteia nu sunt proprietatea unității administrativ-teritoriale, odată cu încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, autoritatea administrației publice locale va cesiona operatorului de iluminat public drepturile și obligațiile ce derivă din contractele încheiate conform prevederilor art. 4 alin. (2)-(5); autoritatea administrației publice locale va notifica operatorului de distribuție a energiei electrice intenția de cesionare cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului.

(4) Procedurile pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public se organizează și se derulează potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006, ale prezentei legi și în conformitate cu legislația specifică fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii. Jurisprudență (1)

(5) Documentația de delegare a gestiunii, cuprinzând caietele de sarcini, criteriile de selecție și instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurilor, se elaborează de autoritățile administrației publice locale, în baza prevederilor legislației aplicabile fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii.

(6) Existența garanțiilor profesionale și financiare ale operatorului, precum și indicatorii de performanță și nivelul tarifelor aplicate privind prestarea serviciului în condiții de calitate și de cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. Operatorii nou-înființați pot fi admiși într-o procedură de atribuire a unei delegări de gestiune în aceleași condiții ca și societățile existente.

(7) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliază de plin drept, în condițiile art. 36 alin. (2) lit. c), precum și în cazul retragerii licenței de operare. Părțile pot să prevadă în contracte și alte clauze de reziliere.

Art. 23. -

(1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau Consiliul General al Municipiului București ori asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, vor întocmi și vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului, precum și documentația prevăzută la art. 22 alin. (5).

(2) Procedurile de delegare a gestiunii vor fi demarate în termen de 30 de zile de la aprobarea documentației de delegare a gestiunii.

(3) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute de Legea nr. 51/2006.

Art. 24. -

(1) Atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București ori a asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

(2) Sub rezerva contractelor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata unui contract prin care se deleagă gestiunea nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării investițiilor, fără a depăși 49 de ani. Această durată poate fi prelungită numai în următoarele cazuri:

a) pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ani;

b) în cazul în care operatorul, la cererea autorității administrației publice locale și pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului inițial decât printr-o creștere excesivă a tarifelor sau a taxelor locale.

(3) Prelungirea va fi decisă, în condițiile alin. (2), de către consiliul local, de Consiliul General al Municipiului București sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz.

CAPITOLUL IV Operatorii și utilizatorii

SECȚIUNEA 1 Operatorii serviciului de iluminat public

Art. 25. - Jurisprudență (4)

(1) Serviciul de iluminat public se gestionează și se exploatează prin intermediul unor prestatori licențiați, denumiți în continuare operatori.

(2) Licențierea operatorilor se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, de prezenta lege și de legislația secundară emisă în aplicarea dispozițiilor acesteia.

Art. 26. -

(1) Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care își desfășoară activitatea în baza licenței eliberate în condițiile legii de A.N.R.S.C.

(2) Operatorii serviciului de iluminat public beneficiază de aceleași drepturi și obligații în raport cu autoritățile administrației publice locale sau cu beneficiarii serviciului, indiferent de statutul juridic, forma de organizare, tipul de proprietate, natura capitalului, modalitatea de gestiune adoptată sau țara de origine din Uniunea Europeană.

(3) Operatorii din țările Uniunii Europene care dețin licențe în țările de origine, recunoscute de A.N.R.S.C., au aceleași drepturi și obligații ca și operatorii autohtoni, pe toată durata de valabilitate a licențelor.

Art. 27. -

(1) Operatorii prestatori ai serviciului de iluminat public subordonați autorităților administrației publice locale, având statut de societăți comerciale cu capital social aparținând unităților administrativ-teritoriale, pot fi privatizați, în condițiile legii, cu condiția păstrării obiectului de activitate minimum 5 ani de la data privatizării.

(2) Hotărârea de privatizare și alegerea metodei de privatizare aparțin consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București sau asociației de dezvoltare comunitară, după caz, în funcție de subordonarea operatorului.

Art. 28. -

(1) Operatorii licențiați să presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de delegare a gestiunii și pot presta serviciul în orice localitate, în mod direct sau prin intermediul unei filiale, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurențe pe piața serviciilor comunitare de utilități publice.

(2) Operatorul care prestează mai multe tipuri de servicii, în una sau mai multe localități, are obligația să țină evidențe și contabilitate separate pentru fiecare tip de serviciu și/sau localitate de operare în parte.

Art. 29. -

(1) Drepturile și obligațiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în regulamentul serviciului și în:

a) hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;

b) contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

(2) Operatorii care au primit gestiunea serviciului de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz și de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, unităților administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;

b) servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;

c) dreptul de acces la utilitățile publice și la Sistemul Energetic Național.

(3) În scopul prestării serviciului de iluminat public, operatorii pot produce sau cumpăra, în condițiile legii, energia electrică necesară.

Art. 30. - Jurisprudență (1)

(1) Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligații:

a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

c) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;

d) să asigure respectarea indicatorilor de performanță a serviciului de iluminat public, stabiliți de autoritățile administrației publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;

e) să furnizeze autorităților administrației publice locale, A.N.R.S.C. și C.N.R.I. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de iluminat public;

f) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;

g) să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați.

(2) Penalitățile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanță vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz.

SECȚIUNEA a 2-a Utilizatorii și beneficiarii serviciului de iluminat public

Art. 31. -

(1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autoritățile administrației publice locale, fie asociațiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop.

(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitățile locale în ansamblul lor sau, în cazul unei asociații de dezvoltare comunitară, comunitățile locale componente.

(3) Autoritățile administrației publice locale, în calitate de reprezentante ale comunităților locale și de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea regulamentului serviciului și a prevederilor prezentei legi.

Art. 32. -

(1) Dreptul de acces la serviciul de iluminat public și de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunității locale, persoane fizice și persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.

(2) Regulamentele serviciilor de iluminat public organizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor trebuie să conțină prevederi referitoare la drepturile beneficiarilor serviciului, și anume:

a) accesul la informațiile de interes public privind serviciul de iluminat public;

b) dreptul oricărui locuitor și al oricărei persoane juridice din aria de prestare a serviciului de a avea acces la serviciul de iluminat public în condițiile respectării regulamentelor specifice;

c) obligația consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, a A.N.R.S.C. și a operatorilor de a aduce la cunoștință publică deciziile cu privire la serviciul de iluminat public.

Art. 33. -

(1) Beneficiarii persoane fizice și/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligația de a respecta prevederile regulamentului serviciului de iluminat public și de a-și achita obligațiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

(2) Factura pentru prestarea serviciului de iluminat public se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care a fost efectuată prestația. Utilizatorii serviciilor de iluminat public sunt obligați să achite sumele reprezentând contravaloarea facturilor emise de operatori pentru serviciile prestate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acestora; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii.

(3) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, în condițiile art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006.

CAPITOLUL V Finanțarea serviciului de iluminat public

Art. 34. -

(1) În vederea asigurării continuității serviciului de iluminat public, autoritățile administrației publice locale, respectiv asociațiile de dezvoltare comunitară, au responsabilitatea planificării și urmăririi lucrărilor de investiții necesare asigurării funcționării sistemului în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin prescripțiile tehnice; în acest scop se vor întocmi programe de investiții bazate pe planificarea multianuală a investițiilor și ținându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale.

(2) Cuantumul și regimul taxelor speciale necesare asigurării finanțării serviciului de iluminat public se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Structura și nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului;

b) să asigure prestarea serviciului de iluminat public la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de consiliile locale prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului de iluminat public și prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;

c) să asigure realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de iluminat public prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

d) să asigure întreținerea și exploatarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciului de iluminat public;

e) să încurajeze investițiile de capital;

f) să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.

Art. 35. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și de exploatare a serviciului de iluminat public se asigură din veniturile proprii ale operatorilor.

(2) Veniturile proprii ale operatorilor provin din:

a) alocații bugetare, în cazul gestiunii directe;

b) încasarea de la autoritățile administrației publice locale, în calitate de reprezentante ale comunităților locale beneficiare ale serviciului de iluminat public, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciului prestat, în cazul gestiunii delegate.

(3) Sumele necesare finanțării funcționării și exploatării serviciului de iluminat public se prevăd în bugetele locale și se aprobă odată cu acestea, prin hotărâre a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București sau a asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

(4) Finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea, funcționarea și exploatarea serviciului de iluminat public din bugetele locale se face în baza hotărârii consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București sau a asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, potrivit legii.

(5) Sursele de finanțare a lucrărilor de investiții se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006.

(6) Hotărârile de dare în administrare, respectiv contractele de delegare a gestiunii, vor prevedea sarcinile concrete ce revin autorităților administrației publice locale, respectiv operatorului, în ceea ce privește finanțarea și realizarea investițiilor.

(7) Bunurile rezultate din investițiile pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii specifice sistemelor de iluminat public, care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor, rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea acestuia nu s-a convenit altfel și dacă, conform legii, nu fac parte din categoria bunurilor publice; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiție a bunurilor realizate la încetarea contractului.

(8) În scopul atragerii de fonduri pentru modernizarea, extinderea sau reabilitarea sistemului de iluminat public, precum și pentru eficientizarea serviciului de iluminat public, operatorul va putea constitui garanții asupra dreptului de a exploata bunurile publice existente sau nou-create, cu aprobarea titularului dreptului de proprietate.

CAPITOLUL VI Răspunderi și sancțiuni

Art. 36. -

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să sancționeze operatorul serviciului de iluminat public în cazul în care acesta nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii sau în hotărârea de dare în administrare, prin:

a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate; penalizările vor fi precizate în contractul de delegare a gestiunii, în hotărârea de dare în administrare sau în regulamentul serviciului, după caz;

b) solicitarea adresată autorității de reglementare competente de a suspenda, retrage sau anula licențele de operare;

c) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii și rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului dacă, timp de 12 luni de la încheierea acestuia, se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

Art. 37. -

(1) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) următoarele fapte:

a) prestarea serviciului de iluminat public fără aprobarea de către autoritățile administrației publice locale a hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii;

b) atribuirea de către primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea procedurilor legale;

c) darea în administrare de către primar a serviciului de iluminat public unui prestator fără licență de operare, respectiv încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fără licență de operare.

(2) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) următoarele fapte:

a) neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului, în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului;

b) încălcarea oricărei alte obligații prevăzute de prezenta lege, de regulamentul serviciului sau a reglementărilor autorității competente pentru care nu s-a prevăzut o sancțiune specifică.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către reprezentanți împuterniciți ai ministrului administrației și internelor și ai președinților A.N.R.S.C. și A.N.R.E., de către primarii comunelor, orașelor și municipiilor, de către primarul general al municipiului București, după caz, și de persoanele împuternicite de aceștia, conform competențelor acestora.

Art. 38. -

Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la art. 37 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28.

Art. 39. -

Consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, Consiliul General al Municipiului București sau, după caz, asociațiile de dezvoltare comunitară vor stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte, decât cele prevăzute la art. 37 alin. (1) și (2), care constituie contravenții în domeniul serviciului de iluminat public.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 40. -

(1) În termen de un an de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 51/2006, A.N.R.S.C. va elabora regulamentul-cadru și caietul de sarcini-cadru ale serviciului de iluminat public, care se aprobă prin ordin al președintelui acesteia.

(2) Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, A.N.R.S.C. și A.N.R.E. vor elabora contractul-cadru prevăzut la art. 4 alin. (3), aprobat prin ordin comun al președinților celor două autorități.

Art. 41. -

(1) Contractele de concesiune a serviciului de iluminat public, valabil încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, își produc efectele potrivit prevederilor contractuale.

(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale vor stabili forma de gestiune a serviciului de iluminat public, conform prevederilor art. 16 alin. (2).

(3) Până la atribuirea sau darea în administrare a serviciului de iluminat public, după caz, operatorii de distribuție a energiei electrice care prestează în prezent serviciul de iluminat public vor asigura continuitatea acestuia, cu recuperarea costurilor aferente, în baza unui contract încheiat cu autoritățile administrației publice locale prin negociere directă, cu avizul A.N.R.E.

Art. 42. -

În cazul reorganizării ori lichidării judiciare a operatorilor care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor demara procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și de desemnare a unui nou operator, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 43. -

În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/2006, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sistemele de iluminat prevăzute la art. 2 alin. (3) și (4), aflate în prezent în proprietatea unor persoane juridice de drept privat, vor fi transferate, cu justă despăgubire, autorităților administrației publice locale, la cererea acestora.

Art. 44. -

Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 51/2006.

Art. 45. -

Măsurile de natura ajutorului de stat se notifică potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, și se acordă numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în condițiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislația secundară privind ajutorul de stat.

Art. 46. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 21 martie 2007.

Art. 47. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 475/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 7 iunie 2006.

Nr. 230.

;
se încarcă...