Parlamentul României

Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază

Modificări (6), Acțiuni respinse (1), Referințe (3), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 octombrie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Serviciul de Protecție și Pază este organ de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, specializat în asigurarea protecției demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul șederii lor în România, a familiilor acestora, în limitele competențelor legale, precum și în asigurarea pazei sediilor de lucru și a reședințelor acestora, potrivit hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

(2) Serviciul de Protecție și Pază are structură militară și este parte componentă a sistemului național de apărare.

Art. 2. -

Serviciul de Protecție și Pază își desfășoară activitatea cu respectarea Constituției României și a legilor țării, a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și a regulamentelor militare.

Art. 3. -

(1) Activitatea Serviciului de Protecție și Pază este organizată și coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și este controlată de Parlament, prin comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

(2) Anual sau la cererea Parlamentului, directorul Serviciului de Protecție și Pază prezintă rapoarte cu privire la îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, Serviciului de Protecție și Pază.

Art. 4. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul de Protecție și Pază colaborează cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale.

(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să acorde Serviciului de Protecție și Pază, în limita competențelor legale, sprijinul necesar îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege.

Art. 5. -

Protecția demnitarilor români în afara teritoriului național se asigură de către personalul Serviciului de Protecție și Pază, în cooperare cu serviciile speciale cu atribuții în domeniu, din țările gazdă.

Art. 6. - Modificări (1)

Serviciul de Protecție și Pază poate stabili relații de colaborare cu organisme similare din străinătate, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

CAPITOLUL II Conducerea, organizarea și atribuțiile Serviciului de Protecție și Pază

Secțiunea 1 Conducerea Serviciului de Protecție și Pază

Art. 7. -

(1) Serviciul de Protecție și Pază este condus de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Președintele României, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

(2) La numirea în funcție, directorul depune în fața Președintelui României următorul jurământ: "Eu, ..., jur că voi îndeplini cu bună-credință și nepărtinire, în deplinul respect al Constituției și al legilor țării, atribuțiile ce îmi revin în calitate de director al Serviciului de Protecție și Pază."

Art. 8. -

(1) Directorul Serviciului de Protecție și Pază organizează și conduce activitatea serviciului și îl reprezintă în relațiile cu ministerele și cu alte organe ale administrației publice, cu instituții și organizații din țară, precum și cu organisme similare din străinătate.

(2) Directorul Serviciului de Protecție și Pază angajează serviciul în relațiile cu persoanele juridice sau fizice. În acest scop el poate da împuterniciri și altor cadre din subordine.

(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul Serviciului de Protecție și Pază emite, potrivit legii, ordine și instrucțiuni.

Art. 9. -

(1) Directorul Serviciului de Protecție și Pază are în subordine nemijlocită un prim-adjunct, care este înlocuitorul său legal și șef al statului major, precum și un adjunct.

(2) Prim-adjunctul și adjunctul au rang de subsecretar de stat și sunt numiți de Președintele României, la propunerea directorului Serviciului de Protecție și Pază, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Art. 10. -

(1) În cadrul Serviciului de Protecție și Pază funcționează Consiliul director, ca organ deliberativ.

(2) Conducerea operativă a Serviciului de Protecție și Pază și asigurarea îndeplinirii hotărârilor Consiliului director se realizează de către biroul executiv al acestuia.

(3) Atribuțiile, modul de funcționare și componența Consiliului director și ale biroului executiv se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de Protecție și Pază.

Secțiunea a 2-a Organizarea Serviciului de Protecție și Pază

Art. 11. -

Serviciul de Protecție și Pază are în compunere un stat major și structuri operative necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, care sunt subordonate ierarhic numai conducerii serviciului.

Art. 12. -

(1) Structura organizatorică, efectivele în timp de pace și în timp de război și Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de Protecție și Pază se aprobă de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la propunerea directorului Serviciului de Protecție și Pază.

(2) Directorul Serviciului de Protecție și Pază, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, poate modifica structura serviciului, în limita efectivelor stabilite, prin înființarea, desființarea sau reorganizarea formațiunilor, centrelor, secțiilor, sectoarelor, birourilor și a altor structuri similare. Modificări (1)

Art. 13. -

(1) Serviciul de Protecție și Pază are structură proprie de mobilizare și ține evidența personalului militar și civil propriu, existent în timp de pace, precum și a rezerviștilor, conform legislației în vigoare.

(2) Normele de funcționare a structurii prevăzute la alin. (1), activitatea de mobilizare și evidența rezerviștilor se stabilesc de comun acord cu Statul Major General.

Secțiunea a 3-a Atribuțiile Serviciului de Protecție și Pază

Art. 14. -

(1) Serviciul de Protecție și Pază, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuții:

a) organizează și execută activități pentru prevenirea și anihilarea oricăror acțiuni prin care s-ar atenta la viața, integritatea fizică, libertatea de acțiune și sănătatea persoanelor a căror protecție este obligat să o asigure, precum și pentru realizarea pazei și apărării sediilor de lucru și reședințelor acestora;

b) organizează și desfășoară activități de culegere, verificare și valorificare a informațiilor necesare, numai pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), în condițiile stabilite prin lege. Orice informație cu valoare operativă de altă natură se transmite de îndată autorităților abilitate prin lege, pentru verificarea și valorificarea acesteia; Modificări (1)

c) realizează schimburi de informații și cooperează cu servicii de informații și cu structuri departamentale cu atribuții în domeniu, în țară și în străinătate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice prevăzute la art. 1 alin. (1);

d) poate efectua, cu respectarea Legii nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, verificări prin: solicitarea și obținerea de obiecte, înscrisuri sau relații oficiale de la instituții publice; consultarea de specialiști ori experți; primirea de sesizări sau note de relații; fixarea unor momente operative prin mijloace tehnice sau prin constatări personale;

e) solicită procurorului, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală, autorizarea efectuării unor activități potrivit Legii nr. 51/1991, în scopul culegerii de informații pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Operațiunile tehnice pentru realizarea acestor activități se execută de către Serviciul Român de Informații;

f) întocmește, cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală, acte de constatare ce pot constitui mijloace de probă și consemnează rezultatele activităților prevăzute la lit. c) și, după caz, la lit. d); Modificări (1)

g) în vederea îndeplinirii misiunilor specifice, coordonează activitatea forțelor participante care aparțin instituțiilor implicate în efectuarea transporturilor și telecomunicațiilor speciale, în țară și în străinătate, pentru demnitarii români și străini cărora li se asigură protecție; Modificări (1)

h) intervine, independent sau în cooperare cu alte organe prevăzute de lege, pentru prevenirea și contracararea acțiunilor de natură să pună în pericol viața, integritatea fizică, sănătatea sau libertatea de acțiune a persoanelor cărora le asigură protecție și securitatea obiectivelor păzite, precum și pentru capturarea sau anihilarea elementelor teroriste ori agresive;

i) execută, independent sau în cooperare cu alte organe specializate, acțiuni pentru căutarea, identificarea și neutralizarea obiectelor suspecte care pot prezenta pericol pentru persoanele protejate sau pentru obiectivele păzite;

j) întreprinde, în colaborare cu organe specializate, măsuri pentru asigurarea asistenței medicale, profilactice și terapeutice a demnitarilor a căror protecție intră în competența sa și realizează, prin mijloace proprii, măsurile antiepidemice pentru prevenirea îmbolnăvirilor de natură infectocontagioasă, toxico-chimică sau produse de radiațiile ionizante, precum și alte activități de profil în obiectivele permanente și temporare;

k) organizează, potrivit legii, activitatea proprie de apărare a secretului de stat și de prevenire a scurgerii de date sau de informații care nu sunt destinate publicității;

l) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, specifice domeniului său de activitate.

(2) Persoanele îndreptățite să beneficieze de protecție și obiectivele a căror pază se asigură de către Serviciul de Protecție și Pază se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

CAPITOLUL III Personalul Serviciului de Protecție și Pază

Art. 15. - Reviste (1)

(1) Personalul Serviciului de Protecție și Pază se compune din personal militar și salariați civili.

(2) Pe timpul îndeplinirii atribuțiilor, personalul operativ este învestit cu exercițiul autorității publice.

(3) Personalul militar și civil care îndeplinește atribuții specifice pentru realizarea activităților operative se încadrează în grupa I și a II-a de muncă.

(4) Criteriile de încadrare în grupele I și a II-a de muncă, precum și persoanele care beneficiază de grupa I sau a II-a de muncă se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protecție și Pază.

Art. 16. -

(1) Personalul militar din Serviciul de Protecție și Pază are toate drepturile și îndatoririle stabilite pentru militarii forțelor armate și își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege și de regulamentele militare.

(2) Salariaților civili li se aplică dispozițiile Codului muncii și alte prevederi legale, precum și reglementările specifice Serviciului de Protecție și Pază.

(3) Militarii în termen, necesari Serviciului de Protecție și Pază, sunt selecționați prin centrele militare județene, respectiv al municipiului București, în limitele stabilite prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pe baza cererilor adresate Statului Major General.

Art. 17. -

(1) Personalul Serviciului de Protecție și Pază, care execută, conduce sau coordonează misiuni operative ori contribuie la realizarea acestora, beneficiază de un spor de 30%, calculat la solda de bază, respectiv la salariul de bază.

(2) Categoriile de personal care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protecție și Pază.

(3) Personalului Serviciului de Protecție și Pază i se asigură gratuit echipamentul de protecție adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplinește, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, i-au fost degradate și distruse bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare acordate de instituție.

(4) Personalului Serviciului de Protecție și Pază, care participă la misiuni operative a căror durată depășește 4 ore, i se asigură gratuit un supliment de hrană, în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de misiune.

(5) Personalul Serviciului de Protecție și Pază, care are în primire câini de serviciu, are dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de 5% din solda de bază.

(6) Prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protecție și Pază, ale căror conducători auto se află în misiune de protecție și pază, nu angajează răspunderea materială a acestora, fiind suportate de Serviciul de Protecție și Pază. Modificări (1)

Art. 18. -

(1) Personalul care, din motive de îmbolnăvire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, nu își mai poate îndeplini atribuțiile și este trecut într-o altă funcție își păstrează solda și celelalte drepturi bănești avute anterior.

(2) Personalul care și-a pierdut, total sau parțial, capacitatea de muncă în timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, încadrat în gradul I sau în gradul II de invaliditate, primește în perioada invalidității o pensie egală cu solda netă sau, după caz, salariul de bază net, avut la data survenirii invalidității, și beneficiază, o singură dată, de o compensație egală cu de zece ori solda netă sau, după caz, cu de zece ori același salariu de bază net.

(3) Personalul care și-a pierdut parțial capacitatea de muncă în condițiile alin. (2), fiind încadrat în gradul III de invaliditate, și care mai poate executa în continuare profesia beneficiază de o pensie egală cu cel puțin jumătate din solda sau din salariul de bază net, avut în ultima lună de activitate, și, o singură dată, de o compensație egală cu de cinci ori aceeași soldă sau salariu de bază net, precum și de dreptul de a cumula, în condițiile legii, pensia cu salariul pe care îl poate primi dintr-o altă activitate desfășurată.

(4) Urmașii celui decedat în timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul beneficiază de o pensie egală cu solda de bază sau, după caz, cu salariul realizat în ultima lună anterioară decesului, precum și, o singură dată, de o compensație bănească egală cu de cincisprezece ori solda de bază netă sau, după caz, cu salariul de bază net avut la data decesului.

Art. 19. -

(1) Cadrele militare din Serviciul de Protecție și Pază provin din rândurile absolvenților instituțiilor militare de învățământ. În cazul unor posturi din domenii specifice de activitate, pentru care instituțiile militare de învățământ nu asigură formarea specialiștilor necesari, acestea pot fi încadrate cu persoane pregătite de instituțiile civile de învățământ și care îndeplinesc condițiile legale.

(2) Pregătirea specifică a personalului se realizează prin sistemul propriu de instruire sau în unitățile militare și în instituțiile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și ale Serviciului Român de Informații ori în instituții civile. De asemenea, pregătirea se poate desfășura și în cadrul unor instituții similare din străinătate.

Art. 20. -

(1) Personalul militar și civil din Serviciul de Protecție și Pază are obligația de a păstra secretul de stat și secretul de serviciu, în condițiile legii.

(2) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informațiilor care fac obiectul activității Serviciului de Protecție și Pază este interzisă și se pedepsește conform legii.

Art. 21. -

Personalul Serviciului de Protecție și Pază își dovedește calitatea cu legitimația de serviciu, iar pe timpul îndeplinirii misiunilor operative, și cu insigna de serviciu. Modelul insignei de serviciu este prevăzut în anexa nr. 1.

CAPITOLUL IV Asigurarea materială și financiară

Art. 22. -

Serviciul de Protecție și Pază execută următoarele activități:

a) elaborează și fundamentează proiectul bugetului propriu de venituri și cheltuieli și asigură execuția acestuia după aprobarea de către Parlament; directorul Serviciului de Protecție și Pază are calitatea de ordonator principal de credite;

b) aprobă, în limita competențelor sale, documentația tehnico-economică pentru lucrările proprii de investiții și reparații, urmărind executarea acestora la termenele stabilite;

c) planifică și realizează înzestrarea cu armament, muniții, tehnică, aparatură și alte materiale, prin contractări cu parteneri interni și externi sau prin alte modalități prevăzute de lege;

d) stabilește, pe baza dispozițiilor legale, nomenclatorul de materiale, norme de dotare și consum, depozitare, folosire, întreținere și reparare, de declasare și casare, de decontare, evidență și control ale mijloacelor materiale și financiare;

e) încheie, în condițiile legii, asigurări facultative pentru personalul aflat în misiuni specifice și pentru mijloacele tehnice folosite.

Art. 23. - Jurisprudență (1)

(1) Terenurile, clădirile, spațiile de lucru, de depozitare și de cazare, necesare funcționării Serviciului de Protecție și Pază, sunt asigurate de Guvern, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Imobilele deținute de unitățile Serviciului de Protecție și Pază constituie domeniu public de interes național și sunt scoase din circuitul civil. Modificări (2)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...