Parlamentul României

Legea nr. 93/1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Cărți (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 mai 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Referințe în cărți (1)

Statul român recunoaște o protecție tranzitorie titularilor de brevete, cu dată de prioritate anterioară datei de 21 ianuarie 1991, dintr-un stat membru al Uniunii de la Paris pentru protecția proprietății industriale sau al Organizației Mondiale a Comerțului, pentru invențiile care au ca obiect substanțele obținute prin metode nucleare, chimice, produse medicamentoase, metode de diagnosticare și tratament medical, dezinfectante, produse alimentare și condimente, precum și soiuri noi de plante, tulpini de bacterii și ciuperci, noi rase de animale și viermi de mătase.

Art. 2. - Referințe în cărți (1)

(1) Protecția tranzitorie se acordă la cerere.

(2) Protecția tranzitorie începe de la data depunerii cererii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și încetează la data expirării valabilității brevetului de invenție, la data anulării acestuia sau la data decăderii din drepturi a titularului de brevet, fără a putea depăși 20 de ani de la data depozitului reglementar în țara de origine.

Art. 3. - Referințe în cărți (1)

Protecția tranzitorie se acordă, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) invenția face obiectul unui brevet de invenție în vigoare într-un stat membru al Uniunii de la Paris sau al Organizației Mondiale a Comerțului, cu dată de prioritate anterioară datei de 21 ianuarie 1991;

b) obiectul invenției nu a fost brevetat în România și se încadrează în categoriile prevăzute la art. 1;

c) produsul care face obiectul brevetului de invenție de referință nu a fost comercializat în România anterior datei de 31 decembrie 1993;

d) cererea pentru acordarea protecției tranzitorii a fost depusă într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. -

(1) Cererea de protecție tranzitorie, redactată în limba română, se depune la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prin mandatar autorizat, și va conține:

a) solicitarea expresă de protecție tranzitorie;

b) numele sau denumirea, adresa/sediul și semnătura titularului brevetului de invenție de referință;

c) numărul brevetului de invenție de referință și titlul invenției, perioada pentru care a fost eliberat și țara în care a fost eliberat.

(2) La cererea de protecție tranzitorie se anexează:

a) un exemplar al brevetului de invenție de referință;

b) o traducere în limba română a brevetului de invenție de referință;

c) dovada, din partea oficiului care a eliberat brevetul de invenție de referință, privind validitatea acestuia;

d) declarația autentică a titularului de brevet de invenție de referință că produsul care face obiectul brevetului nu a fost comercializat în România anterior datei de 31 decembrie 1993;

e) procura mandatarului autorizat.

(3) Actele prevăzute la alin. (2) vor fi depuse o dată cu cererea de protecție tranzitorie sau într-un termen de cel mult două luni de la data acesteia.

Art. 5. -

(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci înregistrează cererea de protecție tranzitorie, examinează îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege și, în termen de 3 luni de la data depunerii cererii, publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială protecția tranzitorie acordată, pe care o înregistrează în anexa la Registrul național al brevetelor de invenție, și eliberează certificatul de protecție tranzitorie, însoțit de traducerea în limba română a brevetului de invenție.

(2) Taxele pentru procedurile prevăzute la alin. (1) se plătesc în termen de cel mult două luni de la data depunerii cererii de protecție tranzitorie.

(3) Cererile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta lege se resping.

Art. 6. -

(1) Hotărârile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci privind cererile de protecție tranzitorie pot fi contestate la Comisia de reexaminare, în termen de 30 de zile de la comunicare, în cazul respingerii, sau de la publicare, în cazul admiterii cererilor.

(2) Hotărârile Comisiei de reexaminare pot fi atacate cu apel la Tribunalul București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Anularea certificatului de protecție tranzitorie pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute în prezenta lege se poate cere în tot cursul duratei de protecție și se judecă de către Tribunalul București.

Art. 7. -

(1) Pentru procedurile, drepturile conferite prin protecția tranzitorie, transmiterea, apărarea și menținerea în vigoare a acestora se aplică prevederile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991, cu excepția termenelor pentru procedurile menționate la art. 5, care sunt cele prevăzute în prezenta lege.

(2) În aplicarea prezentei legi, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, cu avizul Ministerului Finanțelor, emite norme, care se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 25 din 30 ianuarie 1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

București, 13 mai 1998.

Nr. 93.

;
se încarcă...